Informatie woonplaats Puttershoek:

Informatie woonplaats Puttershoek:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Puttershoek in de gemeente Hoeksche Waard! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Puttershoek in de gemeente Hoeksche Waard!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (toename van 5% naar 7.207 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Puttershoek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats Puttershoek, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats Puttershoek is met 356 personen gestegen van 6.851 in 2013 tot 7.207 in 2021 (dat is 5%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Puttershoek
Kaart van de woonplaats puttershoek. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Puttershoek binnen de gemeente Hoeksche Waard.

De naam Puttershoek wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de wijk Puttershoek. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Puttershoek

Woonplaats Puttershoek heeft afgerond een totale oppervlakte van 569 hectare, waarvan 512 land en 56 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Puttershoek telt 3.592 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 609 adressen per km2. Er wonen 3.081 huishoudens en er zijn in totaal 3.207 woningen. De woonplaats telt 3.531 auto's en 590 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Puttershoek ligt in de gemeente Hoeksche Waard.

De brondata voor woonplaats Puttershoek is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Puttershoek zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Puttershoek valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 3 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Puttershoek zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Puttershoek zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Hoeksche Waard. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 3.207 woningen in de woonplaats Puttershoek
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Hoeksche Waard in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

3.207 woningen & 3.592 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (toename van 17% naar €256.033 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Puttershoek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Puttershoek, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Puttershoek is met €37.856 toegenomen van €218.177 in 2013 tot €256.033 in 2021 (dat is 17%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 3.592 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De woonplaats Puttershoek telt in totaal 3.592 adressen, met 3.582 verblijfsobjecten en 10 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Puttershoek. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Puttershoek. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

3.207 woningen & 3.592 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Puttershoek


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Hoeksche Waard bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Puttershoek


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Puttershoek. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Puttershoek, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Puttershoek is met 164 personen gestegen van 6.292 in 2013 tot 6.457 in 2021 (dat is 2,61%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Puttershoek: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Vrouwen en mannen - woonplaats Puttershoek


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari naar geslacht.

De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau De drie Lelies


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau De drie Lelies bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau De drie Lelies is uitgebracht. Er liggen 3 stembureau's binnen de woonplaats Puttershoek. Stembureau De drie Lelies is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Puttershoek ligt. De gemeente Hoeksche Waard telde bij deze verkiezingen in totaal 43 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Hoeksche Waard. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Hoeksche Waard.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Puttershoek.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Puttershoek was in 2020 €28.300.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (590 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Puttershoek zijn in totaal 590 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 590 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 580 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Puttershoek, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2020 tot en met mei 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Puttershoek zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 1.546 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 33 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.546 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.523 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de woonplaats Puttershoek 156 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, woonplaats Puttershoek.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Puttershoek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal590Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2021
B-F Nijverheid en energie95Aantal2021
G+I Handel en horeca105Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie40Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed60Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening110Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg95Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten65Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.207Aantal2021
Mannen3.546Aantal2021
Vrouwen3.671Aantal2021
0 tot 15 jaar1.075Aantal2021
15 tot 25 jaar750Aantal2021
25 tot 45 jaar1.630Aantal2021
45 tot 65 jaar1.936Aantal2021
65 jaar of ouder1.825Aantal2021
Ongehuwd2.916Aantal2021
Gehuwd3.326Aantal2021
Gescheiden485Aantal2021
Verweduwd470Aantal2021
Westers totaal395Aantal2021
Geboorte totaal60Aantal2020
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal95Aantal2020
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid1.404Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laaggeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau middelbaargeen dataAantalgeen data
Opleidingsniveau hooggeen dataAantalgeen data
Jongeren met jeugdzorg in natura175Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10,30%Percentage2020
WMO cliënten460Aantal2020
WMO cliënten relatief65Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.854Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.960Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.760Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.130Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.220Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.161Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.040Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.293Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.003Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement550Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning950Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.150Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.280Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.612Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning750Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.133Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming4%Percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.081Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens920Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen1.075Aantal2021
Huishoudens met kinderen1.080Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,31Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2020
Percentage werknemers87%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers5.601Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.700Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.300Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen36,70%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen21,70%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar33,40%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen32,70%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen21,31%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen3,50%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,60%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,30%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,90%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€99x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand80Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO280Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW60Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW1.680Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon6.457Aantal2021
Niet-westers totaal355Aantal2021
Marokko15Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2021
Suriname60Aantal2021
Turkije20Aantal2021
Overig niet-westers235Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,81Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand12,09Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand0,81Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand11,66Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km14Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand12,38Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,73Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,74Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand0,86Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,72Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km9Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,84Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km75Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,55Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,55Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,65Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand10,86Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand11,19Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand11,19Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,43Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,45Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,96Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,61Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,32Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand14,57Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,32Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,66Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,16Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,99Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,74Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,71Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand10,96Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,72Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand11,62Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand14,01Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand0,85Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand5,96Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand12,39Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand7,55Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km22Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand12,98Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km20Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand14,32Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand11,13Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km42Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2384Code2022
RegionaamPuttershoekNaam2022
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal569Aantal hectaren2021
Oppervlakte land512Aantal hectaren2021
Oppervlakte water56Aantal hectaren2021
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid609Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode3.569Aantal2022
Adressen totaal3.592Aantal2022
Panden2.920Aantal2022
Percelen2.370Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.531Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine3.126Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof410Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen300Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.207Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€256.033Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning81%Percentage2021
Percentage meergezinswoning19%Percentage2021
Percentage bewoond98%Percentage2021
Percentage onbewoond2%Percentage2021
Koopwoningen64%Percentage2021
Huurwoningen totaal36%Percentage2021
In bezit woningcorporatie34%Percentage2021
In bezit overige verhuurders2%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200071%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200029%Percentage2021

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Hoeksche Waard:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Hoeksche Waard. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Hoeksche Waard. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!