Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken gemeente Wormerland

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Wormerland. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Wormerland. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 23 gebieden Wormerland / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (stijging van 13% naar 16.381 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Wormerland. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Wormerland, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Wormerland is met 1.897 personen gestegen van 14.484 in 1996 tot 16.381 in 2022 (dat is 13%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Wormerland
Kaart van de gemeente Wormerland met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Wormerland met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Jisp, 2: Wormer, 3: Wijdewormer.

Over de gemeente Wormerland

De gemeente Wormerland is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Wormerland heeft afgerond een totale oppervlakte van 4.518 hectare, waarvan 3.851 land en 666 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.453 adressen per km2. Er wonen 7.206 huishoudens in de gemeente Wormerland en de gemeente telt 5 woonplaatsen, 3 wijken en 14 buurten.

Vlag van de gemeente Wormerland

Vlag van de gemeente Wormerland

Kenmerken van de 7.054 woningen in de gemeente Wormerland
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Wormerland in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

7.054 woningen & 8.551 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 56% naar €349.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Wormerland. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Wormerland, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Wormerland is met €125.000 toegenomen van €224.000 in 2005 tot €349.000 in 2022 (dat is 56%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 8.551 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Wormerland telt in totaal 8.551 adressen, met 8.414 verblijfsobjecten, 31 standplaatsen en 106 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Wormerland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Wormerland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

7.054 woningen & 8.551 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Wormerland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Wormerland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Wormerland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Wormerland
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Wormerland: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 7.483 personen uit de gemeente Wormerland positief op Corona getest, er zijn 129 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 38 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 6 december 2022, week 49 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Wormerland
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Wormerland.

Gemiddeld overleden 2,92 personen per week uit de gemeente Wormerland (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 46 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.700) gemeente Wormerland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Wormerland.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Jisp heeft met €37.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Wormerland. En Molenbuurt heeft met €24.200 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Wormerland.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Wormerland is €28.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.400. Gemeente Wormerland telt 13.400 inkomensontvangers op 16.381 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,90% procent van de huishoudens in gemeente Wormerland heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Wormerland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Wormerland is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Wormerland is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Wormerland
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Wormerland. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Wormerland vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Wormerland voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Wormerland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Wormerland. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Wormerland: 2.155 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Wormerland bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Wormerland.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Wormerland. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Wormerland, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Wormerland is met 812 personen toegenomen van 13.147 in 1996 tot 13.959 in 2022 (dat is 6%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Wormerland: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Wormerland
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Wormerland.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Wormerland:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Partij voor Ouderen en Veiligheid2.06628,17%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.54421,06%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.52020,73%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.07114,61%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA6759,20%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D664576,23%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.64724,52%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D661.72215,95%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV1.08910,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA8237,62%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP8197,59%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA7056,53%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks5635,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD5364,96%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD4824,46%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA212642,45%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU2382,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt2001,85%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB1511,40%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS1411,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK830,77%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter600,56%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje560,52%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1520,48%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP390,36%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots270,25%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten200,19%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG160,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol140,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter130,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP80,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht80,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP50,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA50,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst30,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft30,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu20,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Wij zijn Nederland20,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.35424,27%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD84715,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD66311,88%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks60810,90%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA4538,12%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D663456,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS2945,27%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD2734,89%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP2384,27%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV1913,42%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1622,90%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt981,76%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK140,25%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen140,25%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio140,25%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft120,22%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.28716,57%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD1.13414,60%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.05013,52%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA85411,00%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA5917,61%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D665507,08%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP5176,66%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV4846,23%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD4345,59%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS Partij van de ouderen2673,44%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU2613,36%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij Noord-Holland1491,92%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje1311,69%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK520,67%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
NIDA40,05%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land2.88838,54%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA97212,97%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD78610,49%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk76110,16%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP5997,99%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS5136,85%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA5066,75%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU2583,44%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW2102,80%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Wormerland. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Wormerland: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1994-2021 voor de gemeente Wormerland.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Wormerland het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Wormerland van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1994 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 9 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (1.795 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Wormerland (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Wormerland zijn in totaal 1.795 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 1.795 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.800 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Wormerland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Wormerland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Wormerland, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de gemeente Wormerland zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 4.457 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 4.457 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 4.397 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 10% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 4.457 of minder misdrijven geregistreerd. In 2021 werden in de gemeente Wormerland 397 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Wormerland.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Wormerland


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Wormerland.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Wormerland. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 23 wijken en buurten in gemeente Wormerland. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Wormerland als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Wormerland als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Wormerland: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Wormerland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.795Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij75Aantal2021
B-F Nijverheid en energie350Aantal2021
G+I Handel en horeca235Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie135Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed160Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening425Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg230Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten190Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners16.381Aantal2022
Mannen8.079Aantal2022
Vrouwen8.302Aantal2022
0 tot 15 jaar2.334Aantal2022
15 tot 25 jaar1.985Aantal2022
25 tot 45 jaar3.229Aantal2022
45 tot 65 jaar4.955Aantal2022
65 jaar of ouder3.878Aantal2022
Ongehuwd7.287Aantal2022
Gehuwd6.927Aantal2022
Gescheiden1.196Aantal2022
Verweduwd971Aantal2022
Westers totaal1.045Aantal2022
Geboorte totaal133Aantal2021
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal175Aantal2021
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid425,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag3.170Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar5.910Aantal2020
Opleidingsniveau hoog3.050Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura255Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg6,40%Percentage2020
WMO cliënten570Aantal2019
WMO cliënten relatief35Aantal per 1000 inwoners2019

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.810Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.970Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.790Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.910Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.030Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.920Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.070Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.210Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.210Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement810Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.080Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.290Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.420Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.900Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning940Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.360Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief4.449Aantal2022
Energielabels Voorlopig3.028Aantal2022
Energielabels Onbepaald876Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++48Aantal2022
Energielabels A+++96Aantal2022
Energielabels A++17Aantal2022
Energielabels A+17Aantal2022
Energielabels A1.343Aantal2022
Energielabels B1.240Aantal2022
Energielabels C2.155Aantal2022
Energielabels D996Aantal2022
Energielabels E502Aantal2022
Energielabels F354Aantal2022
Energielabels G709Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2020
Drinker81%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters49%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk51%percentage2020
Lopen naar school of werk25%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam26%percentage2020
Sociaal Eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk24%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal7.206Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens2.288Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen2.307Aantal2022
Huishoudens met kinderen2.611Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2020
Percentage werknemers83%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers13.400Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.400Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.700Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen38,00%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen20,60%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar35,00%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen33,10%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen24,40%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen4,00%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,90%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,50%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,90%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€139x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand230Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO640Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW150Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW3.580Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon13.959Aantal2022
Niet-westers totaal1.377Aantal2022
Marokko115Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba64Aantal2022
Suriname237Aantal2022
Turkije246Aantal2022
Overig niet-westers715Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal111Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven31Aantal2021
Milieu overtredingen2Aantal2021
Oplichting110Aantal2021
Verkeersovertredingen81Aantal2021
Vernieling49Aantal2021
Overige misdrijven13Aantal2021
Totaal misdrijven401Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand7,00Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand5,60Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand7,00Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km19Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km49Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km16Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km33Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km22Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km42Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,70Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km173Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km24Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand12,40Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,80Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand2,50Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand15,10Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand5,10Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand21,20Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand3,80Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km54Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand7,60Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km39Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand7,50Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand6,20Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0880Code2022
RegionaamWormerlandNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode08800000Code2022
Oppervlakte totaal4.518Aantal hectaren2022
Oppervlakte land3.851Aantal hectaren2022
Oppervlakte water666Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.453Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode8.353Aantal2022
Adressen totaal8.551Aantal2022
Adressen met woonfunctie7.298Aantal2022
Panden6.187Aantal2022
Percelen5.341Aantal2022
Panden voor 170014Aantal2022
Panden 1700 tot 1900153Aantal2022
Panden 1900 tot 1925492Aantal2022
Panden 1925 tot 1950524Aantal2022
Panden 1950 tot 19702.474Aantal2022
Panden 1970 tot 1980703Aantal2022
Panden 1980 tot 1990959Aantal2022
Panden 1990 tot 20001.372Aantal2022
Panden 2000 tot 2010493Aantal2022
Panden 2010 en later994Aantal2020
Panden 2010 tot 2020815Aantal2022
Panden 2020 en later215Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade11Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade90Aantal2021
Verkeersongevallen totaal101Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal7.940Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine6.870Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.070Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte206Aantal2020
Motorfietsen990Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad7.054Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€349.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning76%Percentage2021
Percentage meergezinswoning24%Percentage2021
Percentage bewoond97%Percentage2021
Percentage onbewoond3%Percentage2021
Koopwoningen65%Percentage2021
Huurwoningen totaal35%Percentage2021
In bezit woningcorporatie29%Percentage2021
In bezit overige verhuurders6%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200083%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Wormerland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Wormerland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Wormerland. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Wormerland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!