Statistieken gemeente Westerwolde

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Westerwolde. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Westerwolde. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 81 gebieden Westerwolde / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (stijging van 6% naar 26.571 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Westerwolde. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Westerwolde, 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2017 berekend.

Het aantal inwoners in de gemeente Westerwolde is met 1.511 personen gestegen van 25.060 in 2013 tot 26.571 in 2022 (dat is 6%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Westerwolde
Kaart van de gemeente Westerwolde met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Westerwolde met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Bellingwolde, 2: Blijham, 3: Oost, 4: Bourtange, 5: Vlagtwedde, 6: Sellingerbeetse, 7: Sellingen, 8: Ter Wisch, 9: Ter Apel, 10: de Maten.

Over de gemeente Westerwolde

De gemeente Westerwolde is een gemeente in de provincie Groningen. Gemeente Westerwolde heeft afgerond een totale oppervlakte van 28.065 hectare, waarvan 27.577 land en 488 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 287 adressen per km2. Er wonen 11.270 huishoudens in de gemeente Westerwolde en de gemeente telt 11 woonplaatsen, 10 wijken en 59 buurten. Gemeentelijke herindeling: samenvoeging in 2018 van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde tot de gemeente Westerwolde.

De gemeente Westerwolde (gemeentecode GM1950) is in 2018 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Westerwolde overgegaan. De gegevens van de gemeente Westerwolde voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Vlag van de gemeente Westerwolde

Vlag van de gemeente Westerwolde

Kenmerken van de 11.960 woningen in de gemeente Westerwolde
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Westerwolde in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

11.960 woningen & 13.583 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 17% naar €205.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Westerwolde. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Westerwolde, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Westerwolde is met €29.434 gestegen van €175.565 in 2013 tot €205.000 in 2021 (dat is 17%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 13.583 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Westerwolde telt in totaal 13.583 adressen, met 13.564 verblijfsobjecten, 17 standplaatsen en 2 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Westerwolde. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Westerwolde. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

11.960 woningen & 13.583 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Westerwolde


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Westerwolde bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Westerwolde


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Westerwolde
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Westerwolde: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 11.180 personen uit de gemeente Westerwolde positief op Corona getest, er zijn 177 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 25 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 30 september 2022, week 39 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Westerwolde
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Westerwolde.

Gemiddeld overleden 6,34 personen per week uit de gemeente Westerwolde (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 37 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.600) gemeente Westerwolde


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Westerwolde.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen Ter Wisch heeft met €30.200 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Westerwolde. En buurt Verspreide huizen Ter Apel en Ter Apelkanaal heeft met €7.000 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Westerwolde.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Westerwolde is €23.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €28.400. Gemeente Westerwolde telt 20.000 inkomensontvangers op 26.571 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,20% procent van de huishoudens in gemeente Westerwolde heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Groningen gemeente Westerwolde


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Groningen (gemeente Westerwolde is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Groningen. De positie van gemeente Westerwolde is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Westerwolde voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Westerwolde ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Westerwolde.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Westerwolde. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Westerwolde, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Westerwolde is met 306 personen afgenomen van 22.703 in 2013 tot 22.397 in 2022 (dat is 1,35%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Westerwolde: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Westerwolde
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Westerwolde.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Westerwolde:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Gemeentebelangen Westerwolde2.87926,92%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA2.17520,33%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.05519,21%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV1.31212,27%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks8317,77%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD7517,02%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Ecologisch Alternatief Westerwolde6936,48%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV2.63617,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
VVD2.48416,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA1.59710,50%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1.59710,50%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.4059,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D661.2918,49%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD1.1467,53%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD6464,25%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks5073,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB4743,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU4152,73%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA213172,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS1861,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1320,87%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP960,63%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje650,43%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots430,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter320,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten230,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG210,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft160,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht140,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol130,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1120,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK120,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP110,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter90,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP60,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland40,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.65822,35%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.15415,56%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.05314,20%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD7289,82%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks4966,69%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP4676,30%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV4636,24%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD4325,82%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP3384,56%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS2984,02%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D662172,93%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt710,96%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio160,22%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft110,15%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen100,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK50,07%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.70715,34%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.28811,57%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.27611,47%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.19510,74%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP1.0649,56%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD9758,76%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Groninger Belang7256,52%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks6876,17%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU5755,17%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD5214,68%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Partij voor het Noorden4183,76%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D663613,24%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS3252,92%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK110,10%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk3.42632,42%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.01119,03%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.45713,79%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.06610,09%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.0569,99%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP1.0379,81%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU5164,88%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Westerwolde. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Westerwolde: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Westerwolde.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Westerwolde het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Westerwolde van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (2.660 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Westerwolde (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Westerwolde zijn in totaal 2.660 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 2.660 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.655 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Westerwolde.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Westerwolde. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Westerwolde, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de gemeente Westerwolde zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 10.194 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 10.194 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 9.879 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente Westerwolde 1.029 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Westerwolde.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Westerwolde


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Westerwolde.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Westerwolde. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 81 wijken en buurten in gemeente Westerwolde. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Westerwolde als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Westerwolde als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Westerwolde: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Westerwolde voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.660Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij385Aantal2021
B-F Nijverheid en energie455Aantal2021
G+I Handel en horeca495Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie135Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed150Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening375Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg385Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten275Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners26.571Aantal2022
Mannen13.338Aantal2022
Vrouwen13.233Aantal2022
0 tot 15 jaar3.867Aantal2022
15 tot 25 jaar2.846Aantal2022
25 tot 45 jaar4.999Aantal2022
45 tot 65 jaar7.842Aantal2022
65 jaar of ouder7.017Aantal2022
Ongehuwd10.916Aantal2022
Gehuwd11.664Aantal2022
Gescheiden2.155Aantal2022
Verweduwd1.836Aantal2022
Westers totaal1.651Aantal2022
Geboorte totaal177Aantal2020
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal306Aantal2020
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid96,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag6.420Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar9.410Aantal2020
Opleidingsniveau hoog3.450Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura560Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,50%Percentage2020
WMO cliënten2.480Aantal2020
WMO cliënten relatief96Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.100Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.080Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.420Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.560Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.810Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.580Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.360Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.420Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.680Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.020Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.360Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.530Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.480Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.950Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.370Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.810Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief6.250Aantal2022
Energielabels Voorlopig5.841Aantal2022
Energielabels Onbepaald1.294Aantal2022
Energielabels A+++++1Aantal2022
Energielabels A++++1Aantal2022
Energielabels A+++1Aantal2022
Energielabels A++11Aantal2022
Energielabels A+9Aantal2022
Energielabels A1.567Aantal2022
Energielabels B2.031Aantal2022
Energielabels C2.332Aantal2022
Energielabels D1.344Aantal2022
Energielabels E585Aantal2022
Energielabels F1.284Aantal2022
Energielabels G2.925Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn48%percentage2020
Drinker76%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht37%percentage2020
Overgewicht61%percentage2020
Ernstig overgewicht21%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2020
Wekelijkse sporters34%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk31%percentage2020
Lopen naar school of werk16%percentage2020
Fietsen naar school of werk20%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam25%percentage2020
Sociaal Eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk26%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid7%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt35%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal11.270Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens3.678Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen4.220Aantal2022
Huishoudens met kinderen3.372Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2020
Percentage werknemers80%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 20%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers20.000Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.400Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.600Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen45,80%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen12,20%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar28,80%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen42,10%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen13,60%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen6,00%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,20%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10,20%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13,70%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€79x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand520Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.590Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW360Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW6.250Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon22.397Aantal2022
Niet-westers totaal2.523Aantal2022
Marokko31Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba76Aantal2022
Suriname80Aantal2022
Turkije129Aantal2022
Overig niet-westers2.207Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand16,80Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand16,80Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand16,80Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand7,20Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Café afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km15Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,51Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand2,31Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,91Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,72Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,17Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,42Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,69Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,91Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,45Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand7,72Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,16Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,42Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,71Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand14,60Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand50,90Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,90Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand10,50Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand50,90Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand5,80Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand10,30Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand49Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand17,40Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand18Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand7,20Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1950Code2022
RegionaamWesterwoldeNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode19500000Code2022
Oppervlakte totaal28.065Aantal hectaren2022
Oppervlakte land27.577Aantal hectaren2022
Oppervlakte water488Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentage2%Percentage2017
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid287Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode13.385Aantal2022
Adressen totaal13.583Aantal2022
Adressen met woonfunctie12.062Aantal2022
Panden11.781Aantal2022
Percelen10.029Aantal2022
Panden voor 170011Aantal2022
Panden 1700 tot 190097Aantal2022
Panden 1900 tot 19251.553Aantal2022
Panden 1925 tot 19502.627Aantal2022
Panden 1950 tot 19702.473Aantal2022
Panden 1970 tot 19801.937Aantal2022
Panden 1980 tot 19901.368Aantal2022
Panden 1990 tot 20001.821Aantal2022
Panden 2000 tot 2010721Aantal2022
Panden 2010 en later655Aantal2020
Panden 2010 tot 2020635Aantal2022
Panden 2020 en later113Aantal2022
Diefstal423Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven146Aantal2021
Milieu overtredingen3Aantal2021
Oplichting191Aantal2021
Verkeersovertredingen116Aantal2021
Vernieling112Aantal2021
Overige misdrijven9Aantal2021
Totaal misdrijven1.029Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal14.910Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine11.620Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof3.295Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte54Aantal2020
Motorfietsen1.610Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad11.960Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€205.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning85%Percentage2021
Percentage meergezinswoning15%Percentage2021
Percentage bewoond93%Percentage2021
Percentage onbewoond7%Percentage2021
Koopwoningen68%Percentage2021
Huurwoningen totaal32%Percentage2021
In bezit woningcorporatie22%Percentage2021
In bezit overige verhuurders10%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200089%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Westerwolde. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Westerwolde:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Westerwolde. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Westerwolde. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

De gegevens van de gemeente Westerwolde voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend.

Door de gemeentelijke herindeling van gemeente Westerwolde is er vanuit de open data leveranciers niet of nauwelijks informatie beschikbaar voor en eerder. Dit maakt het vergelijken van cijfers over een langere tijdsperiode lastig. De cijfers voor de jaren tot en met zijn daarom door onszelf berekend.

De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de gemeente. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de gemeente. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn ook berekend. Door de gemeentelijkeherindeling zijn deze gegevens voor en eerder immers ook niet beschikbaar. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente gemeente Westerwolde bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.