Informatie buurt Buitengebied Lutjewinkel:

Informatie buurt Buitengebied Lutjewinkel:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Buitengebied Lutjewinkel in de gemeente Hollands Kroon! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Buitengebied Lutjewinkel in de gemeente Hollands Kroon!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (stijging van 5% naar 325 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Buitengebied Lutjewinkel. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Buitengebied Lutjewinkel, 2013 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020 berekend.

Het aantal inwoners in de buurt Buitengebied Lutjewinkel is met 17 personen toegenomen van 308 in 2013 tot 325 in 2021 (dat is 5%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Buitengebied Lutjewinkel
Kaart van de wijk Lutjewinkel met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Lutjewinkel met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Buitengebied Lutjewinkel, 2: Lutjewinkel (woonkern).

Over de buurt Buitengebied Lutjewinkel

Buurt Buitengebied Lutjewinkel heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.055 hectare, waarvan 1.026 land en 29 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 39 adressen per km2. Er wonen 135 huishoudens in buurt Buitengebied Lutjewinkel. Postcode 1732 is de meest voorkomende postcode in buurt Buitengebied Lutjewinkel. Buurt Buitengebied Lutjewinkel ligt binnen Wijk Lutjewinkel in de gemeente Hollands Kroon.

De gemeente Hollands Kroon (gemeentecode GM1911) is in 2012 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Hollands Kroon overgegaan. De gegevens van de buurt Buitengebied Lutjewinkel voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 117 woningen in de buurt Buitengebied Lutjewinkel
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hollands Kroon in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

117 woningen & 136 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (€372.423 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Buitengebied Lutjewinkel. Gegevens voor het jaar 2020 (momenteel zijn nog geen gegevens over andere jaren beschikbaar).

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Buitengebied Lutjewinkel, 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Buitengebied Lutjewinkel was €372.423 in 2020.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 136 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De buurt Buitengebied Lutjewinkel telt in totaal 136 adressen, met 134 verblijfsobjecten en 2 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Buitengebied Lutjewinkel. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Buitengebied Lutjewinkel. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

117 woningen & 136 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.211)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Buitengebied Lutjewinkel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Lutjewinkel (Buitengebied Lutjewinkel is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Lutjewinkel is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Buitengebied Lutjewinkel is €28.211. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €0. Buurt Buitengebied Lutjewinkel telt 281 inkomensontvangers op 325 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
0,00% procent van de huishoudens in buurt Buitengebied Lutjewinkel heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Lutjewinkel (Buitengebied Lutjewinkel is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Lutjewinkel is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven

Voor buurt Buitengebied Lutjewinkel zijn helaas geen gegevens bekend over het aantal bedrijven.

Inwoners naar leeftijd - buurt Buitengebied Lutjewinkel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Hollands Kroon bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Buitengebied Lutjewinkel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Hollands Kroon:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Hollands Kroon. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hollands Kroon. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Cultuurhuis de Kolk


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Cultuurhuis de Kolk bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Cultuurhuis de Kolk is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Buitengebied Lutjewinkel geen stembureau. Stembureau Cultuurhuis de Kolk is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Buitengebied Lutjewinkel ligt. De gemeente Hollands Kroon telde bij deze verkiezingen in totaal 24 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hollands Kroon. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hollands Kroon.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Buitengebied Lutjewinkel. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Buitengebied Lutjewinkel, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Buitengebied Lutjewinkel is met 6 personen gedaald van 286 in 2013 tot 280 in 2021 (dat is 2,20%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Buitengebied Lutjewinkel: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Buitengebied Lutjewinkel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Buitengebied Lutjewinkel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Buitengebied Lutjewinkel

Het gemiddeld aantal criminele handelingen per 1000 inwoners is voor deze regio helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond. Dit geldt voor (1) diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Buitengebied Lutjewinkel, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Buitengebied Lutjewinkel zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 127 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 22 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 127 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 120 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Buitengebied Lutjewinkel 14 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 6 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de buurt Buitengebied Lutjewinkel.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Buitengebied Lutjewinkel voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Buitengebied Lutjewinkel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Buitengebied Lutjewinkel.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Buitengebied Lutjewinkel: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Buitengebied Lutjewinkel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal44Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserijgeen dataAantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataAantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataAantalgeen data
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goedgeen dataAantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige dienstengeen dataAantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners325Aantal2021
Mannen170Aantal2021
Vrouwen160Aantal2021
0 tot 15 jaar45Aantal2021
15 tot 25 jaar45Aantal2021
25 tot 45 jaar70Aantal2021
45 tot 65 jaar105Aantal2021
65 jaar of ouder70Aantal2021
Ongehuwd150Aantal2021
Gehuwd135Aantal2021
Gescheiden20Aantal2021
Verweduwd10Aantal2021
Westers totaal40Aantal2021
Geboorte totaal8Aantal2020
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal5Aantal2020
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid31Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag45Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar164Aantal2020
Opleidingsniveau hoog55Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.939Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.013Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.997Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.807Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.841Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.819Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn36%percentage2020
Drinker87%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht51%percentage2020
Overgewicht47%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn56%percentage2020
Wekelijkse sporters51%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk40%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk28%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam40%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2020
Emotioneel Eenzaam20%percentage2020
Sociaal Eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren3%percentage2020
Vrijwilligerswerk31%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)9%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)7%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid84%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen28%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid26%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen9%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie3%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal135Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens40Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen45Aantal2021
Huishoudens met kinderen50Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers281Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvangergeen dataGemiddeld in Eurogeen data
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.211Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% personen met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Actieven 15-75 jaargeen dataPercentagegeen data
40% huishoudens met laagste inkomengeen dataPercentagegeen data
20% huishoudens met hoogste inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens met een laag inkomengeen dataPercentagegeen data
Huishoudens onder of rond sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand1Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO4Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW1Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW57Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon280Aantal2021
Niet-westers totaal5Aantal2021
Marokko0Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2021
Suriname0Aantal2021
Turkije0Aantal2021
Overig niet-westers5Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,89Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand7,07Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand3,92Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand7,18Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand22,12Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand4,05Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand3,51Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand7,86Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Café afstand1,93Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand3,40Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand3,33Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand8Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km0,01Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km24Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand3,03Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand2,43Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand3,05Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,05Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,05Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,97Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand2,31Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand2,92Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,52Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,07Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand9,09Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,07Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand2,11Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand2,23Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,51Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,26Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,36Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand6,00Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,79Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand7,50Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand21,69Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand7,47Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand3,13Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand21,68Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand6,08Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand14,29Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand21Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand7,21Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand10,38Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km21Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19111490Code2021
RegionaamBuitengebied LutjewinkelNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode19111490Code2021
Diefstal per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwonersgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Oppervlakte totaal1.055Aantal hectaren2021
Oppervlakte land1.026Aantal hectaren2021
Oppervlakte water29Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode1732.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid39Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode131Aantal2021
Adressen totaal136Aantal2021
Panden133Aantal2021
Percelen135Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal184Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine146Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof43Aantal2020
Personenauto's per huishoudengeen dataAantalgeen data
Personenauto's naar oppervlakte27Aantal2020
Motorfietsen30Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad117Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€372.423Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning97%Percentage2020
Percentage meergezinswoning3%Percentage2020
Percentage bewoond98%Percentage2020
Percentage onbewoond2%Percentage2020
Koopwoningen87%Percentage2020
Huurwoningen totaal13%Percentage2020
In bezit woningcorporatie3%Percentage2020
In bezit overige verhuurders10%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200085%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hollands Kroon. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Buitengebied Lutjewinkel. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Buitengebied Lutjewinkel

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Buitengebied Lutjewinkel. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hollands Kroon.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Boerensluisweg1 - 71732NPLutjewinkel
Groetpolderweg1 - 191732NNLutjewinkel
Kooipad11732LXLutjewinkel
Mientweg1 - 861732LC - 1732LGLutjewinkel
Moerbeek11 - 601732EN - 1732EPLutjewinkel

Toon alle 11 rijen met adressen...

De gegevens van de buurt Buitengebied Lutjewinkel voor de jaren 2013 tot en met 2020 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Hollands Kroon bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan buurt Buitengebied Lutjewinkel. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige buurt Buitengebied Lutjewinkel danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2020-2021BU1911149016,79%9,78%BU19110001LutjewinkelHollands Kroon
2020-2021BU1911149029,77%78,00%BU19110002De Weere gedeeltelijkHollands Kroon
2020-2021BU1911149016,03%15,67%BU19110009Verspreide Huizen in de GroetpolderHollands Kroon
2020-2021BU191114907,63%32,26%BU19110104WateringskantHollands Kroon
2020-2021BU1911149029,01%100,00%BU19110105MoerbeekHollands Kroon
2020-2021BU191114900,76%4,76%BU19110306Verspreide Huizen Westermoerbeek gedeeltelijkHollands Kroon
2019-2020BU19110001100,00%100,00%BU19110001LutjewinkelHollands Kroon
2019-2020BU19110002100,00%100,00%BU19110002De Weere gedeeltelijkHollands Kroon
2019-2020BU19110009100,00%100,00%BU19110009Verspreide Huizen in de GroetpolderHollands Kroon
2019-2020BU19110104100,00%100,00%BU19110104WateringskantHollands Kroon
2019-2020BU19110105100,00%100,00%BU19110105MoerbeekHollands Kroon
2019-2020BU19110306100,00%100,00%BU19110306Verspreide Huizen Westermoerbeek gedeeltelijkHollands Kroon
2018-2019BU19110001100,00%100,00%BU19110001LutjewinkelHollands Kroon
2018-2019BU19110002100,00%100,00%BU19110002De Weere gedeeltelijkHollands Kroon
2018-2019BU19110009100,00%100,00%BU19110009Verspreide Huizen in de GroetpolderHollands Kroon
2018-2019BU19110104100,00%100,00%BU19110104WateringskantHollands Kroon
2018-2019BU19110105100,00%100,00%BU19110105MoerbeekHollands Kroon
2018-2019BU19110306100,00%100,00%BU19110306Verspreide Huizen Westermoerbeek gedeeltelijkHollands Kroon
2017-2018BU19110001100,00%100,00%BU19110001LutjewinkelHollands Kroon
2017-2018BU19110002100,00%100,00%BU19110002De Weere gedeeltelijkHollands Kroon
2017-2018BU19110009100,00%100,00%BU19110009Verspreide Huizen in de GroetpolderHollands Kroon
2017-2018BU19110104100,00%100,00%BU19110104WateringskantHollands Kroon
2017-2018BU19110105100,00%100,00%BU19110105MoerbeekHollands Kroon
2017-2018BU19110306100,00%100,00%BU19110306Verspreide Huizen Westermoerbeek gedeeltelijkHollands Kroon
2016-2017BU19110001100,00%100,00%BU19110001LutjewinkelHollands Kroon
2016-2017BU19110002100,00%100,00%BU19110002De Weere gedeeltelijkHollands Kroon
2016-2017BU19110009100,00%100,00%BU19110009Verspreide Huizen in de GroetpolderHollands Kroon
2016-2017BU19110104100,00%100,00%BU19110104WateringskantHollands Kroon
2016-2017BU19110105100,00%100,00%BU19110105MoerbeekHollands Kroon
2016-2017BU19110306100,00%100,00%BU19110306Verspreide Huizen Westermoerbeek gedeeltelijkHollands Kroon
2015-2016BU19110001100,00%100,00%BU19110001LutjewinkelHollands Kroon
2015-2016BU19110002100,00%100,00%BU19110002De Weere gedeeltelijkHollands Kroon
2015-2016BU19110009100,00%100,00%BU19110009Verspreide Huizen in de GroetpolderHollands Kroon
2015-2016BU19110104100,00%100,00%BU19110104WateringskantHollands Kroon
2015-2016BU19110105100,00%100,00%BU19110105MoerbeekHollands Kroon
2015-2016BU19110306100,00%100,00%BU19110306Verspreide Huizen Westermoerbeek gedeeltelijkHollands Kroon
2014-2015BU19110001100,00%100,00%BU19110001LutjewinkelHollands Kroon
2014-2015BU19110002100,00%100,00%BU19110002De Weere gedeeltelijkHollands Kroon
2014-2015BU19110009100,00%100,00%BU19110009Verspreide Huizen in de GroetpolderHollands Kroon
2014-2015BU19110104100,00%100,00%BU19110104WateringskantHollands Kroon
2014-2015BU19110105100,00%100,00%BU19110105MoerbeekHollands Kroon
2014-2015BU19110306100,00%100,00%BU19110306Verspreide Huizen Westermoerbeek gedeeltelijkHollands Kroon
2013-2014BU19110001100,00%100,00%BU19110001LutjewinkelHollands Kroon
2013-2014BU19110002100,00%100,00%BU19110002De Weere gedeeltelijkHollands Kroon
2013-2014BU19110009100,00%100,00%BU19110009Verspreide Huizen in de GroetpolderHollands Kroon
2013-2014BU19110104100,00%100,00%BU19110104WateringskantHollands Kroon
2013-2014BU19110105100,00%100,00%BU19110105MoerbeekHollands Kroon
2013-2014BU19110306100,00%100,00%BU19110306Verspreide Huizen Westermoerbeek GedHollands Kroon

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Deze informatie over naamswijziging(en) verheldert de indelingswijziging(en) hopelijk: De naam van deze buurt veranderde van Wateringskant in 2020 naar Elshof Noord in 2021. De naam van deze buurt veranderde van Moerbeek in 2020 naar Agro Sanatio in 2021.

Daarnaast helpen deze voorbeelden van typische wijzigingssituaties zoals die kunnen voorkomen hopelijk ter verduidelijking (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Hollands Kroon):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Hollands Kroon eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.