Statistieken gemeente Landgraaf

Aantal inwoners per jaar
(afname van 11% naar 37.023 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Landgraaf. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Landgraaf is met 4.569 personen afgenomen van 41.592 in 1996 tot 37.023 in 2022 (dat is 11%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Landgraaf

De gemeente Landgraaf is een gemeente in de provincie Limburg. Gemeente Landgraaf heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.467 hectare, waarvan 2.458 land en 8 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.456 adressen per km2. Er wonen 17.632 huishoudens in de gemeente Landgraaf en de gemeente telt 1 woonplaats, 3 wijken en 27 buurten.

De naam Landgraaf wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Landgraaf. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Landgraaf

Vlag van de gemeente Landgraaf

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Landgraaf
Kaart van de gemeente Landgraaf met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Landgraaf met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Ubach over Worms, 2: Nieuwenhagen, 3: Schaesberg.

Kenmerken van de 18.133 woningen in de gemeente Landgraaf
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Landgraaf in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

18.133 woningen & 20.285 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 36% naar €212.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Landgraaf. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Landgraaf, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Landgraaf is met €56.000 toegenomen van €156.000 in 2005 tot €212.000 in 2022 (dat is 36%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 20.285 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De gemeente Landgraaf telt in totaal 20.285 adressen, met 20.254 verblijfsobjecten en 31 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Landgraaf. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Landgraaf. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

18.133 woningen & 20.285 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Landgraaf


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Landgraaf bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Landgraaf


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:

Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Corona verspreiding in de gemeente Landgraaf
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Landgraaf: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen") en opgenomen Corona patiënten. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 18.404 personen uit de gemeente Landgraaf positief op Corona getest en er zijn 334 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 24 januari 2023, week 04 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Landgraaf
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Landgraaf.

Gemiddeld overleden 9,21 personen per week uit de gemeente Landgraaf (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 01 van 2023).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.400) gemeente Landgraaf


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Landgraaf.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Buitengebied Brunssumerheide (2) heeft met €38.500 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Landgraaf. En buurt Achter de Haesen heeft met €19.300 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Landgraaf.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Landgraaf is €26.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.300. Gemeente Landgraaf telt 30.700 inkomensontvangers op 37.023 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7% procent van de huishoudens in gemeente Landgraaf heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Limburg gemeente Landgraaf


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Limburg (gemeente Landgraaf is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Limburg. De positie van gemeente Landgraaf is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.

Advertentie:

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Landgraaf
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Landgraaf. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Landgraaf vallen.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Landgraaf voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Landgraaf ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Landgraaf. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Landgraaf: 5.092 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Landgraaf bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Landgraaf.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Landgraaf. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Landgraaf, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Landgraaf is met 2.040 personen gedaald van 30.530 in 1996 tot 28.490 in 2022 (dat is 6,7%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Landgraaf: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Landgraaf
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Landgraaf.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Landgraaf:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GBBL Ubach over Worms2.51117%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GBBL Schaesberg2.13314%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.07914%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GBBL Nieuwenhagen2.00313%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV1.53910%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Ouderen Partij Landgraaf1.4009,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP1.0627,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD8966%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA7164,78%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks6344,23%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV5.29024%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
VVD4.23419%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP2.29510%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD2.1179,4%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D661.9928,9%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA1.7787,9%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.6277,2%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD8023,57%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks7063,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA213581,59%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS3171,41%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1950,87%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1720,77%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK830,37%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB710,32%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje690,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter540,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots540,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1410,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten370,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst340,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol290,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG260,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA230,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP210,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP180,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter120,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht110,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP90,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij van de Eenheid30,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Wij zijn Nederland20,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA3.92638%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.49914%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV1.04610%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA9499,1%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD7527,2%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP5265,1%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks4744,56%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD4123,96%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS3823,67%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D662262,17%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt800,77%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP740,71%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft190,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio160,15%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK130,12%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen100,10%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV3.34522%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD2.26015%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg1.86912%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP1.74911%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.4189,1%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.0086,5%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA9666,2%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks9105,9%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD6214,01%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS5743,70%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D665613,62%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU1591,03%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK580,37%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad8.09156%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg2.15715%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk9066,3%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD9056,3%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS5854,07%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek4863,38%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland4333,02%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP3012,10%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg2311,61%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht1050,73%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo870,61%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal340,24%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen270,19%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel110,08%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Landgraaf. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Landgraaf: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1982-2021 voor de gemeente Landgraaf.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Landgraaf het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Landgraaf van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1982 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 12 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Bedrijven (2.595 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Landgraaf (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Landgraaf zijn in totaal 2.595 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Landgraaf.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Landgraaf. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:

Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Landgraaf, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of juli 2021 tot en met december 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 16 januari 2023.

In de gemeente Landgraaf zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 19.155 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 19.155 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 18.842 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de gemeente Landgraaf 1.547 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Landgraaf.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Landgraaf


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Landgraaf.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Landgraaf. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 32 wijken en buurten in gemeente Landgraaf. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Landgraaf als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Landgraaf als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Landgraaf: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Landgraaf voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.595Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2021
B-F Nijverheid en energie410Aantal2021
G+I Handel en horeca540Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie125Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed135Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening480Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg485Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten395Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners37.023Aantal2022
Mannen18.218Aantal2022
Vrouwen18.805Aantal2022
0 tot 15 jaar4.674Aantal2022
15 tot 25 jaar3.490Aantal2022
25 tot 45 jaar7.871Aantal2022
45 tot 65 jaar11.183Aantal2022
65 jaar of ouder9.805Aantal2022
Ongehuwd14.777Aantal2022
Gehuwd15.947Aantal2022
Gescheiden3.677Aantal2022
Verweduwd2.622Aantal2022
Westers totaal6.675Aantal2022
Geboorte totaal285Aantal2021
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal549Aantal2021
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid1.506,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag9.960Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar12.370Aantal2020
Opleidingsniveau hoog6.250Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura990Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2020
WMO cliënten3.810Aantal2021
WMO cliënten relatief102Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.870Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.030Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.860Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.940Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.130Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.140Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.250Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.230Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.430Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement950Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.330Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.510Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.670Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.300Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.100Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.630Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief10.769Aantal2023
Energielabels Voorlopig7.657Aantal2023
Energielabels Onbepaald766Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++17Aantal2023
Energielabels A+++32Aantal2023
Energielabels A++73Aantal2023
Energielabels A+137Aantal2023
Energielabels A2.596Aantal2023
Energielabels B2.304Aantal2023
Energielabels C5.092Aantal2023
Energielabels D2.629Aantal2023
Energielabels E1.419Aantal2023
Energielabels F2.362Aantal2023
Energielabels G1.765Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn49%percentage2020
Drinker77%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht39%percentage2020
Overgewicht59%percentage2020
Ernstig overgewicht21%percentage2020
Roker21%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn39%percentage2020
Wekelijkse sporters37%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk34%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk18%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2020
Emotioneel Eenzaam30%percentage2020
Sociaal Eenzaam34%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven85%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger17%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid69%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen42%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid42%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid8%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt41%percentage2020
Gehoorbeperking7%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking15%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen22%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal17.632Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens6.279Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen6.063Aantal2022
Huishoudens met kinderen5.290Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2020
Percentage werknemers88%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers30.700Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.300Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.400Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen43%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen13%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen6,9%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€68x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand1.090Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO3.060Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW390Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW8.900Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon28.490Aantal2022
Niet-westers totaal1.858Aantal2022
Marokko185Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba172Aantal2022
Suriname63Aantal2022
Turkije174Aantal2022
Overig niet-westers1.264Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal622Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven133Aantal2022
Milieu overtredingen4Aantal2022
Oplichting213Aantal2022
Verkeersovertredingen245Aantal2022
Vernieling217Aantal2022
Overige misdrijven71Aantal2022
Totaal misdrijven1.547Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand7,10Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand5,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand7,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km19Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km53Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km50Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km31Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km79Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km58Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km5,10Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km125Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km24Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km17Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km21Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand5,00Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand18,40Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand4,70Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand4,60Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand4,70Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand2,90Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0882Code2022
RegionaamLandgraafNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode08820000Code2022
Oppervlakte totaal2.467Aantal hectaren2022
Oppervlakte land2.458Aantal hectaren2022
Oppervlakte water8Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.456Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal20.285Aantal2023
Adressen met postcode19.192Aantal2023
Adressen met woonfunctie18.217Aantal2023
Panden15.911Aantal2023
Percelen13.377Aantal2023
Panden voor 170037Aantal2023
Panden 1700 tot 1900191Aantal2023
Panden 1900 tot 19251.018Aantal2023
Panden 1925 tot 19502.187Aantal2023
Panden 1950 tot 19705.964Aantal2023
Panden 1970 tot 19803.385Aantal2023
Panden 1980 tot 19902.644Aantal2023
Panden 1990 tot 20001.684Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.355Aantal2023
Panden 2010 tot 2020523Aantal2023
Panden 2020 en later91Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade19Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade134Aantal2021
Verkeersongevallen totaal155Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal21.135Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine18.725Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof2.410Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte860Aantal2022
Motorfietsen1.635Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad18.133Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€212.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning76%Percentage2022
Percentage meergezinswoning24%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen63%Percentage2022
Huurwoningen totaal37%Percentage2022
In bezit woningcorporatie28%Percentage2022
In bezit overige verhuurders9%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200090%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200010%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Landgraaf. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Landgraaf:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Landgraaf. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Landgraaf. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!