Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken buurt Westergouwe

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Westergouwe in de gemeente Gouda. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Westergouwe in de gemeente Gouda. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 62 gebieden Gouda / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (zeer grote daling van 100% naar 0 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de buurt Westergouwe. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de buurt Westergouwe, 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2017 berekend.

Het aantal inwoners in de buurt Westergouwe is met 4 personen gedaald van 4 in 2013 tot 0 in 2022 (dat is 100%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Westergouwe
Kaart van de wijk Westergouwe met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Westergouwe met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Oostpolder in Schieland, 2: Westergouwe, 3: Gouwestroom, 4: Tuinenbuurt, 5: De Eilanden, 6: Ringvaartbocht.

Over de buurt Westergouwe

Buurt Westergouwe heeft afgerond een totale oppervlakte van 68 hectare, waarvan 66 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 146 adressen per km2. Er wonen 5 huishoudens in buurt Westergouwe. Postcode 2809 is de meest voorkomende postcode in buurt Westergouwe. Buurt Westergouwe ligt binnen Wijk Westergouwe in de gemeente Gouda.

De naam Westergouwe wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de wijk Westergouwe. Zie ook dit overzicht van gebieden. De naam van deze buurt veranderde van Oostpolder in Schieland in 2017 naar Westergouwe in 2018. De gegevens van de buurt Westergouwe voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 3 woningen in de buurt Westergouwe
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Gouda in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

3 woningen & 195 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote krimp van 25% naar €194.000 in 2017)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Westergouwe. Gegevens voor de jaren 2016 tot en met 2017.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Westergouwe, 2016 tot en met 2017.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Westergouwe is met €66.000 gedaald van €260.000 in 2016 tot €194.000 in 2017 (dat is 25%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 195 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De buurt Westergouwe telt in totaal 195 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Westergouwe. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Westergouwe. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

3 woningen & 195 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers is uitgebracht. Er was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 geen stembureau binnen de buurt Westergouwe. Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Westergouwe ligt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 13 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij het stembureau Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Gouda telde bij deze verkiezingen in totaal 31 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Gouda. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Gouda.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Westergouwe.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Gouda: Westergouwe is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Westergouwe is €21.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €25.200. Buurt Westergouwe telt 0 inkomensontvangers op 0 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,70% procent van de huishoudens in buurt Westergouwe heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Gouda: Westergouwe is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (0 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Westergouwe (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Westergouwe zijn in totaal 0 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 0 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 0 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Westergouwe


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Gouda bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Westergouwe


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Westergouwe. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Westergouwe, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Westergouwe is met 4 personen afgenomen van 4 in 2013 tot 0 in 2022 (dat is 100%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Westergouwe: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Vrouwen en mannen - buurt Westergouwe


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - buurt Westergouwe


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de buurt Westergouwe.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Westergouwe. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Westergouwe, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de buurt Westergouwe zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 78 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 16 verschillende soorten delicten. In 2021 werden in de buurt Westergouwe 5 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2012 tot en met 2021, buurt Westergouwe.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Westergouwe
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Westergouwe. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Westergouwe vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Westergouwe voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Westergouwe ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Westergouwe. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Westergouwe: 2 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Gouda bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Westergouwe.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Westergouwe: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Westergouwe voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal0Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2017
B-F Nijverheid en energie0Aantal2017
G+I Handel en horeca0Aantal2017
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2017
K-L Financiële diensten, onroerend goed0Aantal2017
M-N Zakelijke dienstverlening0Aantal2017
O-Q Overheid, onderwijs en zorggeen dataAantalgeen data
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten0Aantal2017
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners0Aantal2022
Mannen0Aantal2022
Vrouwen0Aantal2022
0 tot 15 jaar0Aantal2022
15 tot 25 jaar0Aantal2022
25 tot 45 jaar0Aantal2022
45 tot 65 jaar0Aantal2022
65 jaar of ouder0Aantal2022
Ongehuwd0Aantal2022
Gehuwd0Aantal2022
Gescheiden0Aantal2022
Verweduwd0Aantal2022
Westers totaal0Aantal2022
Geboorte totaal0Aantal2020
Geboorte relatief0Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief0Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid200,00Aantal per km²2017
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.200Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.780Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.980Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning5.550Gemiddeld in kWh2013
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.830Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.680Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.280Gemiddeld in kWh2017
Gemiddeld aardgasverbruik totaal980Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning870Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.000Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.280Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning820Gemiddeld per m³2017
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.030Gemiddeld per m³2017
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2Aantal2022
Energielabels Voorlopig1Aantal2022
Energielabels Onbepaald190Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++0Aantal2022
Energielabels A+++0Aantal2022
Energielabels A++0Aantal2022
Energielabels A+0Aantal2022
Energielabels A1Aantal2022
Energielabels B0Aantal2022
Energielabels C0Aantal2022
Energielabels D0Aantal2022
Energielabels E0Aantal2022
Energielabels F0Aantal2022
Energielabels G2Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijngeen datapercentage2020
Drinkergeen datapercentage2020
Zware drinkergeen datapercentage2020
Overmatige drinkergeen datapercentage2020
Ondergewichtgeen datapercentage2020
Normaal gewichtgeen datapercentage2020
Overgewichtgeen datapercentage2020
Ernstig overgewichtgeen datapercentage2020
Rokergeen datapercentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijngeen datapercentage2020
Wekelijkse sportersgeen datapercentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Lopen naar school of werkgeen datapercentage2020
Fietsen naar school of werkgeen datapercentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaamgeen datapercentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaamgeen datapercentage2020
Emotioneel Eenzaamgeen datapercentage2020
Sociaal Eenzaamgeen datapercentage2020
Matig/veel regie over eigen levengeen datapercentage2020
Moeite met rondkomengeen datapercentage2020
Ernstige geluidhinder door burengeen datapercentage2020
Vrijwilligerswerkgeen datapercentage2020
Mantelzorgergeen datapercentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheidgeen datapercentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningengeen datapercentage2020
Beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheidgeen datapercentage2020
Langdurige ziekte en beperktgeen datapercentage2020
Gehoorbeperkinggeen datapercentage2020
Gezichtsbeperkinggeen datapercentage2020
Mobiliteitsbeperkinggeen datapercentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingengeen datapercentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
Hoog risico op angst of depressiegeen datapercentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 wekengeen datapercentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens0Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen0Aantal2022
Huishoudens met kinderen0Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,00Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatiegeen dataPercentagegeen data
Percentage werknemersgeen dataPercentagegeen data
Percentage zelfstandigen geen dataPercentagegeen data
Aantal inkomensontvangers0Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€25.200Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.000Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen50,00%Percentage2017
20% personen met hoogste inkomen11,80%Percentage2017
Actieven 15-75 jaar85,40%Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen73,40%Percentage2017
20% huishoudens met hoogste inkomen10,40%Percentage2017
Huishoudens met een laag inkomen10,40%Percentage2017
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,70%Percentage2017
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2017
Personen per soort uitkering; AO0Aantal2017
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2017
Personen per soort uitkering; AOW0Aantal2017
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon0Aantal2022
Niet-westers totaal0Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije0Aantal2022
Overig niet-westers0Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal0Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven0Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting0Aantal2021
Verkeersovertredingen5Aantal2021
Vernieling0Aantal2021
Overige misdrijven0Aantal2021
Totaal misdrijven5Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2017
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2017
Huisartsenpost afstand4,80Gemiddelde afstand in km2016
Apotheek afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Ziekenhuis met poli afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuis afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2017
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2017
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2017
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2017
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2017
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km79Gemiddeld aantal2017
Warenhuis afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2017
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2017
Warenhuizen binnen 20 km23Gemiddeld aantal2017
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2017
Cafés binnen 5 km28Gemiddeld aantal2017
Cafetaria afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2017
Cafetaria binnen 5 km58Gemiddeld aantal2017
Restaurant afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2017
Restaurants binnen 5 km75Gemiddeld aantal2017
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2017
Hotels binnen 5 km4,10Gemiddelde afstand in km2017
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2017
Hotels binnen 20 km35Gemiddeld aantal2017
Kinderdagverblijf afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2017
Kinderdagverblijven binnen 5 km18Gemiddeld aantal2017
Buitenschoolseopvang afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2017
Buitenschoolseopvang binnen 5 km14Gemiddeld aantal2017
Basisonderwijs afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2017
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2017
Basisonderwijs binnen 5 km15Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2017
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2017
Openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand17,80Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,60Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Treinstation afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Belangrijk overstapstation afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Bibliotheek afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Zwembad afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Kunstijsbaan afstand15,00Gemiddelde afstand in km2017
Museum afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2017
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2017
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2017
Podiumkunsten afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2017
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2017
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2017
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2017
Bioscoop afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2017
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2017
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2017
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2017
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2017
Attractie afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2017
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2017
Attracties binnen 50 km54Gemiddeld aantal2017
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2017
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU05130909Code2022
RegionaamWestergouweNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Sorteercode05130909Code2022
Oppervlakte totaal68Aantal hectaren2022
Oppervlakte land66Aantal hectaren2022
Oppervlakte water2Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcode2809.0Naam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid146Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode193Aantal2022
Adressen totaal195Aantal2022
Adressen met woonfunctie190Aantal2022
Panden167Aantal2022
Percelen123Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 19002Aantal2022
Panden 1900 tot 19252Aantal2022
Panden 1925 tot 19500Aantal2022
Panden 1950 tot 19701Aantal2022
Panden 1970 tot 19800Aantal2022
Panden 1980 tot 19900Aantal2022
Panden 1990 tot 20000Aantal2022
Panden 2000 tot 20100Aantal2022
Panden 2010 en later1Aantal2020
Panden 2010 tot 20201Aantal2022
Panden 2020 en later187Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade10Aantal2021
Verkeersongevallen totaal16Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal10Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine5Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof0Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,40Aantal2017
Personenauto's naar oppervlakte15Aantal2020
Motorfietsen0Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€194.000Gemiddeld in Euro2017
Percentage eengezinswoning99%Percentage2017
Percentage meergezinswoning1%Percentage2017
Percentage bewoond74%Percentage2017
Percentage onbewoond26%Percentage2017
Koopwoningen46%Percentage2017
Huurwoningen totaal54%Percentage2017
In bezit woningcorporatie46%Percentage2017
In bezit overige verhuurders7%Percentage2017
Eigendom onbekend0%Percentage2017
Bouwjaar voor 200017%Percentage2017
Bouwjaar vanaf 200083%Percentage2017

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Gouda. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen in de buurt Westergouwe

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Westergouwe. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Gouda.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Andries ’t Boertgenstraat1 - 132809TJGouda
Burgemeester van Dijkesingel150 - 2102809RB - 2809RDGouda
Catharina Burierlaan1 - 552809PZGouda
Jacobina van Dantzig-Mellesweg1 - 212809RVGouda
Josine de Bruyn Kopsweg1 - 392809PWGouda
Machteld Cosijnsweg2 - 302809RTGouda
Maria Blomstraat1 - 152809PXGouda
Mieke Hoogerwerflaan2 - 542809VAGouda
Provincialeweg30 - 402809RAGouda
De gegevens van de buurt Westergouwe voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend.

Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.

Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?

Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.

In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Gouda bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.

Stroomdiagram voor de gekoppelde gegevens

Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.


Heel even geduld alsjeblieft...

dan zie je de stroomgrafiekTabel met koppeldetails per buurt van jaar op jaar

Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan buurt Westergouwe. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.

Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige buurt Westergouwe danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.

JaarBuurtcode% -> van% <- naarKoppelbuurtKoppelbuurtnaamKoppelgemeente
2021-2022BU05130909100,00%100,00%BU05130909WestergouweGouda
2020-2021BU05130909100,00%100,00%BU05130909WestergouweGouda
2019-2020BU05130909100,00%100,00%BU05130909WestergouweGouda
2018-2019BU05130909100,00%100,00%BU05130909WestergouweGouda
2017-2018BU05130909100,00%1,22%BU05130909Oostpolder in SchielandGouda
2016-2017BU05130909100,00%100,00%BU05130909Oostpolder in SchielandGouda
2015-2016BU05130909100,00%100,00%BU05130909Oostpolder in SchielandGouda
2014-2015BU05130909100,00%100,00%BU05130909Oostpolder in SchielandGouda
2013-2014BU05130909100,00%100,00%BU05130909Oostpolder in SchielandGouda

Is de uitgevoerde koppeling lastig zichtbaar?

In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Deze informatie over naamswijziging(en) verheldert de indelingswijziging(en) hopelijk: De naam van deze buurt veranderde van Oostpolder in Schieland in 2017 naar Westergouwe in 2018.

Daarnaast helpen deze voorbeelden van typische wijzigingssituaties zoals die kunnen voorkomen hopelijk ter verduidelijking (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Gouda):

  1. Een (klein) deel van de buurt wordt aan een andere buurt toegekend terwijl de rest van de buurt ongewijzigd blijft: Het lijkt hierdoor alsof de buurt niet veranderd is. De afbakening is echter wel veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de buurt Binnenstad-Zuid in Groningen. Voor Binnenstad-Zuid is alleen zichtbaar dat van 2014 op 2015 slechts 95,82% van de buurtoppervlakte gekoppeld is. Er gaat namelijk ook 0,28 % naar buurt Binnenstad-West, 0,83 % naar buurt Oosterpoort en 2,36% naar de buurt Stationsgebied.

    Dit soort situaties zijn in de download met uitgebreide informatie voor Gouda eenvoudig terug te vinden omdat dan in het Excel werkblad met alle buurtberekeningen gefilterd kan worden op de kolom waarin de koppelbuurten staan. Daarmee worden alle 'ontvangende' buurten zichtbaar waaraan een koppelbuurt een stuk grondgebied levert.

  2. Omwisseling van buurtnamen en buurtcodes in de tijd: In sommige gemeenten worden de buurtcodes van het ene op het andere jaar voor andere buurten gebruikt. Dezelfde code heeft dan een hele andere betekenis.

    Bijvoorbeeld: buurt Van Boetzelaerstraat, buurt De Bijlen en buurt Beerendrecht in Alphen aan den Rijn. BU04840603 is sinds 2016 buurt Boetzelaerstraat, in 2015 en daarvoor was dit echter nog buurt De Bijlen. De originele brondata op basis van de unieke buurtcode BU04840603 levert tot en met 2015 daarom feitelijk informatie voor De Bijlen. Het aantal inwoners zou zo een sprong maken van 0 in 2015 naar 2.565 in 2016. Door de gemaakte koppeling worden voor de jaren vóór 2016 echter de gegevens van buurt BU04840604 gebruikt en klopt de informatie in de tijd wel. De combinaties op een rijtje: BU04840603 - 2015 = De Bijlen. BU04840603 - 2016 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2015 = Van Boetzelaerstraat. BU04840604 - 2016 = Beerendrecht. BU04840605 - 2015 = Beerendrecht. BU04840605 - 2016 = De Bijlen.

    En bijvoorbeeld buurt De Krim(BU01600801) in Hardenberg. De naam van deze buurt was tot 2015 Gramsbergen uitbreidingsplan en veranderde naar De Krim in 2016. Tegelijkertijd veranderde de naam van buurt BU01600801 in 2015 van Gramsbergen uitbreidingsplan naar De Krim in 2016. Deze historische data is derhalve aan de huidige buurt De Krim gekoppeld. Ook op hetzelfde moment veranderde buurt BU01601202 van Balkbrug-Zuidoost naar Gramsbergen Uitbreidingsplan.

  3. Meerdere herindelingen met opslitsingen van buurten die later weer samengevoegd worden: Dit gebeurt bijvoorbeeld bij buurt Buitengebied Reduzum in Leeuwarden. Deze buurt heeft sinds 2018 de unieke code BU00808202. Van 2015 tot en met 2017 was de unieke code BU00807102. En deze code is niet voor andere buurten gebruikt en de naam van de buurt is ongewijzigd. In 2014 heeft een indelingswijziging van de buurten plaatsgevonden waarbij een deel van de buurt Buitengebied Reduzum naar een andere buurt is gegaan èn waarbij een deel van de buurten BU00805202 - Buitengebied Wytgaard en BU00807105 - Fiens bij de buurt Buitengebied Reduzum zijn gevoegd. In 2013 viel het grondgebied van buurt Buitengebied Reduzum nog in de voormalige gemeente Boarnsterhim en was dit verdeeld over 7 andere buurten. De tabel toont echter 10 rijen voor 2013-2014 (en het stroomdiagram toont ook 10 stromen: dit is omdat de opsplitsing van de 7 buurten uit Boarnsterhim naar de 3 verschillende buurten uit 2014 in Leeuwarden plaatsvindt. Hierdoor ontstaan 10 unieke 'buurt op koppelbuurt combinaties'.