Statistieken gemeente Etten-Leur

Aantal inwoners per jaar
(grote stijging van 27% naar 44.152 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Etten-Leur. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Etten-Leur is met 9.313 personen toegenomen van 34.839 in 1996 tot 44.152 in 2022 (dat is 27%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. Gemeente Etten-Leur heeft afgerond een totale oppervlakte van 5.592 hectare, waarvan 5.529 land en 63 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.675 adressen per km2. Er wonen 19.092 huishoudens in de gemeente Etten-Leur en de gemeente telt 1 woonplaats, 10 wijken en 47 buurten.

De naam Etten-Leur wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Etten-Leur. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Etten-Leur

Vlag van de gemeente Etten-Leur

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Etten-Leur
Kaart van de gemeente Etten-Leur met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Etten-Leur met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Noord landelijk gebied, 2: Noord woongebied, 3: Midden landelijk gebied, 4: Midden woongebied, 5: Noord bedrijventerrein, 6: Zuid bedrijventerrein Oost, 7: Midden Bedrijventerrein, 8: Zuid woongebied, 9: Zuid bedrijventerrein West, 10: Zuid landelijk gebied.

Kenmerken van de 19.252 woningen in de gemeente Etten-Leur
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Etten-Leur in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

19.252 woningen & 23.301 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 47% naar €311.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Etten-Leur. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Etten-Leur, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Etten-Leur is met €100.000 toegenomen van €211.000 in 2005 tot €311.000 in 2022 (dat is 47%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 23.301 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De gemeente Etten-Leur telt in totaal 23.301 adressen, met 23.290 verblijfsobjecten en 11 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Etten-Leur. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Etten-Leur. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

19.252 woningen & 23.301 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Etten-Leur


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Etten-Leur bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Etten-Leur


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Corona verspreiding in de gemeente Etten-Leur
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Etten-Leur: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen") en opgenomen Corona patiënten. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 20.875 personen uit de gemeente Etten-Leur positief op Corona getest en er zijn 312 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 24 januari 2023, week 04 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Etten-Leur
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Etten-Leur.

Gemiddeld overleden 7,98 personen per week uit de gemeente Etten-Leur (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 01 van 2023).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.600) gemeente Etten-Leur


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Etten-Leur.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Midden landelijk gebied heeft met €39.300 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Etten-Leur. En buurt Noord 4 heeft met €15.000 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Etten-Leur.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Etten-Leur is €28.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.200. Gemeente Etten-Leur telt 35.100 inkomensontvangers op 44.152 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,1% procent van de huishoudens in gemeente Etten-Leur heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Brabant gemeente Etten-Leur


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Brabant (gemeente Etten-Leur is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Brabant. De positie van gemeente Etten-Leur is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.

Advertentie:

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Etten-Leur
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Etten-Leur. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Etten-Leur vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Etten-Leur voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Etten-Leur ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Etten-Leur. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Etten-Leur: 6.192 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Etten-Leur bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Etten-Leur.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Etten-Leur. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Etten-Leur, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Etten-Leur is met 5.144 personen toegenomen van 30.147 in 1996 tot 35.291 in 2022 (dat is 17%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Etten-Leur: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Etten-Leur
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Etten-Leur.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Etten-Leur:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
APB3.34021%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Ons Etten-Leur3.08819%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.94718%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.19414%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks PvdA2.04813%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.4669%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Leefbaar Etten-Leur1.1176,9%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD7.58130%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D663.44313%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV3.28013%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA2.4269,5%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1.8067%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.3195,1%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD1.2915%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks9893,86%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA216582,57%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD6362,48%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK4711,84%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS3421,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt3411,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU2731,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB1700,66%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA1150,45%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje920,36%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter900,35%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1690,27%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG380,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten350,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP320,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol280,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter210,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP200,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst190,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht150,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft100,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP90,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij van de Eenheid10,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA2.18719%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD2.10518%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.70915%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.48013%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks9428%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D667626,5%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS6505,5%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV5544,71%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP4774,06%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD3442,93%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK1801,53%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1661,41%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1501,28%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio200,17%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen150,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft120,10%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD2.69916%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD2.52415%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.46815%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.5229,1%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.3648,2%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D661.2127,3%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP1.2007,2%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.0496,3%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS6944,16%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Brabant6263,75%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD5033,01%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK2981,79%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP2011,20%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Senioren Brabant1981,19%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Brabant930,56%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje400,24%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed2.83718%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD2.62117%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water2.37815%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.13013%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.4429,1%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1.2718%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk1.2688%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.2668%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP4392,77%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU2221,40%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Etten-Leur. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Etten-Leur: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Etten-Leur.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Etten-Leur het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Etten-Leur van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Bedrijven (4.450 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Etten-Leur (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Etten-Leur zijn in totaal 4.450 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Etten-Leur.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Etten-Leur. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Etten-Leur, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 16 januari 2023.

In de gemeente Etten-Leur zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 21.906 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 21.906 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 21.493 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de gemeente Etten-Leur 1.674 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Etten-Leur.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Etten-Leur


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Etten-Leur.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Etten-Leur. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 59 wijken en buurten in gemeente Etten-Leur. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Etten-Leur als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Etten-Leur als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Etten-Leur: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Etten-Leur voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.450Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij155Aantal2021
B-F Nijverheid en energie660Aantal2021
G+I Handel en horeca875Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie295Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed345Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening980Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg665Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten475Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners44.152Aantal2022
Mannen21.778Aantal2022
Vrouwen22.374Aantal2022
0 tot 15 jaar7.112Aantal2022
15 tot 25 jaar4.847Aantal2022
25 tot 45 jaar10.309Aantal2022
45 tot 65 jaar12.381Aantal2022
65 jaar of ouder9.503Aantal2022
Ongehuwd19.606Aantal2022
Gehuwd18.573Aantal2022
Gescheiden3.669Aantal2022
Verweduwd2.304Aantal2022
Westers totaal4.336Aantal2022
Geboorte totaal424Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal404Aantal2021
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid799,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag9.500Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar14.810Aantal2020
Opleidingsniveau hoog8.610Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura1.120Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2020
WMO cliënten3.555Aantal2021
WMO cliënten relatief81Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.200Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.120Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.080Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.270Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.970Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.660Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.440Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.620Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.330Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement760Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.220Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.430Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.630Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.210Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.060Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.470Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief12.566Aantal2023
Energielabels Voorlopig7.905Aantal2023
Energielabels Onbepaald2.588Aantal2023
Energielabels A+++++4Aantal2023
Energielabels A++++50Aantal2023
Energielabels A+++303Aantal2023
Energielabels A++258Aantal2023
Energielabels A+282Aantal2023
Energielabels A4.847Aantal2023
Energielabels B4.484Aantal2023
Energielabels C6.192Aantal2023
Energielabels D1.771Aantal2023
Energielabels E865Aantal2023
Energielabels F806Aantal2023
Energielabels G609Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker78%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht17%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters50%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk37%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel Eenzaam27%percentage2020
Sociaal Eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal19.092Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens5.896Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen6.187Aantal2022
Huishoudens met kinderen7.009Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2020
Percentage werknemers87%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers35.100Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.600Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen5,0%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,1%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,7%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€126x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand780Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO1.710Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW410Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW8.760Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon35.291Aantal2022
Niet-westers totaal4.525Aantal2022
Marokko972Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba279Aantal2022
Suriname275Aantal2022
Turkije887Aantal2022
Overig niet-westers2.112Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal575Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven184Aantal2022
Milieu overtredingen4Aantal2022
Oplichting273Aantal2022
Verkeersovertredingen341Aantal2022
Vernieling196Aantal2022
Overige misdrijven47Aantal2022
Totaal misdrijven1.674Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand2,40Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand9,60Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km26Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km38Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km24Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km35Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km22Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km34Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km4,30Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km39Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,60Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand10,80Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand12,60Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand7,60Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km34Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0777Code2022
RegionaamEtten-LeurNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode07770000Code2022
Oppervlakte totaal5.592Aantal hectaren2022
Oppervlakte land5.529Aantal hectaren2022
Oppervlakte water63Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.675Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal23.301Aantal2023
Adressen met postcode23.059Aantal2023
Adressen met woonfunctie20.207Aantal2023
Panden18.487Aantal2023
Percelen15.265Aantal2023
Panden voor 170051Aantal2023
Panden 1700 tot 1900208Aantal2023
Panden 1900 tot 192576Aantal2023
Panden 1925 tot 1950624Aantal2023
Panden 1950 tot 19704.295Aantal2023
Panden 1970 tot 19804.653Aantal2023
Panden 1980 tot 19902.972Aantal2023
Panden 1990 tot 20003.793Aantal2023
Panden 2000 tot 20103.376Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.796Aantal2023
Panden 2020 en later1.151Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade16Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade216Aantal2021
Verkeersongevallen totaal233Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal22.665Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine19.030Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof3.635Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte410Aantal2022
Motorfietsen1.720Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad19.252Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€311.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning81%Percentage2022
Percentage meergezinswoning19%Percentage2022
Percentage bewoond98%Percentage2022
Percentage onbewoond2%Percentage2022
Koopwoningen64%Percentage2022
Huurwoningen totaal36%Percentage2022
In bezit woningcorporatie27%Percentage2022
In bezit overige verhuurders9%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200075%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200025%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Etten-Leur. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Etten-Leur:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Etten-Leur. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Etten-Leur. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!