Statistieken wijk Burgwallen-Oude Zijde

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Burgwallen-Oude Zijde in de gemeente Amsterdam. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de wijk Burgwallen-Oude Zijde in de gemeente Amsterdam. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen /Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 580 gebieden Amsterdam / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (groei van 11% naar 4.520 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de wijk Burgwallen-Oude Zijde. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de wijk Burgwallen-Oude Zijde, 2013 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Burgwallen-Oude Zijde is met 430 personen toegenomen van 4.090 in 2013 tot 4.520 in 2021 (dat is 11%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Burgwallen-Oude Zijde
Kaart van de wijk Burgwallen-Oude Zijde met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Burgwallen-Oude Zijde met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Kop Zeedijk, 2: Oude Kerk en omgeving, 3: Burgwallen Oost, 4: Nes en omgeving, 5: BG-terrein en omgeving.

Over wijk Burgwallen-Oude Zijde

Wijk Burgwallen-Oude Zijde heeft afgerond een totale oppervlakte van 40 hectare, waarvan 35 land en 6 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 7.689 adressen per km2. Er wonen 3.180 huishoudens in wijk Burgwallen-Oude Zijde. Wijk Burgwallen-Oude Zijde is een wijk in de gemeente Amsterdam.

De naam van deze wijk veranderde van Stadsdeel Centrum in 2015 naar Burgwallen-Oude Zijde in 2016. De gegevens van de wijk Burgwallen-Oude Zijde voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 2.974 woningen in de wijk Burgwallen-Oude Zijde
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

2.974 woningen & 4.435 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (zeer grote toename van 75% naar €470.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Burgwallen-Oude Zijde. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Burgwallen-Oude Zijde, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Burgwallen-Oude Zijde is met €201.999 toegenomen van €268.000 in 2013 tot €470.000 in 2021 (dat is 75%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 4.435 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De wijk Burgwallen-Oude Zijde telt in totaal 4.435 adressen, met 4.432 verblijfsobjecten en 3 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Burgwallen-Oude Zijde. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Burgwallen-Oude Zijde. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.974 woningen & 4.435 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de wijk Burgwallen-Oude Zijde

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de wijk Burgwallen-Oude Zijde is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de wijk Burgwallen-Oude Zijde.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de wijk Burgwallen-Oude Zijde.

De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 368 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Burgwallen-Oude Zijde. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Burgwallen-Oude Zijde, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Burgwallen-Oude Zijde is met 192 personen gedaald van 2.372 in 2013 tot 2.180 in 2021 (dat is 8%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Burgwallen-Oude Zijde: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Burgwallen-Oude Zijde.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk Burgwallen-Oude Zijde is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Burgwallen-Oude Zijde is €33.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.400. Wijk Burgwallen-Oude Zijde telt 3.800 inkomensontvangers op 4.520 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
12,50% procent van de huishoudens in wijk Burgwallen-Oude Zijde heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk Burgwallen-Oude Zijde is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (2.300 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Burgwallen-Oude Zijde (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Burgwallen-Oude Zijde zijn in totaal 2.300 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 2.300 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.295 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Burgwallen-Oude Zijde


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Burgwallen-Oude Zijde


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Burgwallen-Oude Zijde.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Burgwallen-Oude Zijde. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Burgwallen-Oude Zijde


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de wijk Burgwallen-Oude Zijde.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Burgwallen-Oude Zijde. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Burgwallen-Oude Zijde, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of februari 2021 tot en met juli 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 augustus 2022.

In de wijk Burgwallen-Oude Zijde zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 34.557 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 34.557 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 33.900 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de wijk Burgwallen-Oude Zijde 1.369 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, wijk Burgwallen-Oude Zijde.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Burgwallen-Oude Zijde voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Burgwallen-Oude Zijde ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Burgwallen-Oude Zijde.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Burgwallen-Oude Zijde: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Burgwallen-Oude Zijde voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.300Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie65Aantal2021
G+I Handel en horeca705Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie180Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed165Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening465Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg140Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten575Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.520Aantal2021
Mannen2.480Aantal2021
Vrouwen2.035Aantal2021
0 tot 15 jaar210Aantal2021
15 tot 25 jaar785Aantal2021
25 tot 45 jaar2.145Aantal2021
45 tot 65 jaar945Aantal2021
65 jaar of ouder450Aantal2021
Ongehuwd3.515Aantal2021
Gehuwd645Aantal2021
Gescheiden310Aantal2021
Verweduwd65Aantal2021
Westers totaal1.525Aantal2021
Geboorte totaal30Aantal2020
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal10Aantal2020
Sterfte relatief2Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid12.936Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag450Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1.160Aantal2020
Opleidingsniveau hoog2.540Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura30Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg5,10%Percentage2020
WMO cliënten135Aantal2020
WMO cliënten relatief30Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.900Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.840Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.890Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.380Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.810Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.290Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal920Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement880Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.630Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.220Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning880Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.080Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn24%percentage2020
Drinker89%percentage2020
Zware drinker18%percentage2020
Overmatige drinker11%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht67%percentage2020
Overgewicht30%percentage2020
Ernstig overgewicht7%percentage2020
Roker29%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn66%percentage2020
Wekelijkse sporters65%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk68%percentage2020
Lopen naar school of werk38%percentage2020
Fietsen naar school of werk54%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam53%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel Eenzaam37%percentage2020
Sociaal Eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen25%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Vrijwilligerswerk17%percentage2020
Mantelzorger7%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)8%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)6%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid85%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen25%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid21%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt19%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen9%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie57%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken26%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.180Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens2.150Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen780Aantal2021
Huishoudens met kinderen245Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,40Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2020
Percentage werknemers71%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 29%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers3.800Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.400Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.000Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen40,00%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen22,70%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar30,40%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen61,30%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen11,40%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen12,70%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum12,50%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum15,00%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum17,50%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€3x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand140Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO70Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW80Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW380Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.180Aantal2021
Niet-westers totaal815Aantal2021
Marokko35Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba45Aantal2021
Suriname105Aantal2021
Turkije50Aantal2021
Overig niet-westers585Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km8Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km64Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km145Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand2,60Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km16Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand2,60Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km9Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km75Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km148Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,10Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km129Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km587Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km987Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km22Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km40Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,00Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km200Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km580Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km731Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,10Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km215Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km659Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km908Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,00Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km317Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km1.303Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km1.789Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km357,80Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km411Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km484Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km135Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km341Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km65Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km161Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km33Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km98Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km12Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km42Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km74Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km26Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km54Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km10Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km27Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km44Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand4,20Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,70Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,30Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,20Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand5,10Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km39Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km43Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km62Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km39Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km51Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km65Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km14Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand0Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km53Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK036300Code2021
RegionaamBurgwallen-Oude ZijdeNaam2021
Soort regioWijkCategorisch type2021
Sorteercode03630000Code2021
Oppervlakte totaal40Aantal hectaren2021
Oppervlakte land35Aantal hectaren2021
Oppervlakte water6Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2015
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid7.689Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode4.404Aantal2021
Adressen totaal4.424Aantal2021
Panden1.167Aantal2021
Percelen1.286Aantal2021
Diefstal728Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven153Aantal2021
Milieu overtredingen5Aantal2021
Oplichting77Aantal2021
Verkeersovertredingen102Aantal2021
Vernieling61Aantal2021
Overige misdrijven170Aantal2021
Totaal misdrijven1.369Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal685Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine530Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof150Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,20Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.955Aantal2020
Motorfietsen115Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.974Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€470.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning5%Percentage2021
Percentage meergezinswoning95%Percentage2021
Percentage bewoond81%Percentage2021
Percentage onbewoond19%Percentage2021
Koopwoningen18%Percentage2021
Huurwoningen totaal81%Percentage2021
In bezit woningcorporatie15%Percentage2021
In bezit overige verhuurders66%Percentage2021
Eigendom onbekend1%Percentage2021
Bouwjaar voor 200095%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 20005%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Burgwallen-Oude Zijde voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

De naam van deze wijk veranderde van Stadsdeel Centrum in 2015 naar Burgwallen-Oude Zijde in 2016.

Wijk Burgwallen-Oude Zijde is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Amsterdam bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.