Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Tilburg:

Informatie woonplaats Tilburg:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Tilburg in de gemeente Tilburg! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Tilburg in de gemeente Tilburg!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (toename van 7% naar 198.690 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Tilburg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de woonplaats Tilburg, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de woonplaats Tilburg is met 13.029 personen toegenomen van 185.661 in 2013 tot 198.690 in 2020 (dat is 7%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Tilburg
Kaart van de woonplaats tilburg. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Tilburg binnen de gemeente Tilburg.

De naam Tilburg wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Tilburg. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Tilburg

Woonplaats Tilburg heeft afgerond een totale oppervlakte van 8.763 hectare, waarvan 8.573 land en 185 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Tilburg telt 110.390 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.248 adressen per km2. Er wonen 100.220 huishoudens en er zijn in totaal 91.842 woningen. De woonplaats telt 105.935 auto's en 16.155 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Tilburg ligt in de gemeente Tilburg.

De brondata voor woonplaats Tilburg is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Tilburg zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Tilburg valt samen met 219 verschillende buurten. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Tilburg zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 91.842 woningen in de woonplaats Tilburg
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Tilburg:

91.842 woningen & 110.390 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 4,68% naar €196.946 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Tilburg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Tilburg, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Tilburg is met €8.809 gestegen van €188.136 in 2013 tot €196.946 in 2019 (dat is 4,68%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 110.390 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 oktober 2021. Woonplaats Tilburg telt in totaal 110.390 adressen, met 110.311 verblijfsobjecten, 62 standplaatsen en 17 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Tilburg.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

91.842 woningen & 110.390 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Tilburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Tilburg bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Tilburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Tilburg. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Tilburg, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Tilburg is met 136.400 personen in 2020 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Tilburg: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Tilburg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Tilburg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Wijkcentrum 't Sant


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Wijkcentrum 't Sant bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Wijkcentrum 't Sant is uitgebracht. Er liggen 60 stembureau's binnen de woonplaats Tilburg. Stembureau Wijkcentrum 't Sant is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Tilburg ligt. De gemeente Tilburg telde bij deze verkiezingen in totaal 67 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tilburg. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Tilburg.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Tilburg was in 2019 €26.200.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (16.155 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Tilburg.

Woonplaats Tilburg telt in totaal 16.155 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Tilburg, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Tilburg zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 130.074 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 130.074 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 126.970 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Tilburg 12.448 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Tilburg.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Tilburg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal16.155Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2020
B-F Nijverheid en energie2.565Aantal2020
G+I Handel en horeca3.540Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.350Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.125Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening4.320Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten2.800Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners198.690Aantal2020
Mannen98.940Aantal2020
Vrouwen99.380Aantal2020
0 tot 15 jaar28.325Aantal2020
15 tot 25 jaar31.230Aantal2020
25 tot 45 jaar56.000Aantal2020
45 tot 65 jaar50.105Aantal2020
65 jaar of ouder32.400Aantal2020
Ongehuwd110.080Aantal2020
Gehuwd63.620Aantal2020
Gescheiden16.555Aantal2020
Verweduwd8.790Aantal2020
Westers totaal26.155Aantal2020
Geboorte totaal1.510Aantal2019
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal1.325Aantal2019
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid2.593Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag44.990Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar61.410Aantal2019
Opleidingsniveau hoog44.210Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura4.655Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg9%Percentage2019
WMO cliënten12.400Aantal2019
WMO cliënten relatief66Aantal per 1000 inwoners2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.665Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.006Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.908Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.091Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.432Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.444Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.332Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.003Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal987Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement619Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.186Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.405Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.663Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.389Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning877Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.173Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming67%Percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal100.220Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens47.930Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen25.325Aantal2020
Huishoudens met kinderen27.995Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,95Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2019
Percentage werknemers88%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers158.300Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.667Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.200Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar25,70%Percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen51,08%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen13,34%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen10,26%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,01%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum17%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€38x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand6.860Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO8.690Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW3.550Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW29.830Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon136.400Aantal2020
Niet-westers totaal36.155Aantal2020
Marokko6.415Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba5.255Aantal2020
Suriname3.775Aantal2020
Turkije8.555Aantal2020
Overig niet-westers13.570Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,63Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km15Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km28Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand3,24Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand0,83Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand3,01Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand3,01Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,64Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km20Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km36Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,54Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km11Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km72Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km130Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,53Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,78Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km9Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km58Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km89Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,51Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km15Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km95Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km156Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,62Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km11Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km70Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km109Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km7,12Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km51Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,49Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km26Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km49Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,59Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km17Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km34Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,54Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km15Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km31Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,21Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km10Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km17Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,29Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,49Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,37Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,94Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,36Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,69Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,94Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,33Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,68Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,94Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,46Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,21Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,76Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,98Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand2,09Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand3,42Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand2,77Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand4,48Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand2,70Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand3,12Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand3,27Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand6,33Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km28Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1043Code2021
RegionaamTilburgNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners7Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal8.763Aantal hectaren2020
Oppervlakte land8.573Aantal hectaren2020
Oppervlakte water185Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage2%Percentage2020
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.248Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode109.921Aantal2021
Adressen totaal110.390Aantal2021
Panden70.531Aantal2021
Percelen56.824Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal105.935Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine79.825Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof26.075Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen5.525Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad91.842Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€196.946Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning62%Percentage2020
Percentage meergezinswoning38%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen48%Percentage2020
Huurwoningen totaal51%Percentage2020
In bezit woningcorporatie34%Percentage2020
In bezit overige verhuurders17%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200080%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Tilburg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Tilburg. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Tilburg. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!