Corona-statistieken gemeente Molenlanden

Informatie woonplaats Waal:

Informatie woonplaats Waal:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Waal in de gemeente Molenlanden! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Waal in de gemeente Molenlanden!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (20% groei!)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Waal, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Waal is tussen 2013 en 2020 met 22 personen toegenomen (afgerond is dat 20%): van 108 in 2013 tot 130 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Waal


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Waal wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Waal. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Waal

Woonplaats Waal heeft een totale oppervlakte van 5 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Waal telt 52 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 50 adressen per km2. Er wonen 45 huishoudens en er zijn in totaal 36 woningen. De woonplaats telt 80 auto's en 15 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Waal ligt in de gemeente Molenlanden.

De brondata voor woonplaats Waal is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Waal zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Waal valt precies samen met de buurt Waal Dorp, de cijfers voor woonplaats Waal en buurt Waal Dorp zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Waal zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Molenlanden. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 36 woningen in de woonplaats Waal
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Waal:

36 woningen & 52 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Molenlanden (voor de woonplaats Waal zijn deze gegevens helaas niet beschikbaar) (€275.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Molenlanden voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 52 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Waal telt in totaal 52 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor Woonplaats Waal.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

36 woningen & 52 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.776)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Waal.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Waal was in 2017 €23.776.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven

Voor de woonplaats Waal zijn helaas geen gegevens bekend over het aantal bedrijven.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Waal voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal15aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserijgeen dataaantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataaantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataaantalgeen data
H+J Vervoer informatie en communicatiegeen dataaantalgeen data
K-L Financiële diensten onroerend goedgeen dataaantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataaantalgeen data
R-U Cultuur recreatie, overige dienstengeen dataaantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners130aantal2020
Mannen65aantal2020
Vrouwen65aantal2020
0 tot 15 jaar20aantal2020
15 tot 25 jaar25aantal2020
25 tot 45 jaar25aantal2020
45 tot 65 jaar50aantal2020
65 jaar of ouder10aantal2020
Ongehuwd55aantal2020
Gehuwd65aantal2020
Gescheiden0aantal2020
Verweduwd0aantal2020
Geboorte totaal5aantal2019
Geboorte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal5aantal2019
Sterfte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners10aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwonersgeen dataaantal per 1000 inwonersgeen data
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners0aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.240gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.220gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.250gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.250gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.510gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.310gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.590gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.500gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal45aantal2020
Eenpersoonshuishoudens5aantal2020
Huishoudens zonder kinderen15aantal2020
Huishoudens met kinderen25aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,90gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  101aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger geen dataEurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.776Euro2017
40% personen met laagste inkomengeen datapercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen datapercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen datapercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen datapercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen datapercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen datapercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen datapercentagegeen data
Personen per soort uitkering; Bijstandgeen dataaantalgeen data
Personen per soort uitkering; AO0aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW10aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon120aantal2020
Westers totaal5aantal2020
Niet-westers totaal5aantal2020
Marokkogeen dataaantalgeen data
Nederlandse Antillen en Arubageen dataaantalgeen data
Surinamegeen dataaantalgeen data
Turkijegeen dataaantalgeen data
Overig niet-westersgeen dataaantalgeen data
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk2,60gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt2,60gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf2,70gemiddeld km2019
Afstand tot school2,40gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km2,00gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1809CodeWP1809
RegionaamWaalNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid2.362aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte1.600gemiddeld per km²2020
Oppervlakte totaal5hectaren2020
Oppervlakte land5hectaren2020
Oppervlakte water0hectaren2020
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid50gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal80aantal2020
Personenautos brandstof benzine65aantal2020
Personenautos overige brandstof15aantal2020
Personenautos per huishoudengeen datagemiddeldgeen data
Motorfietsen5aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad36aantal2019
Gemiddelde woningwaardegeen dataEurogeen data
Percentage eengezinswoning100%percentage2019
Percentage meergezinswoning0%percentage2019
Percentage bewoond97%percentage2019
Percentage onbewoond3%percentage2019
Koopwoningen94%percentage2019
Huurwoningen totaal6%percentage2019
In bezit woningcorporatiegeen datapercentagegeen data
In bezit overige verhuurders6%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200094%percentage2019
Bouwjaar vanaf 20006%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Molenlanden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Molenlanden. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Molenlanden. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!