Informatie wijk Voorburg Noord:

Informatie wijk Voorburg Noord:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Voorburg Noord in de gemeente Leidschendam-Voorburg! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Voorburg Noord in de gemeente Leidschendam-Voorburg!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (stijging van 6% naar 7.050 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de wijk Voorburg Noord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de wijk Voorburg Noord, 2013 tot en met 2021. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2018 berekend.

Het aantal inwoners in de wijk Voorburg Noord is met 405 personen toegenomen van 6.645 in 2013 tot 7.050 in 2021 (dat is 6%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Voorburg Noord
Kaart van de wijk Voorburg Noord met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Voorburg Noord met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Voorburg Noord noord, 2: Voorburg Noord zuid.

Over wijk Voorburg Noord

Wijk Voorburg Noord heeft afgerond een totale oppervlakte van 65 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.912 adressen per km2. Er wonen 3.635 huishoudens in wijk Voorburg Noord. Wijk Voorburg Noord is een wijk in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De gegevens van de wijk Voorburg Noord voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Kenmerken van de 3.495 woningen in de wijk Voorburg Noord
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Leidschendam-Voorburg in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

3.495 woningen & 3.758 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 28% naar €222.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Voorburg Noord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Voorburg Noord, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Voorburg Noord is met €49.000 gestegen van €173.000 in 2013 tot €222.000 in 2020 (dat is 28%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 3.758 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De wijk Voorburg Noord telt in totaal 3.758 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Voorburg Noord. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Voorburg Noord. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

3.495 woningen & 3.758 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Voorburg Noord. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Voorburg Noord, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Voorburg Noord is met 239 personen gedaald van 4.319 in 2013 tot 4.080 in 2021 (dat is 6%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Voorburg Noord: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Voorburg Noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Leidschendam-Voorburg: wijk Voorburg Noord is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Voorburg Noord is €31.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €39.400. Wijk Voorburg Noord telt 5.500 inkomensontvangers op 7.050 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,00% procent van de huishoudens in wijk Voorburg Noord heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Leidschendam-Voorburg: wijk Voorburg Noord is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (670 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in wijk Voorburg Noord.

Wijk Voorburg Noord telt in totaal 670 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Voorburg Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Leidschendam-Voorburg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Voorburg Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Leidschendam-Voorburg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Leidschendam-Voorburg. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Basisschool De Parachute


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Basisschool De Parachute bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Basisschool De Parachute is uitgebracht. Stembureau Basisschool De Parachute is het enige stembureau binnen de wijk Voorburg Noord. De gemeente Leidschendam-Voorburg telde bij deze verkiezingen in totaal 31 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Voorburg Noord.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Voorburg Noord. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Voorburg Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor wijk Voorburg Noord. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Voorburg Noord, 2012 tot en met 2020.

In de wijk Voorburg Noord zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 2.494 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 2.494 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 2.454 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de wijk Voorburg Noord 289 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, wijk Voorburg Noord.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Voorburg Noord voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Voorburg Noord ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Voorburg Noord.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Voorburg Noord: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Voorburg Noord voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal670Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2020
B-F Nijverheid en energie135Aantal2020
G+I Handel en horeca95Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie65Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed30Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening225Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten110Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.050Aantal2021
Mannen3.510Aantal2021
Vrouwen3.540Aantal2021
0 tot 15 jaar1.170Aantal2021
15 tot 25 jaar640Aantal2021
25 tot 45 jaar2.825Aantal2021
45 tot 65 jaar1.660Aantal2021
65 jaar of ouder765Aantal2021
Ongehuwd4.240Aantal2021
Gehuwd2.040Aantal2021
Gescheiden605Aantal2021
Verweduwd160Aantal2021
Westers totaal1.360Aantal2021
Geboorte totaal100Aantal2020
Geboorte relatief15Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal40Aantal2020
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid10.871Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag1.040Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar1.780Aantal2020
Opleidingsniveau hoog2.800Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura135Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg8,10%Percentage2020
WMO cliënten195Aantal2020
WMO cliënten relatief28Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.160Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.090Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.120Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.730Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.880Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.300Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.070Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.030Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.430Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning2.140Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.020Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.090Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht54%percentage2020
Overgewicht45%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters54%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk59%percentage2020
Lopen naar school of werk31%percentage2020
Fietsen naar school of werk40%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam52%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2020
Emotioneel Eenzaam36%percentage2020
Sociaal Eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk19%percentage2020
Mantelzorger11%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid25%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt23%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.635Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens1.630Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen925Aantal2021
Huishoudens met kinderen1.075Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie74%Percentage2020
Percentage werknemers86%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers5.500Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.400Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.300Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen30,60%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen29,30%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar33,30%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen36,70%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen19,90%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen6,40%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,00%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,20%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10,00%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€55x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand160Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO200Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW140Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW670Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon4.080Aantal2021
Niet-westers totaal1.610Aantal2021
Marokko145Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba110Aantal2021
Suriname330Aantal2021
Turkije100Aantal2021
Overig niet-westers925Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km22Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km77Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand3,40Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km10Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km24Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand2,20Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km31Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km78Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km12Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km165Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km495Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km26Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km48Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km71Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km279Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km9Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km164Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km389Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km11Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km222Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km556Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km33,50Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km96Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km142Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km8Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km65Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km182Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km40Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km105Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km22Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km71Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km10Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km25Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km67Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km7Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km20Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km49Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km34Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,80Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand7,90Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,10Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand1,50Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand9,40Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km18Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km32Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km48Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km15Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km24Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km32Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand2,60Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand2,60Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km9Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km18Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km44Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK191611Code2021
RegionaamVoorburg NoordNaam2021
Soort regioWijkCategorisch type2021
Sorteercode19161100Code2021
Diefstal per 1000 inwoners1Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal65Aantal hectaren2021
Oppervlakte land65Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentage1%Percentage2018
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid3.912Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode3.758Aantal2021
Adressen totaal3.758Aantal2021
Panden1.017Aantal2021
Percelen1.146Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.625Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine2.315Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof305Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,70Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte4.047Aantal2020
Motorfietsen205Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.495Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€222.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning6%Percentage2020
Percentage meergezinswoning94%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen65%Percentage2020
Huurwoningen totaal35%Percentage2020
In bezit woningcorporatie14%Percentage2020
In bezit overige verhuurders20%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200098%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 20002%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de wijk Voorburg Noord voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend.

Wijk Voorburg Noord is opnieuw ingedeeld, anders afgebakend of ontstaan. Een deel van de historische gegevens zijn daarom afgeleid en/of berekend. De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de wijk. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de wijk. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn in veel gevallen ook berekend. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente Leidschendam-Voorburg bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.