Statistieken buurt Immerloo II

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Immerloo II in de gemeente Arnhem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Immerloo II in de gemeente Arnhem. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 109 gebieden Arnhem / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (krimp van 6% naar 1.830 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Immerloo II. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de buurt Immerloo II, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de buurt Immerloo II is met 115 personen gedaald van 1.945 in 2013 tot 1.830 in 2022 (dat is 6%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Immerloo II
Kaart van de wijk Malburgen-Oost (Zuid) met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Malburgen-Oost (Zuid) met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Middelgraaflaan en omgeving, 2: Zeegsingel en omgeving, 3: Immerloo I, 4: Eimersweide, 5: Immerloo II, 6: ’t Duifje.

Over de buurt Immerloo II

Buurt Immerloo II heeft afgerond een totale oppervlakte van 34 hectare, waarvan 34 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.586 adressen per km2. Er wonen 800 huishoudens in buurt Immerloo II. Postcode 6834 is de meest voorkomende postcode in buurt Immerloo II. Buurt Immerloo II ligt binnen Wijk Malburgen-Oost (Zuid) in de gemeente Arnhem.

Kenmerken van de 791 woningen in de buurt Immerloo II
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Arnhem in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

791 woningen & 928 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 17% naar €150.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Immerloo II. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Immerloo II, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Immerloo II is met €22.000 toegenomen van €128.000 in 2013 tot €150.000 in 2021 (dat is 17%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 928 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De buurt Immerloo II telt in totaal 928 adressen, met 913 verblijfsobjecten en 15 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Immerloo II. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Immerloo II. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

791 woningen & 928 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Gymzaal Eimers/ Basisschool Mozaïek

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Gymzaal Eimers/ Basisschool Mozaïek is uitgebracht. Gymzaal Eimers/ Basisschool Mozaïek was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Immerloo II.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Gymzaal Eimers/ Basisschool Mozaïek bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 16 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de buurt Immerloo II stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Arnhem telde bij deze verkiezingen in totaal 69 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Arnhem. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Arnhem.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€12.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Immerloo II.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Malburgen-Oost (Zuid) (Immerloo II is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Malburgen-Oost (Zuid) is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Immerloo II is €12.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €17.900. Buurt Immerloo II telt 1.300 inkomensontvangers op 1.830 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
37,10% procent van de huishoudens in buurt Immerloo II heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Malburgen-Oost (Zuid) (Immerloo II is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Malburgen-Oost (Zuid) is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (75 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Immerloo II (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Immerloo II zijn in totaal 75 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 75 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 70 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Immerloo II


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Arnhem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Immerloo II


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Arnhem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Arnhem. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Arnhem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Immerloo II. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Immerloo II, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Immerloo II is met 80 personen afgenomen van 525 in 2013 tot 445 in 2022 (dat is 15%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Immerloo II: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Immerloo II.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Immerloo II. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Immerloo II


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de buurt Immerloo II.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Immerloo II. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Immerloo II, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de buurt Immerloo II zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 1.011 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.011 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 990 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt Immerloo II 108 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, buurt Immerloo II.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Immerloo II voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Immerloo II ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Immerloo II.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Immerloo II: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Immerloo II voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal75Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie20Aantal2021
G+I Handel en horeca5Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie10Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening5Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg25Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.830Aantal2022
Mannen835Aantal2022
Vrouwen990Aantal2022
0 tot 15 jaar440Aantal2022
15 tot 25 jaar260Aantal2022
25 tot 45 jaar455Aantal2022
45 tot 65 jaar435Aantal2022
65 jaar of ouder240Aantal2022
Ongehuwd1.055Aantal2022
Gehuwd485Aantal2022
Gescheiden225Aantal2022
Verweduwd55Aantal2022
Westers totaal150Aantal2022
Geboorte totaal20Aantal2020
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal5Aantal2020
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid5.443,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag700Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar430Aantal2020
Opleidingsniveau hoog190Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura45Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg6,70%Percentage2020
WMO cliënten190Aantal2020
WMO cliënten relatief102Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.090Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.960Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.840Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.670Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.570Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.040Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.420Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal420Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement290Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.190Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.240Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.020Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning390Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.370Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming15%Percentage2020
Energielabels Definitief774Aantal2022
Energielabels Voorlopig20Aantal2022
Energielabels Onbepaald134Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++0Aantal2022
Energielabels A+++0Aantal2022
Energielabels A++0Aantal2022
Energielabels A+1Aantal2022
Energielabels A182Aantal2022
Energielabels B95Aantal2022
Energielabels C276Aantal2022
Energielabels D191Aantal2022
Energielabels E48Aantal2022
Energielabels F0Aantal2022
Energielabels G1Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn70%percentage2020
Drinker47%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker4%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht36%percentage2020
Overgewicht60%percentage2020
Ernstig overgewicht24%percentage2020
Roker28%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters33%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk56%percentage2020
Lopen naar school of werk36%percentage2020
Fietsen naar school of werk34%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam68%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam26%percentage2020
Emotioneel Eenzaam49%percentage2020
Sociaal Eenzaam47%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven81%percentage2020
Moeite met rondkomen34%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger11%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)19%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid63%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen42%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid44%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid10%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt41%percentage2020
Gehoorbeperking12%percentage2020
Gezichtsbeperking16%percentage2020
Mobiliteitsbeperking23%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen34%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie67%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie17%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken26%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal800Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens320Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen125Aantal2022
Huishoudens met kinderen350Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie39%Percentage2020
Percentage werknemers87%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers1.300Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€17.900Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€12.600Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen73,50%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen2,60%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar18,50%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen76,80%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen3,20%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen36,80%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum37,10%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum49,30%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum57,00%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€0x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand370Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO110Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW210Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon445Aantal2022
Niet-westers totaal1.235Aantal2022
Marokko190Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba85Aantal2022
Suriname95Aantal2022
Turkije185Aantal2022
Overig niet-westers680Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand4,30Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand3,70Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand6,00Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km32Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km32Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km128Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km85Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km134Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km193Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km10,20Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km21Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km58Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km38Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km30Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km26Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km28Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km21Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand8,40Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,30Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand4,40Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand4,50Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand21,80Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand3,80Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km22Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand2,50Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km9Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km19Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand4,00Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand4,00Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km36Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02021888Code2022
RegionaamImmerloo IINaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode02021888Code2022
Oppervlakte totaal34Aantal hectaren2022
Oppervlakte land34Aantal hectaren2022
Oppervlakte water1Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode6834.0Naam2022
Dekkingspercentage2%Percentage2022
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.586Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode928Aantal2022
Adressen totaal928Aantal2022
Adressen met woonfunctie797Aantal2022
Panden186Aantal2022
Percelen95Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 19000Aantal2022
Panden 1900 tot 19250Aantal2022
Panden 1925 tot 19500Aantal2022
Panden 1950 tot 1970692Aantal2022
Panden 1970 tot 1980200Aantal2022
Panden 1980 tot 19902Aantal2022
Panden 1990 tot 20006Aantal2022
Panden 2000 tot 20101Aantal2022
Panden 2010 en later6Aantal2020
Panden 2010 tot 20206Aantal2022
Panden 2020 en later6Aantal2022
Diefstal50Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven8Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting6Aantal2021
Verkeersovertredingen7Aantal2021
Vernieling26Aantal2021
Overige misdrijven8Aantal2021
Totaal misdrijven108Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal430Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine365Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof65Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,50Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.264Aantal2020
Motorfietsen10Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad791Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€150.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning14%Percentage2021
Percentage meergezinswoning86%Percentage2021
Percentage bewoond97%Percentage2021
Percentage onbewoond3%Percentage2021
Koopwoningen4%Percentage2021
Huurwoningen totaal96%Percentage2021
In bezit woningcorporatie96%Percentage2021
In bezit overige verhuurders0%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200099%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 20001%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Arnhem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Immerloo II. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Immerloo II

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Immerloo II. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Arnhem.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Brandenburgseplein1 - 4716834BA - 6834BPArnhem
De Whemedreef112 - 1226832JLArnhem
Eimerssingel-Oost25 - 2666834CX - 6834CZArnhem
Gelderseplein1 - 4556834CA - 6834CMArnhem
Huissensestraat240 - 3016833JH - 6833JLArnhem
Ir. Molsweg10 - 326834AAArnhem
Keurvorstlaan1 - 1036832JM - 6832JSArnhem
Kleefseplein1 - 4556834AB - 6834ANArnhem
Wener Congresstraat1 - 76832JKArnhem