Informatie wijk Schaarsbergen:

Informatie wijk Schaarsbergen:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Schaarsbergen in de gemeente Arnhem! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Schaarsbergen in de gemeente Arnhem!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (stijging van 20% naar 2.335 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de wijk Schaarsbergen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de wijk Schaarsbergen, 2013 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2017 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Schaarsbergen is met 385 personen toegenomen van 1.950 in 2013 tot 2.335 in 2021 (dat is 20%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Schaarsbergen
Kaart van de wijk Schaarsbergen met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Schaarsbergen met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: N.O. van Schaarsbergen, 2: Schaarsbergen, 3: West van Schaarsbergen, 4: Bakenberg.

Over wijk Schaarsbergen

Wijk Schaarsbergen heeft afgerond een totale oppervlakte van 5.078 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 165 adressen per km2. Er wonen 975 huishoudens in wijk Schaarsbergen. Wijk Schaarsbergen is een wijk in de gemeente Arnhem.

De naam Schaarsbergen wordt 2 keer gebruikt: voor deze wijk en voor de buurt Schaarsbergen. Zie ook dit overzicht van gebieden. De naam van deze wijk veranderde van Schaarsbergen en omgeving in 2014 naar Schaarsbergen in 2015. De gegevens van de wijk Schaarsbergen voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 747 woningen in de wijk Schaarsbergen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Arnhem in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

747 woningen & 1.290 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 10% naar €519.000 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Schaarsbergen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Schaarsbergen, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Schaarsbergen is met €47.928 toegenomen van €471.071 in 2013 tot €519.000 in 2019 (dat is 10%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 1.290 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De wijk Schaarsbergen telt in totaal 1.290 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Schaarsbergen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Schaarsbergen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

747 woningen & 1.290 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Schaarsbergen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Schaarsbergen, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Schaarsbergen is met 244 personen gestegen van 1.686 in 2013 tot 1.930 in 2021 (dat is 14%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Schaarsbergen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Schaarsbergen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Arnhem (wijk Schaarsbergen is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Schaarsbergen is €32.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €40.900. Wijk Schaarsbergen telt 1.600 inkomensontvangers op 2.335 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,90% procent van de huishoudens in wijk Schaarsbergen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Arnhem (wijk Schaarsbergen is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (435 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Schaarsbergen (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend, de gegevens over eerdere jaren zijn helaas niet beschikbaar).

Wijk Schaarsbergen telt in totaal 435 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Schaarsbergen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Arnhem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Schaarsbergen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Arnhem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Arnhem. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Arnhem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Siza


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Siza bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Siza is uitgebracht. Stembureau Siza is het enige stembureau binnen de wijk Schaarsbergen. De gemeente Arnhem telde bij deze verkiezingen in totaal 68 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Arnhem. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Arnhem.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Schaarsbergen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Schaarsbergen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Schaarsbergen


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Schaarsbergen. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Schaarsbergen, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2020 tot en met mei 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Schaarsbergen zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 3.697 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 3.697 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 3.620 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de wijk Schaarsbergen 358 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, wijk Schaarsbergen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Schaarsbergen voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Schaarsbergen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Schaarsbergen.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Schaarsbergen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Schaarsbergen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal435Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2021
B-F Nijverheid en energie25Aantal2021
G+I Handel en horeca50Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie15Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed45Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening115Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg90Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten80Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.335Aantal2021
Mannen1.235Aantal2021
Vrouwen1.100Aantal2021
0 tot 15 jaar310Aantal2021
15 tot 25 jaar330Aantal2021
25 tot 45 jaar455Aantal2021
45 tot 65 jaar770Aantal2021
65 jaar of ouder460Aantal2021
Ongehuwd1.330Aantal2021
Gehuwd800Aantal2021
Gescheiden130Aantal2021
Verweduwd70Aantal2021
Westers totaal300Aantal2021
Geboorte totaal10Aantal2020
Geboorte relatief5Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal15Aantal2020
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid46Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag510Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar490Aantal2020
Opleidingsniveau hoog850Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura50Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg7,90%Percentage2020
WMO cliënten85Aantal2020
WMO cliënten relatief36Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.110Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.580Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.840Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.350Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.880Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.690Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning4.130Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.110Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.090Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.070Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.330Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.680Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.700Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.530Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning2.020Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.110Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht53%percentage2020
Overgewicht45%percentage2020
Ernstig overgewicht12%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn54%percentage2020
Wekelijkse sporters54%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk41%percentage2020
Lopen naar school of werk19%percentage2020
Fietsen naar school of werk29%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel Eenzaam25%percentage2020
Sociaal Eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren3%percentage2020
Vrijwilligerswerk31%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal975Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens430Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen285Aantal2021
Huishoudens met kinderen260Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2020
Percentage werknemers69%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 31%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers1.600Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€40.900Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.800Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen41,00%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen27,50%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar45,50%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen39,90%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen29,60%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen7,20%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,90%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,40%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10,00%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€136x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO310Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW430Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.930Aantal2021
Niet-westers totaal105Aantal2021
Marokko5Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2021
Suriname10Aantal2021
Turkije10Aantal2021
Overig niet-westers50Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,70Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand5,30Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand4,10Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand5,30Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand5,30Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand3,80Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,10Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km51Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand4,90Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2018
Café afstand4,00Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km46Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand2,10Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km63Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand2,00Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km85Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km7,80Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km21Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km54Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand2,10Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km18Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand2,10Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km18Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand3,00Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,30Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km16Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,30Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,30Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,10Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,51Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,12Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,21Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,21Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,23Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,95Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,56Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,12Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand4,40Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand5,30Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand5,00Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand5,40Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand27,70Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand2,30Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km21Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand5,40Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand4,90Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand3,80Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km27Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK020213Code2021
RegionaamSchaarsbergenNaam2021
Soort regioWijkCategorisch type2021
Sorteercode02021300Code2021
Diefstal per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners8Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal5.078Aantal hectaren2021
Oppervlakte land5.078Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2017
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid165Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode1.289Aantal2021
Adressen totaal1.290Aantal2021
Panden1.083Aantal2021
Percelen771Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.115Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine830Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof290Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte22Aantal2020
Motorfietsen100Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad747Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€519.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning89%Percentage2021
Percentage meergezinswoning11%Percentage2021
Percentage bewoond91%Percentage2021
Percentage onbewoond9%Percentage2021
Koopwoningen71%Percentage2021
Huurwoningen totaal25%Percentage2021
In bezit woningcorporatie1%Percentage2021
In bezit overige verhuurders24%Percentage2021
Eigendom onbekend4%Percentage2021
Bouwjaar voor 200084%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Arnhem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Schaarsbergen voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend.

De naam van deze wijk veranderde van Schaarsbergen en omgeving in 2014 naar Schaarsbergen in 2015.

Wijk Schaarsbergen is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Arnhem bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.