Corona-statistieken gemeente Barneveld

Informatie woonplaats Kootwijk:

Informatie woonplaats Kootwijk:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Kootwijk in de gemeente Barneveld! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Kootwijk in de gemeente Barneveld!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (3% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Kootwijk, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Kootwijk is tussen 2013 en 2020 met 10 personen toegenomen (afgerond is dat 3%): van 255 in 2013 tot 265 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Kootwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Kootwijk wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Kootwijk en voor de Kootwijk. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Kootwijk

Woonplaats Kootwijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.219 hectare, waarvan 3.216 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Kootwijk telt 495 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 83 adressen per km2. Er wonen 120 huishoudens en er zijn in totaal 127 woningen. De woonplaats telt 200 auto's en 45 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Kootwijk ligt in de gemeente Barneveld.

De brondata voor woonplaats Kootwijk is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Kootwijk zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Kootwijk valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Kootwijk en Kootwijk zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Kootwijk zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Barneveld. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 127 woningen in Kootwijk
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Kootwijk:

127 woningen & 497 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Kootwijk.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Kootwijk:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 497 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Kootwijk telt in totaal 497 adressen, met 483 verblijfsobjecten en 14 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Kootwijk.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

127 woningen & 497 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Kootwijk.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Kootwijk was in 2017 €33.200.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (45 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Kootwijk.

Woonplaats Kootwijk telt in totaal 45 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Kootwijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal45aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij5aantal2019
B-F Nijverheid en energie5aantal2019
G+I Handel en horeca10aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie5aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed5aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening10aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten5aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners265aantal2020
Mannen130aantal2020
Vrouwen135aantal2020
0 tot 15 jaar15aantal2020
15 tot 25 jaar25aantal2020
25 tot 45 jaar35aantal2020
45 tot 65 jaar110aantal2020
65 jaar of ouder65aantal2020
Ongehuwd80aantal2020
Gehuwd150aantal2020
Gescheiden15aantal2020
Verweduwd10aantal2020
Geboorte totaal0aantal2019
Geboorte relatief11aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0aantal2019
Sterfte relatief11aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners0aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners8aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners16aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.200gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen datagemiddeld kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.290gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.290gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.640gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.700gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.090gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen datagemiddeld m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.730gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.280gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.440gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.280gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen datapercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal120aantal2020
Eenpersoonshuishoudens35aantal2020
Huishoudens zonder kinderen55aantal2020
Huishoudens met kinderen30aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  200aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €39.800Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €33.200Euro2017
40% personen met laagste inkomen35%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen26%percentage2018
Actieven 15-75 jaar65,60 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen20,20 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen38,60 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,30 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,30 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstandgeen dataaantalgeen data
Personen per soort uitkering; AO10aantal2019
Personen per soort uitkering; WW0aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW60aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon240aantal2020
Westers totaal20aantal2020
Niet-westers totaal5aantal2020
Marokkogeen dataaantalgeen data
Nederlandse Antillen en Aruba0aantal2020
Suriname5aantal2020
Turkijegeen dataaantalgeen data
Overig niet-westers5aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk6,60gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt4,70gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf6,40gemiddeld km2019
Afstand tot school6,50gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 kmgeen datagemiddeldgeen data
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1062CodeWP1062
RegionaamKootwijkNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid8aantal per km22020
Personenautos naar oppervlakte6gemiddeld per km²2019
Oppervlakte totaal3.219hectaren2020
Oppervlakte land3.216hectaren2020
Oppervlakte water3hectaren2020
Mate van stedelijkheid5indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid83gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal200aantal2019
Personenautos brandstof benzine140aantal2019
Personenautos overige brandstof55aantal2019
Personenautos per huishouden1,70gemiddeld2019
Motorfietsen20aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad127aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€470.000Euro2019
Percentage eengezinswoning94%percentage2019
Percentage meergezinswoning6%percentage2019
Percentage bewoond87%percentage2019
Percentage onbewoond13%percentage2019
Koopwoningen73%percentage2019
Huurwoningen totaal26%percentage2019
In bezit woningcorporatie7%percentage2019
In bezit overige verhuurders19%percentage2019
Eigendom onbekend1%percentage2019
Bouwjaar voor 200077%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200023%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Barneveld:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Barneveld. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Barneveld. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!