Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken gemeente Laren

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Laren. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Laren. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 13 gebieden Laren / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (kleine afname van 1,12% naar 11.528 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Laren. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Laren, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Laren is met 131 personen afgenomen van 11.659 in 1996 tot 11.528 in 2022 (dat is 1,12%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Laren
Kaart van de gemeente Laren met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Laren met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Zwarte Berg, 2: Steenbergen, 3: Omloop, 4: Laren-Centrum, 5: Rijksweg-Noord, 6: Zevenend, 7: Oostereng, 8: Postiljon, 9: Rijksweg-Zuid, 10: Laren-Natuurgebied.

Over de gemeente Laren

De gemeente Laren is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Laren heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.241 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.108 adressen per km2. Er wonen 5.131 huishoudens in de gemeente Laren en de gemeente telt 1 woonplaats, 1 wijk en 10 buurten.

De naam Laren wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Laren en voor de wijk Laren. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Laren

Vlag van de gemeente Laren

Kenmerken van de 5.444 woningen in de gemeente Laren
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Laren in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

5.444 woningen & 6.253 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 53% naar €769.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Laren. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Laren, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Laren is met €267.000 gestegen van €502.000 in 2005 tot €769.000 in 2022 (dat is 53%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 6.253 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Laren telt in totaal 6.253 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Laren. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Laren. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

5.444 woningen & 6.253 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Laren


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Laren bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Laren


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Laren
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Laren: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 5.121 personen uit de gemeente Laren positief op Corona getest, er zijn 46 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 32 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 6 december 2022, week 49 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Laren
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Laren.

Gemiddeld overleden 5,10 personen per week uit de gemeente Laren (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 46 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€43.000) gemeente Laren


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Laren.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Rijksweg-Noord heeft met €70.300 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Laren. En buurt Zevenend heeft met €34.200 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Laren.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Laren is €43.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €55.000. Gemeente Laren telt 8.400 inkomensontvangers op 11.528 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,40% procent van de huishoudens in gemeente Laren heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Laren


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Laren is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Laren is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Laren
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Laren. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Laren vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Laren voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Laren ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Laren. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de gemeente Laren: 1.308 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Laren bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Laren.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Laren. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Laren, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Laren is met 757 personen afgenomen van 9.797 in 1996 tot 9.040 in 2022 (dat is 8%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Laren: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Laren
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Laren.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Laren:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Larens Behoud1.66030,11%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.39725,34%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Liberaal Laren79614,44%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Groen Laren67312,21%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D6659110,72%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA3967,18%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.97639,39%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D661.30717,30%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA7509,93%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV5347,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD3284,34%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD2753,64%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA2683,55%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt2493,30%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP2232,95%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks1962,59%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA211932,55%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU881,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS380,50%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK220,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1150,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter140,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB120,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP120,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje100,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter90,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA70,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten70,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots60,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol50,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland40,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG30,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP30,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Wij zijn Nederland00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
VVD1.64134,28%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA67314,06%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD55811,66%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA50610,57%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D664359,09%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks2635,49%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD1974,12%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1402,92%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1322,76%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV972,03%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP621,30%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP621,30%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK80,17%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen50,10%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft40,08%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio40,08%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD2.03636,21%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD86315,35%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D665589,93%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA4718,38%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks4077,24%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA2875,10%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD2614,64%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV2043,63%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP1582,81%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS Partij van de ouderen1362,42%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU1232,19%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij Noord-Holland621,10%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje400,71%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK130,23%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
NIDA30,05%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD2.29041,77%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA74313,55%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk63511,58%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD5099,28%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA4107,48%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS2935,34%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW1973,59%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen1963,57%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU1512,75%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging310,57%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP140,26%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER140,26%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Laren. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Laren: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Laren.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Laren het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Laren van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (2.460 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Laren (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Laren zijn in totaal 2.460 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Laren.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Laren. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Laren, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de gemeente Laren zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 5.078 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 5.078 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 5.016 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 14% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 5.078 of minder misdrijven geregistreerd. In 2021 werden in de gemeente Laren 472 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Laren.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Laren


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Laren.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Laren. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 13 wijken en buurten in gemeente Laren. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Laren als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Laren als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Laren: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Laren voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.460Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2021
B-F Nijverheid en energie165Aantal2021
G+I Handel en horeca355Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie140Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed465Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening775Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg355Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten200Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners11.528Aantal2022
Mannen5.445Aantal2022
Vrouwen6.083Aantal2022
0 tot 15 jaar1.781Aantal2022
15 tot 25 jaar1.064Aantal2022
25 tot 45 jaar1.735Aantal2022
45 tot 65 jaar3.293Aantal2022
65 jaar of ouder3.655Aantal2022
Ongehuwd4.722Aantal2022
Gehuwd4.700Aantal2022
Gescheiden1.118Aantal2022
Verweduwd988Aantal2022
Westers totaal1.650Aantal2022
Geboorte totaal79Aantal2021
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal280Aantal2021
Sterfte relatief24Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid929,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag1.510Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar2.410Aantal2020
Opleidingsniveau hoog3.730Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura210Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg7,80%Percentage2020
WMO cliënten595Aantal2020
WMO cliënten relatief53Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.560Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.310Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.810Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.220Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.850Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.240Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.470Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.080Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.830Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement950Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.350Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.610Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.040Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.930Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.180Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.130Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.996Aantal2022
Energielabels Voorlopig2.350Aantal2022
Energielabels Onbepaald829Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++1Aantal2022
Energielabels A+++5Aantal2022
Energielabels A++7Aantal2022
Energielabels A+14Aantal2022
Energielabels A919Aantal2022
Energielabels B522Aantal2022
Energielabels C907Aantal2022
Energielabels D532Aantal2022
Energielabels E440Aantal2022
Energielabels F691Aantal2022
Energielabels G1.308Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn34%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker9%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht54%percentage2020
Overgewicht44%percentage2020
Ernstig overgewicht10%percentage2020
Roker12%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters55%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk45%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk34%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel Eenzaam25%percentage2020
Sociaal Eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk24%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie33%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.131Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens1.916Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen1.565Aantal2022
Huishoudens met kinderen1.650Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2020
Percentage werknemers63%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 37%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers8.400Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€55.000Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€43.000Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen36,70%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen33,10%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar56,80%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen29,70%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen37,90%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen5,50%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,40%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,10%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10,10%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€428x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand120Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO280Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW120Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW3.390Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon9.040Aantal2022
Niet-westers totaal838Aantal2022
Marokko40Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba62Aantal2022
Suriname59Aantal2022
Turkije42Aantal2022
Overig niet-westers635Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal168Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven43Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting95Aantal2021
Verkeersovertredingen106Aantal2021
Vernieling42Aantal2021
Overige misdrijven10Aantal2021
Totaal misdrijven470Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand2,60Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,40Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km27Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km69Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km31Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km11Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km31Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km65Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,80Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km46Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km32Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km26Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km29Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand6,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand5,30Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand5,10Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand5,50Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand21,20Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km20Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km14Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand4,90Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand6,20Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km58Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0417Code2022
RegionaamLarenNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode04170000Code2022
Oppervlakte totaal1.241Aantal hectaren2022
Oppervlakte land1.241Aantal hectaren2022
Oppervlakte water0Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.108Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode6.175Aantal2022
Adressen totaal6.253Aantal2022
Adressen met woonfunctie5.496Aantal2022
Panden5.148Aantal2022
Percelen4.398Aantal2022
Panden voor 170011Aantal2022
Panden 1700 tot 1900140Aantal2022
Panden 1900 tot 19251.086Aantal2022
Panden 1925 tot 19501.318Aantal2022
Panden 1950 tot 19701.672Aantal2022
Panden 1970 tot 1980478Aantal2022
Panden 1980 tot 1990464Aantal2022
Panden 1990 tot 2000276Aantal2022
Panden 2000 tot 2010347Aantal2022
Panden 2010 en later366Aantal2020
Panden 2010 tot 2020331Aantal2022
Panden 2020 en later43Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade113Aantal2021
Verkeersongevallen totaal116Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal6.685Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine5.510Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.170Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte538Aantal2020
Motorfietsen395Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.444Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€769.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning80%Percentage2021
Percentage meergezinswoning20%Percentage2021
Percentage bewoond92%Percentage2021
Percentage onbewoond8%Percentage2021
Koopwoningen67%Percentage2021
Huurwoningen totaal32%Percentage2021
In bezit woningcorporatie17%Percentage2021
In bezit overige verhuurders15%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200087%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Laren. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Laren:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Laren. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Laren. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!