Informatie gemeente Gemert Bakel:

Informatie gemeente Gemert Bakel:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Gemert Bakel! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Gemert Bakel!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (groei van 14% naar 30.766 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de gemeente Gemert Bakel. Gegevens voor de jaren 1997 tot en met 2021.

Inwoners in de gemeente Gemert Bakel, 1997 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de gemeente Gemert Bakel is met 3.740 personen gestegen van 27.026 in 1997 tot 30.766 in 2021 (dat is 14%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Gemert Bakel
Kaart van de gemeente Gemert Bakel met het aantal inwoners per wijk in 2020. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Gemert Bakel met het aantal inwoners per wijk in 2020. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Handel, 2: Elsendorp, 3: Gemert, 4: De Rips, 5: De Mortel, 6: Bakel, 7: Milheeze.

Over gemeente Gemert Bakel

Gemert Bakel is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. Gemeente Gemert Bakel heeft afgerond een totale oppervlakte van 12.334 hectare, waarvan 12.214 land en 120 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 774 adressen per km2. Er wonen 13.056 huishoudens in gemeente Gemert Bakel en de gemeente telt 7 woonplaatsen, 7 wijken en 24 buurten.

Kenmerken van de 12.649 woningen in de gemeente Gemert Bakel
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken gemeente Gemert Bakel:

12.649 woningen & 14.848 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote toename van 28% naar €293.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Gemert Bakel. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Gemert Bakel, 2005 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Gemert Bakel is met €64.000 toegenomen van €229.000 in 2005 tot €293.000 in 2020 (dat is 28%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 14.848 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Gemeente Gemert Bakel telt in totaal 14.848 adressen, met 14.812 verblijfsobjecten en 36 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de tien meest voorkomende gebruiksdoelen voor Gemeente Gemert Bakel.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

12.649 woningen & 14.848 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Gemert Bakel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Gemert Bakel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Gemert Bakel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Gemert Bakel
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Gemert Bakel: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 3.367 personen uit de gemeente Gemert Bakel positief op Corona getest, er zijn 168 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 38 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 22 september 2021, week 38 2021).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Gemert Bakel
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Gemert Bakel.

Gemiddeld overleden 4,97 personen per week uit de gemeente Gemert Bakel (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 35 van 2021).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021, uitslag gemeente Gemert Bakel gemeente Gemert Bakel
Winnende partij in Gemert Bakel: VVD met 25,70 procent van de stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Percentage per partij in de gemeente Gemert Bakel, verkiezingsuitslag van 17 maart 2021.

Bekijk ook de uitslagen per stembureau en voor heel veel andere verkiezingen voor de gemeente Gemert Bakel.

Europees parlement verkiezingen 23 mei 2019, uitslag gemeente Gemert Bakel
Grootste partij in Gemert Bakel: CDA met 1969 stemmen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal stemmen per partij in de gemeente Gemert Bakel, verkiezingsuitslag van 23 mei 2019.

Alle uitslagen
Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.400) gemeente Gemert Bakel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Gemert Bakel.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide Huizen Milschot Tereyken heeft met €35.500 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Gemert Bakel. En buurt Gemert Noord heeft met €21.900 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Gemert Bakel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Gemert Bakel is €25.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.200. Gemeente Gemert Bakel telt 24.500 inkomensontvangers op 30.766 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,50% procent van de huishoudens in gemeente Gemert Bakel heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Brabant gemeente Gemert Bakel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Brabant (gemeente Gemert Bakel is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Brabant. De positie van gemeente Gemert Bakel is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Gemert Bakel voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Gemert Bakel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Gemert Bakel.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Gemert Bakel. Gegevens voor de jaren 1998 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Gemert Bakel, 1998 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Gemert Bakel is met 1.779 personen gestegen van 25.483 in 1998 tot 27.262 in 2020 (dat is 7%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Gemert Bakel: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Bedrijven (3.080 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Gemert Bakel.

Gemeente Gemert Bakel telt in totaal 3.080 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de gemeente Gemert Bakel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Gemert Bakel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Gemert Bakel, 2012 tot en met 2020.

In de gemeente Gemert Bakel zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 10.333 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 10.333 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 10.134 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de gemeente Gemert Bakel 958 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, gemeente Gemert Bakel.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Gemert Bakel


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Gemert Bakel. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 39 wijken en buurten in gemeente Gemert Bakel. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Gemert Bakel als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Gemert Bakel als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Gemert Bakel: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Gemert Bakel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.080Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij395Aantal2020
B-F Nijverheid en energie730Aantal2020
G+I Handel en horeca595Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie160Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed305Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening540Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten355Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners30.766Aantal2021
Mannen15.587Aantal2020
Vrouwen15.136Aantal2020
0 tot 15 jaar4.926Aantal2020
15 tot 25 jaar3.458Aantal2020
25 tot 45 jaar7.280Aantal2020
45 tot 65 jaar8.977Aantal2020
65 jaar of ouder6.082Aantal2020
Ongehuwd14.108Aantal2020
Gehuwd13.128Aantal2020
Gescheiden1.909Aantal2020
Verweduwd1.578Aantal2020
Westers totaal2.386Aantal2020
Geboorte totaal287Aantal2019
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal246Aantal2019
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid252Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag7.320Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar10.780Aantal2019
Opleidingsniveau hoog5.200Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura555Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg7%Percentage2019
Wmo-cliënten2.230Aantal2019
Wmo-cliënten relatief73%Percentage2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.350Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.950Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.850Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.030Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.570Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.390Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.370Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.780Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.460Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement810Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.160Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.320Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.490Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.030Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.080Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.590Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Drinker84%percentage2016
Zware drinker13%percentage2016
Overmatige drinker7%percentage2016
Voldoet aan alcoholrichtlijn35%percentage2016
Overgewicht50%percentage2016
Obesitas12%percentage2016
Roker18%percentage2016
Sporter53%percentage2016
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam40%percentage2016
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2016
Moeite met rondkomen15%percentage2016
Vrijwilligerswerk34%percentage2016
Mantelzorger17%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Langdurige ziekte of aandoening32%percentage2016
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2016
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2016
Langdurige ziekte en beperkt23%percentage2016
Gehoorbeperking6%percentage2016
Gezichtsbeperking7%percentage2016
Mobiliteitsbeperking10%percentage2016
Minstens één beperking17%percentage2016
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2016
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2016
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2016
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2016
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal13.056Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens3.885Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen4.320Aantal2020
Huishoudens met kinderen4.851Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2019
Percentage werknemers81%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers24.500Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.200Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.400Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar30,80%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen34,20%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen22,00%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen5,00%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,50%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€122x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand420Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.300Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW380Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW5.540Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon27.262Aantal2020
Niet-westers totaal1.075Aantal2020
Marokko75Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2020
Suriname70Aantal2020
Turkije67Aantal2020
Overig niet-westers828Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,50Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand10,10Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand3,40Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand10,90Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km15Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand3,60Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km15Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km12Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km2,20Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km26Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km11Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,20Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,20Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,50Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand11,00Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand22,80Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand6,90Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand25,70Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand4,20Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand10,40Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand11,10Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand9,40Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km28Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1652Code2020
RegionaamGemert BakelNaam2020
Soort regioGemeenteCategorisch type2020
Sorteercode16520000Code2020
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal12.334Aantal hectaren2021
Oppervlakte land12.214Aantal hectaren2021
Oppervlakte water120Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2021
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid774Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode14.839Aantal2021
Adressen totaal14.848Aantal2021
Panden12.950Aantal2021
Percelen10.796Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal16.775Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine13.595Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof3.180Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte137Aantal2020
Motorfietsen1.860Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad12.649Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€293.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning86%Percentage2020
Percentage meergezinswoning14%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen68%Percentage2020
Huurwoningen totaal32%Percentage2020
In bezit woningcorporatie22%Percentage2020
In bezit overige verhuurders10%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200078%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Gemert Bakel. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Gemert Bakel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Gemert Bakel. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Gemert Bakel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!