Statistieken gemeente Oudewater

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Oudewater. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Oudewater. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 27 gebieden Oudewater / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (toename van 4,17% naar 10.159 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Oudewater. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Oudewater, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Oudewater is met 407 personen gestegen van 9.752 in 1996 tot 10.159 in 2022 (dat is 4,17%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Oudewater
Kaart van de gemeente Oudewater met het aantal inwoners per wijk in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Oudewater met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Papekop, 2: Snelrewaard, 3: Hekendorp, 4: Oudewater.

Over de gemeente Oudewater

De gemeente Oudewater is een gemeente in de provincie Utrecht. Gemeente Oudewater heeft afgerond een totale oppervlakte van 4.010 hectare, waarvan 3.890 land en 120 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 845 adressen per km2. Er wonen 4.278 huishoudens in de gemeente Oudewater en de gemeente telt 4 woonplaatsen, 4 wijken en 18 buurten.

De naam Oudewater wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Oudewater en voor de wijk Oudewater. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Oudewater

Vlag van de gemeente Oudewater

Kenmerken van de 4.323 woningen in de gemeente Oudewater
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Oudewater in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

4.323 woningen & 5.153 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 26% naar €344.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Oudewater. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Oudewater, 2005 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Oudewater is met €71.000 gestegen van €273.000 in 2005 tot €344.000 in 2021 (dat is 26%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 5.153 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Oudewater telt in totaal 5.153 adressen, met 5.151 verblijfsobjecten en 2 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Oudewater. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Oudewater. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

4.323 woningen & 5.153 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Oudewater


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Oudewater bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Oudewater


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Oudewater
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Oudewater: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 4.596 personen uit de gemeente Oudewater positief op Corona getest, er zijn 62 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 12 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 19 augustus 2022, week 33 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Oudewater
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Oudewater.

Gemiddeld overleden 1,62 personen per week uit de gemeente Oudewater (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 31 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.100) gemeente Oudewater


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Oudewater.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Ruige weide heeft met €34.300 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Oudewater. En Hoenkoopse buurt heeft met €20.600 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Oudewater.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Oudewater is €29.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.900. Gemeente Oudewater telt 8.200 inkomensontvangers op 10.159 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,70% procent van de huishoudens in gemeente Oudewater heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Utrecht gemeente Oudewater


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Utrecht (gemeente Oudewater is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Utrecht. De positie van gemeente Oudewater is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Oudewater voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Oudewater ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Oudewater.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Oudewater. Gegevens voor de jaren 1997 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Oudewater, 1997 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Oudewater is met 9.219 personen in 2021 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 1997.

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Oudewater: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Oudewater
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Oudewater.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Oudewater:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
CDA1.38427,67%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.33026,59%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
De Onafhankelijken1.07421,48%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Progressief Oudewater65013,00%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU SGP56311,26%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.84827,42%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA1.07015,88%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D6683612,41%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV5828,64%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU3575,30%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD3174,70%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP2513,72%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB2393,55%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP2173,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA2143,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA211952,89%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks1362,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD1151,71%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1131,68%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt931,38%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS540,80%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK210,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter140,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG110,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots110,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1100,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten90,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft80,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht50,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA40,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter40,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP20,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP20,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland00,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA92325,72%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD62217,33%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA51114,24%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP39811,09%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD35910,00%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1935,38%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D661724,79%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1113,09%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV1062,95%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD842,34%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP511,42%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt431,20%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft60,17%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK40,11%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen30,08%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio30,08%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.20224,83%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD81116,76%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD73215,12%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU3587,40%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks3146,49%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV2655,48%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D662445,04%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA2414,98%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP2214,57%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1723,55%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP1192,46%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1012,09%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
U26 GEMEENTEN511,05%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK90,19%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.18525,15%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.05222,33%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk63013,37%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU3417,24%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen3307,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP2896,13%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD2695,71%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA2314,90%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS2204,67%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP1643,48%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Oudewater. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Oudewater: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Oudewater.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Oudewater het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Oudewater van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (1.520 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Oudewater (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Oudewater zijn in totaal 1.520 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 1.520 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.515 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Oudewater.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Oudewater. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Oudewater, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of februari 2021 tot en met juli 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Oudewater zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 2.632 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 2.632 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 2.590 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 3,12% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 2.632 of minder misdrijven geregistreerd. In 2021 werden in de gemeente Oudewater 271 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Oudewater.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Oudewater


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Oudewater.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Oudewater. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 27 wijken en buurten in gemeente Oudewater. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Oudewater als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Oudewater als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Oudewater: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Oudewater voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.520Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij130Aantal2021
B-F Nijverheid en energie295Aantal2021
G+I Handel en horeca255Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie85Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed145Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening325Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg150Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten130Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners10.159Aantal2022
Mannen5.031Aantal2022
Vrouwen5.128Aantal2022
0 tot 15 jaar1.653Aantal2022
15 tot 25 jaar1.185Aantal2022
25 tot 45 jaar2.195Aantal2022
45 tot 65 jaar2.887Aantal2022
65 jaar of ouder2.239Aantal2022
Ongehuwd4.803Aantal2022
Gehuwd4.094Aantal2022
Gescheiden671Aantal2022
Verweduwd591Aantal2022
Westers totaal468Aantal2021
Geboorte totaal83Aantal2020
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal86Aantal2020
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid261Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag2.140Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar3.570Aantal2020
Opleidingsniveau hoog1.830Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura220Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,00%Percentage2020
WMO cliënten585Aantal2020
WMO cliënten relatief57Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.110Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.180Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.890Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.010Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.580Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.410Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.360Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.430Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.290Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement770Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.130Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.310Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.670Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.980Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.020Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.400Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2020
Drinker81%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht49%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker13%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2020
Wekelijkse sporters49%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk20%percentage2020
Fietsen naar school of werk34%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel Eenzaam24%percentage2020
Sociaal Eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk32%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.278Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens1.346Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen1.346Aantal2021
Huishoudens met kinderen1.586Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2020
Percentage werknemers76%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 24%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers8.200Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.900Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.100Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen37,40%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen22,20%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar39,60%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen29,60%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen28,80%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen3,60%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,70%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,80%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,60%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€192x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand90Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO270Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW80Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.980Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon9.219Aantal2021
Niet-westers totaal451Aantal2021
Marokko78Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba17Aantal2021
Suriname38Aantal2021
Turkije15Aantal2021
Overig niet-westers303Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand13,80Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand9,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand9,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km9Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km1,10Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km19Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand8,00Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand8,10Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,30Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand18,30Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand7,10Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand10,30Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand10,60Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand10,50Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand24,50Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand9,60Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand9,10Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand9,20Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km56Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0589Code2021
RegionaamOudewaterNaam2021
Soort regioGemeenteCategorisch type2021
Sorteercode05890000Code2021
Oppervlakte totaal4.010Aantal hectaren2022
Oppervlakte land3.890Aantal hectaren2022
Oppervlakte water120Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid845Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode4.853Aantal2021
Adressen totaal5.008Aantal2021
Panden4.143Aantal2021
Percelen3.736Aantal2021
Diefstal90Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven20Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting82Aantal2021
Verkeersovertredingen47Aantal2021
Vernieling16Aantal2021
Overige misdrijven7Aantal2021
Totaal misdrijven271Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal5.150Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine4.195Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof955Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte132Aantal2020
Motorfietsen445Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.323Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€344.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning82%Percentage2021
Percentage meergezinswoning18%Percentage2021
Percentage bewoond96%Percentage2021
Percentage onbewoond4%Percentage2021
Koopwoningen70%Percentage2021
Huurwoningen totaal30%Percentage2021
In bezit woningcorporatie22%Percentage2021
In bezit overige verhuurders8%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200083%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Oudewater. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Oudewater:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Oudewater. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Oudewater. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!