Statistieken buurt Altrade

Aantal inwoners per jaar
(kleine daling van 1,91% naar 6.210 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Altrade. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Altrade is met 121 personen afgenomen van 6.331 in 2013 tot 6.210 in 2023 (dat is 1,91%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Altrade

Buurt Altrade heeft afgerond een totale oppervlakte van 61 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.764 adressen per km2. Er wonen 4.010 huishoudens in de buurt Altrade. Postcode 6521 is de meest voorkomende postcode in de buurt Altrade. De buurt Altrade ligt binnen Nijmegen-Oost in de gemeente Nijmegen. Het Julianapark ligt binnen de buurt Altrade.

De gegevens van de buurt Altrade voor de jaren 2013 tot en met 2021 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Altrade
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nijmegen-Oost met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Ooyse Schependom, 2: Hunnerberg, 3: Altrade, 4: Bottendaal, 5: Galgenveld, 6: Hengstdal, 7: Kwakkenberg, 8: Groenewoud.

Woningkenmerken
Er zijn 2.919 woningen in de buurt Altrade.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Nijmegen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 47% naar €361.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Altrade. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Altrade, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Altrade is met €114.694 toegenomen van €246.305 in 2013 tot €361.000 in 2022 (dat is 47%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • PDF buurt-rapportage voor de buurt Altrade met 100 kaarten en grafieken.
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Nijmegen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Altrade is €361.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 15% en er zijn 2.919 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Nijmegen (geel), 2 woonplaatsen (groen), 9 wijken (oranje) en 39 buurten (blauw). De buurt Altrade wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Altrade: er zijn 2.032 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Altrade.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 3.375 totaal in de buurt Altrade

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Altrade telt in totaal 3.375 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Altrade liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Nijmegen
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Altrade. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Altrade. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Altrade

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Altrade. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Altrade


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Nijmegen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Altrade


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Altrade. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Altrade, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Altrade is met 267 personen gedaald van 5.317 in 2013 tot 5.050 in 2022 (dat is 5%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Nijmegen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Altrade
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Altrade in 2022 zijn Westers (710 inwoners) en Overig (230 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Altrade: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Altrade.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Altrade. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Nijmegen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Nijmegen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Altrade zijn G (747 adressen) en F (443 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Altrade. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Altrade: 747 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Nijmegen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Altrade
Er waren 12 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Altrade.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Altrade. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Altrade vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Altrade.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Altrade voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Altrade ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureau Daalsehof in Nijmegen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in Stembureau Daalsehof in Nijmegen is uitgebracht. Stembureau Daalsehof in Nijmegen was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Altrade. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Nijmegen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Daalsehof in Nijmegen bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 in de buurt Altrade stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 220 stembureaus in de gemeente Nijmegen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Nijmegen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Nijmegen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.006)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Altrade.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Nijmegen: Altrade is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Altrade is €32.006. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.208. Buurt Altrade telt 5.360 inkomensontvangers op 6.210 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,2% procent van de huishoudens in buurt Altrade heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Nijmegen: Altrade is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (900 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Altrade (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Altrade zijn in totaal 900 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 900 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 905 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Altrade. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Altrade
Er zijn 44 elektrische auto’s in november 2023 in de buurt Altrade.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Altrade op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 44 elektrische auto’s in de buurt Altrade. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Altrade die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.151 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Altrade in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Altrade geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.674 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Altrade (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.192 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Altrade in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Altrade geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Altrade. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 347 misdrijven in de buurt Altrade geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Altrade, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Altrade zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 4.393 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 34 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Altrade 347 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Altrade in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (110 delicten) en Winkeldiefstal (31 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Altrade.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 19 misdrijven in de buurt Altrade geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Altrade met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Altrade over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Nijmegen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 35,75 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Altrade.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Altrade.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Altrade. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Altrade.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Altrade.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Altrade genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Altrade.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Altrade.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Altrade. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Altrade geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Altrade. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Altrade is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
65% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Altrade heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Altrade. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Altrade is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
69% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Altrade sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Altrade. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Altrade is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Altrade heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Altrade. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Altrade is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
22% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Altrade heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Altrade. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Altrade is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
59% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Altrade heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Altrade. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Altrade is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
53% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Altrade voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Altrade. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Altrade is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Altrade heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Altrade. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Altrade is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
31% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Altrade doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Altrade. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Altrade is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Altrade voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal900Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie55Aantal2022
G+I Handel en horeca100Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie60Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed55Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening225Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg280Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten130Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners6.210Aantal2023
Mannen2.865Aantal2023
Vrouwen3.345Aantal2023
0 tot 15 jaar535Aantal2023
15 tot 25 jaar1.415Aantal2023
25 tot 45 jaar1.950Aantal2023
45 tot 65 jaar1.385Aantal2023
65 jaar of ouder920Aantal2023
Ongehuwd4.540Aantal2023
Gehuwd1.135Aantal2023
Gescheiden395Aantal2023
Verweduwd130Aantal2023
Geboorte totaal50Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal30Aantal2022
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid10.139Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag437Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.451Aantal2021
Opleidingsniveau hoog3.442Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura79Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg5,6%Percentage2021
WMO cliënten318Aantal2021
WMO cliënten relatief52Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.412Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.130Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.805Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.421Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.028Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.504Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.262Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.583Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.391Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.219Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.613Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning2.061Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.052Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.922Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.240Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.551Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.927Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.084Aantal2023
Energielabels Onbepaald363Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++4Aantal2023
Energielabels A+++39Aantal2023
Energielabels A++18Aantal2023
Energielabels A+12Aantal2023
Energielabels A426Aantal2023
Energielabels B314Aantal2023
Energielabels C405Aantal2023
Energielabels D286Aantal2023
Energielabels E317Aantal2023
Energielabels F443Aantal2023
Energielabels G747Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn24%percentage2020
Drinker90%percentage2020
Zware drinker16%percentage2020
Overmatige drinker11%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht62%percentage2020
Overgewicht34%percentage2020
Ernstig overgewicht9%percentage2020
Roker21%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn61%percentage2020
Wekelijkse sporters65%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk65%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk57%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam32%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger10%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid27%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen9%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie57%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken25%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.010Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.640Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen805Aantal2023
Huishoudens met kinderen560Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2021
Percentage werknemers85%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers5.360Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.208Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.006Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen59%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen8%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,2%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€18x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand120Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO220Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW810Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.950Aantal2023
Herkomst Europa595Aantal2023
Herkomst buiten Europa670Aantal2023
Geboren in Nederland4.950Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa295Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa325Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa295Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa340Aantal2023
Autochtoon5.050Aantal2022
Westers totaal710Aantal2022
Niet-westers totaal385Aantal2022
Marokko20Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2022
Suriname40Aantal2022
Turkije60Aantal2022
Overig niet-westers230Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal222Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven26Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting32Aantal2022
Verkeersovertredingen30Aantal2022
Vernieling26Aantal2022
Overige misdrijven11Aantal2022
Totaal misdrijven347Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,10Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km17Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km93Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km117Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km14Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km90Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km102Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km21Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km126Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km152Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km43Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km189Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km214Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km21,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km32Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km58Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km56Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km54Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km29Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km25Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km21Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km22Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km20Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km33Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02680204Code2023
RegionaamAltradeNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode02680204Code2023
Oppervlakte totaal61Aantal hectaren2023
Oppervlakte land61Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode6521.0Naam2023
Dekkingspercentage2%Percentage2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.764Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.375Aantal2023
Adressen met postcode3.374Aantal2023
Adressen met woonfunctie3.021Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom3.375Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.021Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Percelen1.461Aantal2023
Panden1.818Aantal2023
Adressen met panden3.358Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 1900450Aantal2023
Panden 1900 tot 1925993Aantal2023
Panden 1925 tot 1950826Aantal2023
Panden 1950 tot 1970225Aantal2023
Panden 1970 tot 1980111Aantal2023
Panden 1980 tot 1990418Aantal2023
Panden 1990 tot 200019Aantal2023
Panden 2000 tot 2010223Aantal2023
Panden 2010 tot 202044Aantal2023
Panden 2020 en later49Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade9Aantal2022
Verkeersongevallen totaal12Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.155Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine1.785Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof375Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,50Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte3.533Aantal2022
Motorfietsen145Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.919Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€361.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning32%Percentage2022
Percentage meergezinswoning68%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen47%Percentage2022
Huurwoningen totaal53%Percentage2022
In bezit woningcorporatie26%Percentage2022
In bezit overige verhuurders26%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200092%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2022
Appartement2.032Aantal2023
Tussen of geschakelde woning746Aantal2023
Hoekwoning191Aantal2023
Tweeonder1kap40Aantal2023
Vrijstaande woning12Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend3Aantal2023
Woningtype n.v.t.354Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Nijmegen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Altrade: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Altrade
Tabel met 3.375 adressen in de buurt Altrade.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Altrade. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Nijmegen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Athlonepad--Nijmegen0
Athlonestraat2 t/m 916524BH t/m 6524BJNijmegen40
Bachstraat1 t/m 586521EH t/m 6521EKNijmegen44
Beijensstraat1 t/m 966521EA t/m 6521EDNijmegen86
Berg en Dalseweg226521JGNijmegen1
Bijleveldsingel17 t/m 1456521AM t/m 6521APNijmegen2
Brahmsstraat1 t/m 156521EPNijmegen13
Breitnerstraat1 t/m 246521KXNijmegen19
Chopinstraat2 t/m 46521GANijmegen2
Coehoornstraat1 t/m 936521CA t/m 6521CENijmegen101
Daalsedwarsweg1 t/m 356521EE t/m 6521EGNijmegen73
Daalsehof1 t/m 136521GTNijmegen11
Daalseweg1 t/m 2936521GE t/m 6523CANijmegen182
Dominicanenstraat1 t/m 1536521KA t/m 6521KENijmegen131
Dommer van Poldersveldtweg1 t/m 316521NC t/m 6521NDNijmegen98
Fagelstraat1 t/m 946524CD t/m 6524CHNijmegen54
Fort Kijk in de Potstraat2 t/m 1296521BT t/m 6524CCNijmegen66
Frans Halsstraat1 t/m 366521NA t/m 6521NBNijmegen35
Gorisstraat1 t/m 756521CG t/m 6521CMNijmegen71
Griegstraat1 t/m 176521GDNijmegen9
Groesbeeksedwarsweg2 t/m 3096521DA t/m 6521DWNijmegen329
Guyotstraat1 t/m 116524AVNijmegen11
Heydenrijckstraat1 t/m 1186521LK t/m 6521LSNijmegen104
Hobbemastraat1 t/m 326521LH t/m 6521LJNijmegen29
Jacob Canisstraat1 t/m 1126521HA t/m 6521HXNijmegen100
Johannes Vijghstraat1 t/m 766524BN t/m 6524BWNijmegen81
Jozef Israëlsstraat1 t/m 706521MS t/m 6521MZNijmegen69
Julianapark--Nijmegen0
Mesdagstraat1 t/m 746521MK t/m 6521MRNijmegen63
Mondriaanstraat1 t/m 376521KZNijmegen28
Mozartstraat1 t/m 476521GB t/m 6521GCNijmegen46
Nijhoffstraat1 t/m 96524ATNijmegen8
Poeyenstraat1 t/m 226521GWNijmegen12
Prins Bernhardstraat12 t/m 716521AB t/m 6521ADNijmegen33
Prins Hendrikstraat7 t/m 796521AV t/m 6521AXNijmegen29
Rembrandtstraat1 t/m 896521MA t/m 6521MGNijmegen108
Roothaanstraat1 t/m 866521JV t/m 6521JWNijmegen55
Roukensstraat1 t/m 566521BM t/m 6521BPNijmegen45
Ruisdaelstraat2 t/m 816521LA t/m 6521LGNijmegen79
Singendonckstraat1 t/m 406521BE t/m 6521BGNijmegen39
St. Geertruidestraat4 t/m 316521KG t/m 6521KHNijmegen17
Staringstraat25 t/m 436521AH t/m 6521AKNijmegen14
Stenenkruisstraat1 t/m 136521BDNijmegen8
Sweersstraat1 t/m 546524BL t/m 6524BMNijmegen49
Tooropstraat1 t/m 1976521NH t/m 6521NWNijmegen170
Truus Mastpark--Nijmegen0
Vermeerstraat1 t/m 366521LT t/m 6521LXNijmegen27
Vierdaagseplein16524AGNijmegen1
Vonckstraat2 t/m 406521BK t/m 6521BLNijmegen39
Waldeck Pyrmontsingel1 t/m 916521BA t/m 6524BBNijmegen74
Wilhelminasingel13 t/m 426524AJ t/m 6524APNijmegen16
van Beethovenstraat4 t/m 976521EL t/m 6521ENNijmegen100
van Gentstraat2 t/m 1086524BC t/m 6524BENijmegen85
van Goghstraat2 t/m 366521KWNijmegen18
van Heutszstraat1 t/m 756521CS t/m 6521CXNijmegen69
van Langeveldstraat1 t/m 416521MH t/m 6521MJNijmegen38
van Lyndenstraat1 t/m 426521BH t/m 6521BJNijmegen44
van Nispenstraat1 t/m 2446521KJ t/m 6521KVNijmegen181
van Somerenstraat2 t/m 626521BR t/m 6521BSNijmegen25
van den Havestraat1 t/m 1156521JN t/m 6521JTNijmegen94

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 60 openbare ruimtes en 3.375 adressen in de buurt Altrade. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Altrade. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Altrade ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek65212972
Postcode numeriek65231
Postcode numeriek6524401
WoonkernNijmegen3375
WoonplaatsNijmegen3378
WijkNijmegen-Oost3378
GemeenteNijmegen3378
StadsdeelCentrum4
StadsdeelOost3371
ProvincieGelderland3378
WaterschapWaterschap Rivierenland3375
LandNederland3378

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Altrade ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Altrade dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Altrade ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Altrade en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven