Statistieken woonplaats Utrecht:

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Utrecht. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook beschikbaar voor de gemeente Utrecht en per postcode, wijk of buurt.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de woonplaats Utrecht. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 126 gebieden Utrecht / Bronnen & definities / Alle woonplaatsen / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (groei van 11% naar 308.733 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Utrecht. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats Utrecht, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats Utrecht is met 31.526 personen gestegen van 277.207 in 2013 tot 308.733 in 2021 (dat is 11%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Utrecht
Kaart van de woonplaats Utrecht. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Utrecht binnen de gemeente Utrecht.

De naam Utrecht wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Utrecht. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Utrecht

Woonplaats Utrecht heeft afgerond een totale oppervlakte van 7.443 hectare, waarvan 7.022 land en 428 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Utrecht telt 169.100 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.182 adressen per km2. Er wonen 162.904 huishoudens en er zijn in totaal 141.163 woningen. De woonplaats telt 107.471 auto's en 44.899 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Utrecht ligt in de gemeente Utrecht.

De brondata voor woonplaats Utrecht is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Utrecht zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Utrecht valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 101 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Utrecht zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Utrecht zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 141.163 woningen in de woonplaats Utrecht
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrecht in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

141.163 woningen & 169.100 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 54% naar €352.481 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Utrecht. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Utrecht, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Utrecht is met €123.050 gestegen van €229.430 in 2013 tot €352.481 in 2021 (dat is 54%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Utrecht


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Utrecht


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Utrecht

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Utrecht is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 162 stembureaus in de woonplaats Utrecht.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 162 stembureaus in de woonplaats Utrecht.

De gemeente Utrecht telde bij deze verkiezingen in totaal 183 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrecht. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Utrecht. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Utrecht, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Utrecht is met 8.075 personen toegenomen van 182.712 in 2013 tot 190.787 in 2021 (dat is 4,42%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Utrecht: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Utrecht.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Utrecht. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Download alle informatie over de gemeente Utrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Utrecht. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Utrecht. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.718)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Utrecht.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Utrecht was in 2020 €29.718.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (44.899 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Utrecht zijn in totaal 44.899 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 44.899 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 44.849 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Utrecht, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2021 tot en met juni 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Utrecht zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 264.491 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 49 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 264.491 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 259.228 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de woonplaats Utrecht 19.873 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, woonplaats Utrecht.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Adressen: 169.100 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De woonplaats Utrecht telt in totaal 169.100 adressen, met 168.613 verblijfsobjecten, 131 standplaatsen en 356 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Utrecht. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Utrecht. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

141.163 woningen & 169.100 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Utrecht voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal44.899Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2021
B-F Nijverheid en energie2.843Aantal2021
G+I Handel en horeca5.737Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie5.078Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed2.478Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening13.382Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg8.607Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten6.700Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners308.733Aantal2021
Mannen151.530Aantal2021
Vrouwen157.005Aantal2021
0 tot 15 jaar48.566Aantal2021
15 tot 25 jaar46.957Aantal2021
25 tot 45 jaar119.124Aantal2021
45 tot 65 jaar63.182Aantal2021
65 jaar of ouder32.095Aantal2021
Ongehuwd207.008Aantal2021
Gehuwd76.200Aantal2021
Gescheiden18.414Aantal2021
Verweduwd8.132Aantal2021
Westers totaal39.624Aantal2021
Geboorte totaal4.045Aantal2020
Geboorte relatief14Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal1.685Aantal2020
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid4.513Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag45.690Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar67.445Aantal2020
Opleidingsniveau hoog133.463Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura10.029Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg12,61%Percentage2020
WMO cliënten16.543Aantal2020
WMO cliënten relatief54Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.254Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.949Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.692Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.882Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.445Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.281Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.063Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.552Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal692Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement584Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning979Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.166Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.302Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.839Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning651Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning798Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming50%Percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal162.904Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens86.275Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen37.194Aantal2021
Huishoudens met kinderen38.992Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,87Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2020
Percentage werknemers85%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers241.074Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.932Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.718Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen37,22%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen26,38%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar29,80%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen49,21%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen19,12%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen9,05%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,45%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11,88%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14,50%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€5.553x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand10.070Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO11.909Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW4.280Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW28.676Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon190.787Aantal2021
Niet-westers totaal78.323Aantal2021
Marokko29.179Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba2.700Aantal2021
Suriname6.524Aantal2021
Turkije13.433Aantal2021
Overig niet-westers26.932Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,56Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km16Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km36Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand3,25Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand0,64Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand2,46Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand3,25Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,55Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km26Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km54Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,42Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km16Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km122Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km248Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand1,70Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km14Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km28Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,75Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km7Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km51Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km95Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,37Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km17Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km126Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km247Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,43Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km26Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km198Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km374Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km22,11Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km33Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km64Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,37Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km8Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km57Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km126Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,56Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km5Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km38Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km90Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,49Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km24Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km54Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,11Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km14Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km31Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,24Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,32Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,32Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,94Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,12Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,95Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,77Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,05Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,76Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,92Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,57Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,04Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,74Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,31Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,01Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand3,41Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand1,12Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand2,23Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand5,27Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand2,32Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km8Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km14Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km27Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand1,73Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km11Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km20Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand2,02Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand3,38Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km46Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3295Code2022
RegionaamUtrechtNaam2022
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal7.443Aantal hectaren2021
Oppervlakte land7.022Aantal hectaren2021
Oppervlakte water428Aantal hectaren2021
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid2.182Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode167.190Aantal2022
Adressen totaal169.100Aantal2022
Panden74.249Aantal2022
Percelen59.896Aantal2022
Diefstal11.570Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven1.601Aantal2021
Milieu overtredingen36Aantal2021
Oplichting2.136Aantal2021
Verkeersovertredingen2.049Aantal2021
Vernieling1.582Aantal2021
Overige misdrijven422Aantal2021
Totaal misdrijven19.873Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal107.471Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine78.601Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof28.880Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,57Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen6.397Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad141.163Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€352.481Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning38%Percentage2021
Percentage meergezinswoning62%Percentage2021
Percentage bewoond95%Percentage2021
Percentage onbewoond5%Percentage2021
Koopwoningen41%Percentage2021
Huurwoningen totaal59%Percentage2021
In bezit woningcorporatie34%Percentage2021
In bezit overige verhuurders25%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200076%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200024%Percentage2021

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!