Statistieken buurt Schilderskwartier

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Schilderskwartier in de gemeente Hilversum. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Schilderskwartier in de gemeente Hilversum. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 54 gebieden Hilversum / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (toename van 10% naar 3.895 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Schilderskwartier. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de buurt Schilderskwartier, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de buurt Schilderskwartier is met 355 personen toegenomen van 3.540 in 2013 tot 3.895 in 2022 (dat is 10%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Schilderskwartier
Kaart van de wijk Zuidoost met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Zuidoost met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Van Riebeeckkwartier, 2: Schilderskwartier, 3: Arenaparkkwartier, 4: West-Indiëkwartier, 5: ’t Hoogt van ’t Kruis, 6: Egelshoek.

Over de buurt Schilderskwartier

Buurt Schilderskwartier heeft afgerond een totale oppervlakte van 87 hectare, waarvan 86 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.144 adressen per km2. Er wonen 1.530 huishoudens in buurt Schilderskwartier. Postcode 1213 is de meest voorkomende postcode in buurt Schilderskwartier. Buurt Schilderskwartier ligt binnen Wijk Zuidoost in de gemeente Hilversum.

Kenmerken van de 1.521 woningen in de buurt Schilderskwartier
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hilversum in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

1.521 woningen & 1.787 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 35% naar €621.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Schilderskwartier. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Schilderskwartier, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Schilderskwartier is met €160.000 toegenomen van €461.000 in 2013 tot €621.000 in 2021 (dat is 35%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie
Adressen: 1.787 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De buurt Schilderskwartier telt in totaal 1.787 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Schilderskwartier. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Schilderskwartier. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.521 woningen & 1.787 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de buurt Schilderskwartier

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de buurt Schilderskwartier is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Schilderskwartier.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Schilderskwartier.

De gemeente Hilversum telde bij deze verkiezingen in totaal 43 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hilversum. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hilversum.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€43.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Schilderskwartier.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Hilversum: Schilderskwartier is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Schilderskwartier is €43.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €59.700. Buurt Schilderskwartier telt 2.800 inkomensontvangers op 3.895 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
1,80% procent van de huishoudens in buurt Schilderskwartier heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Hilversum: Schilderskwartier is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (710 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Schilderskwartier (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Schilderskwartier zijn in totaal 710 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 710 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 715 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Schilderskwartier


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Hilversum bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Schilderskwartier


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Download alle informatie over de gemeente Hilversum:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Hilversum. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hilversum. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Schilderskwartier. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Schilderskwartier, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Schilderskwartier is met 37 personen gestegen van 2.903 in 2013 tot 2.940 in 2022 (dat is 1,28%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Schilderskwartier: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Schilderskwartier.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Schilderskwartier. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Schilderskwartier


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de buurt Schilderskwartier.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Schilderskwartier. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Schilderskwartier, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de buurt Schilderskwartier zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 1.939 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 28 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.939 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.912 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt Schilderskwartier 115 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, buurt Schilderskwartier.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Schilderskwartier voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Schilderskwartier ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Schilderskwartier.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Schilderskwartier: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Schilderskwartier voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal710Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie25Aantal2021
G+I Handel en horeca50Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie65Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed110Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening295Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg115Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten55Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.895Aantal2022
Mannen1.915Aantal2022
Vrouwen1.980Aantal2022
0 tot 15 jaar820Aantal2022
15 tot 25 jaar425Aantal2022
25 tot 45 jaar740Aantal2022
45 tot 65 jaar1.065Aantal2022
65 jaar of ouder845Aantal2022
Ongehuwd1.855Aantal2022
Gehuwd1.655Aantal2022
Gescheiden200Aantal2022
Verweduwd185Aantal2022
Westers totaal665Aantal2022
Geboorte totaal20Aantal2020
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal15Aantal2020
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid4.543,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag480Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar680Aantal2020
Opleidingsniveau hoog1.530Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura75Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg6,20%Percentage2020
WMO cliënten160Aantal2020
WMO cliënten relatief41Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.530Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.180Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.520Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.810Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.020Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.710Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.520Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.710Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.850Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.000Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.590Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.990Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.140Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning3.220Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.150Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.970Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief866Aantal2022
Energielabels Voorlopig723Aantal2022
Energielabels Onbepaald56Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++0Aantal2022
Energielabels A+++0Aantal2022
Energielabels A++1Aantal2022
Energielabels A+1Aantal2022
Energielabels A200Aantal2022
Energielabels B36Aantal2022
Energielabels C225Aantal2022
Energielabels D131Aantal2022
Energielabels E186Aantal2022
Energielabels F216Aantal2022
Energielabels G593Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2020
Drinker87%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht60%percentage2020
Overgewicht38%percentage2020
Ernstig overgewicht8%percentage2020
Roker12%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters60%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk58%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk46%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2020
Emotioneel Eenzaam23%percentage2020
Sociaal Eenzaam24%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen7%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid85%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid25%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt23%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie34%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie3%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.530Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens415Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen450Aantal2022
Huishoudens met kinderen665Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2020
Percentage werknemers73%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 27%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers2.800Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€59.700Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€43.700Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen28,70%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen42,20%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar52,00%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen16,70%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen49,00%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen2,10%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,80%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum2,00%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum2,90%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€464x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO50Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW770Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.940Aantal2022
Niet-westers totaal290Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije15Aantal2022
Overig niet-westers225Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand7,40Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km15Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km88Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km106Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km31Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km7Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km36Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km38Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km13Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km68Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km76Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km23Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km122Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km141Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km5,50Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km18Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km91Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km7Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km37Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km50Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km27Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km35Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km20Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km29Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km29Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand4,50Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand14,90Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km33Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km24Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand5,10Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km62Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04020501Code2022
RegionaamSchilderskwartierNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode04020501Code2022
Oppervlakte totaal87Aantal hectaren2022
Oppervlakte land86Aantal hectaren2022
Oppervlakte water1Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode1213.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid3.144Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode1.645Aantal2022
Adressen totaal1.787Aantal2022
Adressen met woonfunctie1.533Aantal2022
Panden1.422Aantal2022
Percelen1.333Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 190042Aantal2022
Panden 1900 tot 1925642Aantal2022
Panden 1925 tot 1950476Aantal2022
Panden 1950 tot 1970167Aantal2022
Panden 1970 tot 198011Aantal2022
Panden 1980 tot 199081Aantal2022
Panden 1990 tot 200039Aantal2022
Panden 2000 tot 201069Aantal2022
Panden 2010 en later109Aantal2020
Panden 2010 tot 2020110Aantal2022
Panden 2020 en later0Aantal2022
Diefstal52Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting29Aantal2021
Verkeersovertredingen18Aantal2021
Vernieling10Aantal2021
Overige misdrijven4Aantal2021
Totaal misdrijven115Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.760Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.415Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof345Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte2.022Aantal2020
Motorfietsen85Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.521Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€621.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning76%Percentage2021
Percentage meergezinswoning24%Percentage2021
Percentage bewoond97%Percentage2021
Percentage onbewoond3%Percentage2021
Koopwoningen85%Percentage2021
Huurwoningen totaal15%Percentage2021
In bezit woningcorporatie2%Percentage2021
In bezit overige verhuurders13%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200089%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Hilversum. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Schilderskwartier. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Schilderskwartier

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Schilderskwartier. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hilversum.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Binnendoor1 - 391211NWHilversum
Diependaalse Drift1 - 511213CM - 1213CRHilversum
Diependaalselaan100 - 1281213TH - 1213TJHilversum
Egelantierstraat284 - 2861214EHHilversum
Eikbosserweg77 - 2161213RT - 1213SCHilversum

Toon alle 37 rijen met adressen...