Corona-statistieken gemeente Amsterdam

Informatie wijk Schinkelbuurt:

Informatie wijk Schinkelbuurt:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Schinkelbuurt in de gemeente Amsterdam! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Schinkelbuurt in de gemeente Amsterdam!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (stijging van 7% naar 3.985 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de wijk Schinkelbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de wijk Schinkelbuurt, 2013 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Schinkelbuurt is met 265 personen toegenomen van 3.720 in 2013 tot 3.985 in 2021 (dat is 7%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Schinkelbuurt
Kaart van de wijk Schinkelbuurt met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Schinkelbuurt met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Schinkelbuurt Noord, 2: Schinkelbuurt Zuid.

Over wijk Schinkelbuurt

Wijk Schinkelbuurt heeft afgerond een totale oppervlakte van 35 hectare, waarvan 29 land en 6 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 7.738 adressen per km2. Er wonen 2.535 huishoudens in wijk Schinkelbuurt. Wijk Schinkelbuurt is een wijk in de gemeente Amsterdam.

De gegevens van de wijk Schinkelbuurt voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 2.389 woningen in de wijk Schinkelbuurt
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

2.389 woningen & 2.681 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 74% naar €434.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Schinkelbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Schinkelbuurt, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Schinkelbuurt is met €185.000 toegenomen van €249.000 in 2013 tot €434.000 in 2020 (dat is 74%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 2.681 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. wijk Schinkelbuurt telt in totaal 2.681 adressen, met 2.680 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor wijk Schinkelbuurt.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.389 woningen & 2.681 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Schinkelbuurt. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Schinkelbuurt, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Schinkelbuurt is met 276 personen gedaald van 2.381 in 2013 tot 2.105 in 2021 (dat is 12%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Schinkelbuurt: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gemiddeld inkomen per inwoner (€39.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Schinkelbuurt.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk Schinkelbuurt is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Schinkelbuurt is €39.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €45.000. Wijk Schinkelbuurt telt 3.400 inkomensontvangers op 3.985 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
11,30% procent van de huishoudens in wijk Schinkelbuurt heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk Schinkelbuurt is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (760 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Schinkelbuurt.

Wijk Schinkelbuurt telt in totaal 760 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Schinkelbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Schinkelbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Haarlemmermeerstation


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Haarlemmermeerstation bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Haarlemmermeerstation is uitgebracht. Stembureau Haarlemmermeerstation is het enige stembureau binnen de wijk Schinkelbuurt. De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 331 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Schinkelbuurt.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Schinkelbuurt. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Schinkelbuurt


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Schinkelbuurt. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Schinkelbuurt, 2012 tot en met 2020.

In de wijk Schinkelbuurt zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 2.582 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 2.582 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 2.550 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de wijk Schinkelbuurt 267 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, wijk Schinkelbuurt.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Schinkelbuurt voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Schinkelbuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Schinkelbuurt.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Schinkelbuurt: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Schinkelbuurt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal760Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie45Aantal2020
G+I Handel en horeca135Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie95Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed65Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening270Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten150Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.985Aantal2021
Mannen1.900Aantal2021
Vrouwen2.080Aantal2021
0 tot 15 jaar375Aantal2021
15 tot 25 jaar450Aantal2021
25 tot 45 jaar1.835Aantal2021
45 tot 65 jaar905Aantal2021
65 jaar of ouder425Aantal2021
Ongehuwd2.890Aantal2021
Gehuwd675Aantal2021
Gescheiden350Aantal2021
Verweduwd80Aantal2021
Westers totaal1.090Aantal2021
Geboorte totaal50Aantal2020
Geboorte relatief13Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal15Aantal2020
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid13.753Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag430Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar900Aantal2020
Opleidingsniveau hoog2.180Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura60Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2020
WMO cliënten245Aantal2020
WMO cliënten relatief62Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.740Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.730Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.860Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.850Gemiddeld in kWh2014
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.650Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning1.960Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal850Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement840Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.310Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.050Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning880Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn29%percentage2020
Drinker85%percentage2020
Zware drinker15%percentage2020
Overmatige drinker10%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht62%percentage2020
Overgewicht36%percentage2020
Ernstig overgewicht9%percentage2020
Roker25%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn64%percentage2020
Wekelijkse sporters64%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk66%percentage2020
Lopen naar school of werk32%percentage2020
Fietsen naar school of werk54%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam51%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel Eenzaam36%percentage2020
Sociaal Eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen23%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren12%percentage2020
Vrijwilligerswerk17%percentage2020
Mantelzorger8%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen28%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid25%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt22%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie54%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken24%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.535Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens1.545Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen625Aantal2021
Huishoudens met kinderen365Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,60Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2019
Percentage werknemers79%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 21%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers3.400Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€45.000Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€39.100Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen32%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen32%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar32,10%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen50,60%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen18,10%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen11,90%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum11,30%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum15%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum17%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€12x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand140Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO150Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW90Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW370Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.105Aantal2021
Niet-westers totaal790Aantal2021
Marokko110Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2021
Suriname155Aantal2021
Turkije70Aantal2021
Overig niet-westers430Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,40Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km44Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km120Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand2,20Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,30Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand2,20Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km7Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km16Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,20Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km10Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km53Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km145Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km42Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km313Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km922Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km16Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km23Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km46Gemiddeld aantal2020
Café afstand0,10Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km18Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km170Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km637Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand0,10Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km32Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km284Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km902Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,10Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km93Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km608Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km1.706Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km362,20Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km445Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km521Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand0,10Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km32Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km153Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km324Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,20Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km8Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km70Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km158Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km42Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km98Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km20Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km43Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km77Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km30Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km55Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km15Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km32Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km50Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,60Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand8,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand2,30Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand2,70Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand7,40Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km37Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km50Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km69Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km34Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km51Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km62Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand2,50Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km13Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand0Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand3,00Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km60Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK036345Code2021
RegionaamSchinkelbuurtNaam2021
Soort regioWijkCategorisch type2021
Sorteercode03634500Code2021
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners10Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal35Aantal hectaren2021
Oppervlakte land29Aantal hectaren2021
Oppervlakte water6Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2021
Dekkingspercentage1%Percentage2015
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid7.738Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode2.677Aantal2021
Adressen totaal2.681Aantal2021
Panden575Aantal2021
Percelen548Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal895Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine750Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof145Aantal2020
Personenauto's per huishouden0Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte3.096Aantal2020
Motorfietsen90Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.389Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€434.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning1%Percentage2020
Percentage meergezinswoning99%Percentage2020
Percentage bewoond93%Percentage2020
Percentage onbewoond7%Percentage2020
Koopwoningen26%Percentage2020
Huurwoningen totaal73%Percentage2020
In bezit woningcorporatie33%Percentage2020
In bezit overige verhuurders40%Percentage2020
Eigendom onbekend1%Percentage2020
Bouwjaar voor 200092%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20008%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Schinkelbuurt voor de jaren 2013 tot en met 2015 zijn berekend.

Wijk Schinkelbuurt is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Amsterdam bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.