Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats De Mortel:

Informatie woonplaats De Mortel:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats De Mortel in de gemeente Gemert-Bakel! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats De Mortel in de gemeente Gemert-Bakel!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (stijging van 9% naar 1.695 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats De Mortel. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats De Mortel, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats De Mortel is met 141 personen toegenomen van 1.554 in 2013 tot 1.695 in 2021 (dat is 9%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats De Mortel
Kaart van de woonplaats de-mortel. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats De Mortel binnen de gemeente Gemert-Bakel.

De naam De Mortel wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt De Mortel en voor de wijk De Mortel. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats De Mortel

Woonplaats De Mortel heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.318 hectare, waarvan 1.318 land en 0 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats De Mortel telt 714 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 137 adressen per km2. Er wonen 638 huishoudens en er zijn in totaal 617 woningen. De woonplaats telt 925 auto's en 237 bedrijfsvestigingen. Woonplaats De Mortel ligt in de gemeente Gemert-Bakel.

De brondata voor woonplaats De Mortel is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats De Mortel zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats De Mortel valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 4 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats De Mortel zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats De Mortel zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Gemert-Bakel. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 617 woningen in de woonplaats De Mortel
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Gemert-Bakel in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

617 woningen & 714 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 16% naar €381.302 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats De Mortel. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats De Mortel, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats De Mortel is met €53.986 toegenomen van €327.315 in 2013 tot €381.302 in 2020 (dat is 16%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 714 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. De Mortel telt in totaal 714 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor De Mortel.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

617 woningen & 714 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats De Mortel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Gemert-Bakel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats De Mortel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats De Mortel. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats De Mortel, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats De Mortel is met 103 personen gestegen van 1.482 in 2013 tot 1.584 in 2021 (dat is 7%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats De Mortel: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats De Mortel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats De Mortel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau MFA de Sprank


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau MFA de Sprank bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau MFA de Sprank is uitgebracht. Stembureau MFA de Sprank is het enige stembureau binnen de woonplaats De Mortel. De gemeente Gemert-Bakel telde bij deze verkiezingen in totaal 16 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Gemert-Bakel. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Gemert-Bakel.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.540)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats De Mortel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats De Mortel was in 2018 €25.540.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (237 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats De Mortel.

Woonplaats De Mortel telt in totaal 237 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats De Mortel, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats De Mortel zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 423 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 26 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 423 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 415 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats De Mortel 38 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de woonplaats De Mortel.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats De Mortel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal237Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij65Aantal2020
B-F Nijverheid en energie45Aantal2020
G+I Handel en horeca30Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed20Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening35Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten25Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.695Aantal2021
Mannen865Aantal2021
Vrouwen840Aantal2021
0 tot 15 jaar266Aantal2021
15 tot 25 jaar231Aantal2021
25 tot 45 jaar347Aantal2021
45 tot 65 jaar518Aantal2021
65 jaar of ouder292Aantal2021
Ongehuwd784Aantal2021
Gehuwd745Aantal2021
Gescheiden80Aantal2021
Verweduwd60Aantal2021
Westers totaal80Aantal2021
Geboorte totaal5Aantal2020
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal5Aantal2020
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid128Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag333Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar703Aantal2020
Opleidingsniveau hoog242Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura25Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg7%Percentage2020
WMO cliënten60Aantal2020
WMO cliënten relatief43Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.150Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.860Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.533Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.892Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.142Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.502Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.296Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.443Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.690Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement520Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.201Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.304Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.571Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.909Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.127Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.736Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal638Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens146Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen211Aantal2021
Huishoudens met kinderen287Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,63Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie79%Percentage2019
Percentage werknemers74%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 26%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers1.308Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.159Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.540Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen38%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar31,95%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen27,50%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen29,14%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen5,00%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,67%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€277x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO51Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW262Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.584Aantal2021
Niet-westers totaal30Aantal2021
Marokko5Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2021
Suriname0Aantal2021
Turkije10Aantal2021
Overig niet-westers15Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand3,36Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand10,76Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand3,33Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand3,40Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand10,76Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand3,18Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,73Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km17Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand3,68Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2020
Café afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand0,88Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km17Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,81Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km15Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km1,85Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km23Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand0,75Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,75Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,81Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,81Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,08Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,81Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand2,27Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,86Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,82Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,77Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,03Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,28Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,62Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,68Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,19Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,78Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,12Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,98Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,03Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand10,32Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand22,61Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand3,78Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand6,93Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand25,73Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand4,96Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand10,16Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand18Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand10,70Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand10,18Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km31Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2093Code2021
RegionaamDe MortelNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal1.318Aantal hectaren2021
Oppervlakte land1.318Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid137Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode714Aantal2021
Adressen totaal714Aantal2021
Panden679Aantal2021
Percelen630Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal925Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine709Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof221Aantal2020
Personenauto's per huishouden2Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen136Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad617Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€381.302Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning94%Percentage2020
Percentage meergezinswoning6%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen83%Percentage2020
Huurwoningen totaal17%Percentage2020
In bezit woningcorporatie10%Percentage2020
In bezit overige verhuurders7%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200078%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Gemert-Bakel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Gemert-Bakel. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Gemert-Bakel. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!