Corona-statistieken gemeente Capelle aan den IJssel

Informatie wijk Rivium:

Informatie wijk Rivium:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Rivium in de gemeente Capelle aan den IJssel! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Rivium in de gemeente Capelle aan den IJssel!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (groei van 5% naar 3.080 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de wijk Rivium. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de wijk Rivium, 2013 tot en met 2020. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2014 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Rivium is met 160 personen toegenomen van 2.920 in 2013 tot 3.080 in 2020 (dat is 5%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Rivium
Kaart van de wijk Rivium met het aantal inwoners per buurt in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Rivium met het aantal inwoners per buurt in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Rijckevorselpark, 2: Capelsebrug, 3: Fascinatio Oost, 4: Fascinatio West, 5: Rivium 1E Straat, 6: Rivium 2E Straat, 7: Awzi Rivium, 8: Rivium Promenade.

Over wijk Rivium

Wijk Rivium heeft afgerond een totale oppervlakte van 130 hectare, waarvan 126 land en 4 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.362 adressen per km2. Er wonen 1.150 huishoudens in wijk Rivium. Wijk Rivium is een wijk in de gemeente Capelle aan den IJssel.

De naam van deze wijk veranderde van Wijk 09 Rivium en Fascinatio in 2017 naar Rivium in 2018. De gegevens van de wijk Rivium voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 1.119 woningen in de wijk Rivium
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken wijk Rivium:

1.119 woningen & 1.856 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 4,11% naar €310.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Rivium. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Rivium, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Rivium is met €12.236 gestegen van €297.763 in 2013 tot €310.000 in 2019 (dat is 4,11%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 1.856 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Wijk Rivium telt in totaal 1.856 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor Wijk Rivium.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.119 woningen & 1.856 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Rivium. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Rivium, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Rivium is met 43 personen afgenomen van 1.283 in 2013 tot 1.240 in 2020 (dat is 3,32%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Rivium: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Rivium.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Capelle aan den IJssel (wijk Rivium is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Rivium is €30.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €42.800. Wijk Rivium telt 2.100 inkomensontvangers op 3.080 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,90% procent van de huishoudens in wijk Rivium heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Capelle aan den IJssel (wijk Rivium is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (730 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Rivium.

Wijk Rivium telt in totaal 730 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Rivium


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Capelle aan den IJssel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Rivium


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Capelle aan den IJssel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Capelle aan den IJssel. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Huis van de Wijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Huis van de Wijk bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Huis van de Wijk is uitgebracht. Stembureau Huis van de Wijk is het enige stembureau binnen de wijk Rivium. De gemeente Capelle aan den IJssel telde bij deze verkiezingen in totaal 32 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Capelle aan den IJssel.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de wijk Rivium.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Rivium. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Rivium


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Rivium. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Rivium, 2012 tot en met 2020.

In de wijk Rivium zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 1.472 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.472 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.460 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de wijk Rivium 184 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, wijk Rivium.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Rivium voor 2020.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Rivium ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Rivium.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Rivium: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Rivium voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal730Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie60Aantal2020
G+I Handel en horeca130Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie130Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed115Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening270Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.080Aantal2020
Mannen1.545Aantal2020
Vrouwen1.535Aantal2020
0 tot 15 jaar725Aantal2020
15 tot 25 jaar370Aantal2020
25 tot 45 jaar895Aantal2020
45 tot 65 jaar835Aantal2020
65 jaar of ouder265Aantal2020
Ongehuwd1.670Aantal2020
Gehuwd1.180Aantal2020
Gescheiden190Aantal2020
Verweduwd45Aantal2020
Westers totaal370Aantal2020
Geboorte totaal20Aantal2019
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal10Aantal2019
Sterfte relatief3Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid2.449Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag540Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar700Aantal2019
Opleidingsniveau hoog1.040Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura80Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg8%Percentage2019
Wmo-cliënten120Aantal2019
Wmo-cliënten relatief40Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.260Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.070Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.470Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.650Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.720Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.330Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.420Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.740Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik appartement0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning0Gemiddeld per m³2014
Percentage woningen met stadsverwarming84%Percentage2019
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker76%percentage2016
Zware drinker7%percentage2016
Overmatige drinker5%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn49%percentage2016
Overgewicht50%percentage2016
Obesitas14%percentage2016
Roker18%percentage2016
Sporter54%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2016
Moeite met rondkomen21%percentage2016
Vrijwilligerswerk25%percentage2016
Mantelzorger11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening29%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt20%percentage2016
Gehoorbeperking3%percentage2016
Gezichtsbeperking6%percentage2016
Mobiliteitsbeperking8%percentage2016
Minstens één beperking12%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie42%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.150Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens350Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen205Aantal2020
Huishoudens met kinderen605Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2019
Percentage werknemers81%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers2.100Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€42.800Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.000Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen32%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen35%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar34,30%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen25,60%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen41,30%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen6,00%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,90%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€104x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO90Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW240Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.240Aantal2020
Niet-westers totaal1.470Aantal2020
Marokko85Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba55Aantal2020
Suriname445Aantal2020
Turkije220Aantal2020
Overig niet-westers665Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km28Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand3,90Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand3,90Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km13Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km21Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand3,90Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km32Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,90Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km14Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km117Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand3,90Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km22Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km43Gemiddeld aantal2019
Café afstand1,60Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km37Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km19Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km110Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km15Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km123Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km5,50Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km60Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km94Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km63Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km57Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km30Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,20Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km14Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km80Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,20Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km64Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,20Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km33Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,60Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand8,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand4,90Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand6,50Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand4,10Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand2,80Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand2,20Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand2,90Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km17Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km35Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand4,10Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km18Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km28Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand5,70Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand5,30Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km9Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km16Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km54Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK050209Code2020
RegionaamRiviumNaam2020
Soort regioWijkCategorisch type2020
Sorteercode05020900Code2020
Diefstal per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal130Aantal hectaren2020
Oppervlakte land126Aantal hectaren2020
Oppervlakte water4Aantal hectaren2020
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2014
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.362Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode1.837Aantal2021
Adressen totaal1.856Aantal2021
Panden969Aantal2021
Percelen803Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.650Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.155Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof495Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.309Aantal2020
Motorfietsen60Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.119Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€310.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning70%Percentage2020
Percentage meergezinswoning30%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen67%Percentage2020
Huurwoningen totaal33%Percentage2020
In bezit woningcorporatie19%Percentage2020
In bezit overige verhuurders14%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 20000%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 2000100%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Capelle aan den IJssel. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Rivium voor de jaren 2013 tot en met 2014 zijn berekend.

De naam van wijk WK050209 veranderde van Wijk 09 Rivium en Fascinatio in 2017 naar Rivium in 2018.

Wijk Rivium is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Capelle aan den IJssel bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.