Statistieken woonplaats Utrecht

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Utrecht. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook beschikbaar voor de gemeente Utrecht en per postcode, wijk of buurt.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de woonplaats Utrecht. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 126 gebieden Utrecht / Bronnen & definities / Alle woonplaatsen / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (toename van 12% naar 310.816 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Utrecht. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de woonplaats Utrecht, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats Utrecht is met 33.609 personen toegenomen van 277.207 in 2013 tot 310.816 in 2022 (dat is 12%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Utrecht
Kaart van de woonplaats Utrecht. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Utrecht binnen de gemeente Utrecht.

De naam Utrecht wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Utrecht. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Utrecht

Woonplaats Utrecht heeft afgerond een totale oppervlakte van 7.443 hectare, waarvan 7.018 land en 431 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Utrecht telt 169.100 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.217 adressen per km2. Er wonen 164.544 huishoudens en er zijn in totaal 141.163 woningen. De woonplaats telt 107.471 auto's en 44.899 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Utrecht ligt in de gemeente Utrecht.

De brondata voor woonplaats Utrecht is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Utrecht zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Utrecht valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 101 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Utrecht zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Utrecht zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 141.163 woningen in de woonplaats Utrecht
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrecht in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

141.163 woningen & 169.100 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 54% naar €352.481 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Utrecht. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Utrecht, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Utrecht is met €123.050 gestegen van €229.430 in 2013 tot €352.481 in 2021 (dat is 54%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Utrecht


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Utrecht


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de woonplaats Utrecht

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de woonplaats Utrecht is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 162 stembureaus in de woonplaats Utrecht.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 162 stembureaus in de woonplaats Utrecht.

De gemeente Utrecht telde bij deze verkiezingen in totaal 183 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrecht. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Utrecht. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Utrecht, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Utrecht is met 7.028 personen toegenomen van 182.712 in 2013 tot 189.740 in 2022 (dat is 3,85%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Utrecht: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Utrecht.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Utrecht. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Download alle informatie over de gemeente Utrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Utrecht. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Utrecht. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.718)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Utrecht.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Utrecht was in 2020 €29.718.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (44.899 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Utrecht zijn in totaal 44.899 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 44.899 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 44.849 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Utrecht, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Utrecht zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 278.877 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 49 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 278.877 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 273.303 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats Utrecht 14.386 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Utrecht.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Adressen: 169.100 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De woonplaats Utrecht telt in totaal 169.100 adressen, met 168.613 verblijfsobjecten, 131 standplaatsen en 356 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Utrecht. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Utrecht. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

141.163 woningen & 169.100 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Utrecht voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal44.899Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2021
B-F Nijverheid en energie2.843Aantal2021
G+I Handel en horeca5.737Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie5.078Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed2.478Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening13.382Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg8.607Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten6.700Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners310.816Aantal2022
Mannen152.413Aantal2022
Vrouwen158.443Aantal2022
0 tot 15 jaar48.152Aantal2022
15 tot 25 jaar48.067Aantal2022
25 tot 45 jaar118.729Aantal2022
45 tot 65 jaar63.339Aantal2022
65 jaar of ouder32.520Aantal2022
Ongehuwd208.725Aantal2022
Gehuwd75.872Aantal2022
Gescheiden18.274Aantal2022
Verweduwd7.907Aantal2022
Westers totaal40.954Aantal2022
Geboorte totaal4.045Aantal2020
Geboorte relatief14Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal1.685Aantal2020
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid4.543,24Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag45.690Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar67.445Aantal2020
Opleidingsniveau hoog133.463Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura10.029Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg12,61%Percentage2020
WMO cliënten16.543Aantal2020
WMO cliënten relatief54Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.254Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.949Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.692Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.882Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.445Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.281Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.063Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.552Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal692Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement584Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning979Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.166Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.302Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.839Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning651Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning798Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming50%Percentage2020
Energielabels Definitief105.469Aantal2022
Energielabels Voorlopig47.241Aantal2022
Energielabels Onbepaald14.480Aantal2022
Energielabels A+++++7Aantal2022
Energielabels A++++341Aantal2022
Energielabels A+++696Aantal2022
Energielabels A++744Aantal2022
Energielabels A+2.637Aantal2022
Energielabels A44.368Aantal2022
Energielabels B16.266Aantal2022
Energielabels C26.029Aantal2022
Energielabels D14.429Aantal2022
Energielabels E14.644Aantal2022
Energielabels F16.519Aantal2022
Energielabels G16.030Aantal2022
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal164.544Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens87.748Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen37.439Aantal2022
Huishoudens met kinderen39.367Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte1,87Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2020
Percentage werknemers85%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers241.074Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.932Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.718Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen37,22%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen26,38%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar29,80%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen49,21%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen19,12%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen9,05%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,45%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11,88%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14,50%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€5.553x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand10.070Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO11.909Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW4.280Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW28.676Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon189.740Aantal2022
Niet-westers totaal80.123Aantal2022
Marokko29.164Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba2.680Aantal2022
Suriname6.374Aantal2022
Turkije13.389Aantal2022
Overig niet-westers28.542Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,58Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km16Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km35Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand3,24Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,68Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,43Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand3,17Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,54Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km29Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km61Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,43Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km14Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km109Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km225Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,48Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km31Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,81Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km7Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km51Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km96Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km15Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km120Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km241Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,41Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km25Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km208Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km401Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km29,15Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km41Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km73Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,38Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km7Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km53Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km120Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,51Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km38Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km91Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,51Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km24Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km56Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,15Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km28Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,36Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,41Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,32Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,32Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand1,94Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,12Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,95Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,77Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,05Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,76Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,92Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,57Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,04Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,74Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,31Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,63Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand3,16Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,19Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,31Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand5,25Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,33Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km9Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km15Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km28Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand1,79Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km10Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km20Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand2,04Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand3,37Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km61Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3295CodeWP3295
RegionaamUtrechtNaamUtrecht
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal7.443Aantal hectaren2022
Oppervlakte land7.018Aantal hectaren2022
Oppervlakte water431Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid2.217Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode167.190Aantal2022
Adressen totaal169.100Aantal2022
Adressen met woonfunctie152.285Aantal2022
Panden74.249Aantal2022
Percelen60.071Aantal2022
Panden voor 17002.841Aantal2022
Panden 1700 tot 19008.278Aantal2022
Panden 1900 tot 192521.875Aantal2022
Panden 1925 tot 195019.586Aantal2022
Panden 1950 tot 197036.615Aantal2022
Panden 1970 tot 19808.389Aantal2022
Panden 1980 tot 199012.279Aantal2022
Panden 1990 tot 200010.985Aantal2022
Panden 2000 tot 201016.714Aantal2022
Panden 2010 en later0Aantal2022
Panden 2010 tot 202021.231Aantal2022
Panden 2020 en later7.314Aantal2022
Diefstal11.570Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven1.601Aantal2021
Milieu overtredingen36Aantal2021
Oplichting2.136Aantal2021
Verkeersovertredingen2.049Aantal2021
Vernieling1.582Aantal2021
Overige misdrijven424Aantal2021
Totaal misdrijven19.873Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal107.471Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine78.601Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof28.880Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,57Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen6.397Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad141.163Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€352.481Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning38%Percentage2021
Percentage meergezinswoning62%Percentage2021
Percentage bewoond95%Percentage2021
Percentage onbewoond5%Percentage2021
Koopwoningen41%Percentage2021
Huurwoningen totaal59%Percentage2021
In bezit woningcorporatie34%Percentage2021
In bezit overige verhuurders25%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200076%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200024%Percentage2021

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!