Statistieken wijk Morgenstond

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Morgenstond in de gemeente Den Haag. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de wijk Morgenstond in de gemeente Den Haag. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen /Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 160 gebieden Den Haag / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (groei van 15% naar 20.265 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de wijk Morgenstond. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de wijk Morgenstond, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de wijk Morgenstond is met 2.640 personen toegenomen van 17.625 in 2013 tot 20.265 in 2021 (dat is 15%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Morgenstond
Kaart van de wijk Morgenstond met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Morgenstond met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Morgenstond-Oost, 2: Morgenstond-West, 3: Morgenstond-Zuid.

Over wijk Morgenstond

Wijk Morgenstond heeft afgerond een totale oppervlakte van 169 hectare, waarvan 168 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.477 adressen per km2. Er wonen 10.395 huishoudens in wijk Morgenstond. Wijk Morgenstond is een wijk in de gemeente Den Haag.

Kenmerken van de 9.988 woningen in de wijk Morgenstond
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Haag in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

9.988 woningen & 10.794 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 50% naar €175.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Morgenstond. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Morgenstond, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Morgenstond is met €58.000 gestegen van €117.000 in 2013 tot €175.000 in 2021 (dat is 50%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 10.794 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De wijk Morgenstond telt in totaal 10.794 adressen, met 10.793 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Morgenstond. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Morgenstond. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

9.988 woningen & 10.794 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de wijk Morgenstond

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de wijk Morgenstond is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 7 stembureaus in de wijk Morgenstond.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 7 stembureaus in de wijk Morgenstond.

De gemeente Den Haag telde bij deze verkiezingen in totaal 258 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Haag. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Haag.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Morgenstond. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Morgenstond, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de wijk Morgenstond is met 1.350 personen afgenomen van 7.050 in 2013 tot 5.700 in 2021 (dat is 19%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Morgenstond: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Morgenstond.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Den Haag (wijk Morgenstond is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Morgenstond is €21.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €27.200. Wijk Morgenstond telt 15.400 inkomensontvangers op 20.265 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
18,30% procent van de huishoudens in wijk Morgenstond heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Den Haag (wijk Morgenstond is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (2.350 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Morgenstond (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Morgenstond zijn in totaal 2.350 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 2.350 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.355 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Morgenstond


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Den Haag bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Morgenstond


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Den Haag:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Den Haag. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Haag. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Morgenstond.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Morgenstond. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Morgenstond


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de wijk Morgenstond.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Morgenstond. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Morgenstond, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2021 tot en met juni 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Morgenstond zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 17.657 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 17.657 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 17.320 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de wijk Morgenstond 1.486 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, wijk Morgenstond.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Morgenstond voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Morgenstond ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Morgenstond.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Morgenstond: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Morgenstond voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.350Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij215Aantal2021
B-F Nijverheid en energie790Aantal2021
G+I Handel en horeca335Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie150Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed45Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening320Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg365Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten135Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners20.265Aantal2021
Mannen10.310Aantal2021
Vrouwen9.955Aantal2021
0 tot 15 jaar3.805Aantal2021
15 tot 25 jaar2.125Aantal2021
25 tot 45 jaar6.765Aantal2021
45 tot 65 jaar5.010Aantal2021
65 jaar of ouder2.560Aantal2021
Ongehuwd11.680Aantal2021
Gehuwd5.565Aantal2021
Gescheiden2.400Aantal2021
Verweduwd625Aantal2021
Westers totaal2.955Aantal2021
Geboorte totaal300Aantal2020
Geboorte relatief15Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal135Aantal2020
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid12.053Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag6.330Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar6.180Aantal2020
Opleidingsniveau hoog2.870Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura645Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg11,90%Percentage2020
WMO cliënten1.905Aantal2020
WMO cliënten relatief94Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.980Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.810Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.380Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.460Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.270Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.480Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.750Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.670Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal780Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement770Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning760Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning870Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.930Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.490Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning780Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning780Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming8%Percentage2020
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn66%percentage2020
Drinker52%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker3%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht42%percentage2020
Overgewicht56%percentage2020
Ernstig overgewicht20%percentage2020
Roker25%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn42%percentage2020
Wekelijkse sporters38%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk59%percentage2020
Lopen naar school of werk39%percentage2020
Fietsen naar school of werk32%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam65%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam22%percentage2020
Emotioneel Eenzaam45%percentage2020
Sociaal Eenzaam44%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven83%percentage2020
Moeite met rondkomen30%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren11%percentage2020
Vrijwilligerswerk15%percentage2020
Mantelzorger11%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid68%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid9%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2020
Gehoorbeperking9%percentage2020
Gezichtsbeperking13%percentage2020
Mobiliteitsbeperking21%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen30%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie59%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie14%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken27%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal10.395Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens5.305Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen1.820Aantal2021
Huishoudens met kinderen3.275Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie58%Percentage2020
Percentage werknemers79%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 21%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers15.400Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.200Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.000Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen48,50%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen10,70%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar24,40%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen61,70%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen8,10%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen17,80%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum18,30%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum25,10%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum29,10%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€2x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand1.710Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.340Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW370Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW2.310Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon5.700Aantal2021
Niet-westers totaal11.610Aantal2021
Marokko2.035Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba705Aantal2021
Suriname2.545Aantal2021
Turkije3.340Aantal2021
Overig niet-westers2.980Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km30Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km106Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand1,70Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km11Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km18Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km38Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km100Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km19Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km197Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km604Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km25Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km42Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km5Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km92Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km309Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km13Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km101Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km362Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km66Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km379Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km12,90Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km94Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km124Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,30Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km9Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km81Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km237Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km5Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km51Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km145Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,40Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km37Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km102Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km28Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km73Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km7Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km23Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km55Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,50Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km33Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,20Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand8,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,90Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand2,90Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand4,40Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand3,30Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand4,40Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km29Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km43Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km24Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km32Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand4,80Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand3,20Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km9Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km16Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km43Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK051834Code2021
RegionaamMorgenstondNaam2021
Soort regioWijkCategorisch type2021
Sorteercode05183400Code2021
Oppervlakte totaal169Aantal hectaren2021
Oppervlakte land168Aantal hectaren2021
Oppervlakte water1Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid4.477Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode10.782Aantal2021
Adressen totaal10.794Aantal2021
Panden2.222Aantal2021
Percelen1.241Aantal2021
Diefstal712Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven175Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting155Aantal2021
Verkeersovertredingen240Aantal2021
Vernieling140Aantal2021
Overige misdrijven27Aantal2021
Totaal misdrijven1.486Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal6.175Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine5.135Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.040Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,60Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte3.673Aantal2020
Motorfietsen280Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad9.988Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€175.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning11%Percentage2021
Percentage meergezinswoning89%Percentage2021
Percentage bewoond96%Percentage2021
Percentage onbewoond4%Percentage2021
Koopwoningen24%Percentage2021
Huurwoningen totaal75%Percentage2021
In bezit woningcorporatie60%Percentage2021
In bezit overige verhuurders15%Percentage2021
Eigendom onbekend1%Percentage2021
Bouwjaar voor 200074%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200026%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Haag. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!