Statistieken buurt Burettestraat en omgeving

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Burettestraat en omgeving in de gemeente Heerlen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Burettestraat en omgeving in de gemeente Heerlen. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 83 gebieden Heerlen / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (afname van 5% naar 345 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Burettestraat en omgeving. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Burettestraat en omgeving, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Burettestraat en omgeving is met 20 personen afgenomen van 365 in 2013 tot 345 in 2021 (dat is 5%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Burettestraat en omgeving
Kaart van de wijk Meezenbroek-Schaesbergerveld met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Meezenbroek-Schaesbergerveld met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Palemig, 2: Burettestraat en omgeving, 3: Meezenbroek, 4: Schaesbergerveld.

Over de buurt Burettestraat en omgeving

Buurt Burettestraat en omgeving heeft afgerond een totale oppervlakte van 22 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.789 adressen per km2. Er wonen 235 huishoudens in buurt Burettestraat en omgeving. Postcode 6415 is de meest voorkomende postcode in buurt Burettestraat en omgeving. Buurt Burettestraat en omgeving ligt binnen Wijk Meezenbroek-Schaesbergerveld in de gemeente Heerlen. Het Park Meezenbroek ligt binnen de buurt Burettestraat en omgeving.

Kenmerken van de 270 woningen in de buurt Burettestraat en omgeving
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Heerlen in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

270 woningen & 296 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (kleine groei van 1,16% naar €87.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Burettestraat en omgeving. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Burettestraat en omgeving, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Burettestraat en omgeving is met €1.000 toegenomen van €86.000 in 2013 tot €87.000 in 2019 (dat is 1,16%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 296 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De buurt Burettestraat en omgeving telt in totaal 296 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Burettestraat en omgeving. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Burettestraat en omgeving. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

270 woningen & 296 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Sporthal Palemig

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Sporthal Palemig is uitgebracht. Sporthal Palemig was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Burettestraat en omgeving.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Sporthal Palemig bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 15 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de buurt Burettestraat en omgeving stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Heerlen telde bij deze verkiezingen in totaal 45 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Heerlen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Heerlen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€18.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Burettestraat en omgeving.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Meezenbroek-Schaesbergerveld (Burettestraat en omgeving is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Meezenbroek-Schaesbergerveld is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Burettestraat en omgeving is €18.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €20.500. Buurt Burettestraat en omgeving telt 300 inkomensontvangers op 345 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
24,40% procent van de huishoudens in buurt Burettestraat en omgeving heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Meezenbroek-Schaesbergerveld (Burettestraat en omgeving is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Meezenbroek-Schaesbergerveld is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven

Voor buurt Burettestraat en omgeving zijn helaas geen gegevens bekend over het aantal bedrijven.

Inwoners naar leeftijd - buurt Burettestraat en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Heerlen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Burettestraat en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Heerlen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Heerlen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heerlen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Burettestraat en omgeving. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Burettestraat en omgeving, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Burettestraat en omgeving is met 22 personen afgenomen van 237 in 2013 tot 215 in 2021 (dat is 9%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Burettestraat en omgeving: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Burettestraat en omgeving.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Burettestraat en omgeving. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Burettestraat en omgeving


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de buurt Burettestraat en omgeving.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Burettestraat en omgeving. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Burettestraat en omgeving, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2021 tot en met juni 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Burettestraat en omgeving zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 654 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 654 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 644 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt Burettestraat en omgeving 45 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, buurt Burettestraat en omgeving.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Burettestraat en omgeving voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Burettestraat en omgeving ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Burettestraat en omgeving.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Burettestraat en omgeving: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Burettestraat en omgeving voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal20Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserijgeen dataAantalgeen data
B-F Nijverheid en energiegeen dataAantalgeen data
G+I Handel en horecageen dataAantalgeen data
H+J Vervoer, informatie en communicatiegeen dataAantalgeen data
K-L Financiële diensten, onroerend goedgeen dataAantalgeen data
M-N Zakelijke dienstverleninggeen dataAantalgeen data
O-Q Overheid, onderwijs en zorggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige dienstengeen dataAantalgeen data
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners345Aantal2021
Mannen155Aantal2021
Vrouwen190Aantal2021
0 tot 15 jaar25Aantal2021
15 tot 25 jaar35Aantal2021
25 tot 45 jaar50Aantal2021
45 tot 65 jaar95Aantal2021
65 jaar of ouder140Aantal2021
Ongehuwd135Aantal2021
Gehuwd75Aantal2021
Gescheiden95Aantal2021
Verweduwd45Aantal2021
Westers totaal90Aantal2021
Geboorte totaal0Aantal2020
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal10Aantal2020
Sterfte relatief39Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid1.583Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag160Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar80Aantal2020
Opleidingsniveau hoog20Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliënten110Aantal2020
WMO cliënten relatief306Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.890Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.670Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.400Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.750Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.870Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.050Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal840Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement740Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning980Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.460Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning860Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn62%percentage2020
Drinker61%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht38%percentage2020
Overgewicht61%percentage2020
Ernstig overgewicht24%percentage2020
Roker29%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn32%percentage2020
Wekelijkse sporters27%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk37%percentage2020
Lopen naar school of werk28%percentage2020
Fietsen naar school of werk18%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam65%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam24%percentage2020
Emotioneel Eenzaam44%percentage2020
Sociaal Eenzaam46%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven76%percentage2020
Moeite met rondkomen24%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk14%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)25%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)21%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid51%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen55%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid59%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid16%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt57%percentage2020
Gehoorbeperking11%percentage2020
Gezichtsbeperking14%percentage2020
Mobiliteitsbeperking31%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen40%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie60%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie16%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken22%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal235Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens175Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen35Aantal2021
Huishoudens met kinderen30Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,40Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie39%Percentage2020
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers300Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€20.500Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€18.300Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen62,70%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen2,50%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar19,10%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen85,80%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen0,80%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen20,60%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum24,40%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum35,70%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum42,00%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€3x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand40Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO30Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW130Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon215Aantal2021
Niet-westers totaal40Aantal2021
Marokko15Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2021
Suriname5Aantal2021
Turkije5Aantal2021
Overig niet-westers20Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km10Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km24Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand4,50Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand4,50Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand4,50Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km27Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km52Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km97Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km49Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km78Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km58Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km112Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km54Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km85Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km5,00Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km24Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km166Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km18Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km43Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km25Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km24Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km11Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km17Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km22Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km14Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,40Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,10Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,20Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand1,70Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand4,50Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand15,70Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand1,70Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand2,70Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km13Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU09173201Code2021
RegionaamBurettestraat en omgevingNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode09173201Code2021
Oppervlakte totaal22Aantal hectaren2021
Oppervlakte land22Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode6415.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid1.789Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode290Aantal2021
Adressen totaal296Aantal2021
Panden119Aantal2021
Percelen112Aantal2021
Diefstal13Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven9Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting3Aantal2021
Verkeersovertredingen9Aantal2021
Vernieling3Aantal2021
Overige misdrijven7Aantal2021
Totaal misdrijven45Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal110Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine105Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof5Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,40Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte500Aantal2020
Motorfietsen10Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad270Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€87.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning32%Percentage2021
Percentage meergezinswoning68%Percentage2021
Percentage bewoond91%Percentage2021
Percentage onbewoond9%Percentage2021
Koopwoningen11%Percentage2021
Huurwoningen totaal89%Percentage2021
In bezit woningcorporatie30%Percentage2021
In bezit overige verhuurders59%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 2000100%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 20000%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Heerlen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Burettestraat en omgeving. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Burettestraat en omgeving

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Burettestraat en omgeving. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Heerlen.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Burettestraat1 - 376415SMHeerlen
Dobbelsteijnstraat1 - 76415SLHeerlen
Heldevierlaan2 - 126415SBHeerlen
Joop den Uyl Plantsoen33 - 896415SHHeerlen
Kasteellaan1 - 36415HM - 6415HSHeerlen
Meezenbroekerweg11 - 1706415SC - 6415SGHeerlen
Schandelerboord1 - 156415PXHeerlen
Vignonstraat1 - 366415SJ - 6415SKHeerlen