Corona-statistieken gemeente Haarlem

Informatie Amsterdamsewijk:

Informatie Amsterdamsewijk:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de Amsterdamsewijk in de gemeente Haarlem! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de Amsterdamsewijk in de gemeente Haarlem!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (3% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Amsterdamsewijk, jaren 2013 tot en met 2020. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.

Het aantal inwoners in Amsterdamsewijk is met 290 inwoners toegenomen (afgerond is dat 3%): van 7.770 in 2013 tot 8.060 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de Amsterdamsewijk
Kaart van de Amsterdamsewijk met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de Amsterdamsewijk met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Cremerbuurt, 2: Potgieterbuurt, 3: Oude Amsterdamsebuurt, 4: Van Zeggelenbuurt.

Over Amsterdamsewijk

Amsterdamsewijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 62 hectare, waarvan 61 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.086 adressen per km2. Er wonen 4.275 huishoudens in Amsterdamsewijk. Amsterdamsewijk is een wijk in de gemeente Haarlem.

De gegevens van de Amsterdamsewijk voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 4.080 woningen in de Amsterdamsewijk
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken Amsterdamsewijk:

4.080 woningen & 4.337 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in Amsterdamsewijk (€270.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de Amsterdamsewijk voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 4.337 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Amsterdamsewijk telt in totaal 4.337 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Amsterdamsewijk.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

4.080 woningen & 4.337 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in Amsterdamsewijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Haarlem (Amsterdamsewijk is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in Amsterdamsewijk is €26.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.000. Amsterdamsewijk telt 6.600 inkomensontvangers op 8.060 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
8,30 % procent van de huishoudens in Amsterdamsewijk heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Haarlem (Amsterdamsewijk is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (700 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsgegevens worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in Amsterdamsewijk.

Amsterdamsewijk telt in totaal 700 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd in Amsterdamsewijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

Burgerlijke staat - Amsterdamsewijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Haarlem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Haarlem. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Haarlem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Wijkcentrum Oosterkerk


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij voor de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 zoals uitgebracht bij het Stembureau Wijkcentrum Oosterkerk.


De grafiek toont het aantal uitgebrachte stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Wijkcentrum Oosterkerk is uitgebracht. Er liggen 3 stembureau's binnen Amsterdamsewijk. Stembureau Wijkcentrum Oosterkerk is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van Amsterdamsewijk ligt. De gemeente Haarlem telde bij deze verkiezingen in totaal 132 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Haarlem. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Haarlem.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de Amsterdamsewijk.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de Amsterdamsewijk. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - Amsterdamsewijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor Amsterdamsewijk. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Definities misdaad
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de Amsterdamsewijk, 2012 tot en met 2020.

In de Amsterdamsewijk zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 3.422 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 3.422 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 3.389 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de Amsterdamsewijk 391 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, Amsterdamsewijk.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in Amsterdamsewijk naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in Amsterdamsewijk: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en Amsterdamsewijk voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Amsterdamsewijk ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Amsterdamsewijk.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 Amsterdamsewijk: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de Amsterdamsewijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal700Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2019
B-F Nijverheid en energie155Aantal2019
G+I Handel en horeca115Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie80Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed30Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening180Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten135Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners8.060Aantal2020
Mannen4.005Aantal2020
Vrouwen4.050Aantal2020
0 tot 15 jaar1.210Aantal2020
15 tot 25 jaar690Aantal2020
25 tot 45 jaar2.980Aantal2020
45 tot 65 jaar2.010Aantal2020
65 jaar of ouder1.175Aantal2020
Ongehuwd4.680Aantal2020
Gehuwd2.280Aantal2020
Gescheiden775Aantal2020
Verweduwd330Aantal2020
Westers totaal1.205Aantal2020
Geboorte totaal110Aantal2019
Geboorte relatief14Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal50Aantal2019
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2019
Opleidingsniveau laag1.750Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar2.670Aantal2019
Opleidingsniveau hoog1.950Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura155Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2019
Wmo-cliënten595Aantal2019
Wmo-cliënten relatief75%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.180Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.870Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.520Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.450Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.170Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.130Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.900Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.550Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal970Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement850Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.070Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.200Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.330Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.690Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning910Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.050Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker81%percentage2016
Zware drinker13%percentage2016
Overmatige drinker9%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn35%percentage2016
Overgewicht46%percentage2016
Obesitas14%percentage2016
Roker27%percentage2016
Sporter52%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2016
Moeite met rondkomen26%percentage2016
Vrijwilligerswerk21%percentage2016
Mantelzorger11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening34%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt25%percentage2016
Gehoorbeperking4%percentage2016
Gezichtsbeperking6%percentage2016
Mobiliteitsbeperking10%percentage2016
Minstens één beperking16%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie49%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.275Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens2.090Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen1.060Aantal2020
Huishoudens met kinderen1.130Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2020
Bevolkingsdichtheid13.218Aantal per km²2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2019
Percentage werknemers86%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  6.600Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €32.000Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €26.700Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar65,90 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen47,80 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen15,00 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen9,40 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,30 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand240Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO440Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW150Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.060Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon5.580Aantal2020
Niet-westers totaal1.275Aantal2020
Marokko125Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba65Aantal2020
Suriname100Aantal2020
Turkije325Aantal2020
Overig niet-westers660Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,70Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,30Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,30Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,30Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km20Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km21Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km38Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand1,80Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,40Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand1,80Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km15Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand1,80Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km25Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km46Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km19Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km138Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km224Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,60Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km41Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,40Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km10Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km89Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km100Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,20Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km14Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km136Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km177Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,20Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km25Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km187Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km242Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km19,40Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km39Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km489Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km54Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km118Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km40Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km104Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,30Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km20Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km47Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km17Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km23Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,56Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,56Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,08Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand2,12Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,36Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,50Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,36Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,48Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,48Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,61Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,95Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,23Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,04Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand2,00Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand0,80Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand1,60Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand4,10Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand1,20Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km68Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,40Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km55Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand2,00Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand2,90Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km61Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK039207Code2020
RegionaamAmsterdamsewijkNaam2020
Soort regioWijkCategorisch type2020
Sorteercode03920700Code2020
Oppervlakte totaal62Aantal hectaren2020
Oppervlakte land61Aantal hectaren2020
Oppervlakte water1Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcode0.0Naam2020
Dekkingspercentage1%Percentage2015
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid4.086Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.885Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine2.535Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof345Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte4.728Aantal2020
Motorfietsen285Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.080Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€270.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning48%Percentage2019
Percentage meergezinswoning52%Percentage2019
Percentage bewoond97%Percentage2019
Percentage onbewoond3%Percentage2019
Koopwoningen45%Percentage2019
Huurwoningen totaal55%Percentage2019
In bezit woningcorporatie41%Percentage2019
In bezit overige verhuurders14%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200084%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Haarlem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de Amsterdamsewijk voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

De naam van wijk WK039207 veranderde van Wijk 07 Oud Schoten en Spaarndam in 2015 naar Amsterdamsewijk in 2016.

Amsterdamsewijk is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Haarlem bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.