Statistieken woonplaats Oudorp

Aantal inwoners per jaar
(kleine groei van 2,05% naar 4.139 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Oudorp. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Oudorp is met 83 personen toegenomen van 4.055 in 2013 tot 4.139 in 2022 (dat is 2,05%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Oudorp

Woonplaats Oudorp heeft afgerond een totale oppervlakte van 218 hectare, waarvan 198 land en 22 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Oudorp telt 2.189 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.180 adressen per km2. Er wonen 1.810 huishoudens en er zijn in totaal 1.929 woningen. De woonplaats telt 1.969 auto's en 475 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Oudorp ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Oudorp is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Oudorp zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Oudorp valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Oudorp zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Oudorp zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Oudorp
Kaart van de woonplaats Oudorp. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Oudorp binnen de gemeente Alkmaar.

Woningkenmerken
Er zijn 1.929 woningen in de woonplaats Oudorp.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Alkmaar in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 40% naar €344.532 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Oudorp. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Oudorp, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Oudorp is met €98.306 toegenomen van €246.225 in 2013 tot €344.532 in 2022 (dat is 40%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Alkmaar.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 2.189 totaal in de woonplaats Oudorp

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Oudorp telt in totaal 2.189 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Oudorp. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Oudorp. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Oudorp

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Oudorp. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Oudorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Alkmaar bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Oudorp


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Oudorp. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Oudorp, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Oudorp is met 3.521 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Alkmaar naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Oudorp
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Oudorp in 2022 zijn Westers (339 inwoners) en Overig (124 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Oudorp: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Oudorp.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Oudorp. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Alkmaar:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Alkmaar. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Oudorp op 3 januari 2023 zijn C (756 adressen) en D (415 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Oudorp. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Oudorp: 756 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Alkmaar bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Oudorp

Er zijn voor de woonplaats Oudorp geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Oudorp vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Oudorp

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Oudorp is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de woonplaats Oudorp. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Alkmaar als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de woonplaats Oudorp.

De gemeente Alkmaar telde bij deze verkiezingen in totaal 55 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Alkmaar. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Alkmaar.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.411)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Oudorp.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Oudorp was in 2020 €29.411.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (475 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Oudorp (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Oudorp zijn in totaal 475 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 475 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 470 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Oudorp. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Oudorp
Er zijn 43 elektrische auto’s in mei 2023 in de woonplaats Oudorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Oudorp op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 43 elektrische auto’s in de woonplaats Oudorp. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Oudorp die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.950 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Oudorp in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Oudorp geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.451 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Oudorp (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.877 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Oudorp in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Oudorp geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Oudorp. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 86 misdrijven in de woonplaats Oudorp geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Oudorp, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Oudorp zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.323 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.323 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.305 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Oudorp 86 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Oudorp in 2022 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (18 delicten) en Horizontale fraude (15 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Oudorp.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 4 misdrijven in de woonplaats Oudorp geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Oudorp met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Oudorp over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Alkmaar.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,52 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Oudorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Oudorp.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Oudorp. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Oudorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Oudorp.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Oudorp genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 17 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Oudorp.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Oudorp.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Oudorp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal475Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2022
B-F Nijverheid en energie73Aantal2022
G+I Handel en horeca54Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie34Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed48Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening107Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg97Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten53Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.139Aantal2022
Mannen1.963Aantal2022
Vrouwen2.176Aantal2022
0 tot 15 jaar597Aantal2022
15 tot 25 jaar431Aantal2022
25 tot 45 jaar807Aantal2022
45 tot 65 jaar1.065Aantal2022
65 jaar of ouder1.229Aantal2022
Ongehuwd1.776Aantal2022
Gehuwd1.743Aantal2022
Gescheiden281Aantal2022
Verweduwd333Aantal2022
Westers totaal339Aantal2022
Geboorte totaal39Aantal2021
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal68Aantal2021
Sterfte relatief17Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid2.096Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag630Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.190Aantal2021
Opleidingsniveau hoog990Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura73Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg7,6%Percentage2020
WMO cliënten330Aantal2021
WMO cliënten relatief79Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.662Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.580Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.767Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.876Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.214Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.474Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.687Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.203Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.489Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement906Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.537Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.771Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.700Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.100Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.007Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.731Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.098Aantal2023
Energielabels Voorlopig869Aantal2023
Energielabels Onbepaald178Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++13Aantal2023
Energielabels A++1Aantal2023
Energielabels A+36Aantal2023
Energielabels A203Aantal2023
Energielabels B185Aantal2023
Energielabels C756Aantal2023
Energielabels D415Aantal2023
Energielabels E126Aantal2023
Energielabels F122Aantal2023
Energielabels G110Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.810Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens626Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen597Aantal2022
Huishoudens met kinderen582Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,19Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2021
Percentage werknemers81%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers3.296Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.455Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.411Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen26%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen3,63%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,89%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,2%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,6%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€448x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand38Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO155Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW19Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.156Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon3.521Aantal2022
Niet-westers totaal278Aantal2022
Marokko38Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba39Aantal2022
Suriname44Aantal2022
Turkije24Aantal2022
Overig niet-westers125Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal27Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven6Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting19Aantal2022
Verkeersovertredingen14Aantal2022
Vernieling19Aantal2022
Overige misdrijven0Aantal2022
Totaal misdrijven86Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,61Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km25Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand2,35Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,16Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand3,61Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand3,61Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,65Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km27Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,51Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km53Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km114Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,71Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,61Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km33Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km48Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,56Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km54Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km90Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,51Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km89Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km126Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km10,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km26Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km69Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,35Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km57Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,41Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km51Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,41Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km34Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,35Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km23Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,35Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,15Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,31Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,31Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,25Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand4,55Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,75Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,05Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,75Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,55Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,55Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,04Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,55Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand3,55Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,55Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,79Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand2,79Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand3,21Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,16Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,29Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand5,51Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,31Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km16Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,71Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand1,71Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km44Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2350CodeWP2350
RegionaamOudorpNaamOudorp
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal218Aantal hectaren2022
Oppervlakte land198Aantal hectaren2022
Oppervlakte water22Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.180Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal2.189Aantal2023
Adressen met postcode2.145Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.948Aantal2023
Panden1.617Aantal2023
Percelen1.552Aantal2023
Panden voor 17004Aantal2023
Panden 1700 tot 19005Aantal2023
Panden 1900 tot 192553Aantal2023
Panden 1925 tot 195057Aantal2023
Panden 1950 tot 1970608Aantal2023
Panden 1970 tot 1980923Aantal2023
Panden 1980 tot 199070Aantal2023
Panden 1990 tot 2000319Aantal2023
Panden 2000 tot 201015Aantal2023
Panden 2010 tot 202068Aantal2023
Panden 2020 en later3Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade0Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2021
Verkeersongevallen totaal2Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal1.969Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine1.546Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof418Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen166Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.929Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€344.532Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning73%Percentage2022
Percentage meergezinswoning27%Percentage2022
Percentage bewoond98%Percentage2022
Percentage onbewoond2%Percentage2022
Koopwoningen66%Percentage2022
Huurwoningen totaal34%Percentage2022
In bezit woningcorporatie21%Percentage2022
In bezit overige verhuurders14%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200094%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 20006%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!