Statistieken gemeente Opmeer

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Opmeer. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Opmeer. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 20 gebieden Opmeer / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (toename van 16% naar 12.074 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Opmeer. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Opmeer, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Opmeer is met 1.625 personen gestegen van 10.449 in 1996 tot 12.074 in 2022 (dat is 16%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Opmeer
Kaart van de gemeente Opmeer met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Opmeer met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Wijk 02, 2: Wijk 01, 3: Wijk 00.

Over de gemeente Opmeer

De gemeente Opmeer is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Opmeer heeft afgerond een totale oppervlakte van 4.194 hectare, waarvan 4.148 land en 46 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 539 adressen per km2. Er wonen 5.188 huishoudens in de gemeente Opmeer en de gemeente telt 5 woonplaatsen, 3 wijken en 11 buurten.

De naam Opmeer wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Opmeer. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Opmeer

Vlag van de gemeente Opmeer

Kenmerken van de 5.014 woningen in de gemeente Opmeer
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Opmeer in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

5.014 woningen & 6.131 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 29% naar €292.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Opmeer. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Opmeer, 2005 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Opmeer is met €65.000 gestegen van €227.000 in 2005 tot €292.000 in 2021 (dat is 29%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 6.131 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Opmeer telt in totaal 6.131 adressen, met 6.117 verblijfsobjecten, 13 standplaatsen en 1 ligplaats.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Opmeer. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Opmeer. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

5.014 woningen & 6.131 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Opmeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Opmeer bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Opmeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Opmeer
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Opmeer: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 5.670 personen uit de gemeente Opmeer positief op Corona getest, er zijn 66 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 9 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 23 september 2022, week 38 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Opmeer
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Opmeer.

Gemiddeld overleden 1,91 personen per week uit de gemeente Opmeer (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 36 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.600) gemeente Opmeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Opmeer.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Zandwerven en Lutkedijk heeft met €34.800 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Opmeer. En buurt Wadway heeft met €24.900 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Opmeer.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Opmeer is €26.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.700. Gemeente Opmeer telt 9.800 inkomensontvangers op 12.074 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,50% procent van de huishoudens in gemeente Opmeer heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Opmeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Opmeer is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Opmeer is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Opmeer voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Opmeer ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Opmeer.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Opmeer. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Opmeer, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Opmeer is met 963 personen toegenomen van 9.942 in 1996 tot 10.905 in 2022 (dat is 10%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Opmeer: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Opmeer
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Opmeer.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Opmeer:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
CDA1.23923,71%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Gemeentebelangen Opmeer99419,02%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD84616,19%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) / GROENLINKS84116,10%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
DOOR SAMENWERKING VOORUIT (DSV)68513,11%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Lokale Partij Opmeer62011,87%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.06627,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA1.07214,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D661.06813,99%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV81210,64%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD4996,54%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP3774,94%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA3043,98%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA212603,41%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD2262,96%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks2182,86%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB2122,78%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1141,49%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS1031,35%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU791,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje580,76%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots360,47%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter240,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten180,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1170,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst100,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG100,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter100,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP100,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK80,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol50,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht50,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP40,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP30,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft20,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA20,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Wij zijn Nederland20,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
VVD74119,97%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA68718,52%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA67818,27%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD49613,37%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS2366,36%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1985,34%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D661925,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV1353,64%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP1153,10%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD1072,88%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt601,62%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP491,32%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen60,16%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio60,16%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft30,08%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK10,03%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.03419,63%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD97018,41%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD87116,53%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA4067,71%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D663636,89%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks3456,55%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV3406,45%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP2695,11%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij Noord-Holland1593,02%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1593,02%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS Partij van de ouderen1572,98%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje951,80%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU881,67%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK60,11%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
NIDA60,11%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land1.12421,85%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW88117,13%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA76914,95%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD60411,74%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA4869,45%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk4278,30%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP4218,18%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS3376,55%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU951,85%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Opmeer. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Opmeer: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Opmeer.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Opmeer het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Opmeer van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (1.605 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Opmeer (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Opmeer zijn in totaal 1.605 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 1.605 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.600 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Opmeer.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Opmeer. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Opmeer, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de gemeente Opmeer zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 3.271 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 3.271 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 3.220 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 5% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 3.271 of minder misdrijven geregistreerd. In 2021 werden in de gemeente Opmeer 268 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Opmeer.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Opmeer


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Opmeer.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Opmeer. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 20 wijken en buurten in gemeente Opmeer. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Opmeer als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Opmeer als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Opmeer: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Opmeer voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.605Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij125Aantal2021
B-F Nijverheid en energie415Aantal2021
G+I Handel en horeca250Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie75Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed135Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening260Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg175Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten165Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners12.074Aantal2022
Mannen6.125Aantal2022
Vrouwen5.949Aantal2022
0 tot 15 jaar1.791Aantal2022
15 tot 25 jaar1.497Aantal2022
25 tot 45 jaar2.743Aantal2022
45 tot 65 jaar3.325Aantal2022
65 jaar of ouder2.718Aantal2022
Ongehuwd5.629Aantal2022
Gehuwd5.128Aantal2022
Gescheiden690Aantal2022
Verweduwd627Aantal2022
Westers totaal741Aantal2022
Geboorte totaal115Aantal2020
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal97Aantal2020
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid291,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag2.580Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar4.550Aantal2020
Opleidingsniveau hoog2.000Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura225Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg7,50%Percentage2020
WMO cliënten500Aantal2020
WMO cliënten relatief42Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.030Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.010Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.670Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.830Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.070Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.880Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.120Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.300Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.330Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement810Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.030Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.270Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.310Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.850Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning940Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.440Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.723Aantal2022
Energielabels Voorlopig2.412Aantal2022
Energielabels Onbepaald991Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++23Aantal2022
Energielabels A+++30Aantal2022
Energielabels A++4Aantal2022
Energielabels A+8Aantal2022
Energielabels A1.157Aantal2022
Energielabels B949Aantal2022
Energielabels C1.492Aantal2022
Energielabels D604Aantal2022
Energielabels E100Aantal2022
Energielabels F270Aantal2022
Energielabels G498Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn35%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker11%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht51%percentage2020
Overgewicht48%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters52%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk44%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk33%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel Eenzaam22%percentage2020
Sociaal Eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk29%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie38%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal5.188Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens1.634Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen1.698Aantal2022
Huishoudens met kinderen1.856Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2020
Percentage werknemers80%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 20%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers9.800Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.700Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.600Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen40,20%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen17,40%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar34,40%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen32,00%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen23,80%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen3,40%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,50%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,80%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,00%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€149x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand100Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO450Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW110Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW2.330Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon10.905Aantal2022
Niet-westers totaal428Aantal2022
Marokko16Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba26Aantal2022
Suriname63Aantal2022
Turkije25Aantal2022
Overig niet-westers298Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand12,60Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand11,10Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand12,80Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand8Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km0,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km28Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand9,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand10,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand6,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand5,10Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand14,10Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand6,50Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand5,40Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand12,90Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand8,70Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand11,30Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand7,70Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand4,10Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand11,00Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand8,80Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km34Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0432Code2022
RegionaamOpmeerNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode04320000Code2022
Oppervlakte totaal4.194Aantal hectaren2022
Oppervlakte land4.148Aantal hectaren2022
Oppervlakte water46Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid539Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode6.126Aantal2022
Adressen totaal6.131Aantal2022
Adressen met woonfunctie5.297Aantal2022
Panden5.120Aantal2022
Percelen4.622Aantal2022
Panden voor 170026Aantal2022
Panden 1700 tot 1900263Aantal2022
Panden 1900 tot 1925268Aantal2022
Panden 1925 tot 1950221Aantal2022
Panden 1950 tot 19701.035Aantal2022
Panden 1970 tot 19801.510Aantal2022
Panden 1980 tot 1990552Aantal2022
Panden 1990 tot 2000798Aantal2022
Panden 2000 tot 2010639Aantal2022
Panden 2010 en later603Aantal2020
Panden 2010 tot 2020644Aantal2022
Panden 2020 en later151Aantal2022
Diefstal61Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven19Aantal2021
Milieu overtredingen1Aantal2021
Oplichting80Aantal2021
Verkeersovertredingen74Aantal2021
Vernieling27Aantal2021
Overige misdrijven3Aantal2021
Totaal misdrijven268Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal6.535Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine5.435Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.100Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte157Aantal2020
Motorfietsen885Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad5.014Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€292.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning85%Percentage2021
Percentage meergezinswoning15%Percentage2021
Percentage bewoond97%Percentage2021
Percentage onbewoond3%Percentage2021
Koopwoningen75%Percentage2021
Huurwoningen totaal25%Percentage2021
In bezit woningcorporatie2%Percentage2021
In bezit overige verhuurders23%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200080%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Opmeer. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Opmeer:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Opmeer. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Opmeer. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!