Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Roden:

Informatie woonplaats Roden:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Roden in de gemeente Noordenveld! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Roden in de gemeente Noordenveld!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (bijna gelijk gebleven: 14.662 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Roden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats Roden, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats Roden is met 14.662 personen in 2021 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Roden
Kaart van de woonplaats roden. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Roden binnen de gemeente Noordenveld.

De naam Roden wordt 4 keer gebruikt: voor deze woonplaats, voor de buurt Roden, voor de wijk Roden en voor de wijk Roden. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Roden

Woonplaats Roden heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.104 hectare, waarvan 1.091 land en 13 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Roden telt 8.394 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 686 adressen per km2. Er wonen 6.685 huishoudens en er zijn in totaal 6.976 woningen. De woonplaats telt 7.746 auto's en 1.186 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Roden ligt in de gemeente Noordenveld.

De brondata voor woonplaats Roden is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Roden zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Roden valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 6 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Roden zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Roden zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Noordenveld. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 6.976 woningen in de woonplaats Roden
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Noordenveld in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

6.976 woningen & 8.394 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 11% naar €228.699 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Roden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Roden, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Roden is met €23.337 gestegen van €205.362 in 2013 tot €228.699 in 2020 (dat is 11%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 8.394 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. Roden telt in totaal 8.394 adressen, met 8.393 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Roden.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

6.976 woningen & 8.394 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Roden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Noordenveld bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Roden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Roden. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Roden, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Roden is met 226 personen gedaald van 13.563 in 2013 tot 13.337 in 2021 (dat is 1,67%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Roden: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Roden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Roden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Bibliotheek Roden


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Bibliotheek Roden bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Bibliotheek Roden is uitgebracht. Er liggen 8 stembureau's binnen de woonplaats Roden. Stembureau Bibliotheek Roden is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Roden ligt. De gemeente Noordenveld telde bij deze verkiezingen in totaal 22 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Noordenveld. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Noordenveld.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.097)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Roden.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Roden was in 2019 €25.097.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (1.186 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Roden.

Woonplaats Roden telt in totaal 1.186 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Roden, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Roden zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 3.917 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 3.917 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 3.830 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Roden 361 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Roden.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Roden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.186Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2020
B-F Nijverheid en energie182Aantal2020
G+I Handel en horeca317Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie96Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed117Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening299Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten161Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners14.662Aantal2021
Mannen7.097Aantal2021
Vrouwen7.570Aantal2021
0 tot 15 jaar2.163Aantal2021
15 tot 25 jaar1.425Aantal2021
25 tot 45 jaar2.669Aantal2021
45 tot 65 jaar4.016Aantal2021
65 jaar of ouder4.341Aantal2021
Ongehuwd5.972Aantal2021
Gehuwd6.397Aantal2021
Gescheiden1.217Aantal2021
Verweduwd1.055Aantal2021
Westers totaal670Aantal2021
Geboorte totaal110Aantal2020
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal191Aantal2020
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid1.344Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag2.529Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar4.672Aantal2020
Opleidingsniveau hoog3.067Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura352Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2020
WMO cliënten995Aantal2018
WMO cliënten relatief68Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.627Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.798Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.417Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.501Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.803Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.369Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.133Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.886Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.473Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement814Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.367Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.473Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.580Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.059Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.197Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.638Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.685Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens2.205Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen2.417Aantal2021
Huishoudens met kinderen2.073Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,14Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2019
Percentage werknemers85%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers11.787Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.796Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.097Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar29,95%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen36,81%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen16,51%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen6,10%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,69%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€88x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand341Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO515Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW181Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW4.083Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon13.337Aantal2021
Niet-westers totaal655Aantal2021
Marokko0Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba25Aantal2021
Suriname91Aantal2021
Turkije10Aantal2021
Overig niet-westers539Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,91Gemiddelde afstand in km2020
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Huisartsenpost afstand5,09Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,04Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuis met poli afstand13,60Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand13,60Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,89Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km19Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km33Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,41Gemiddelde afstand in km2020
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2020
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2020
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2020
Cafés binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km15Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,04Gemiddelde afstand in km2020
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 3 km15Gemiddeld aantal2020
Restaurants binnen 5 km28Gemiddeld aantal2020
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 5 km4,47Gemiddelde afstand in km2020
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2020
Hotels binnen 20 km51Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijf afstand0,87Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,73Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,66Gemiddelde afstand in km2020
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,55Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,55Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,84Gemiddelde afstand in km2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,76Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,54Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,74Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,96Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,96Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,75Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,93Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,17Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,37Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,55Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,04Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,35Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand15,55Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand15,60Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,45Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand1,51Gemiddelde afstand in km2020
Kunstijsbaan afstand19,40Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand1,65Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand1,65Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand15,90Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2020
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2020
Attractie afstand5,19Gemiddelde afstand in km2020
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2020
Attracties binnen 50 km29Gemiddeld aantal2020
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2020
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1647Code2021
RegionaamRodenNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal1.104Aantal hectaren2021
Oppervlakte land1.091Aantal hectaren2021
Oppervlakte water13Aantal hectaren2021
Dekkingspercentage4%Percentage2021
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid686Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode7.829Aantal2021
Adressen totaal8.394Aantal2021
Panden6.818Aantal2021
Percelen5.534Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal7.746Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine6.287Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.459Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen614Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.976Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€228.699Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning83%Percentage2020
Percentage meergezinswoning17%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen65%Percentage2020
Huurwoningen totaal34%Percentage2020
In bezit woningcorporatie27%Percentage2020
In bezit overige verhuurders6%Percentage2020
Eigendom onbekend2%Percentage2020
Bouwjaar voor 200086%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Noordenveld:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Noordenveld. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Noordenveld. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 december 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!