Corona-statistieken gemeente Nijmegen

Informatie buurt Bottendaal:

Informatie buurt Bottendaal:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Bottendaal in de gemeente Nijmegen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Bottendaal in de gemeente Nijmegen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners buurt Bottendaal, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in buurt Bottendaal is met 5 inwoners toegenomen (afgerond is dat 0%): van 4.935 in 2013 tot 4.940 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bottendaal
Kaart van de wijk Nijmegen Oost met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nijmegen Oost met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Ooyse Schependom, 2: Hunnerberg, 3: Altrade, 4: Bottendaal, 5: Galgenveld, 6: Hengstdal, 7: Kwakkenberg, 8: Groenewoud.

Over buurt Bottendaal

Buurt Bottendaal heeft afgerond een totale oppervlakte van 44 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.244 adressen per km2. Er wonen 3.545 huishoudens in buurt Bottendaal. Postcode 6512 is de meest voorkomende postcode in buurt Bottendaal. Buurt Bottendaal ligt binnen Wijk Nijmegen Oost in de gemeente Nijmegen.

Kenmerken van de 2.137 woningen in buurt Bottendaal
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken buurt Bottendaal:

2.137 woningen & 2.441 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Download een schat aan informatie:

Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Bottendaal.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2020.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).


Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Adressen: 2.441 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 1 september 2020. Buurt Bottendaal telt in totaal 2.441 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Buurt Bottendaal.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.137 woningen & 2.441 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Bottendaal.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Nijmegen: Bottendaal is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Bottendaal is €25.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €27.800. Buurt Bottendaal telt 4.500 inkomensontvangers op 4.940 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
10,80 % procent van de huishoudens in buurt Bottendaal heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Nijmegen: Bottendaal is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (500 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Bottendaal.

Buurt Bottendaal telt in totaal 500 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd in buurt buurt Bottendaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - buurt Bottendaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Nijmegen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Nijmegen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nijmegen. Met verschillende handige overzichten voor alle 53 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, Excel analyse mogelijkheden, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Bottendaal. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Vrouwen en mannen - buurt Bottendaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Bottendaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Bottendaal. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in buurt Bottendaal naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in buurt Bottendaal: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Bottendaal voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Bottendaal ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Bottendaal.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Bottendaal: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bottendaal voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal500aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij0aantal2019
B-F Nijverheid en energie25aantal2019
G+I Handel en horeca75aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie55aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed30aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening190aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten120aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners4.940aantal2020
Mannen2.330aantal2020
Vrouwen2.610aantal2020
0 tot 15 jaar325aantal2020
15 tot 25 jaar1.265aantal2020
25 tot 45 jaar1.910aantal2020
45 tot 65 jaar1.025aantal2020
65 jaar of ouder425aantal2020
Ongehuwd3.900aantal2020
Gehuwd655aantal2020
Gescheiden310aantal2020
Verweduwd70aantal2020
Geboorte totaal30aantal2019
Geboorte relatief6aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal15aantal2019
Sterfte relatief3aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners7aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.220gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.050gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.690gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.910gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.030gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.100gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.440gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.090gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.000gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.290gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.570gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.020gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.020gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.230gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker87%percentage2016
Zware drinker18%percentage2016
Overmatige drinker9%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn29%percentage2016
Overgewicht31%percentage2016
Obesitas9%percentage2016
Roker31%percentage2016
Sporter67%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2016
Moeite met rondkomen20%percentage2016
Vrijwilligerswerk26%percentage2016
Mantelzorger10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening30%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt22%percentage2016
Gehoorbeperking3%percentage2016
Gezichtsbeperking4%percentage2016
Mobiliteitsbeperking6%percentage2016
Minstens één beperking10%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie56%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.545aantal2020
Eenpersoonshuishoudens2.655aantal2020
Huishoudens zonder kinderen560aantal2020
Huishoudens met kinderen325aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,40gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  4.500aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €27.800Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €25.100Euro2018
40% personen met laagste inkomen47%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen17%percentage2018
Actieven 15-75 jaar57,00 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen70,70 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen8,40 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen14,20 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum10,80 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand190aantal2019
Personen per soort uitkering; AO200aantal2019
Personen per soort uitkering; WW70aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW350aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon3.860aantal2020
Westers totaal585aantal2020
Niet-westers totaal495aantal2020
Marokko80aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba35aantal2020
Suriname40aantal2020
Turkije125aantal2020
Overig niet-westers225aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,40gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,30gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,30gemiddeld km2019
Afstand tot school0,40gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km17,10gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02680202Code2020
RegionaamBottendaalNaam2020
Soort regioBuurtType2020
Bevolkingsdichtheid11.240aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte3.261gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal44hectaren2020
Oppervlakte land44hectaren2020
Oppervlakte water0hectaren2020
Meest voorkomende postcode6512.0postcode2020
Mate van stedelijkheid1indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid4.244gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal1.435aantal2019
Personenautos brandstof benzine1.185aantal2019
Personenautos overige brandstof250aantal2019
Personenautos per huishouden0,40gemiddeld2019
Motorfietsen135aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.137aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€249.000Euro2019
Percentage eengezinswoning23%percentage2019
Percentage meergezinswoning77%percentage2019
Percentage bewoond97%percentage2019
Percentage onbewoond3%percentage2019
Koopwoningen34%percentage2019
Huurwoningen totaal66%percentage2019
In bezit woningcorporatie33%percentage2019
In bezit overige verhuurders33%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200087%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200013%percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Nijmegen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Adressen in buurt Bottendaal

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Bottendaal. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Nijmegen.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Arend Noorduijnstraat1 - 346512BK - 6512BLNijmegen
Biesmanstraat1 - 146512KANijmegen
Burghardt van den Berghstraat2 - 1816512DC - 6512DRNijmegen
Campusbaan2 - 66512BTNijmegen
Castellastraat1 - 1366512EV - 6512EZNijmegen

Toon alle 38 rijen met adressen...