Corona-statistieken gemeente Tilburg

Informatie woonplaats Tilburg:

Informatie woonplaats Tilburg:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Tilburg in de gemeente Tilburg! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Tilburg in de gemeente Tilburg!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (4% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Tilburg, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Tilburg is tussen 2013 en 2020 met 9.223 personen toegenomen (afgerond is dat 4%): van 189.467 in 2013 tot 198.690 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Tilburg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Tilburg wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Tilburg. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Tilburg

Woonplaats Tilburg heeft afgerond een totale oppervlakte van 8.763 hectare, waarvan 8.573 land en 185 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Tilburg telt 110.108 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.248 adressen per km2. Er wonen 100.220 huishoudens en er zijn in totaal 90.793 woningen. De woonplaats telt 103.340 auto's en 15.215 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Tilburg ligt in de gemeente Tilburg.

De brondata voor woonplaats Tilburg is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Tilburg zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Tilburg valt samen met 219 verschillende buurten. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Tilburg zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tilburg. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 90.793 woningen in Tilburg
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Tilburg:

90.793 woningen & 109.921 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Tilburg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde voor de periode 2013 tot en met 2019.


WOZ waarde Tilburg:
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar.
Adressen: 109.921 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Tilburg telt in totaal 109.921 adressen, met 109.842 verblijfsobjecten, 62 standplaatsen en 17 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Tilburg.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

90.793 woningen & 109.921 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.010)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2017 in de woonplaats Tilburg.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Tilburg was in 2017 €23.010.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Bedrijven (15.215 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Tilburg.

Woonplaats Tilburg telt in totaal 15.215 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Tilburg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal15.215aantal2019
A Landbouw bosbouw en visserij15aantal2019
B-F Nijverheid en energie2.290aantal2019
G+I Handel en horeca3.305aantal2019
H+J Vervoer informatie en communicatie1.205aantal2019
K-L Financiële diensten onroerend goed1.070aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening4.085aantal2019
R-U Cultuur recreatie, overige diensten2.680aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners198.690aantal2020
Mannen98.940aantal2020
Vrouwen99.380aantal2020
0 tot 15 jaar28.325aantal2020
15 tot 25 jaar31.230aantal2020
25 tot 45 jaar56.000aantal2020
45 tot 65 jaar50.105aantal2020
65 jaar of ouder32.400aantal2020
Ongehuwd110.080aantal2020
Gehuwd63.620aantal2020
Gescheiden16.555aantal2020
Verweduwd8.790aantal2020
Geboorte totaal1.510aantal2019
Geboorte relatief9aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal1.325aantal2019
Sterfte relatief8aantal per 1000 inwoners2019
Diefstal per 1000 inwoners3aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners6aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners7aantal per 1000 inwoners2018
EnergieWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.665gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.006gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.908gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.091gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.432gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.444gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.332gemiddeld kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.003gemiddeld kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal987gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement619gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.186gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.405gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.663gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.389gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning877gemiddeld m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.173gemiddeld m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming67%percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal100.220aantal2020
Eenpersoonshuishoudens47.930aantal2020
Huishoudens zonder kinderen25.325aantal2020
Huishoudens met kinderen27.995aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte1,95gemiddeld2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal inkomensontvangers  156.300aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €28.224Euro2017
Gemiddeld inkomen per inwoner €23.010Euro2017
40% personen met laagste inkomen44%percentage2018
20% personen met hoogste inkomen16%percentage2018
Actieven 15-75 jaar58,92 %percentage2018
40% huishoudens met laagste inkomen51,21 %percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen13,47 %percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen10,30 %percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,95 %percentage2018
Personen per soort uitkering; Bijstand6.960aantal2019
Personen per soort uitkering; AO8.670aantal2019
Personen per soort uitkering; WW3.260aantal2019
Personen per soort uitkering; AOW29.470aantal2019
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon136.400aantal2020
Westers totaal26.155aantal2020
Niet-westers totaal36.155aantal2020
Marokko6.415aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba5.255aantal2020
Suriname3.775aantal2020
Turkije8.555aantal2020
Overig niet-westers13.570aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,64gemiddeld km2019
Afstand tot grote supermarkt0,68gemiddeld km2019
Afstand tot kinderdagverblijf0,51gemiddeld km2019
Afstand tot school0,55gemiddeld km2019
Scholen binnen 3 km14,81gemiddeld2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1043CodeWP1043
RegionaamTilburgNaam2020
Soort regioWoonplaatsTypeWoonplaats
Bevolkingsdichtheid2.593aantal per km22020
Personenautos naar oppervlaktegeen datagemiddeld per km²geen data
Oppervlakte totaal8.763hectaren2020
Oppervlakte land8.573hectaren2020
Oppervlakte water185hectaren2020
Mate van stedelijkheid3indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.248gemiddeld per km22020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal103.340aantal2019
Personenautos brandstof benzine76.720aantal2019
Personenautos overige brandstof26.620aantal2019
Personenautos per huishouden0,83gemiddeld2019
Motorfietsen5.565aantal2019
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad90.793aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€196.946Euro2019
Percentage eengezinswoning62%percentage2019
Percentage meergezinswoning38%percentage2019
Percentage bewoond97%percentage2019
Percentage onbewoond3%percentage2019
Koopwoningen49%percentage2019
Huurwoningen totaal51%percentage2019
In bezit woningcorporatie35%percentage2019
In bezit overige verhuurders17%percentage2019
Eigendom onbekend0%percentage2019
Bouwjaar voor 200081%percentage2019
Bouwjaar vanaf 200019%percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Tilburg:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Tilburg. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Tilburg. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!