Corona-statistieken gemeente Haarlemmermeer

Informatie buurt Badhoevedorp Noordwest:

Informatie buurt Badhoevedorp Noordwest:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Badhoevedorp Noordwest in de gemeente Haarlemmermeer! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Badhoevedorp Noordwest in de gemeente Haarlemmermeer!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine toename van 1,72% naar 2.950 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Badhoevedorp Noordwest. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Badhoevedorp Noordwest, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Badhoevedorp Noordwest is met 50 personen toegenomen van 2.900 in 2013 tot 2.950 in 2021 (dat is 1,72%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Badhoevedorp Noordwest
Kaart van de wijk Badhoevedorp met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Badhoevedorp met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Badhoevedorp Noordwest, 2: Badhoevedorp Dijk, 3: Badhoevedorp Bouwlust, 4: Badhoevedorp West, 5: Badhoevedorp Centrum ...Toon meer... Kaart van de wijk Badhoevedorp met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Badhoevedorp Noordwest, 2: Badhoevedorp Dijk, 3: Badhoevedorp Bouwlust, 4: Badhoevedorp West, 5: Badhoevedorp Centrum, 6: Badhoevedorp Noordoost, 7: Badhoevedorp Zuid, 8: Badhoevedorp Oost, 9: Badhoevedorp Antoniushoeve, 10: Badhoevedorp Omgeving, 11: Badhoevedorp Schuilhoeve, 12: Badhoevedorp Nieuwe Meer ...Toon minder...

Over de buurt Badhoevedorp Noordwest

Buurt Badhoevedorp Noordwest heeft afgerond een totale oppervlakte van 39 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.432 adressen per km2. Er wonen 1.460 huishoudens in buurt Badhoevedorp Noordwest. Postcode 1171 is de meest voorkomende postcode in buurt Badhoevedorp Noordwest. Buurt Badhoevedorp Noordwest ligt binnen Wijk Badhoevedorp in de gemeente Haarlemmermeer.

De naam van deze buurt veranderde van Badhoevedorp-Noordwest in 2013 naar Badhoevedorp Noordwest in 2014.

Kenmerken van de 1.469 woningen in de buurt Badhoevedorp Noordwest
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Haarlemmermeer in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

1.469 woningen & 1.559 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 30% naar €328.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Badhoevedorp Noordwest. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Badhoevedorp Noordwest, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Badhoevedorp Noordwest is met €75.000 toegenomen van €253.000 in 2013 tot €328.000 in 2020 (dat is 30%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 1.559 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. buurt Badhoevedorp Noordwest telt in totaal 1.559 adressen, met 1.553 verblijfsobjecten en 6 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor buurt Badhoevedorp Noordwest.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.469 woningen & 1.559 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Badhoevedorp Noordwest.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Badhoevedorp (Badhoevedorp Noordwest is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Badhoevedorp is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Badhoevedorp Noordwest is €29.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.800. Buurt Badhoevedorp Noordwest telt 2.500 inkomensontvangers op 2.950 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,10% procent van de huishoudens in buurt Badhoevedorp Noordwest heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Badhoevedorp (Badhoevedorp Noordwest is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Badhoevedorp is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (240 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Badhoevedorp Noordwest.

Buurt Badhoevedorp Noordwest telt in totaal 240 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Badhoevedorp Noordwest


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Haarlemmermeer bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Badhoevedorp Noordwest


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Haarlemmermeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Haarlemmermeer. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlemmermeer. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Wijkgebouw Rietland


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Wijkgebouw Rietland bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Wijkgebouw Rietland is uitgebracht. Stembureau Wijkgebouw Rietland is het enige stembureau binnen de buurt Badhoevedorp Noordwest. De gemeente Haarlemmermeer telde bij deze verkiezingen in totaal 76 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlemmermeer. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlemmermeer.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Badhoevedorp Noordwest. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Badhoevedorp Noordwest, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Badhoevedorp Noordwest is met 233 personen gedaald van 2.378 in 2013 tot 2.145 in 2021 (dat is 10%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Badhoevedorp Noordwest: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Badhoevedorp Noordwest.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Badhoevedorp Noordwest. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Badhoevedorp Noordwest


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Badhoevedorp Noordwest. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Badhoevedorp Noordwest, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Badhoevedorp Noordwest zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 662 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 28 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 662 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 656 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Badhoevedorp Noordwest 78 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Badhoevedorp Noordwest.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Badhoevedorp Noordwest voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Badhoevedorp Noordwest ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Badhoevedorp Noordwest.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Badhoevedorp Noordwest: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Badhoevedorp Noordwest voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal240Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie35Aantal2020
G+I Handel en horeca55Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed25Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening75Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.950Aantal2021
Mannen1.360Aantal2021
Vrouwen1.590Aantal2021
0 tot 15 jaar385Aantal2021
15 tot 25 jaar320Aantal2021
25 tot 45 jaar555Aantal2021
45 tot 65 jaar935Aantal2021
65 jaar of ouder760Aantal2021
Ongehuwd1.330Aantal2021
Gehuwd1.080Aantal2021
Gescheiden290Aantal2021
Verweduwd260Aantal2021
Westers totaal390Aantal2021
Geboorte totaal15Aantal2020
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal25Aantal2020
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid7.643Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag560Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar880Aantal2020
Opleidingsniveau hoog680Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura35Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg5%Percentage2020
WMO cliënten280Aantal2020
WMO cliënten relatief94Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.620Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.880Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.210Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.240Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.790Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.760Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.010Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.210Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal980Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement670Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.110Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.330Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.790Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.420Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning780Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.170Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn47%percentage2020
Drinker76%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht51%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters50%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk51%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel Eenzaam30%percentage2020
Sociaal Eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking13%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie44%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.460Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens640Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen345Aantal2021
Huishoudens met kinderen485Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2019
Percentage werknemers83%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers2.500Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.800Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.600Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar30,50%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen45,60%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen22,90%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen5,70%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,10%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€55x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand60Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO100Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW40Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW710Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.145Aantal2021
Niet-westers totaal415Aantal2021
Marokko85Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2021
Suriname95Aantal2021
Turkije65Aantal2021
Overig niet-westers160Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km17Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand7,00Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand4,70Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km16Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand4,70Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km19Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km25Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km87Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand4,10Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km14Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km46Gemiddeld aantal2020
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km60Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km19Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km62Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km11,50Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km256Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km520Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km42Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km35Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km23Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km43Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,40Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km30Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,00Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km30Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,40Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,10Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand7,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand5,40Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand6,20Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand13,40Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km22Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km62Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand4,10Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km29Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km63Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand8,40Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand7,90Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km16Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km61Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03940552Code2021
RegionaamBadhoevedorp NoordwestNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode03940552Code2021
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal39Aantal hectaren2021
Oppervlakte land39Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode1171.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid2.432Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode1.498Aantal2021
Adressen totaal1.559Aantal2021
Panden854Aantal2021
Percelen744Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.455Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.295Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof165Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte3.730Aantal2020
Motorfietsen140Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.469Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€328.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning50%Percentage2020
Percentage meergezinswoning50%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen51%Percentage2020
Huurwoningen totaal49%Percentage2020
In bezit woningcorporatie41%Percentage2020
In bezit overige verhuurders8%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200097%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20003%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Haarlemmermeer. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Badhoevedorp Noordwest. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Badhoevedorp Noordwest

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Badhoevedorp Noordwest. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Haarlemmermeer.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Akerdijk2401171RABadhoevedorp
Anemoonlaan3 - 451171WD - 1171WEBadhoevedorp
Anjersingel2 - 741171WG - 1171WHBadhoevedorp
Azaleastraat1 - 1021171WJ - 1171WVBadhoevedorp
Begoniastraat1 - 361171WK - 1171WLBadhoevedorp

Toon alle 30 rijen met adressen...