Statistieken woonplaats Lexmond

Aantal inwoners per jaar
(toename van 11% naar 2.955 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Lexmond. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Lexmond is met 299 personen toegenomen van 2.656 in 2013 tot 2.955 in 2022 (dat is 11%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Lexmond

Woonplaats Lexmond heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.282 hectare, waarvan 2.131 land en 151 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Lexmond telt 1.405 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 133 adressen per km2. Er wonen 1.180 huishoudens en er zijn in totaal 1.196 woningen. De woonplaats telt 1.615 auto's en 475 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Lexmond ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Lexmond is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Lexmond zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Lexmond valt samen met de wijken Lexmond en Lexmond buitengebied. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Lexmond zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Lexmond
Kaart van de woonplaats Lexmond. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Lexmond binnen de gemeente Vijfheerenlanden.

Woningkenmerken
Er zijn 1.196 woningen in de woonplaats Lexmond.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Vijfheerenlanden in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 35% naar €379.133 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Lexmond. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Lexmond, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Lexmond is met €98.021 toegenomen van €281.111 in 2013 tot €379.133 in 2022 (dat is 35%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Vijfheerenlanden.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 1.405 totaal in de woonplaats Lexmond

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Lexmond telt in totaal 1.405 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Lexmond. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Lexmond. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Lexmond

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Lexmond. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Lexmond


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Vijfheerenlanden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Lexmond


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Lexmond. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Lexmond, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Lexmond is met 221 personen toegenomen van 2.524 in 2013 tot 2.745 in 2022 (dat is 8,7%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Vijfheerenlanden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Lexmond
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Lexmond in 2022 zijn Westers (105 inwoners) en Overig (70 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Lexmond: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Lexmond.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Lexmond. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Vijfheerenlanden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Vijfheerenlanden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Lexmond op 3 januari 2023 zijn A (419 adressen) en C (236 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Lexmond. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Lexmond: 419 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Vijfheerenlanden bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Lexmond

Er zijn voor de woonplaats Lexmond geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Lexmond vallen.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Lexmond Huis Het Bosch

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Lexmond Huis Het Bosch is uitgebracht. Lexmond Huis Het Bosch was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats Lexmond. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Vijfheerenlanden als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Lexmond Huis Het Bosch bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 8 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de woonplaats Lexmond stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Vijfheerenlanden telde bij deze verkiezingen in totaal 27 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Vijfheerenlanden. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Vijfheerenlanden.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.014)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Lexmond.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Lexmond was in 2020 €29.014.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (475 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Lexmond (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Lexmond zijn in totaal 475 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Lexmond. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Lexmond
Er zijn 47 elektrische auto’s in mei 2023 in de woonplaats Lexmond.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Lexmond op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 47 elektrische auto’s in de woonplaats Lexmond. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Lexmond die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.861 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Lexmond in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Lexmond geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.212 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Lexmond (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.709 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Lexmond in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Lexmond geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Lexmond. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 76 misdrijven in de woonplaats Lexmond geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Lexmond, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Lexmond zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 851 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 851 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 843 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Lexmond 76 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Lexmond in 2022 zijn Onder invloed (weg) (13 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (11 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Lexmond.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 8 misdrijven in de woonplaats Lexmond geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Lexmond met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Lexmond over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Vijfheerenlanden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,14 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2022 in de woonplaats Lexmond.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Lexmond.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Lexmond. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Lexmond.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Lexmond.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Lexmond genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Lexmond.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Lexmond.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Lexmond voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal475Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij65Aantal2022
B-F Nijverheid en energie85Aantal2022
G+I Handel en horeca65Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie30Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed50Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening100Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg50Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten30Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.955Aantal2022
Mannen1.505Aantal2022
Vrouwen1.455Aantal2022
0 tot 15 jaar510Aantal2022
15 tot 25 jaar365Aantal2022
25 tot 45 jaar655Aantal2022
45 tot 65 jaar820Aantal2022
65 jaar of ouder615Aantal2022
Ongehuwd1.315Aantal2022
Gehuwd1.345Aantal2022
Gescheiden150Aantal2022
Verweduwd160Aantal2022
Westers totaal105Aantal2022
Geboorte totaal35Aantal2021
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal35Aantal2021
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid140Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag590Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.070Aantal2021
Opleidingsniveau hoog510Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura35Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg6,5%Percentage2020
WMO cliënten155Aantal2021
WMO cliënten relatief52Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.190Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.586Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.360Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.650Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.481Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.258Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.275Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.597Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.546Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.104Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.120Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.280Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.618Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.175Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.329Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.666Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief669Aantal2023
Energielabels Voorlopig591Aantal2023
Energielabels Onbepaald132Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++1Aantal2023
Energielabels A++4Aantal2023
Energielabels A+3Aantal2023
Energielabels A419Aantal2023
Energielabels B122Aantal2023
Energielabels C236Aantal2023
Energielabels D115Aantal2023
Energielabels E42Aantal2023
Energielabels F85Aantal2023
Energielabels G233Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.180Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens330Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen370Aantal2022
Huishoudens met kinderen470Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie76%Percentage2021
Percentage werknemers77%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 23%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers2.400Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.126Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.014Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen30%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen2,96%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,10%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,82%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€526x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand20Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO100Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW10Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW570Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.745Aantal2022
Niet-westers totaal105Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba5Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers70Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal12Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven5Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting17Aantal2022
Verkeersovertredingen27Aantal2022
Vernieling11Aantal2022
Overige misdrijven3Aantal2022
Totaal misdrijven76Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,98Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand9,88Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand3,97Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand9,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand10,08Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,85Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,78Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand6,18Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,73Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand4,10Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,75Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km1,72Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km47Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,88Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,99Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand3,38Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,12Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,25Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,31Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,58Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,01Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,71Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,95Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,87Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,08Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,11Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,98Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,43Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand11,64Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand18,60Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand0,88Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand5,10Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand22,03Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand5,98Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km23Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand10,48Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km15Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand17Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand16,62Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand10,08Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km64Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2105CodeWP2105
RegionaamLexmondNaamLexmond
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.282Aantal hectaren2022
Oppervlakte land2.131Aantal hectaren2022
Oppervlakte water151Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid133Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal1.405Aantal2023
Adressen met postcode1.392Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.199Aantal2023
Panden1.259Aantal2023
Percelen1.066Aantal2023
Panden voor 17008Aantal2023
Panden 1700 tot 190087Aantal2023
Panden 1900 tot 1925163Aantal2023
Panden 1925 tot 1950131Aantal2023
Panden 1950 tot 1970203Aantal2023
Panden 1970 tot 1980282Aantal2023
Panden 1980 tot 1990104Aantal2023
Panden 1990 tot 200079Aantal2023
Panden 2000 tot 201069Aantal2023
Panden 2010 tot 2020257Aantal2023
Panden 2020 en later7Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade61Aantal2021
Verkeersongevallen totaal66Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.615Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine1.295Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof320Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,38Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen160Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.196Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€379.133Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning90%Percentage2022
Percentage meergezinswoning10%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen71%Percentage2022
Huurwoningen totaal29%Percentage2022
In bezit woningcorporatie23%Percentage2022
In bezit overige verhuurders6%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200080%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!