Corona-statistieken gemeente Leeuwarden

Informatie woonplaats Wytgaard:

Informatie woonplaats Wytgaard:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Wytgaard in de gemeente Leeuwarden! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Wytgaard in de gemeente Leeuwarden!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (2% daling)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Wytgaard, jaren 2013 tot en met 2019.

Het aantal inwoners in woonplaats Wytgaard is tussen 2013 en 2019 met 15 personen afgenomen (afgerond is dat 2%): van 585 in 2013 tot 570 in 2019. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Wytgaard


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2019 per leeftijdscategorie.

De naam Wytgaard wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Wytgaard. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Wytgaard

Woonplaats Wytgaard heeft afgerond een totale oppervlakte van 743 hectare, waarvan 741 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Wytgaard telt 277 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 63 adressen per km2. Er wonen 258 huishoudens en er zijn in totaal 261 woningen. De woonplaats telt 322 auto's en 59 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Wytgaard ligt in de gemeente Leeuwarden.

De brondata voor woonplaats Wytgaard is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Wytgaard zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Wytgaard valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Wytgaard zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Wytgaard zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Leeuwarden. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 261 woningen in Wytgaard
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Wytgaard:

261 woningen & 277 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Wytgaard.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Wytgaard:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 277 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 januari 2020. Woonplaats Wytgaard telt in totaal 277 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Wytgaard.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

261 woningen & 277 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.523)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Wytgaard.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Wytgaard was in 2017 €24.523.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (59 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Wytgaard.

Woonplaats Wytgaard telt in totaal 59 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal59aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij20aantal2019
B-F Nijverheid en energie10aantal2019
G+I Handel en horeca5aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie0aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goedgeen dataaantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverlening5aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten15aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners570aantal2019
Mannen283aantal2019
Vrouwen278aantal2019
0 tot 15 jaar79aantal2019
15 tot 25 jaar69aantal2019
25 tot 45 jaar129aantal2019
45 tot 65 jaar183aantal2019
65 jaar of ouder99aantal2019
Ongehuwd263aantal2019
Gehuwd233aantal2019
Gescheiden40aantal2019
Verweduwd25aantal2019
Geboorte totaal5aantal2018
Geboorte relatief10aantal per 1000 inwoners2018
Sterfte totaal0aantal2018
Sterfte relatief4aantal per 1000 inwoners2018
Diefstal per 1000 inwoners1aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners1aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.711gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.330gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.330gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.559gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning2.891gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.940gemiddeld kWh2018
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.870gemiddeld kWh2018
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.590gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.130gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.310gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.479gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.924gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.230gemiddeld m³2018
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.639gemiddeld m³2018
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal258aantal2019
Eenpersoonshuishoudens100aantal2019
Huishoudens zonder kinderen79aantal2019
Huishoudens met kinderen79aantal2019
Gemiddelde huishoudensgrootte2,14gemiddeld2019
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  397aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €30.268Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €24.523Euro2017
40% personen met laagste inkomen39%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen17%percentage2018
Actieven 15-75 jaar64,86 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen40,90 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen14,80 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen6,40 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,40 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand10aantal2019
Personen per soort uitkering; AO10aantal2019
Personen per soort uitkering; WW10aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW89aantal2017
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon540aantal2019
Westers totaal30aantal2019
Niet-westers totaal0aantal2019
Marokkogeen dataaantalgeen data
Nederlandse Antillen en Arubageen dataaantalgeen data
Surinamegeen dataaantalgeen data
Turkijegeen dataaantalgeen data
Overig niet-westersgeen dataaantalgeen data
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,56gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt2,94gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,62gemiddeld km2019
Afstand tot school0,59gemiddeld km2017
Scholen binnen 3 km2,76gemiddeld2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1206CodeWP1206
RegionaamWytgaardNaam2019
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid78aantal per km22019
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal743hectaren2019
Oppervlakte land741hectaren2019
Oppervlakte water1hectaren2019
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52019
Omgevingsadressendichtheid63gemiddeld per km22019
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal322aantal2019
Personenautos brandstof benzine238aantal2019
Personenautos overige brandstof84aantal2019
Personenautos per huishouden1,26gemiddeld2019
Motorfietsen30aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad261aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€159.000Euro2019
Percentage eengezinswoning100%percentage2019
Percentage meergezinswoning0%percentage2019
Percentage bewoond99%percentage2019
Percentage onbewoond1%percentage2019
Koopwoningen77%percentage2019
Huurwoningen totaal23%percentage2019
In bezit woningcorporatie16%percentage2019
In bezit overige verhuurders6%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200090%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200010%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Leeuwarden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Leeuwarden. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Leeuwarden. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!