Bekijk ook: opvallend verschil tussen de beursprijzen en de consumentenprijzen voor gas!

Statistieken wijk Leidsche Rijn

Bekijk de informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Leidsche Rijn in de gemeente Utrecht. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de wijk Leidsche Rijn in de gemeente Utrecht. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen / Bedrijven / Bevolking / Corona / Energielabels / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkeersongevallen / Verkiezingen /Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 126 gebieden Utrecht / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (grote toename van 61% naar 44.650 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de wijk Leidsche Rijn. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de wijk Leidsche Rijn, 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de wijk Leidsche Rijn is met 16.885 personen gestegen van 27.765 in 2013 tot 44.650 in 2022 (dat is 61%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Leidsche Rijn
Kaart van de wijk Leidsche Rijn met het aantal inwoners per buurt in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Leidsche Rijn met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bedrijventerrein De Wetering, 2: Terwijde-West, 3: Terwijde-Oost, 4: Leidsche Rijn-Centrum, 5: Het Zand-West ...Toon meer... Kaart van de wijk Leidsche Rijn met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bedrijventerrein De Wetering, 2: Terwijde-West, 3: Terwijde-Oost, 4: Leidsche Rijn-Centrum, 5: Het Zand-West, 6: Grauwaart, 7: Het Zand-Oost, 8: Parkwijk-Noord, 9: Hoge Weide, 10: Leeuwesteyn, 11: Parkwijk-Zuid, 12: Langerak, 13: Rijnvliet, 14: Bedrijvengebied Strijkviertel, 15: Bedrijvengebied Papendorp ...Toon minder...

Over wijk Leidsche Rijn

Wijk Leidsche Rijn heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.126 hectare, waarvan 1.046 land en 79 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.092 adressen per km2. Er wonen 17.655 huishoudens in wijk Leidsche Rijn. Wijk Leidsche Rijn is een wijk in de gemeente Utrecht.

Kenmerken van de 16.701 woningen in de wijk Leidsche Rijn
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrecht in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

16.701 woningen & 22.032 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote groei van 50% naar €403.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Leidsche Rijn. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Leidsche Rijn, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Leidsche Rijn is met €134.000 toegenomen van €269.000 in 2013 tot €403.000 in 2021 (dat is 50%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 22.032 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De wijk Leidsche Rijn telt in totaal 22.032 adressen, met 21.979 verblijfsobjecten, 20 standplaatsen en 33 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Leidsche Rijn. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Leidsche Rijn. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

16.701 woningen & 22.032 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureaus in de wijk Leidsche Rijn

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij de stembureaus in de wijk Leidsche Rijn is uitgebracht. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 17 stembureaus in de wijk Leidsche Rijn.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 17 stembureaus in de wijk Leidsche Rijn.

De gemeente Utrecht telde bij deze verkiezingen in totaal 183 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrecht. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Leidsche Rijn. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Leidsche Rijn, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de wijk Leidsche Rijn is met 7.140 personen toegenomen van 17.770 in 2013 tot 24.910 in 2022 (dat is 40%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in wijk Leidsche Rijn: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Leidsche Rijn.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Utrecht (wijk Leidsche Rijn is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Leidsche Rijn is €31.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €44.200. Wijk Leidsche Rijn telt 29.300 inkomensontvangers op 44.650 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,00% procent van de huishoudens in wijk Leidsche Rijn heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Utrecht (wijk Leidsche Rijn is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (5.250 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Leidsche Rijn (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Leidsche Rijn zijn in totaal 5.250 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2021). * Het totaal van 5.250 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5.260 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Inwoners naar leeftijd - wijk Leidsche Rijn


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Utrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - wijk Leidsche Rijn


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Utrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Utrecht. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Utrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de wijk Leidsche Rijn.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Leidsche Rijn. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - wijk Leidsche Rijn


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de wijk Leidsche Rijn.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Leidsche Rijn. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Leidsche Rijn, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2021 tot en met oktober 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 november 2022.

In de wijk Leidsche Rijn zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 18.273 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 18.273 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 17.990 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de wijk Leidsche Rijn 2.099 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, wijk Leidsche Rijn.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de wijk Leidsche Rijn
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Leidsche Rijn. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.


De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Leidsche Rijn vallen. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en wijk Leidsche Rijn voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in wijk Leidsche Rijn ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Adressen: energielabels
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Leidsche Rijn. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 september 2022.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de wijk Leidsche Rijn: 14.845 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Leidsche Rijn.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 wijk Leidsche Rijn: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Leidsche Rijn voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.250Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2021
B-F Nijverheid en energie375Aantal2021
G+I Handel en horeca625Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie765Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed340Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening1.585Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.015Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten550Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners44.650Aantal2022
Mannen22.355Aantal2022
Vrouwen22.295Aantal2022
0 tot 15 jaar10.785Aantal2022
15 tot 25 jaar4.540Aantal2022
25 tot 45 jaar16.770Aantal2022
45 tot 65 jaar9.640Aantal2022
65 jaar of ouder2.910Aantal2022
Ongehuwd26.630Aantal2022
Gehuwd15.070Aantal2022
Gescheiden2.245Aantal2022
Verweduwd705Aantal2022
Westers totaal5.095Aantal2022
Geboorte totaal800Aantal2020
Geboorte relatief19Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal160Aantal2020
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid4.268,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag6.290Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar8.960Aantal2020
Opleidingsniveau hoog15.600Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura1.675Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg12,40%Percentage2020
WMO cliënten1.610Aantal2020
WMO cliënten relatief39Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.720Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.980Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.020Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.210Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.720Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.670Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.200Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.150Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal50Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement0Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning10Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning20Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning310Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning840Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning10Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning90Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming93%Percentage2020
Energielabels Definitief14.760Aantal2022
Energielabels Voorlopig4.861Aantal2022
Energielabels Onbepaald2.189Aantal2022
Energielabels A+++++2Aantal2022
Energielabels A++++119Aantal2022
Energielabels A+++365Aantal2022
Energielabels A++373Aantal2022
Energielabels A+744Aantal2022
Energielabels A14.845Aantal2022
Energielabels B2.347Aantal2022
Energielabels C588Aantal2022
Energielabels D48Aantal2022
Energielabels E13Aantal2022
Energielabels F44Aantal2022
Energielabels G133Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn48%percentage2020
Drinker74%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker4%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht53%percentage2020
Overgewicht45%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters58%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel Eenzaam31%percentage2020
Sociaal Eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger10%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)18%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen26%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid23%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt21%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken22%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal17.655Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens5.280Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen4.265Aantal2022
Huishoudens met kinderen8.120Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,50Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie77%Percentage2020
Percentage werknemers86%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers29.300Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€44.200Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.900Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen28,30%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen36,30%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar36,90%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen24,80%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen34,70%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen5,40%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,00%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,80%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,30%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€111x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand680Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.340Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW540Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW2.450Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon24.910Aantal2022
Niet-westers totaal14.645Aantal2022
Marokko4.485Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba420Aantal2022
Suriname1.575Aantal2022
Turkije2.655Aantal2022
Overig niet-westers5.505Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.187Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven140Aantal2021
Milieu overtredingen4Aantal2021
Oplichting270Aantal2021
Verkeersovertredingen290Aantal2021
Vernieling154Aantal2021
Overige misdrijven30Aantal2021
Totaal misdrijven2.099Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km22Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km34Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km21Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km110Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km14Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km28Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km27Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km20Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km109Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km31Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km156Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km8,00Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km38Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km68Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km29Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km84Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km29Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km80Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km17Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km44Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km24Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km15Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand7,50Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand10,50Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand7,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand7,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,20Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand1,20Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand5,30Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,80Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand6,60Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand5,30Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km14Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km26Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand2,00Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km9Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km16Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km69Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK034409Code2022
RegionaamLeidsche RijnNaam2022
Soort regioWijkCategorisch type2022
Sorteercode03440900Code2022
Oppervlakte totaal1.126Aantal hectaren2022
Oppervlakte land1.046Aantal hectaren2022
Oppervlakte water79Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid2.092Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode21.810Aantal2022
Adressen totaal22.032Aantal2022
Adressen met woonfunctie20.860Aantal2022
Panden11.657Aantal2022
Percelen9.336Aantal2022
Panden voor 17005Aantal2022
Panden 1700 tot 190045Aantal2022
Panden 1900 tot 192544Aantal2022
Panden 1925 tot 1950107Aantal2022
Panden 1950 tot 197051Aantal2022
Panden 1970 tot 198041Aantal2022
Panden 1980 tot 199015Aantal2022
Panden 1990 tot 20001.925Aantal2022
Panden 2000 tot 20108.061Aantal2022
Panden 2010 en later10.321Aantal2020
Panden 2010 tot 20207.723Aantal2022
Panden 2020 en later3.721Aantal2022
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade31Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade265Aantal2021
Verkeersongevallen totaal296Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal17.965Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine12.370Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof5.595Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.716Aantal2020
Motorfietsen940Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad16.701Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€403.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning58%Percentage2021
Percentage meergezinswoning42%Percentage2021
Percentage bewoond96%Percentage2021
Percentage onbewoond4%Percentage2021
Koopwoningen53%Percentage2021
Huurwoningen totaal47%Percentage2021
In bezit woningcorporatie26%Percentage2021
In bezit overige verhuurders21%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 20006%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200094%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Utrecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!