Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken wijk Zuidas

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Zuidas in de gemeente Amsterdam. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de wijk Zuidas in de gemeente Amsterdam. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen /Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 580 gebieden Amsterdam / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (zeer grote toename van 90% naar 4.285 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de wijk Zuidas. Gegevens voor de jaren 2016 tot en met 2022.

Inwoners in de wijk Zuidas, 2016 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de wijk Zuidas is met 2.030 personen gestegen van 2.255 in 2016 tot 4.285 in 2022 (dat is 90%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Zuidas
Kaart van de wijk Zuidas met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Zuidas met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: RAI, 2: Zuidas Noord, 3: Zuidas Zuid, 4: Vivaldi, 5: VU-kwartier.

Over wijk Zuidas

Wijk Zuidas heeft afgerond een totale oppervlakte van 217 hectare, waarvan 212 land en 4 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.682 adressen per km2. Er wonen 2.845 huishoudens in wijk Zuidas. Wijk Zuidas is een wijk in de gemeente Amsterdam.

Kenmerken van de 2.487 woningen in de wijk Zuidas
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amsterdam in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

2.487 woningen & 4.926 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (zeer grote groei van 90% naar €507.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Zuidas. Gegevens voor de jaren 2016 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Zuidas, 2016 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Zuidas is met €240.000 toegenomen van €267.000 in 2016 tot €507.000 in 2021 (dat is 90%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 4.926 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De wijk Zuidas telt in totaal 4.926 adressen, met 4.925 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Zuidas. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Zuidas. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

2.487 woningen & 4.926 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de wijk Zuidas

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de wijk Zuidas is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de wijk Zuidas.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de wijk Zuidas.

De gemeente Amsterdam telde bij deze verkiezingen in totaal 368 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amsterdam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Zuidas. Gegevens voor de jaren 2016 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Zuidas, 2016 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de wijk Zuidas is met 595 personen toegenomen van 820 in 2016 tot 1.415 in 2022 (dat is 73%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Zuidas: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€59.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Zuidas.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk Zuidas is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Zuidas is €59.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €72.700. Wijk Zuidas telt 3.000 inkomensontvangers op 4.285 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,40% procent van de huishoudens in wijk Zuidas heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Amsterdam (wijk Zuidas is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (2.645 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Zuidas (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Zuidas zijn in totaal 2.645 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 2.645 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.640 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Zuidas


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amsterdam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Zuidas


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Amsterdam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amsterdam. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amsterdam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Zuidas.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Zuidas. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Zuidas


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de wijk Zuidas.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Zuidas. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Zuidas, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de wijk Zuidas zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 11.639 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 11.639 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 11.514 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de wijk Zuidas 911 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, wijk Zuidas.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de wijk Zuidas
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Zuidas. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Zuidas vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Zuidas voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Zuidas ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Zuidas. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de wijk Zuidas: 3.188 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amsterdam bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Zuidas.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Zuidas: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Zuidas voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.645Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2021
B-F Nijverheid en energie95Aantal2021
G+I Handel en horeca295Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie245Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed850Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening850Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg160Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten145Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.285Aantal2022
Mannen2.295Aantal2022
Vrouwen1.990Aantal2022
0 tot 15 jaar435Aantal2022
15 tot 25 jaar650Aantal2022
25 tot 45 jaar2.460Aantal2022
45 tot 65 jaar590Aantal2022
65 jaar of ouder155Aantal2022
Ongehuwd3.065Aantal2022
Gehuwd1.040Aantal2022
Gescheiden160Aantal2022
Verweduwd20Aantal2022
Westers totaal1.370Aantal2022
Geboorte totaal60Aantal2020
Geboorte relatief16Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal5Aantal2020
Sterfte relatief1Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid2.019,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag250Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar850Aantal2020
Opleidingsniveau hoog2.370Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura30Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg4,20%Percentage2020
WMO cliënten30Aantal2020
WMO cliënten relatief8Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.360Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.340Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning5.820Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.160Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.330Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal20Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement10Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning990Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning10Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning80Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming86%Percentage2020
Energielabels Definitief1.997Aantal2022
Energielabels Voorlopig1.958Aantal2022
Energielabels Onbepaald861Aantal2022
Energielabels A+++++0Aantal2022
Energielabels A++++2Aantal2022
Energielabels A+++54Aantal2022
Energielabels A++52Aantal2022
Energielabels A+22Aantal2022
Energielabels A3.188Aantal2022
Energielabels B102Aantal2022
Energielabels C490Aantal2022
Energielabels D17Aantal2022
Energielabels E5Aantal2022
Energielabels F17Aantal2022
Energielabels G6Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn32%percentage2020
Drinker87%percentage2020
Zware drinker11%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht3%percentage2020
Normaal gewicht64%percentage2020
Overgewicht32%percentage2020
Ernstig overgewicht8%percentage2020
Roker21%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn60%percentage2020
Wekelijkse sporters69%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk63%percentage2020
Lopen naar school of werk35%percentage2020
Fietsen naar school of werk48%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam54%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel Eenzaam39%percentage2020
Sociaal Eenzaam32%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk15%percentage2020
Mantelzorger6%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)7%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)6%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid88%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen20%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid17%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid2%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt14%percentage2020
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking3%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen6%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie53%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken26%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.845Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens1.870Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen605Aantal2022
Huishoudens met kinderen370Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,50Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2020
Percentage werknemers87%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers3.000Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€72.700Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€59.800Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen26,20%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen45,40%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar43,90%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen45,30%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen28,90%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen3,70%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,40%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,20%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,50%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€4x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO30Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW110Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.415Aantal2022
Niet-westers totaal1.500Aantal2022
Marokko70Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname125Aantal2022
Turkije150Aantal2022
Overig niet-westers1.125Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal542Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven103Aantal2021
Milieu overtredingen0Aantal2021
Oplichting71Aantal2021
Verkeersovertredingen95Aantal2021
Vernieling57Aantal2021
Overige misdrijven18Aantal2021
Totaal misdrijven910Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km25Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km82Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km7Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km35Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km110Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km165Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km581Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km19Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km35Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km42Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km335Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,10Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km12Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km109Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km474Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km25Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km318Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km1.293Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km239,70Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km443Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km510Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,20Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km87Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km234Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km42Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km113Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km28Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km65Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km21Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km36Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km74Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km23Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km54Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km26Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km50Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Park of plantsoen afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Dagrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Bos afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open natuurlijk terrein totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open droog natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open nat natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Semi-openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Sportterrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Volkstuin afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Verblijfsrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Begraafplaats afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Recreatief binnenwater afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand6,50Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,90Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km22Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km50Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km64Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand1,30Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km28Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km50Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km59Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand2,90Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km13Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand2,00Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km70Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK036323Code2022
RegionaamZuidasNaam2022
Soort regioWijkCategorisch type2022
Sorteercode03632300Code2022
Oppervlakte totaal217Aantal hectaren2022
Oppervlakte land212Aantal hectaren2022
Oppervlakte water4Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid3.682Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode4.816Aantal2022
Adressen totaal4.926Aantal2022
Adressen met woonfunctie3.295Aantal2022
Panden192Aantal2022
Percelen166Aantal2022
Panden voor 17000Aantal2022
Panden 1700 tot 19000Aantal2022
Panden 1900 tot 19250Aantal2022
Panden 1925 tot 19508Aantal2022
Panden 1950 tot 197062Aantal2022
Panden 1970 tot 1980116Aantal2022
Panden 1980 tot 1990564Aantal2022
Panden 1990 tot 200044Aantal2022
Panden 2000 tot 20101.033Aantal2022
Panden 2010 en later2.530Aantal2020
Panden 2010 tot 20202.293Aantal2022
Panden 2020 en later689Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade12Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade134Aantal2021
Verkeersongevallen totaal147Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.375Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine1.645Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.730Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.593Aantal2020
Motorfietsen65Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.487Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€507.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning1%Percentage2021
Percentage meergezinswoning99%Percentage2021
Percentage bewoond86%Percentage2021
Percentage onbewoond14%Percentage2021
Koopwoningen17%Percentage2021
Huurwoningen totaal82%Percentage2021
In bezit woningcorporatie8%Percentage2021
In bezit overige verhuurders75%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 20002%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200098%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amsterdam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!