Corona-statistieken gemeente Amsterdam

Informatie wijk Nieuwmarkt/Lastage:

Informatie wijk Nieuwmarkt/Lastage:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Nieuwmarkt/Lastage in de gemeente Amsterdam! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Nieuwmarkt/Lastage in de gemeente Amsterdam!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine stijging van 3,29% naar 9.625 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de wijk Nieuwmarkt/Lastage. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de wijk Nieuwmarkt/Lastage, 2013 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Nieuwmarkt/Lastage is met 307 personen gestegen van 9.318 in 2013 tot 9.625 in 2021 (dat is 3,29%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Nieuwmarkt/Lastage
Kaart van de wijk Nieuwmarkt/Lastage met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Nieuwmarkt/Lastage met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Oosterdokseiland, 2: Scheepvaarthuisbuurt, 3: Lastage, 4: Rapenburg, 5: Nieuwmarkt, 6: Uilenburg, 7: Zuiderkerkbuurt, 8: Valkenburg, 9: Waterloopleinbuurt.

Over wijk Nieuwmarkt/Lastage

Wijk Nieuwmarkt/Lastage heeft afgerond een totale oppervlakte van 107 hectare, waarvan 71 land en 36 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 7.048 adressen per km2. Er wonen 6.280 huishoudens in wijk Nieuwmarkt/Lastage. Wijk Nieuwmarkt/Lastage is een wijk in de gemeente Amsterdam.

De naam van deze wijk veranderde van Stadsdeel Zuid in 2015 naar Nieuwmarkt/Lastage in 2016. De gegevens van de wijk Nieuwmarkt/Lastage voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 6.221 woningen in de wijk Nieuwmarkt/Lastage
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken wijk Nieuwmarkt/Lastage:

6.221 woningen & 7.655 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 61% naar €492.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Nieuwmarkt/Lastage. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Nieuwmarkt/Lastage, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Nieuwmarkt/Lastage is met €186.005 gestegen van €305.994 in 2013 tot €492.000 in 2019 (dat is 61%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 7.655 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. Wijk Nieuwmarkt/Lastage telt in totaal 7.655 adressen, met 7.464 verblijfsobjecten en 191 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor Wijk Nieuwmarkt/Lastage.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

6.221 woningen & 7.655 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Nieuwmarkt/Lastage. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Nieuwmarkt/Lastage, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Nieuwmarkt/Lastage is met 427 personen afgenomen van 5.777 in 2013 tot 5.350 in 2021 (dat is 7%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Nieuwmarkt/Lastage: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gemiddeld inkomen per inwoner (€38.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Nieuwmarkt/Lastage.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk Nieuwmarkt/Lastage is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Nieuwmarkt/Lastage is €38.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €43.900. Wijk Nieuwmarkt/Lastage telt 8.100 inkomensontvangers op 9.625 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
13,20% procent van de huishoudens in wijk Nieuwmarkt/Lastage heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk Nieuwmarkt/Lastage is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (2.545 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Nieuwmarkt/Lastage.

Wijk Nieuwmarkt/Lastage telt in totaal 2.545 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Nieuwmarkt/Lastage


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Nieuwmarkt/Lastage


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Huis van de Buurt De Boomsspijker


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Huis van de Buurt De Boomsspijker bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Huis van de Buurt De Boomsspijker is uitgebracht. Er liggen 7 stembureau's binnen de wijk Nieuwmarkt/Lastage. Stembureau Huis van de Buurt De Boomsspijker is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van wijk Nieuwmarkt/Lastage ligt. De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 331 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de wijk Nieuwmarkt/Lastage.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Nieuwmarkt/Lastage. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Nieuwmarkt/Lastage


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Nieuwmarkt/Lastage. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Nieuwmarkt/Lastage, 2012 tot en met 2020.

In de wijk Nieuwmarkt/Lastage zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 18.888 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 18.888 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 18.595 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de wijk Nieuwmarkt/Lastage 1.316 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, wijk Nieuwmarkt/Lastage.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Nieuwmarkt/Lastage voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Nieuwmarkt/Lastage ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Nieuwmarkt/Lastage.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Nieuwmarkt/Lastage: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Nieuwmarkt/Lastage voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.545Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie115Aantal2020
G+I Handel en horeca435Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie310Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed225Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening845Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten610Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.625Aantal2021
Mannen5.000Aantal2021
Vrouwen4.620Aantal2021
0 tot 15 jaar745Aantal2021
15 tot 25 jaar1.130Aantal2021
25 tot 45 jaar3.225Aantal2021
45 tot 65 jaar2.680Aantal2021
65 jaar of ouder1.855Aantal2021
Ongehuwd6.315Aantal2021
Gehuwd2.160Aantal2021
Gescheiden910Aantal2021
Verweduwd255Aantal2021
Westers totaal2.750Aantal2021
Geboorte totaal65Aantal2019
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal70Aantal2019
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid13.543Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag920Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar2.130Aantal2019
Opleidingsniveau hoog5.370Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura125Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2019
WMO cliënten615Aantal2019
WMO cliënten relatief64Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.950Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.920Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.990Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.880Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.760Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.360Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal870Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement850Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.720Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.450Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning850Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning930Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming7%Percentage2019
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker88%percentage2016
Zware drinker18%percentage2016
Overmatige drinker12%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn29%percentage2016
Overgewicht36%percentage2016
Obesitas10%percentage2016
Roker29%percentage2016
Sporter58%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2016
Moeite met rondkomen23%percentage2016
Vrijwilligerswerk23%percentage2016
Mantelzorger10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening32%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt21%percentage2016
Gehoorbeperking3%percentage2016
Gezichtsbeperking5%percentage2016
Mobiliteitsbeperking7%percentage2016
Minstens één beperking12%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.280Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens3.970Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen1.455Aantal2021
Huishoudens met kinderen845Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,50Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2019
Percentage werknemers71%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 29%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers8.100Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€43.900Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€38.300Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar35,80%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen52,70%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen17,30%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen12,40%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum13,20%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum17%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum19%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€18x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand280Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO310Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW150Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.590Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon5.350Aantal2021
Niet-westers totaal1.525Aantal2021
Marokko100Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2021
Suriname265Aantal2021
Turkije100Aantal2021
Overig niet-westers1.050Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km5Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km68Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km144Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand2,30Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand1,50Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km15Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km9Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km82Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km153Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km71Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km603Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km974Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km13Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km23Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km40Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,10Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km121Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km535Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km708Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km119Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km675Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km960Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,10Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km187Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km1.243Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km1.783Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km370,50Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km428Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km497Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km8Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km120Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km330Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,30Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km57Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km164Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km33Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km98Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km14Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km46Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km76Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km28Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km54Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km27Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km46Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,80Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,70Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,50Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,40Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand1,20Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand2,10Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand4,60Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand0,40Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km43Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km46Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km64Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand0,50Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km37Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km50Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km60Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km13Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km12Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km58Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK036304Code2021
RegionaamNieuwmarkt/LastageNaam2021
Soort regioWijkCategorisch type2021
Sorteercode03630400Code2021
Diefstal per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners8Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners14Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal107Aantal hectaren2021
Oppervlakte land71Aantal hectaren2021
Oppervlakte water36Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2015
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid7.048Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode7.603Aantal2021
Adressen totaal7.655Aantal2021
Panden1.242Aantal2021
Percelen1.317Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.940Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine2.425Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof515Aantal2020
Personenauto's per huishouden0Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte4.134Aantal2020
Motorfietsen270Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.221Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€492.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning3%Percentage2020
Percentage meergezinswoning97%Percentage2020
Percentage bewoond89%Percentage2020
Percentage onbewoond11%Percentage2020
Koopwoningen30%Percentage2020
Huurwoningen totaal70%Percentage2020
In bezit woningcorporatie40%Percentage2020
In bezit overige verhuurders30%Percentage2020
Eigendom onbekend1%Percentage2020
Bouwjaar voor 200091%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 augustus 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Nieuwmarkt/Lastage voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

De naam van deze wijk veranderde van Stadsdeel Zuid in 2015 naar Nieuwmarkt/Lastage in 2016.

Wijk Nieuwmarkt/Lastage is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Amsterdam bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.