Corona-statistieken gemeente Amsterdam

Informatie wijk Burgwallen Oude Zijde:

Informatie wijk Burgwallen Oude Zijde:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Burgwallen Oude Zijde in de gemeente Amsterdam! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Burgwallen Oude Zijde in de gemeente Amsterdam!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (9% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners wijk Burgwallen Oude Zijde, jaren 2013 tot en met 2020. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.

Het aantal inwoners in wijk Burgwallen Oude Zijde is met 375 inwoners toegenomen (afgerond is dat 9%): van 4.090 in 2013 tot 4.465 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Burgwallen Oude Zijde
Kaart van de wijk Burgwallen Oude Zijde met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Burgwallen Oude Zijde met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Kop Zeedijk, 2: Oude Kerk en omgeving, 3: Burgwallen Oost, 4: Nes en omgeving, 5: Bg terrein en omgeving.

Over wijk Burgwallen Oude Zijde

Wijk Burgwallen Oude Zijde heeft afgerond een totale oppervlakte van 40 hectare, waarvan 35 land en 6 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 7.674 adressen per km2. Er wonen 3.195 huishoudens in wijk Burgwallen Oude Zijde. Wijk Burgwallen Oude Zijde is een wijk in de gemeente Amsterdam.

De gegevens van de wijk Burgwallen Oude Zijde voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 2.917 woningen in wijk Burgwallen Oude Zijde
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken wijk Burgwallen Oude Zijde:

2.917 woningen & 4.411 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in wijk Burgwallen Oude Zijde.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2020. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).


Bekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:

Adressen: 4.411 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Wijk Burgwallen Oude Zijde telt in totaal 4.411 adressen, met 4.408 verblijfsobjecten en 3 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Wijk Burgwallen Oude Zijde.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.917 woningen & 4.411 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data wordt geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Burgwallen Oude Zijde.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk Burgwallen Oude Zijde is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Burgwallen Oude Zijde is €31.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.100. Wijk Burgwallen Oude Zijde telt 3.700 inkomensontvangers op 4.465 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
14,30 % procent van de huishoudens in wijk Burgwallen Oude Zijde heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk Burgwallen Oude Zijde is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (2.095 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Burgwallen Oude Zijde.

Wijk Burgwallen Oude Zijde telt in totaal 2.095 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd in wijk Burgwallen Oude Zijde


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.
Burgerlijke staat - wijk Burgwallen Oude Zijde


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Vrouwen en mannen - wijk Burgwallen Oude Zijde


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar geslacht.

De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Criminaliteit - wijk Burgwallen Oude Zijde


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Burgwallen Oude Zijde. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Autochtoon of migratie - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Donut diagram met een verdeling van de bevolking in wijk Burgwallen Oude Zijde naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.


'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Migratie achtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Bevolking in wijk Burgwallen Oude Zijde: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in westers en niet-westers op grond van hun geboorteland.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet-westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet-westers:
Totaal niet-westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Burgwallen Oude Zijde voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Burgwallen Oude Zijde ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Burgwallen Oude Zijde.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Burgwallen Oude Zijde: kenmerken met het grootste verschil met Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Burgwallen Oude Zijde voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.095aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij0aantal2019
B-F Nijverheid en energie55aantal2019
G+I Handel en horeca690aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie170aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed185aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening475aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten515aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners4.465aantal2020
Mannen2.465aantal2020
Vrouwen2.000aantal2020
0 tot 15 jaar220aantal2020
15 tot 25 jaar695aantal2020
25 tot 45 jaar2.195aantal2020
45 tot 65 jaar940aantal2020
65 jaar of ouder425aantal2020
Ongehuwd3.465aantal2020
Gehuwd665aantal2020
Gescheiden290aantal2020
Verweduwd60aantal2020
Geboorte totaal35aantal2019
Geboorte relatief8aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal10aantal2019
Sterfte relatief3aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners25aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners54aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.990gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.930gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.150gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.750gemiddeld kWh2014
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.880gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.350gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal980gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement950gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.680gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.250gemiddeld m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning940gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.130gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker89%percentage2016
Zware drinker21%percentage2016
Overmatige drinker13%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn25%percentage2016
Overgewicht31%percentage2016
Obesitas8%percentage2016
Roker34%percentage2016
Sporter61%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2016
Moeite met rondkomen26%percentage2016
Vrijwilligerswerk20%percentage2016
Mantelzorger7%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening27%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid23%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt16%percentage2016
Gehoorbeperking2%percentage2016
Gezichtsbeperking4%percentage2016
Mobiliteitsbeperking4%percentage2016
Minstens één beperking8%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie49%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.195aantal2020
Eenpersoonshuishoudens2.225aantal2020
Huishoudens zonder kinderen725aantal2020
Huishoudens met kinderen235aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,40gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  3.700aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €35.100Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €31.700Euro2018
40% personen met laagste inkomen38%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen24%percentage2018
Actieven 15-75 jaar72,70 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen59,20 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen11,90 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen15,00 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum14,30 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand80aantal2019
Personen per soort uitkering; AO70aantal2019
Personen per soort uitkering; WW60aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW350aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.175aantal2020
Westers totaal1.510aantal2020
Niet-westers totaal780aantal2020
Marokko35aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba45aantal2020
Suriname100aantal2020
Turkije50aantal2020
Overig niet-westers555aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,20gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,30gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,30gemiddeld km2019
Afstand tot school0,50gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km34,40gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK036300Code2020
RegionaamBurgwallen Oude ZijdeNaam2020
Soort regioWijkType2020
Bevolkingsdichtheid12.784aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte2.015gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal40hectaren2020
Oppervlakte land35hectaren2020
Oppervlakte water6hectaren2020
Meest voorkomende postcode0.0postcode2020
Mate van stedelijkheid1indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid7.674gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal705aantal2019
Personenautos brandstof benzine545aantal2019
Personenautos overige brandstof160aantal2019
Personenautos per huishouden0,20gemiddeld2019
Motorfietsen120aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.917aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€448.000Euro2019
Percentage eengezinswoning5%percentage2019
Percentage meergezinswoning95%percentage2019
Percentage bewoond81%percentage2019
Percentage onbewoond19%percentage2019
Koopwoningen19%percentage2019
Huurwoningen totaal81%percentage2019
In bezit woningcorporatie15%percentage2019
In bezit overige verhuurders65%percentage2019
Eigendom onbekend1%percentage2019
Bouwjaar voor 200095%percentage2019
Bouwjaar vanaf 20005%percentage2019

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle 578 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, Excel analyse mogelijkheden, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
De gegevens van de wijk Burgwallen Oude Zijde voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

De naam van wijk WK036300 veranderde van Stadsdeel Centrum in 2015 naar Burgwallen-Oude Zijde in 2016.

Voor wijk Burgwallen Oude Zijde is er vanuit de open data leveranciers niet of nauwelijks informatie beschikbaar voor en eerder. De wijk is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. De cijfers voor de jaren tot en met zijn daarom door onszelf berekend.

De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Amsterdam bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.