Statistieken woonplaats Zevenbergen

Aantal inwoners per jaar
(toename van 4,63% naar 14.526 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Zevenbergen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Zevenbergen is met 643 personen gestegen van 13.882 in 2013 tot 14.526 in 2022 (dat is 4,63%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Zevenbergen

Woonplaats Zevenbergen heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.095 hectare, waarvan 2.046 land en 47 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Zevenbergen telt 8.067 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 376 adressen per km2. Er wonen 6.544 huishoudens en er zijn in totaal 6.635 woningen. De woonplaats telt 7.976 auto's en 1.566 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Zevenbergen ligt in de gemeente Moerdijk.

De brondata voor woonplaats Zevenbergen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Zevenbergen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Zevenbergen valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 12 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Zevenbergen zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Zevenbergen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Moerdijk. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Zevenbergen
Kaart van de woonplaats Zevenbergen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Zevenbergen binnen de gemeente Moerdijk.

De naam Zevenbergen wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Zevenbergen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 6.635 woningen in de woonplaats Zevenbergen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Moerdijk in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

6.635 woningen & 8.067 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 32% naar €278.047 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Zevenbergen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Zevenbergen, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Zevenbergen is met €66.619 gestegen van €211.428 in 2013 tot €278.047 in 2022 (dat is 32%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Zevenbergen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Moerdijk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Zevenbergen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Zevenbergen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Zevenbergen is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 7 stembureaus in de woonplaats Zevenbergen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 7 stembureaus in de woonplaats Zevenbergen.

De gemeente Moerdijk telde bij deze verkiezingen in totaal 22 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Moerdijk. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Moerdijk.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Zevenbergen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Zevenbergen, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Zevenbergen is met 127 personen gestegen van 12.088 in 2013 tot 12.216 in 2022 (dat is 1,05%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Zevenbergen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Zevenbergen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Zevenbergen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Download alle informatie over de gemeente Moerdijk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Moerdijk. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Moerdijk. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.276)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Zevenbergen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Zevenbergen was in 2021 €28.276.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.566 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Zevenbergen zijn in totaal 1.566 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 1.566 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.542 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Zevenbergen, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Zevenbergen zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 6.970 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 6.970 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 6.868 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Zevenbergen 532 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Zevenbergen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Adressen: 8.067 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Zevenbergen telt in totaal 8.067 adressen, met 8.062 verblijfsobjecten en 5 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Zevenbergen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Zevenbergen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

6.635 woningen & 8.067 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Zevenbergen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Zevenbergen: 2.514 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Moerdijk bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Zevenbergen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Zevenbergen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Zevenbergen vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Zevenbergen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.566Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2021
B-F Nijverheid en energie266Aantal2021
G+I Handel en horeca342Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie101Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed139Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening319Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg200Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten165Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners14.526Aantal2022
Mannen7.213Aantal2022
Vrouwen7.333Aantal2022
0 tot 15 jaar2.084Aantal2022
15 tot 25 jaar1.600Aantal2022
25 tot 45 jaar3.173Aantal2022
45 tot 65 jaar4.104Aantal2022
65 jaar of ouder3.584Aantal2022
Ongehuwd6.102Aantal2022
Gehuwd6.264Aantal2022
Gescheiden1.230Aantal2022
Verweduwd940Aantal2022
Westers totaal1.185Aantal2022
Geboorte totaal125Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal175Aantal2021
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid756,94Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag3.119Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar5.198Aantal2020
Opleidingsniveau hoog2.560Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura320Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,3%Percentage2020
WMO cliënten1.129Aantal2021
WMO cliënten relatief80Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.908Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.959Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.802Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.965Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.416Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.957Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.219Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.262Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.275Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement723Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.177Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.390Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.612Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.049Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning980Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.439Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief4.041Aantal2023
Energielabels Voorlopig2.693Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.187Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++33Aantal2023
Energielabels A++30Aantal2023
Energielabels A+54Aantal2023
Energielabels A1.376Aantal2023
Energielabels B1.134Aantal2023
Energielabels C2.514Aantal2023
Energielabels D845Aantal2023
Energielabels E240Aantal2023
Energielabels F252Aantal2023
Energielabels G256Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.544Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens2.149Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen2.220Aantal2022
Huishoudens met kinderen2.179Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,19Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2020
Percentage werknemers86%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers11.801Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.227Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.276Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,89%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,20%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,5%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1.197x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand200Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO539Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW140Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW3.319Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon12.216Aantal2022
Niet-westers totaal1.125Aantal2022
Marokko150Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba55Aantal2022
Suriname95Aantal2022
Turkije305Aantal2022
Overig niet-westers530Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal202Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven49Aantal2022
Milieu overtredingen4Aantal2022
Oplichting96Aantal2022
Verkeersovertredingen87Aantal2022
Vernieling75Aantal2022
Overige misdrijven8Aantal2022
Totaal misdrijven532Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand11,65Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,85Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand10,85Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand16,53Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,64Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,88Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand0,99Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,85Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,64Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km3,01Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km42Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,66Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,66Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,66Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,37Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,37Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,37Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,45Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,53Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,83Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,32Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,17Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,58Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,17Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,58Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,65Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,26Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,99Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,01Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand5,68Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,93Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand1,33Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand16,44Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,18Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,07Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand16,55Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand6,45Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand11,13Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand11,94Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand14,05Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km42Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1323CodeWP1323
RegionaamZevenbergenNaamZevenbergen
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.095Aantal hectaren2022
Oppervlakte land2.046Aantal hectaren2022
Oppervlakte water47Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid376Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal8.067Aantal2023
Adressen met postcode7.921Aantal2023
Adressen met woonfunctie6.942Aantal2023
Panden6.415Aantal2023
Percelen5.570Aantal2023
Panden voor 17006Aantal2023
Panden 1700 tot 1900210Aantal2023
Panden 1900 tot 1925107Aantal2023
Panden 1925 tot 1950352Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.387Aantal2023
Panden 1970 tot 19802.263Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.019Aantal2023
Panden 1990 tot 2000897Aantal2023
Panden 2000 tot 2010689Aantal2023
Panden 2010 tot 2020631Aantal2023
Panden 2020 en later301Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade10Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade58Aantal2021
Verkeersongevallen totaal68Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal7.976Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine6.444Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof1.527Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,16Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen564Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.635Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€278.047Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning80%Percentage2022
Percentage meergezinswoning20%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen65%Percentage2022
Huurwoningen totaal35%Percentage2022
In bezit woningcorporatie25%Percentage2022
In bezit overige verhuurders10%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200083%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!