Statistieken woonplaats Velp

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Velp. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook beschikbaar voor de gemeente Rheden en per postcode, wijk of buurt.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de woonplaats Velp. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 34 gebieden Rheden / Bronnen & definities / Alle woonplaatsen / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (kleine groei van 2,53% naar 18.187 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Velp. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de woonplaats Velp, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Velp is met 449 personen gestegen van 17.738 in 2013 tot 18.187 in 2022 (dat is 2,53%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Velp
Kaart van de woonplaats Velp. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Velp binnen de gemeente Rheden.

De naam Velp wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Velp. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Velp

Woonplaats Velp heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.115 hectare, waarvan 1.080 land en 32 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Velp telt 10.644 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.150 adressen per km2. Er wonen 9.339 huishoudens en er zijn in totaal 9.088 woningen. De woonplaats telt 8.894 auto's en 2.231 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Velp ligt in de gemeente Rheden.

De brondata voor woonplaats Velp is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Velp zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Velp (Rheden) valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 6 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Velp (Rheden) zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Velp zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Rheden. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 9.088 woningen in de woonplaats Velp
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Rheden in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

9.088 woningen & 10.644 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 17% naar €271.971 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Velp. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Velp, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Velp is met €38.986 toegenomen van €232.985 in 2013 tot €271.971 in 2021 (dat is 17%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Velp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Velp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Velp

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Velp is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 8 stembureaus in de woonplaats Velp.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 8 stembureaus in de woonplaats Velp.

De gemeente Rheden telde bij deze verkiezingen in totaal 20 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Rheden. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Rheden.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Velp. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Velp, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Velp is met 257 personen afgenomen van 14.838 in 2013 tot 14.581 in 2022 (dat is 1,73%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Velp: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Velp.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Velp. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Download alle informatie over de gemeente Rheden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Rheden. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Rheden. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.205)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Velp.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Velp was in 2020 €28.205.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (2.231 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Velp zijn in totaal 2.231 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 2.231 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.220 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Velp, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Velp zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 9.441 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 9.441 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 9.262 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Velp 415 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Velp.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Adressen: 10.644 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De woonplaats Velp telt in totaal 10.644 adressen, met 10.642 verblijfsobjecten en 2 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Velp. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Velp. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

9.088 woningen & 10.644 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Velp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.231Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2021
B-F Nijverheid en energie275Aantal2021
G+I Handel en horeca355Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie120Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed185Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening525Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg495Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten260Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners18.187Aantal2022
Mannen8.794Aantal2022
Vrouwen9.378Aantal2022
0 tot 15 jaar2.461Aantal2022
15 tot 25 jaar2.101Aantal2022
25 tot 45 jaar3.891Aantal2022
45 tot 65 jaar4.806Aantal2022
65 jaar of ouder4.938Aantal2022
Ongehuwd8.682Aantal2022
Gehuwd6.359Aantal2022
Gescheiden1.721Aantal2022
Verweduwd1.435Aantal2022
Westers totaal1.956Aantal2022
Geboorte totaal135Aantal2020
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal315Aantal2020
Sterfte relatief17Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid1.681,17Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag3.600Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar4.860Aantal2020
Opleidingsniveau hoog4.550Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura460Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10,99%Percentage2020
WMO cliënten1.580Aantal2020
WMO cliënten relatief87Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.704Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.946Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.889Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.019Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.085Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.252Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.288Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.092Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.359Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement860Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.317Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.481Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.699Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.439Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.065Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.611Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief5.174Aantal2022
Energielabels Voorlopig3.538Aantal2022
Energielabels Onbepaald1.920Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++0Aantal2022
Energielabels A+++2Aantal2022
Energielabels A++5Aantal2022
Energielabels A+57Aantal2022
Energielabels A1.599Aantal2022
Energielabels B659Aantal2022
Energielabels C1.566Aantal2022
Energielabels D1.067Aantal2022
Energielabels E1.308Aantal2022
Energielabels F866Aantal2022
Energielabels G1.583Aantal2022
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal9.339Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens4.491Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen2.541Aantal2022
Huishoudens met kinderen2.311Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,88Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2020
Percentage werknemers81%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers14.600Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.046Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.205Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen41,93%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen19,02%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar32,30%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen48,78%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen16,92%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen7,48%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,15%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12,09%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum15,64%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€196x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand490Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO990Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW230Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW4.581Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon14.581Aantal2022
Niet-westers totaal1.651Aantal2022
Marokko115Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba150Aantal2022
Suriname135Aantal2022
Turkije355Aantal2022
Overig niet-westers915Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,18Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand5,59Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,38Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand5,59Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,56Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km10Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km38Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km99Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,02Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,56Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km44Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,48Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km22Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km77Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,56Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km9Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km24Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km94Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km6,13Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km22Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km49Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,48Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km38Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,52Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km29Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,52Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,82Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km21Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,92Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,46Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,56Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,18Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,94Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,72Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,72Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,58Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,86Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,94Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,52Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,06Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,22Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand6,17Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,24Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,24Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand26,71Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,12Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand2,42Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km9Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand5,63Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand3,65Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km33Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1500CodeWP1500
RegionaamVelpNaamVelp
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.115Aantal hectaren2022
Oppervlakte land1.080Aantal hectaren2022
Oppervlakte water32Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.150Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode10.632Aantal2022
Adressen totaal10.644Aantal2022
Adressen met woonfunctie9.216Aantal2022
Panden6.981Aantal2022
Percelen5.331Aantal2022
Panden voor 17005Aantal2022
Panden 1700 tot 1900949Aantal2022
Panden 1900 tot 1925813Aantal2022
Panden 1925 tot 19501.062Aantal2022
Panden 1950 tot 19703.642Aantal2022
Panden 1970 tot 19801.998Aantal2022
Panden 1980 tot 1990550Aantal2022
Panden 1990 tot 2000386Aantal2022
Panden 2000 tot 2010651Aantal2022
Panden 2010 en later0Aantal2022
Panden 2010 tot 2020478Aantal2022
Panden 2020 en later65Aantal2022
Diefstal273Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven78Aantal2021
Milieu overtredingen2Aantal2021
Oplichting124Aantal2021
Verkeersovertredingen97Aantal2021
Vernieling78Aantal2021
Overige misdrijven28Aantal2021
Totaal misdrijven695Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal8.894Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine7.463Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.436Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,92Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen596Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad9.088Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€271.971Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning62%Percentage2021
Percentage meergezinswoning38%Percentage2021
Percentage bewoond95%Percentage2021
Percentage onbewoond5%Percentage2021
Koopwoningen51%Percentage2021
Huurwoningen totaal49%Percentage2021
In bezit woningcorporatie26%Percentage2021
In bezit overige verhuurders22%Percentage2021
Eigendom onbekend1%Percentage2021
Bouwjaar voor 200088%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2021

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!