Corona-statistieken gemeente Westerwolde

Informatie buurt Bellingwolde:

Informatie buurt Bellingwolde:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Bellingwolde in de gemeente Westerwolde! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Bellingwolde in de gemeente Westerwolde!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine daling van 1,83% naar 2.140 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de buurt Bellingwolde. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Aantal inwoners in de buurt Bellingwolde, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de buurt Bellingwolde is met 40 personen gedaald van 2.180 in 2013 tot 2.140 in 2020 (dat is 1,83%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bellingwolde
Kaart van de wijk Bellingwolde met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Bellingwolde met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Klein Ulsda, 2: Oudeschans, 3: Verspreide Huizen Westerwoldse A, 4: Bellingwolde, 5: Verspreide Huizen ten Zuideno van Bellingwolde, 6: Rhederweg West, 7: Vriescheloo, 8: Verspreide Huizen ten Zuidoosten van Vriescheloo, 9: Vriescheloo Zuid.

Over de buurt Bellingwolde

Buurt Bellingwolde heeft afgerond een totale oppervlakte van 451 hectare, waarvan 445 land en 6 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 158 adressen per km2. Er wonen 985 huishoudens in buurt Bellingwolde. Postcode 9695 is de meest voorkomende postcode in buurt Bellingwolde. Buurt Bellingwolde ligt binnen Wijk Bellingwolde in de gemeente Westerwolde. Het bosgebied Bellingwolderbos valt gedeeltelijk binnen de buurt Bellingwolde. Het natuurgebied Flêche ligt binnen de buurt Bellingwolde.

De naam Bellingwolde wordt 3 keer gebruikt: voor deze buurt, voor de woonplaats Bellingwolde en voor de wijk Bellingwolde. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Kenmerken van de 1.019 woningen in de buurt Bellingwolde
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Bellingwolde:

1.019 woningen & 1.062 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (kleine groei van 1,92% naar €159.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Bellingwolde. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Bellingwolde, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Bellingwolde is met €3.000 gestegen van €156.000 in 2013 tot €159.000 in 2019 (dat is 1,92%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 1.062 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Bellingwolde telt in totaal 1.062 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor Buurt Bellingwolde.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.019 woningen & 1.062 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€20.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Bellingwolde.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Westerwolde: Bellingwolde is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Bellingwolde is €20.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €25.700. Buurt Bellingwolde telt 1.700 inkomensontvangers op 2.140 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
9,80% procent van de huishoudens in buurt Bellingwolde heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Westerwolde: Bellingwolde is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (155 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Bellingwolde.

Buurt Bellingwolde telt in totaal 155 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Bellingwolde


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Westerwolde bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Bellingwolde


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Westerwolde:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Westerwolde. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Westerwolde. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Museum De Oude Wolden


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Museum De Oude Wolden bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Museum De Oude Wolden is uitgebracht. Er liggen 3 stembureau's binnen de buurt Bellingwolde. Stembureau Museum De Oude Wolden is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Bellingwolde ligt. De gemeente Westerwolde telde bij deze verkiezingen in totaal 18 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Westerwolde. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Westerwolde.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Bellingwolde. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Bellingwolde, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Bellingwolde is met 37 personen gedaald van 1.897 in 2013 tot 1.860 in 2020 (dat is 1,93%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Bellingwolde: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de buurt Bellingwolde.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Bellingwolde. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Bellingwolde


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Bellingwolde. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Bellingwolde, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Bellingwolde zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 519 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 26 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 519 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 501 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Bellingwolde 46 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Bellingwolde.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Bellingwolde voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Bellingwolde ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Bellingwolde.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Bellingwolde: kenmerken met het grootste verschil met Nederland buurt Bellingwolde
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bellingwolde voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal155Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2019
B-F Nijverheid en energie25Aantal2019
G+I Handel en horeca50Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening30Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners2.140Aantal2020
Mannen1.080Aantal2020
Vrouwen1.065Aantal2020
0 tot 15 jaar310Aantal2020
15 tot 25 jaar205Aantal2020
25 tot 45 jaar425Aantal2020
45 tot 65 jaar625Aantal2020
65 jaar of ouder590Aantal2020
Ongehuwd835Aantal2020
Gehuwd930Aantal2020
Gescheiden220Aantal2020
Verweduwd150Aantal2020
Westers totaal210Aantal2020
Geboorte totaal20Aantal2019
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal35Aantal2019
Sterfte relatief14Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid481Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag570Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar810Aantal2019
Opleidingsniveau hoog230Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura50Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2019
Wmo-cliënten170Aantal2019
Wmo-cliënten relatief79%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.020Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.090Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.220Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.640Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.680Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.420Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.340Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.330Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.760Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement920Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.360Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.470Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.560Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.020Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.500Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.880Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker75%percentage2016
Zware drinker9%percentage2016
Overmatige drinker7%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn49%percentage2016
Overgewicht59%percentage2016
Obesitas20%percentage2016
Roker24%percentage2016
Sporter35%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2016
Moeite met rondkomen23%percentage2016
Vrijwilligerswerk25%percentage2016
Mantelzorger14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening42%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid40%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid9%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2016
Gehoorbeperking7%percentage2016
Gezichtsbeperking7%percentage2016
Mobiliteitsbeperking14%percentage2016
Minstens één beperking20%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal985Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens310Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen365Aantal2020
Huishoudens met kinderen310Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie57%Percentage2019
Percentage werknemers80%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 20%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  1.700Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€25.700Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€20.400Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen47%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen11%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar50,60%Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen45,60%Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen10,10%Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen10,20%Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,80%Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand70Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO130Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW530Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.860Aantal2020
Niet-westers totaal70Aantal2020
Marokko0Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2020
Suriname5Aantal2020
Turkije0Aantal2020
Overig niet-westers60Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk1,70Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt2,20Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,80Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,70Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand1,70Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand18,90Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,70Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand18,90Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand18,90Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,20Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand11,60Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,30Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand2,30Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,80Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,40Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,00Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,00Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand12,00Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,90Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,40Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,80Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,30Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand3,40Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand10,10Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,20Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,20Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand5,10Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand9,60Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand47,60Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,90Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand11,30Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand46,70Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand12,30Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand48Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand24,10Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand12Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand13,50Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km14Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19500000Code2020
RegionaamBellingwoldeNaam2020
Soort regioBuurtCategorisch type2020
Sorteercode19500000Code2020
Oppervlakte totaal451Aantal hectaren2020
Oppervlakte land445Aantal hectaren2020
Oppervlakte water6Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode9695.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid158Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.520Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.220Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof300Aantal2020
Personenauto's per huishouden2Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte342Aantal2020
Motorfietsen155Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.019Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€159.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning94%Percentage2019
Percentage meergezinswoning6%Percentage2019
Percentage bewoond94%Percentage2019
Percentage onbewoond6%Percentage2019
Koopwoningen68%Percentage2019
Huurwoningen totaal32%Percentage2019
In bezit woningcorporatie24%Percentage2019
In bezit overige verhuurders8%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200092%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Westerwolde. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Bellingwolde. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Bellingwolde

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Bellingwolde. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Westerwolde.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
1E Bouwtelaan19695EABellingwolde
1E Vennenweg1 - 39695GNBellingwolde
2E Bouwtelaan29695EEBellingwolde
2E Vennenweg1 - 39695JABellingwolde
Beukenlaan2 - 519695GA - 9695GCBellingwolde

Toon alle 46 rijen met adressen...