Corona-statistieken gemeente Barneveld

Informatie woonplaats Kootwijk:

Informatie woonplaats Kootwijk:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Kootwijk in de gemeente Barneveld! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Kootwijk in de gemeente Barneveld!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (3% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Kootwijk, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Kootwijk is tussen 2013 en 2020 met 10 personen toegenomen (afgerond is dat 3%): van 255 in 2013 tot 265 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Kootwijk
Kaart van de woonplaats kootwijk. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Kootwijk binnen de gemeente Barneveld.

De naam Kootwijk wordt 3 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Kootwijk en voor de Kootwijk. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Kootwijk

Woonplaats Kootwijk heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.219 hectare, waarvan 3.216 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Kootwijk telt 498 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 83 adressen per km2. Er wonen 120 huishoudens en er zijn in totaal 127 woningen. De woonplaats telt 185 auto's en 45 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Kootwijk ligt in de gemeente Barneveld.

De brondata voor woonplaats Kootwijk is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Kootwijk zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Kootwijk valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Kootwijk en Kootwijk zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Kootwijk zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Barneveld. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 127 woningen in de woonplaats Kootwijk
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Kootwijk:

127 woningen & 497 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Kootwijk (€470.000 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Kootwijk voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 497 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Kootwijk telt in totaal 497 adressen, met 483 verblijfsobjecten en 14 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Kootwijk.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

127 woningen & 497 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Kootwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Barneveld bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Kootwijk


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Kootwijk.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Kootwijk was in 2017 €33.200.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (45 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Kootwijk.

Woonplaats Kootwijk telt in totaal 45 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Kootwijk, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Kootwijk zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 325 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 26 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 325 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 317 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Kootwijk 33 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die in 2020 geregistreerd zijn in de woonplaats Kootwijk.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Kootwijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal45Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2019
B-F Nijverheid en energie5Aantal2019
G+I Handel en horeca10Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed5Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening10Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten5Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners265Aantal2020
Mannen130Aantal2020
Vrouwen135Aantal2020
0 tot 15 jaar15Aantal2020
15 tot 25 jaar25Aantal2020
25 tot 45 jaar35Aantal2020
45 tot 65 jaar110Aantal2020
65 jaar of ouder65Aantal2020
Ongehuwd80Aantal2020
Gehuwd150Aantal2020
Gescheiden15Aantal2020
Verweduwd10Aantal2020
Westers totaal20Aantal2020
Geboorte totaal0Aantal2019
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal0Aantal2019
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid8Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag70Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar90Aantal2019
Opleidingsniveau hoog70Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
Wmo-cliëntengeen dataAantalgeen data
Wmo-cliënten relatiefgeen dataPercentagegeen data
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners8Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners16Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal4.200Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartementgeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.290Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.290Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.640Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.700Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal2.090Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.730Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.280Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.440Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.280Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal120Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens35Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen55Aantal2020
Huishoudens met kinderen30Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2019
Percentage werknemers71%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 29%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  200Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€39.800Gemiddeld in Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.200Gemiddeld in Euro2017
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen26%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar58,90 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen20,20 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen38,60 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen5,30 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,30 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstandgeen dataAantalgeen data
Personen per soort uitkering; AO10Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW60Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon240Aantal2020
Niet-westers totaal5Aantal2020
Marokkogeen dataAantalgeen data
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2020
Suriname5Aantal2020
Turkijegeen dataAantalgeen data
Overig niet-westers5Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk6,60Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt4,70Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf6,30Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school6,50Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Huisartsenpraktijk afstand6,60Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Huisartsenpraktijken binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Huisartsenpraktijken binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Huisartsenpost afstand15,10Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand6,60Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand14,50Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand15,10Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand4,70Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand6,50Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand12,60Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Warenhuizen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Café afstand7,70Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Cafés binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Cafés binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Cafetaria afstand6,30Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,60Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km5Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand8Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 kmgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km49Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand6,30Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Kinderdagverblijven binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Kinderdagverblijven binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Buitenschoolseopvang afstand6,50Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Buitenschoolseopvang binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Buitenschoolseopvang binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Basisonderwijs afstand6,50Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Basisonderwijs binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Basisonderwijs binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal afstand9,10Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand9,10Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand13,40Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand8,80Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand7,90Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand0,30Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,70Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand2,00Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand12,10Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,00Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand7,80Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,80Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand14,20Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand16,20Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand9,40Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand15,60Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand34,40Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand11,00Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km13Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand14,20Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand15,10Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 10 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand14Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand9,80Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km34Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand7Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1062CodeWP1062
RegionaamKootwijkNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal3.219Aantal hectaren2020
Oppervlakte land3.216Aantal hectaren2020
Oppervlakte water3Aantal hectaren2020
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid83Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal185Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine130Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof60Aantal2020
Personenauto's per huishouden2Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte6Aantal2020
Motorfietsen20Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad127Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€470.000Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning94%Percentage2019
Percentage meergezinswoning6%Percentage2019
Percentage bewoond87%Percentage2019
Percentage onbewoond13%Percentage2019
Koopwoningen73%Percentage2019
Huurwoningen totaal26%Percentage2019
In bezit woningcorporatie7%Percentage2019
In bezit overige verhuurders19%Percentage2019
Eigendom onbekend1%Percentage2019
Bouwjaar voor 200077%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200023%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Barneveld:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Barneveld. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Barneveld. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!