Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken gemeente Utrecht

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Utrecht. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Utrecht. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 126 gebieden Utrecht / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (grote stijging van 54% naar 361.699 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Utrecht. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Utrecht, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Utrecht is met 127.445 personen toegenomen van 234.254 in 1996 tot 361.699 in 2022 (dat is 54%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Utrecht
Kaart van de gemeente Utrecht met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Utrecht met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Overvecht, 2: Noordwest, 3: West, 4: Noordoost, 5: Leidsche Rijn, 6: Binnenstad, 7: Vleuten-De Meern, 8: Oost, 9: Zuidwest, 10: Zuid.

Over de gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht is een gemeente in de provincie Utrecht. Gemeente Utrecht heeft afgerond een totale oppervlakte van 9.921 hectare, waarvan 9.377 land en 544 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.532 adressen per km2. Er wonen 183.465 huishoudens in de gemeente Utrecht en de gemeente telt 4 woonplaatsen, 10 wijken en 111 buurten.

De naam Utrecht wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Utrecht. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Utrecht

Vlag van de gemeente Utrecht

Kenmerken van de 162.451 woningen in de gemeente Utrecht
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrecht in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

162.451 woningen & 189.419 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (zeer grote toename van 115% naar €393.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Utrecht. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Utrecht, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Utrecht is met €210.000 gestegen van €183.000 in 2005 tot €393.000 in 2022 (dat is 115%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 189.419 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Utrecht telt in totaal 189.419 adressen, met 188.926 verblijfsobjecten, 137 standplaatsen en 356 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Utrecht. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Utrecht. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

162.451 woningen & 189.419 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Utrecht


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Utrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Utrecht


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Utrecht
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Utrecht: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 196.499 personen uit de gemeente Utrecht positief op Corona getest, er zijn 2.321 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 324 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 2 december 2022, week 48 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Utrecht
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Utrecht.

Gemiddeld overleden 38,74 personen per week uit de gemeente Utrecht (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 46 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.400) gemeente Utrecht


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Utrecht.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Wilhelminapark en omgeving heeft met €51.800 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Utrecht. En buurt Utrecht Science Park heeft met €12.400 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Utrecht.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Utrecht is €30.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.200. Gemeente Utrecht telt 277.600 inkomensontvangers op 361.699 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,90% procent van de huishoudens in gemeente Utrecht heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Utrecht gemeente Utrecht


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Utrecht (gemeente Utrecht is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Utrecht. De positie van gemeente Utrecht is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Utrecht
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Utrecht. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Utrecht vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Utrecht voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Utrecht ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Utrecht. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente Utrecht: 53.449 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Utrecht.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Utrecht. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Utrecht, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Utrecht is met 55.940 personen gestegen van 171.119 in 1996 tot 227.059 in 2022 (dat is 33%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Utrecht: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Utrecht
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Utrecht.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Utrecht:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GroenLinks29.11018,49%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D6625.62816,28%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD14.8569,44%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA12.4607,91%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA11.1177,06%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdD10.1246,43%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Volt8.8965,65%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Student & Starter8.5465,43%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU6.0343,83%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
DENK5.5253,51%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
BIJ15.3983,43%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
EenUtrecht4.3832,78%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP3.9452,51%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Stadsbelang Utrecht3.4322,18%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV3.3852,15%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD1.8791,19%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Piraten1.0360,66%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Belang van Nederland (BVNL)9050,57%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Socialisten Utrecht6940,44%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco (van de Wal R.M.W.A.H.C.)720,05%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D6654.09125,87%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
VVD30.67514,67%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks27.24113,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt14.0436,72%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD11.8355,66%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA11.7175,60%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK11.3875,45%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV10.3774,96%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA8.4424,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP6.7843,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU4.8282,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD4.6272,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ14.4262,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA212.8091,34%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA1.4800,71%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS9600,46%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter6160,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP5960,29%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten5930,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje2980,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB2420,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG2180,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter1880,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP1680,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots1050,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol800,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP630,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland620,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft530,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht430,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu370,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks35.20427,22%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA22.22117,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D6617.17213,28%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD16.44012,71%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA6.8145,27%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD6.7035,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD6.4294,97%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt4.9573,83%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP3.4572,67%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP2.6582,06%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK2.4641,91%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV2.0991,62%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1.8651,44%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio3750,29%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen3660,28%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft1040,08%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks42.83027,92%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D6622.42114,61%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD19.27312,56%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA12.2978,02%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD10.5296,86%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD10.3926,77%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA7.7155,03%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK6.5454,27%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU6.1754,03%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV5.7503,75%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP5.5293,60%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS2.1901,43%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
U26 GEMEENTEN1.2350,81%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP5310,35%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk44.40730,44%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD24.04016,48%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA18.86412,93%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD18.00612,34%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP12.0978,29%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA10.1856,98%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU7.2154,95%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen4.9903,42%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS4.7953,29%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP1.2810,88%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen40,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging20,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW10,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Utrecht. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Utrecht: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Utrecht.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Utrecht het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrecht van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (50.850 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Utrecht (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Utrecht zijn in totaal 50.850 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Utrecht.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Utrecht. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Utrecht, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de gemeente Utrecht zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 279.711 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 49 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 279.711 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 274.389 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente Utrecht 21.772 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Utrecht.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Utrecht


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Utrecht.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Utrecht. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 126 wijken en buurten in gemeente Utrecht. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Utrecht als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Utrecht als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Utrecht: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Utrecht voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal50.850Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij85Aantal2021
B-F Nijverheid en energie3.395Aantal2021
G+I Handel en horeca6.540Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie5.730Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed2.980Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening15.155Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg9.770Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten7.195Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners361.699Aantal2022
Mannen177.445Aantal2022
Vrouwen184.254Aantal2022
0 tot 15 jaar59.969Aantal2022
15 tot 25 jaar54.240Aantal2022
25 tot 45 jaar131.517Aantal2022
45 tot 65 jaar77.350Aantal2022
65 jaar of ouder38.623Aantal2022
Ongehuwd235.823Aantal2022
Gehuwd95.055Aantal2022
Gescheiden21.332Aantal2022
Verweduwd9.489Aantal2022
Westers totaal45.629Aantal2022
Geboorte totaal4.972Aantal2021
Geboorte relatief14Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal2.076Aantal2021
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid3.857,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag53.980Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar80.010Aantal2020
Opleidingsniveau hoog149.250Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura13.070Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg13,40%Percentage2020
WMO cliënten20.220Aantal2020
WMO cliënten relatief57Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.360Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.940Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.750Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.020Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.740Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.650Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.030Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.750Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal710Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement510Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning920Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.020Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.130Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.690Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning590Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning860Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming31%Percentage2020
Energielabels Definitief117.880Aantal2022
Energielabels Voorlopig54.369Aantal2022
Energielabels Onbepaald14.920Aantal2022
Energielabels A+++++9Aantal2022
Energielabels A++++360Aantal2022
Energielabels A+++806Aantal2022
Energielabels A++776Aantal2022
Energielabels A+2.726Aantal2022
Energielabels A53.449Aantal2022
Energielabels B21.382Aantal2022
Energielabels C28.711Aantal2022
Energielabels D15.331Aantal2022
Energielabels E15.194Aantal2022
Energielabels F16.980Aantal2022
Energielabels G16.525Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2020
Drinker78%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht58%percentage2020
Overgewicht40%percentage2020
Ernstig overgewicht11%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn58%percentage2020
Wekelijkse sporters60%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk61%percentage2020
Lopen naar school of werk27%percentage2020
Fietsen naar school of werk49%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam49%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel Eenzaam33%percentage2020
Sociaal Eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk23%percentage2020
Mantelzorger10%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen28%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid26%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal183.465Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens92.360Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen41.889Aantal2022
Huishoudens met kinderen49.216Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2020
Percentage werknemers85%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers277.600Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.200Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.400Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen36,40%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen27,10%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar31,30%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen46,20%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen21,30%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen8,40%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,90%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11,20%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13,60%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€21x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand10.540Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO13.430Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW4.900Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW34.040Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon227.059Aantal2022
Niet-westers totaal89.011Aantal2022
Marokko31.694Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba3.002Aantal2022
Suriname7.720Aantal2022
Turkije14.466Aantal2022
Overig niet-westers32.129Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal12.486Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven1.712Aantal2021
Milieu overtredingen49Aantal2021
Oplichting2.492Aantal2021
Verkeersovertredingen2.288Aantal2021
Vernieling1.772Aantal2021
Overige misdrijven462Aantal2021
Totaal misdrijven21.749Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km32Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand3,50Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,80Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km6Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand3,40Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km25Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km54Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km12Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km94Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km197Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km30Gemiddeld aantal2021
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km43Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km81Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km12Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km102Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km208Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km21Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km176Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km346Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km24,70Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km40Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km71Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km48Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km109Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km36Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km86Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km22Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km52Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,50Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand7,50Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand3,90Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand5,80Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,80Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km8Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km14Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km28Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km10Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km19Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand3,50Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km63Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0344Code2022
RegionaamUtrechtNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode03440000Code2022
Oppervlakte totaal9.921Aantal hectaren2022
Oppervlakte land9.377Aantal hectaren2022
Oppervlakte water544Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid3.532Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode187.169Aantal2022
Adressen totaal189.419Aantal2022
Adressen met woonfunctie171.239Aantal2022
Panden91.027Aantal2022
Percelen74.551Aantal2022
Panden voor 17002.859Aantal2022
Panden 1700 tot 19008.558Aantal2022
Panden 1900 tot 192521.995Aantal2022
Panden 1925 tot 195019.884Aantal2022
Panden 1950 tot 197039.644Aantal2022
Panden 1970 tot 19809.211Aantal2022
Panden 1980 tot 199013.132Aantal2022
Panden 1990 tot 200015.073Aantal2022
Panden 2000 tot 201024.116Aantal2022
Panden 2010 en later28.663Aantal2020
Panden 2010 tot 202023.947Aantal2022
Panden 2020 en later7.631Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk5Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade277Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2.298Aantal2021
Verkeersongevallen totaal2.580Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal129.840Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine96.250Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof33.595Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,70Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.384Aantal2020
Motorfietsen8.080Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad162.451Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€393.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning43%Percentage2021
Percentage meergezinswoning57%Percentage2021
Percentage bewoond95%Percentage2021
Percentage onbewoond5%Percentage2021
Koopwoningen44%Percentage2021
Huurwoningen totaal55%Percentage2021
In bezit woningcorporatie32%Percentage2021
In bezit overige verhuurders24%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200072%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200028%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Utrecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Utrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Utrecht. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Utrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!