Corona-statistieken gemeente Midden-Groningen

Informatie buurt Industrieterrein Zuidbroek:

Informatie buurt Industrieterrein Zuidbroek:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Industrieterrein Zuidbroek in de gemeente Midden-Groningen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Industrieterrein Zuidbroek in de gemeente Midden-Groningen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (zeer grote afname van 89% naar 5 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Industrieterrein Zuidbroek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Industrieterrein Zuidbroek, 2013 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2017 berekend.

Het aantal inwoners in de buurt Industrieterrein Zuidbroek is met 39 personen afgenomen van 44 in 2013 tot 5 in 2021 (dat is 89%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Industrieterrein Zuidbroek
Kaart van de wijk Zuidbroek met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Zuidbroek met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Zuidbroek Buitengebied west, 2: Zuidbroek Buitengebied oost, 3: Bedrijventerrein Gouden Driehoek, 4: Zuidbroek, 5: Industrieterrein Zuidbroek.

Over de buurt Industrieterrein Zuidbroek

Buurt Industrieterrein Zuidbroek heeft afgerond een totale oppervlakte van 42 hectare, waarvan 38 land en 5 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 202 adressen per km2. Er wonen 5 huishoudens in buurt Industrieterrein Zuidbroek. Postcode 9636 is de meest voorkomende postcode in buurt Industrieterrein Zuidbroek. Buurt Industrieterrein Zuidbroek ligt binnen Wijk Zuidbroek in de gemeente Midden-Groningen.

De gemeente Midden-Groningen (gemeentecode GM1952) is in 2018 bij een gemeentelijke herindeling onstaan vanuit de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Midden-Groningen overgegaan. De gegevens van de buurt Industrieterrein Zuidbroek voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 2 woningen in de buurt Industrieterrein Zuidbroek
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Midden-Groningen in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

2 woningen & 20 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (krimp van 13% naar €155.350 in 2017)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Industrieterrein Zuidbroek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2017.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Industrieterrein Zuidbroek, 2013 tot en met 2017.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Industrieterrein Zuidbroek is met €22.922 gedaald van €178.272 in 2013 tot €155.350 in 2017 (dat is 13%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 20 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. buurt Industrieterrein Zuidbroek telt in totaal 20 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor buurt Industrieterrein Zuidbroek.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2 woningen & 20 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.850)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Industrieterrein Zuidbroek.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Zuidbroek (Industrieterrein Zuidbroek is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Zuidbroek is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Industrieterrein Zuidbroek is €22.850. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €28.055. Buurt Industrieterrein Zuidbroek telt 0 inkomensontvangers op 5 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,50% procent van de huishoudens in buurt Industrieterrein Zuidbroek heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Zuidbroek (Industrieterrein Zuidbroek is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Zuidbroek is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (10 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Industrieterrein Zuidbroek.

Buurt Industrieterrein Zuidbroek telt in totaal 10 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Industrieterrein Zuidbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Midden-Groningen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Industrieterrein Zuidbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Midden-Groningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Midden-Groningen. Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Midden-Groningen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Gebouw Muziekvereniging


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Gebouw Muziekvereniging bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Gebouw Muziekvereniging is uitgebracht. Er ligt binnen buurt Industrieterrein Zuidbroek geen stembureau. Stembureau Gebouw Muziekvereniging is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Industrieterrein Zuidbroek ligt. De gemeente Midden-Groningen telde bij deze verkiezingen in totaal 32 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Midden-Groningen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Midden-Groningen.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Industrieterrein Zuidbroek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Industrieterrein Zuidbroek, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Industrieterrein Zuidbroek is met 35 personen gedaald van 40 in 2013 tot 5 in 2021 (dat is 88%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Industrieterrein Zuidbroek: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Vrouwen en mannen - buurt Industrieterrein Zuidbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Industrieterrein Zuidbroek


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Industrieterrein Zuidbroek. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Industrieterrein Zuidbroek, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Industrieterrein Zuidbroek zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 33 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 11 verschillende soorten delicten. Voor 11% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 33 of minder misdrijven geregistreerd. In 2020 werden in de buurt Industrieterrein Zuidbroek 4 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2012 tot en met 2020, buurt Industrieterrein Zuidbroek.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Industrieterrein Zuidbroek voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Industrieterrein Zuidbroek ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Industrieterrein Zuidbroek.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Industrieterrein Zuidbroek: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Industrieterrein Zuidbroek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal10Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2017
B-F Nijverheid en energie1Aantal2017
G+I Handel en horeca1Aantal2017
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2017
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2017
M-N Zakelijke dienstverlening1Aantal2017
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2017
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5Aantal2021
Mannen5Aantal2021
Vrouwen5Aantal2021
0 tot 15 jaar0Aantal2021
15 tot 25 jaar0Aantal2021
25 tot 45 jaar0Aantal2021
45 tot 65 jaar5Aantal2021
65 jaar of ouder5Aantal2021
Ongehuwd0Aantal2021
Gehuwd0Aantal2021
Gescheiden0Aantal2021
Verweduwd0Aantal2021
Westers totaal0Aantal2021
Geboorte totaal0Aantal2020
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid1.167Aantal per km²2017
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.914Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.200Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.170Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.760Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.820Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.314Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.402Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.214Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.612Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik appartement730Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.440Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.550Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.500Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.878Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.414Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.726Gemiddeld per m³2017
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentage2020
Drinkergeen datapercentage2020
Zware drinkergeen datapercentage2020
Overmatige drinkergeen datapercentage2020
Ondergewichtgeen datapercentage2020
Normaal gewichtgeen datapercentage2020
Overgewichtgeen datapercentage2020
Ernstig overgewichtgeen datapercentage2020
Rokergeen datapercentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentage2020
Wekelijkse sportersgeen datapercentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Lopen naar school of werkgeen datapercentage2020
Fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentage2020
Emotioneel Eenzaamgeen datapercentage2020
Sociaal Eenzaamgeen datapercentage2020
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentage2020
Moeite met rondkomengeen datapercentage2020
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentage2020
Vrijwilligerswerkgeen datapercentage2020
Mantelzorgergeen datapercentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentage2020
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentage2020
Gehoorbeperkinggeen datapercentage2020
Gezichtsbeperkinggeen datapercentage2020
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2021
Huishoudens met kinderen0Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,70Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.055Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.850Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2017
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2017
Actieven 15-75 jaar53,59%Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen38,20%Percentage2017
20% huishoudens met hoogste inkomen16,00%Percentage2017
Huishoudens met een laag inkomen6,20%Percentage2017
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,50%Percentage2017
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand1Aantal2017
Personen per soort uitkering; AO2Aantal2017
Personen per soort uitkering; WW1Aantal2017
Personen per soort uitkering; AOW8Aantal2017
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon5Aantal2021
Niet-westers totaal0Aantal2021
Marokko0Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2021
Suriname0Aantal2021
Turkije0Aantal2021
Overig niet-westers0Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,06Gemiddelde afstand in km2017
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2017
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2017
Huisartsenpost afstand8,50Gemiddelde afstand in km2016
Apotheek afstand3,46Gemiddelde afstand in km2017
Ziekenhuis met poli afstand7,28Gemiddelde afstand in km2017
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuis afstand16,12Gemiddelde afstand in km2017
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2017
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,65Gemiddelde afstand in km2017
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2017
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2017
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2017
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,56Gemiddelde afstand in km2017
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2017
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km5Gemiddeld aantal2017
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2017
Warenhuis afstand7,23Gemiddelde afstand in km2017
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2017
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2017
Café afstand0,68Gemiddelde afstand in km2017
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2017
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2017
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2017
Cafetaria afstand0,66Gemiddelde afstand in km2017
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2017
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2017
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2017
Restaurant afstand0,65Gemiddelde afstand in km2017
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2017
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2017
Restaurants binnen 5 km5Gemiddeld aantal2017
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2017
Hotels binnen 5 km1,99Gemiddelde afstand in km2017
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2017
Hotels binnen 20 km20Gemiddeld aantal2017
Kinderdagverblijf afstand0,96Gemiddelde afstand in km2017
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2017
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2017
Kinderdagverblijven binnen 5 km5Gemiddeld aantal2017
Buitenschoolseopvang afstand1,07Gemiddelde afstand in km2017
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2017
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2017
Basisonderwijs afstand0,67Gemiddelde afstand in km2017
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2017
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2017
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,64Gemiddelde afstand in km2017
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,64Gemiddelde afstand in km2017
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,65Gemiddelde afstand in km2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2017
Openbaar groen totaal afstand0,82Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,88Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand7,49Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,23Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,23Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,17Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,93Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,64Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,07Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand9,58Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,43Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,67Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,24Gemiddelde afstand in km2017
Treinstation afstand0,97Gemiddelde afstand in km2017
Belangrijk overstapstation afstand23,20Gemiddelde afstand in km2017
Bibliotheek afstand0,87Gemiddelde afstand in km2017
Zwembad afstand3,77Gemiddelde afstand in km2017
Kunstijsbaan afstand22,49Gemiddelde afstand in km2017
Museum afstand6,92Gemiddelde afstand in km2017
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2017
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2017
Podiumkunsten afstand7,05Gemiddelde afstand in km2017
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2017
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2017
Poppodium afstand23Gemiddeld aantal2017
Bioscoop afstand8,90Gemiddelde afstand in km2017
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2017
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2017
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2017
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2017
Attractie afstand6,99Gemiddelde afstand in km2017
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2017
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2017
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2017
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU19522005Code2021
RegionaamIndustrieterrein ZuidbroekNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode19522005Code2021
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2017
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2017
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2017
Oppervlakte totaal42Aantal hectaren2021
Oppervlakte land38Aantal hectaren2021
Oppervlakte water5Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode9636.0Naam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid202Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode20Aantal2021
Adressen totaal20Aantal2021
Panden20Aantal2021
Percelen20Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal10Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine5Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof0Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2017
Personenauto's naar oppervlakte26Aantal2020
Motorfietsen5Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€155.350Gemiddeld in Euro2017
Percentage eengezinswoning93%Percentage2017
Percentage meergezinswoning7%Percentage2017
Percentage bewoond96%Percentage2017
Percentage onbewoond4%Percentage2017
Koopwoningen63%Percentage2017
Huurwoningen totaal36%Percentage2017
In bezit woningcorporatie26%Percentage2017
In bezit overige verhuurders10%Percentage2017
Eigendom onbekend2%Percentage2017
Bouwjaar voor 200085%Percentage2017
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2017

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Midden-Groningen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 21 oktober 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de buurt Industrieterrein Zuidbroek

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Industrieterrein Zuidbroek. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Midden-Groningen.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Industrieweg1 - 289636DA - 9636DBZuidbroek
De gegevens van de buurt Industrieterrein Zuidbroek voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Midden-Groningen bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan buurt Industrieterrein Zuidbroek. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige buurt Industrieterrein Zuidbroek danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2020-2021BU19522005100,00%100,00%BU19522005Industrieterrein ZuidbroekMidden Groningen
2019-2020BU19522005100,00%100,00%BU19522005Industrieterrein ZuidbroekMidden Groningen
2018-2019BU19522005100,00%100,00%BU19522005Industrieterrein ZuidbroekMidden Groningen
2017-2018BU1952200595,00%1,68%BU19870000ZuidbroekMenterwolde
2017-2018BU195220055,00%0,75%BU19870009Verspreide Huizen ZuidbroekMenterwolde
2016-2017BU19870000100,00%100,00%BU19870000ZuidbroekMenterwolde
2016-2017BU19870009100,00%100,00%BU19870009Verspreide Huizen ZuidbroekMenterwolde
2015-2016BU19870000100,00%100,00%BU19870000ZuidbroekMenterwolde
2015-2016BU19870009100,00%100,00%BU19870009Verspreide Huizen ZuidbroekMenterwolde
2014-2015BU19870000100,00%100,00%BU19870000ZuidbroekMenterwolde
2014-2015BU19870009100,00%100,00%BU19870009Verspreide Huizen ZuidbroekMenterwolde
2013-2014BU19870000100,00%100,00%BU19870000ZuidbroekMenterwolde
2013-2014BU19870009100,00%100,00%BU19870009Verspreide Huizen ZuidbroekMenterwolde

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Enkele typische situaties zoals die kunnen voorkomen ter verduidelijking als voorbeeld (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Midden-Groningen):

 1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

  Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Midden-Groningen eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

 2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

  Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

  En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

 3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.