Statistieken woonplaats Tholen

Aantal inwoners per jaar
(toename van 6,9% naar 8.345 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Tholen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Tholen is met 536 personen gestegen van 7.809 in 2013 tot 8.345 in 2022 (dat is 6,9%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Tholen

Woonplaats Tholen heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.004 hectare, waarvan 2.389 land en 615 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Tholen telt 4.538 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 752 adressen per km2. Er wonen 3.415 huishoudens en er zijn in totaal 3.484 woningen. De woonplaats telt 4.435 auto's en 1.005 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Tholen ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Tholen is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Tholen zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Tholen valt precies samen met 1 wijk, de cijfers voor woonplaats Tholen en wijk Tholen zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Tholen zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Tholen
Kaart van de woonplaats Tholen. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Tholen binnen de gemeente Tholen.

Woningkenmerken
Er zijn 3.484 woningen in de woonplaats Tholen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tholen in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(toename van 15% naar €257.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Tholen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Tholen, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Tholen is met €34.049 gestegen van €222.950 in 2013 tot €257.000 in 2022 (dat is 15%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Tholen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 4.538 totaal in de woonplaats Tholen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats Tholen telt in totaal 4.538 adressen, met 4.532 verblijfsobjecten, 5 standplaatsen en 1 ligplaats.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Tholen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Tholen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Tholen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Tholen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Tholen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Tholen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Tholen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Tholen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Tholen, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Tholen is met 344 personen gestegen van 7.126 in 2013 tot 7.470 in 2022 (dat is 4,83%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Tholen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Tholen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Tholen in 2022 zijn Westers (440 inwoners) en Overig (205 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Tholen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Tholen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Tholen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Tholen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Tholen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Tholen op 3 januari 2023 zijn A (1.155 adressen) en C (834 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Tholen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Tholen: 1.155 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tholen bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Tholen

Er zijn voor de woonplaats Tholen geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Tholen vallen.

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Tholen

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Tholen is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de woonplaats Tholen. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Tholen als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de woonplaats Tholen.

De gemeente Tholen telde bij deze verkiezingen in totaal 15 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tholen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tholen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Tholen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Tholen was in 2021 €27.600.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.005 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Tholen (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Tholen zijn in totaal 1.005 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 1.005 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.010 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Tholen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Tholen
Er zijn 134 elektrische auto’s in mei 2023 in de woonplaats Tholen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Tholen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 134 elektrische auto’s in de woonplaats Tholen. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Tholen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.395 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Tholen in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Tholen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 6.492 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Tholen (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.512 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Tholen in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Tholen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Tholen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 227 misdrijven in de woonplaats Tholen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Tholen, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Tholen zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 2.840 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 2.840 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 2.787 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Tholen 227 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Tholen in 2022 zijn Horizontale fraude (45 delicten) en Ongevallen (weg) (31 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Tholen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 16 misdrijven in de woonplaats Tholen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Tholen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Tholen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Tholen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,43 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Tholen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Tholen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Tholen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats Tholen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Tholen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Tholen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats Tholen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Tholen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Tholen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.005Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij70Aantal2022
B-F Nijverheid en energie185Aantal2022
G+I Handel en horeca205Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie60Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed85Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening180Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg140Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten85Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners8.345Aantal2022
Mannen4.070Aantal2022
Vrouwen4.280Aantal2022
0 tot 15 jaar1.515Aantal2022
15 tot 25 jaar1.030Aantal2022
25 tot 45 jaar1.920Aantal2022
45 tot 65 jaar2.190Aantal2022
65 jaar of ouder1.685Aantal2022
Ongehuwd3.545Aantal2022
Gehuwd3.795Aantal2022
Gescheiden555Aantal2022
Verweduwd445Aantal2022
Westers totaal440Aantal2022
Geboorte totaal100Aantal2021
Geboorte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal85Aantal2021
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid349Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag1.920Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar2.790Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.320Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura240Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2020
WMO cliënten490Aantal2021
WMO cliënten relatief60Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.930Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.960Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.750Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.910Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.630Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.370Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.050Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.330Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.290Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement740Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.230Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.380Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.480Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.970Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.010Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.410Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.228Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.577Aantal2023
Energielabels Onbepaald444Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++1Aantal2023
Energielabels A+++10Aantal2023
Energielabels A++22Aantal2023
Energielabels A+45Aantal2023
Energielabels A1.155Aantal2023
Energielabels B708Aantal2023
Energielabels C834Aantal2023
Energielabels D326Aantal2023
Energielabels E168Aantal2023
Energielabels F303Aantal2023
Energielabels G233Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.415Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens1.020Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen1.125Aantal2022
Huishoudens met kinderen1.270Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,40Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2021
Percentage werknemers83%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers6.400Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.800Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.600Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen23%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,0%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,0%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,7%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,5%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€109x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand90Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO300Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW1.560Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon7.470Aantal2022
Niet-westers totaal435Aantal2022
Marokko175Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije20Aantal2022
Overig niet-westers205Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal87Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven13Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting53Aantal2022
Verkeersovertredingen46Aantal2022
Vernieling25Aantal2022
Overige misdrijven1Aantal2022
Totaal misdrijven227Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand11,20Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand11,20Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand11,20Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand5,60Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km1,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand8,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,77Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,17Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,12Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,82Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,01Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,83Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,01Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand0,86Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,52Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,82Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand9,50Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand20,90Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand9,90Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand47,50Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand8,80Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand9,00Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand9,40Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand19Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand6,70Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km18Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2071CodeWP2071
RegionaamTholenNaamTholen
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal3.004Aantal hectaren2022
Oppervlakte land2.389Aantal hectaren2022
Oppervlakte water615Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid752Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal4.538Aantal2023
Adressen met postcode4.249Aantal2023
Adressen met woonfunctie3.594Aantal2023
Panden3.744Aantal2023
Percelen3.217Aantal2023
Panden voor 170028Aantal2023
Panden 1700 tot 1900176Aantal2023
Panden 1900 tot 1925250Aantal2023
Panden 1925 tot 1950238Aantal2023
Panden 1950 tot 1970520Aantal2023
Panden 1970 tot 1980719Aantal2023
Panden 1980 tot 1990455Aantal2023
Panden 1990 tot 2000300Aantal2023
Panden 2000 tot 2010632Aantal2023
Panden 2010 tot 2020681Aantal2023
Panden 2020 en later237Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade29Aantal2021
Verkeersongevallen totaal35Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal4.435Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine3.505Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof925Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte186Aantal2022
Motorfietsen310Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.484Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€257.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning83%Percentage2022
Percentage meergezinswoning17%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen69%Percentage2022
Huurwoningen totaal31%Percentage2022
In bezit woningcorporatie24%Percentage2022
In bezit overige verhuurders7%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200070%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200030%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!