Informatie woonplaats Spijkerboor:

Informatie woonplaats Spijkerboor:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Spijkerboor in de gemeente Wormerland! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Spijkerboor in de gemeente Wormerland!
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 23 gebieden Wormerland / Bronnen & definities / Alle woonplaatsen / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (kleine daling van 2,54% naar 136 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Spijkerboor (Wormerland). Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats Spijkerboor (Wormerland), 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats Spijkerboor (Wormerland) is met 4 personen gedaald van 139 in 2013 tot 136 in 2021 (dat is 2,54%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Spijkerboor
Kaart van de woonplaats Spijkerboor. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Spijkerboor binnen de gemeente Wormerland.

De naam Spijkerboor wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de buurt Spijkerboor. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Spijkerboor

Woonplaats Spijkerboor heeft afgerond een totale oppervlakte van 333 hectare, waarvan 292 land en 41 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Spijkerboor telt 74 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 179 adressen per km2. Er wonen 54 huishoudens en er zijn in totaal 46 woningen. De woonplaats telt 81 auto's en 36 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Spijkerboor ligt in de gemeente Wormerland.

De brondata voor woonplaats Spijkerboor is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Spijkerboor zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Spijkerboor (Wormerland) valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 2 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Spijkerboor (Wormerland) zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Spijkerboor zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Wormerland. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 46 woningen in de woonplaats Spijkerboor
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Wormerland in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

46 woningen & 74 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 13% naar €506.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Spijkerboor (Wormerland). Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Spijkerboor (Wormerland), 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Spijkerboor (Wormerland) is met €59.000 gestegen van €447.000 in 2013 tot €506.000 in 2021 (dat is 13%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 74 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De woonplaats Spijkerboor telt in totaal 74 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Spijkerboor. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Spijkerboor. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

46 woningen & 74 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Spijkerboor


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Spijkerboor


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Spijkerboor (Wormerland). Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Spijkerboor (Wormerland), 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Spijkerboor (Wormerland) is met 24 personen toegenomen van 101 in 2013 tot 124 in 2021 (dat is 23%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Spijkerboor: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Spijkerboor.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Spijkerboor. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau VV-Jisp


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau VV-Jisp bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau VV-Jisp is uitgebracht. Er ligt binnen woonplaats Spijkerboor geen stembureau. Stembureau VV-Jisp is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Spijkerboor ligt. De gemeente Wormerland telde bij deze verkiezingen in totaal 9 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Wormerland. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Wormerland.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Spijkerboor.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Spijkerboor was in 2019 €27.600.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (36 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Spijkerboor (Wormerland) zijn in totaal 36 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 36 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 26 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Spijkerboor (Wormerland), 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2020 tot en met mei 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Spijkerboor (Wormerland) zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 35 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 13 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 35 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 33 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. Voor 9% van alle woonplaatsen in heel Nederland zijn er in deze periode 35 of minder misdrijven geregistreerd. In 2021 werd in de woonplaats Spijkerboor (Wormerland) slechts één misdrijf door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2012 tot en met 2021, woonplaats Spijkerboor (Wormerland).

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Spijkerboor voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal36Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij3Aantal2021
B-F Nijverheid en energie6Aantal2021
G+I Handel en horeca3Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie0Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed1Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening7Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg3Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten3Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners136Aantal2021
Mannen72Aantal2021
Vrouwen64Aantal2021
0 tot 15 jaar13Aantal2021
15 tot 25 jaar13Aantal2021
25 tot 45 jaar27Aantal2021
45 tot 65 jaar48Aantal2021
65 jaar of ouder33Aantal2021
Ongehuwd62Aantal2021
Gehuwd63Aantal2021
Gescheiden7Aantal2021
Verweduwd4Aantal2021
Westers totaal6Aantal2021
Geboorte totaal1Aantal2020
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief2Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid47Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag17Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar47Aantal2020
Opleidingsniveau hoog23Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in naturageen dataAantalgeen data
Percentage jongeren met jeugdzorggeen dataPercentagegeen data
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.958Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement5.150Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.760Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.924Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning3.920Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.938Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.814Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement2.320Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.340Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.842Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.880Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.790Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal54Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens10Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen25Aantal2021
Huishoudens met kinderen25Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,41Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2020
Percentage werknemers62%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 38%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers87Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.600Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.600Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen37,10%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen22,60%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar41,90%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen21,70%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen30,60%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen4,50%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,80%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,50%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum5,80%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€71x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO3Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW20Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon124Aantal2021
Niet-westers totaal6Aantal2021
Marokko1Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba1Aantal2021
Suriname1Aantal2021
Turkije0Aantal2021
Overig niet-westers3Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand5,02Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand7,87Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand5,05Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand6,92Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand7,87Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand4,85Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand4,85Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km24Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand5,22Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2018
Café afstand4,65Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand3,84Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km11Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km19Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,92Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km18Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km27Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km0,97Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km103Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand2,93Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand4,26Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand3,25Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,02Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,02Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,02Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand1,35Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand4,47Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,58Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,81Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,49Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand12,15Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,49Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,41Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,45Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand5,13Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,95Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand5,14Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand5,08Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,38Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand5,79Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand13,69Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand5,72Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand6,07Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand19,85Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand6,13Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km26Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand6,84Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km15Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand6,27Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand9,58Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km38Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2286Code2022
RegionaamSpijkerboor (Wormerland)Naam2022
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners0Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal333Aantal hectaren2021
Oppervlakte land292Aantal hectaren2021
Oppervlakte water41Aantal hectaren2021
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid179Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode72Aantal2022
Adressen totaal74Aantal2022
Panden73Aantal2022
Percelen69Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal81Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine62Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof18Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen27Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad46Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€506.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning95%Percentage2021
Percentage meergezinswoning5%Percentage2021
Percentage bewoond95%Percentage2021
Percentage onbewoond5%Percentage2021
Koopwoningen88%Percentage2021
Huurwoningen totaal12%Percentage2021
In bezit woningcorporatie4%Percentage2021
In bezit overige verhuurders8%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200086%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2021

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Wormerland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Wormerland. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Wormerland. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!