Statistieken woonplaats Norg

Aantal inwoners per jaar
(toename van 9,9% naar 3.930 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Norg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Norg is met 355 personen gestegen van 3.575 in 2013 tot 3.930 in 2023 (dat is 9,9%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Norg

Woonplaats Norg heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.884 hectare, waarvan 1.877 land en 7 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Norg telt 2.869 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 236 adressen per km2. Er wonen 1.945 huishoudens en er zijn in totaal 2.360 woningen. De woonplaats telt 2.360 auto's en 445 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Norg ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Norg is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Norg zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Norg valt samen met de 2 buurten Norg en Verspreide huizen Norg. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Norg zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Norg
Kaart van de woonplaats Norg. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Norg binnen de gemeente Noordenveld.

Woningkenmerken
Er zijn 2.360 woningen in de woonplaats Norg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Noordenveld in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(groei van 23% naar €259.142 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Norg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Norg, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Norg is met €48.142 toegenomen van €211.000 in 2013 tot €259.142 in 2022 (dat is 23%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Noordenveld.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Norg is €259.142, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 35% en er zijn 2.360 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Drenthe (bruin), gemeente Noordenveld (geel), 20 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 31 buurten (blauw). De woonplaats Norg wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats Norg: er zijn 1.128 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Norg.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 2.869 totaal in de woonplaats Norg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Norg telt in totaal 2.869 adressen, met 2.740 verblijfsobjecten en 129 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 74% van de adressen in woonplaats Norg ligt binnen de bebouwde kom en 26% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Noordenveld
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Norg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Norg. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Norg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Norg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Norg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Noordenveld bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Norg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Norg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Norg, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Norg is met 212 personen toegenomen van 3.383 in 2013 tot 3.595 in 2022 (dat is 6,3%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Noordenveld naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Norg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Norg in 2022 zijn Westers (170 inwoners) en Overig (65 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Norg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Norg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Norg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Noordenveld:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Noordenveld. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Norg zijn C (639 adressen) en D (428 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Norg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Norg: 639 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Noordenveld bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Norg
Er waren 13 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Norg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Norg. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Norg vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Norg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Norg. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de woonplaats Norg. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Noordenveld.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Norg.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 45 stembureaus in de gemeente Noordenveld en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Noordenveld. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Noordenveld.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Norg.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Norg was in 2021 €28.300.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (445 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Norg (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Norg zijn in totaal 445 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Norg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Norg
Er zijn 59 elektrische auto’s in november 2023 in de woonplaats Norg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Norg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 59 elektrische auto’s in de woonplaats Norg. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Norg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.375 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Norg in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Norg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.357 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Norg (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.497 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Norg in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Norg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Norg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 119 misdrijven in de woonplaats Norg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Norg, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Norg zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.242 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Norg 119 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Norg in 2022 zijn Horizontale fraude (22 delicten) en Diefstal/inbraak woning (14 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Norg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 4 misdrijven in de woonplaats Norg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Norg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Norg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Noordenveld.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,49 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Norg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Norg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Norg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Norg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Norg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Norg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Norg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Norg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Norg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal445Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2022
B-F Nijverheid en energie50Aantal2022
G+I Handel en horeca80Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie25Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed45Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening100Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg75Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten55Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners3.930Aantal2023
Mannen1.910Aantal2023
Vrouwen2.025Aantal2023
0 tot 15 jaar465Aantal2023
15 tot 25 jaar310Aantal2023
25 tot 45 jaar690Aantal2023
45 tot 65 jaar1.085Aantal2023
65 jaar of ouder1.375Aantal2023
Ongehuwd1.535Aantal2023
Gehuwd1.680Aantal2023
Gescheiden390Aantal2023
Verweduwd315Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal60Aantal2022
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid209Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag500Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.340Aantal2021
Opleidingsniveau hoog860Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura55Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg8,7%Percentage2021
WMO cliënten280Aantal2018
WMO cliënten relatief75Aantal per 1000 inwoners2018

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.562Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.110Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.410Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.430Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.560Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.058Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.005Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.837Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.596Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.140Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.390Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.610Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.590Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.009Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.237Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.769Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.186Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.216Aantal2023
Energielabels Onbepaald351Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++10Aantal2023
Energielabels A+++37Aantal2023
Energielabels A++2Aantal2023
Energielabels A+0Aantal2023
Energielabels A387Aantal2023
Energielabels B334Aantal2023
Energielabels C639Aantal2023
Energielabels D428Aantal2023
Energielabels E122Aantal2023
Energielabels F236Aantal2023
Energielabels G206Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.945Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens720Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen735Aantal2023
Huishoudens met kinderen485Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,97Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2021
Percentage werknemers81%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers3.200Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.800Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen41%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,82%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,5%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,2%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€296x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand50Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO140Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW30Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.250Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.615Aantal2023
Herkomst Europa150Aantal2023
Herkomst buiten Europa170Aantal2023
Geboren in Nederland3.620Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa60Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa65Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa85Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa105Aantal2023
Autochtoon3.595Aantal2022
Westers totaal170Aantal2022
Niet-westers totaal90Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname10Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers65Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal53Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven12Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting28Aantal2022
Verkeersovertredingen14Aantal2022
Vernieling10Aantal2022
Overige misdrijven0Aantal2022
Totaal misdrijven119Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,93Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand14,07Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,93Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand12,77Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand15,17Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,01Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,88Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand9,53Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,35Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,18Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,86Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km30Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,04Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,04Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,34Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,34Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,34Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand12,37Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,42Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand7,97Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,81Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,42Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,71Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,95Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,13Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,39Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,82Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand10,37Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,78Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,09Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,33Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,94Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand15,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand15,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,11Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,29Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand25,44Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand7,76Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand9,03Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand22Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand13,37Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand9Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand12,27Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km29Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1644CodeWP1644
RegionaamNorgNaamNorg
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.884Aantal hectaren2023
Oppervlakte land1.877Aantal hectaren2023
Oppervlakte water7Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid236Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.869Aantal2023
Adressen met postcode2.753Aantal2023
Adressen met woonfunctie2.370Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom2.132Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom737Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.903Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom467Aantal2023
Percelen2.104Aantal2023
Panden2.450Aantal2023
Adressen met panden2.671Aantal2023
Panden voor 17001Aantal2023
Panden 1700 tot 190076Aantal2023
Panden 1900 tot 192568Aantal2023
Panden 1925 tot 1950197Aantal2023
Panden 1950 tot 1970706Aantal2023
Panden 1970 tot 1980575Aantal2023
Panden 1980 tot 1990294Aantal2023
Panden 1990 tot 2000285Aantal2023
Panden 2000 tot 2010118Aantal2023
Panden 2010 tot 2020160Aantal2023
Panden 2020 en later144Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade8Aantal2021
Verkeersongevallen totaal13Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.360Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine1.810Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof555Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,27Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen200Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.360Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€259.142Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning89%Percentage2022
Percentage meergezinswoning11%Percentage2022
Percentage bewoond81%Percentage2022
Percentage onbewoond19%Percentage2022
Koopwoningen67%Percentage2022
Huurwoningen totaal33%Percentage2022
In bezit woningcorporatie14%Percentage2022
In bezit overige verhuurders19%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200087%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2022
Appartement245Aantal2023
Tussen of geschakelde woning296Aantal2023
Hoekwoning256Aantal2023
Tweeonder1kap445Aantal2023
Vrijstaande woning1.128Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats129Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend26Aantal2023
Woningtype n.v.t.370Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!