Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken gemeente Heemskerk

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Heemskerk. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Heemskerk. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 51 gebieden Heemskerk / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (groei van 11% naar 39.189 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Heemskerk. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Heemskerk, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Heemskerk is met 4.038 personen toegenomen van 35.151 in 1996 tot 39.189 in 2022 (dat is 11%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Heemskerk
Kaart van de gemeente Heemskerk met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Heemskerk met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Noordbroek en De Trompet, 2: Commandeurs en Marquette, 3: Poelenburg en Oosterzij, 4: Heemskerkerduin en Noorddorp, 5: Heemskerk-Dorp ...Toon meer... Kaart van de gemeente Heemskerk met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Noordbroek en De Trompet, 2: Commandeurs en Marquette, 3: Poelenburg en Oosterzij, 4: Heemskerkerduin en Noorddorp, 5: Heemskerk-Dorp, 6: Kerkbeek, 7: Assumburg, 8: Hoogdorp en Waterakkers, 9: Hofland Oosterwijk en Zuidbroek, 10: Broekpolder, 11: Oostelijk Heemskerk ...Toon minder...

Over de gemeente Heemskerk

De gemeente Heemskerk is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Heemskerk heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.168 hectare, waarvan 2.727 land en 441 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.352 adressen per km2. Er wonen 17.439 huishoudens in de gemeente Heemskerk en de gemeente telt 1 woonplaats, 11 wijken en 38 buurten.

De naam Heemskerk wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Heemskerk. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Heemskerk

Vlag van de gemeente Heemskerk

Kenmerken van de 17.684 woningen in de gemeente Heemskerk
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Heemskerk in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

17.684 woningen & 21.103 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 64% naar €339.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Heemskerk. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Heemskerk, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Heemskerk is met €132.000 gestegen van €207.000 in 2005 tot €339.000 in 2022 (dat is 64%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 21.103 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Heemskerk telt in totaal 21.103 adressen, met 21.030 verblijfsobjecten en 73 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Heemskerk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Heemskerk. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

17.684 woningen & 21.103 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Heemskerk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Heemskerk bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Heemskerk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Heemskerk
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Heemskerk: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 18.831 personen uit de gemeente Heemskerk positief op Corona getest, er zijn 182 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 47 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 18 november 2022, week 46 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Heemskerk
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Heemskerk.

Gemiddeld overleden 8,20 personen per week uit de gemeente Heemskerk (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 44 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.100) gemeente Heemskerk


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Heemskerk.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Rendorppark heeft met €49.800 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Heemskerk. En buurt Oosterzij heeft met €20.500 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Heemskerk.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Heemskerk is €28.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.100. Gemeente Heemskerk telt 31.800 inkomensontvangers op 39.189 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,20% procent van de huishoudens in gemeente Heemskerk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Heemskerk


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Heemskerk is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Heemskerk is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Heemskerk
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Heemskerk. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Heemskerk vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Heemskerk voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Heemskerk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Heemskerk. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Heemskerk: 5.795 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Heemskerk bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Heemskerk.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Heemskerk. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Heemskerk, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Heemskerk is met 983 personen gestegen van 29.848 in 1996 tot 30.831 in 2022 (dat is 3,29%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Heemskerk: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Heemskerk
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Heemskerk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Heemskerk:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Heemskerk Lokaal4.82032,74%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.89512,87%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.81712,34%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Liberaal Heemskerk1.72011,68%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.65111,21%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.54810,51%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.2738,65%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD5.80224,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D663.57114,88%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV2.79911,66%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA2.2379,32%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1.6086,70%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD1.4636,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.4125,88%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks1.1814,92%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD9994,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA216622,76%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt4191,75%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK3641,52%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU3471,45%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS3371,40%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB1270,53%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1220,51%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter910,38%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1860,36%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots720,30%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP570,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA520,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG510,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten420,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter370,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP250,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol240,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP70,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht40,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland40,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Wij zijn Nederland40,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA2.55221,03%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.76414,54%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.65913,67%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.33711,02%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1.24410,25%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D668056,63%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS6845,64%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP4904,04%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD4884,02%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV4854,00%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP2602,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1771,46%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK1281,05%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio240,20%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen210,17%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft160,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD3.11318,49%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks2.26813,47%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD2.01811,99%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.6349,71%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.6219,63%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D661.1857,04%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.1576,87%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP1.0626,31%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD7034,18%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS Partij van de ouderen6173,67%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU5333,17%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij Noord-Holland3412,03%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje3261,94%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK2041,21%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
NIDA500,30%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land4.54728,29%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA2.58916,11%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.03512,66%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.5869,87%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk1.5859,86%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.5219,46%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP1.0546,56%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW6253,89%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU5333,32%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Heemskerk. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Heemskerk: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Heemskerk.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Heemskerk het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Heemskerk van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (3.535 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Heemskerk (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Heemskerk zijn in totaal 3.535 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 3.535 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 3.540 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Heemskerk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Heemskerk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Heemskerk, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de gemeente Heemskerk zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 14.771 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 14.771 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 14.531 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente Heemskerk 1.314 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Heemskerk.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Heemskerk


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Heemskerk.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Heemskerk. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 51 wijken en buurten in gemeente Heemskerk. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Heemskerk als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Heemskerk als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Heemskerk: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Heemskerk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.535Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij85Aantal2021
B-F Nijverheid en energie570Aantal2021
G+I Handel en horeca680Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie240Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed305Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening725Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg545Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten390Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners39.189Aantal2022
Mannen19.144Aantal2022
Vrouwen20.045Aantal2022
0 tot 15 jaar5.728Aantal2022
15 tot 25 jaar4.365Aantal2022
25 tot 45 jaar8.712Aantal2022
45 tot 65 jaar11.378Aantal2022
65 jaar of ouder9.006Aantal2022
Ongehuwd17.263Aantal2022
Gehuwd16.166Aantal2022
Gescheiden3.403Aantal2022
Verweduwd2.357Aantal2022
Westers totaal3.653Aantal2022
Geboorte totaal377Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal451Aantal2021
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid1.437,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag8.230Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar13.980Aantal2020
Opleidingsniveau hoog7.080Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura910Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,70%Percentage2020
WMO cliënten3.180Aantal2020
WMO cliënten relatief81Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.620Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.900Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.780Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.900Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.440Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.980Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.020Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.010Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.080Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement800Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.080Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.250Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.520Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.890Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning910Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.200Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief11.639Aantal2022
Energielabels Voorlopig6.864Aantal2022
Energielabels Onbepaald2.323Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++9Aantal2022
Energielabels A+++240Aantal2022
Energielabels A++36Aantal2022
Energielabels A+24Aantal2022
Energielabels A4.714Aantal2022
Energielabels B2.552Aantal2022
Energielabels C5.795Aantal2022
Energielabels D1.917Aantal2022
Energielabels E2.033Aantal2022
Energielabels F763Aantal2022
Energielabels G420Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn56%percentage2020
Wekelijkse sporters52%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk55%percentage2020
Lopen naar school of werk29%percentage2020
Fietsen naar school of werk43%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam27%percentage2020
Sociaal Eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal17.439Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens5.925Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen5.357Aantal2022
Huishoudens met kinderen6.157Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2020
Percentage werknemers87%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers31.800Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.100Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.100Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen37,00%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen20,60%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar32,80%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen34,20%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen21,70%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen5,00%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,20%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,50%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,70%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€103x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand840Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.770Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW420Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW8.110Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon30.831Aantal2022
Niet-westers totaal4.705Aantal2022
Marokko354Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba164Aantal2022
Suriname384Aantal2022
Turkije1.096Aantal2022
Overig niet-westers2.707Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal537Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven88Aantal2021
Milieu overtredingen5Aantal2021
Oplichting281Aantal2021
Verkeersovertredingen172Aantal2021
Vernieling161Aantal2021
Overige misdrijven34Aantal2021
Totaal misdrijven1.306Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand4,50Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand4,50Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand4,50Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km23Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km47Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km93Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km30Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km26Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km55Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km32Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km68Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,60Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km18Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km83Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km19Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km33Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km23Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km23Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km18Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand2,40Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand15,30Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand13,80Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand4,10Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km25Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand4,50Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0396Code2022
RegionaamHeemskerkNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode03960000Code2022
Oppervlakte totaal3.168Aantal hectaren2022
Oppervlakte land2.727Aantal hectaren2022
Oppervlakte water441Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid2.352Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode20.826Aantal2022
Adressen totaal21.103Aantal2022
Adressen met woonfunctie17.984Aantal2022
Panden14.400Aantal2022
Percelen11.506Aantal2022
Panden voor 17006Aantal2022
Panden 1700 tot 190043Aantal2022
Panden 1900 tot 1925147Aantal2022
Panden 1925 tot 1950390Aantal2022
Panden 1950 tot 19706.898Aantal2022
Panden 1970 tot 19803.282Aantal2022
Panden 1980 tot 19903.272Aantal2022
Panden 1990 tot 20002.268Aantal2022
Panden 2000 tot 20103.002Aantal2022
Panden 2010 en later1.440Aantal2020
Panden 2010 tot 20201.342Aantal2022
Panden 2020 en later76Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade48Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade138Aantal2021
Verkeersongevallen totaal186Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal18.870Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine16.620Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof2.250Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte690Aantal2020
Motorfietsen1.665Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad17.684Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€339.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning67%Percentage2021
Percentage meergezinswoning33%Percentage2021
Percentage bewoond97%Percentage2021
Percentage onbewoond3%Percentage2021
Koopwoningen60%Percentage2021
Huurwoningen totaal40%Percentage2021
In bezit woningcorporatie32%Percentage2021
In bezit overige verhuurders8%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200079%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200021%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Heemskerk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Heemskerk:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Heemskerk. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heemskerk. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!