Informatie buurt Leidsche Rijn-Centrum:

Informatie buurt Leidsche Rijn-Centrum:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Leidsche Rijn-Centrum in de gemeente Utrecht! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Leidsche Rijn-Centrum in de gemeente Utrecht!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (zeer grote groei van 100% naar 2.045 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de buurt Leidsche Rijn-Centrum. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de buurt Leidsche Rijn-Centrum, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de buurt Leidsche Rijn-Centrum is met 2.045 personen toegenomen van 0 in 2013 tot 2.045 in 2021 (dat is 100%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Leidsche Rijn-Centrum
Kaart van de wijk Leidsche Rijn met het aantal inwoners per buurt in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Leidsche Rijn met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bedrijventerrein De Wetering, 2: Terwijde-West, 3: Terwijde-Oost, 4: Leidsche Rijn-Centrum, 5: Het Zand-West ...Toon meer... Kaart van de wijk Leidsche Rijn met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bedrijventerrein De Wetering, 2: Terwijde-West, 3: Terwijde-Oost, 4: Leidsche Rijn-Centrum, 5: Het Zand-West, 6: Grauwaart, 7: Het Zand-Oost, 8: Parkwijk-Noord, 9: Hoge Weide, 10: Leeuwesteyn, 11: Parkwijk-Zuid, 12: Langerak, 13: Rijnvliet, 14: Bedrijvengebied Strijkviertel, 15: Bedrijvengebied Papendorp ...Toon minder...

Over de buurt Leidsche Rijn-Centrum

Buurt Leidsche Rijn-Centrum heeft afgerond een totale oppervlakte van 52 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.114 adressen per km2. Er wonen 1.250 huishoudens in buurt Leidsche Rijn-Centrum. Postcode 3541 is de meest voorkomende postcode in buurt Leidsche Rijn-Centrum. Buurt Leidsche Rijn-Centrum ligt binnen Wijk Leidsche Rijn in de gemeente Utrecht.

Kenmerken van de 1.217 woningen in de buurt Leidsche Rijn-Centrum
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrecht in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

1.217 woningen & 3.360 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 9% naar €295.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Leidsche Rijn-Centrum. Gegevens voor de jaren 2019 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Leidsche Rijn-Centrum, 2019 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Leidsche Rijn-Centrum is met €25.000 toegenomen van €270.000 in 2019 tot €295.000 in 2020 (dat is 9%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Download een schat aan informatie

Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 3.360 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De buurt Leidsche Rijn-Centrum telt in totaal 3.360 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Leidsche Rijn-Centrum. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Leidsche Rijn-Centrum. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

1.217 woningen & 3.360 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€42.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Leidsche Rijn-Centrum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Leidsche Rijn (Leidsche Rijn-Centrum is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Leidsche Rijn is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Leidsche Rijn-Centrum is €42.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €44.500. Buurt Leidsche Rijn-Centrum telt 1.700 inkomensontvangers op 2.045 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
0,90% procent van de huishoudens in buurt Leidsche Rijn-Centrum heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Wijk Leidsche Rijn (Leidsche Rijn-Centrum is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Wijk Leidsche Rijn is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (250 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in buurt Leidsche Rijn-Centrum.

Buurt Leidsche Rijn-Centrum telt in totaal 250 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Inwoners naar leeftijd - buurt Leidsche Rijn-Centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Utrecht bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - buurt Leidsche Rijn-Centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Download alle informatie over de gemeente Utrecht:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Utrecht. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Utrecht. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Berlijnplein 100


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Berlijnplein 100 bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Berlijnplein 100 is uitgebracht. Er liggen 2 stembureau's binnen de buurt Leidsche Rijn-Centrum. Stembureau Berlijnplein 100 is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van buurt Leidsche Rijn-Centrum ligt. De gemeente Utrecht telde bij deze verkiezingen in totaal 144 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrecht. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Utrecht.

Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Leidsche Rijn-Centrum. Gegevens voor de jaren 2015 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Leidsche Rijn-Centrum, 2015 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de buurt Leidsche Rijn-Centrum is met 1.185 personen toegenomen van 0 in 2015 tot 1.185 in 2021 (dat is 100%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in buurt Leidsche Rijn-Centrum: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de buurt Leidsche Rijn-Centrum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Leidsche Rijn-Centrum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Criminaliteit - buurt Leidsche Rijn-Centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor buurt Leidsche Rijn-Centrum. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Leidsche Rijn-Centrum, 2012 tot en met 2020.

In de buurt Leidsche Rijn-Centrum zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 1.029 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.029 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.015 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de buurt Leidsche Rijn-Centrum 250 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, buurt Leidsche Rijn-Centrum.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en buurt Leidsche Rijn-Centrum voor 2021.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Leidsche Rijn-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Leidsche Rijn-Centrum.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Top 5 buurt Leidsche Rijn-Centrum: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Leidsche Rijn-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal250Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2020
B-F Nijverheid en energie5Aantal2020
G+I Handel en horeca85Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie35Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening70Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten35Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners2.045Aantal2021
Mannen1.070Aantal2021
Vrouwen970Aantal2021
0 tot 15 jaar130Aantal2021
15 tot 25 jaar135Aantal2021
25 tot 45 jaar1.395Aantal2021
45 tot 65 jaar240Aantal2021
65 jaar of ouder155Aantal2021
Ongehuwd1.430Aantal2021
Gehuwd485Aantal2021
Gescheiden110Aantal2021
Verweduwd30Aantal2021
Westers totaal305Aantal2021
Geboorte totaal35Aantal2020
Geboorte relatief19Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal0Aantal2020
Sterfte relatief1Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid3.976Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag120Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar350Aantal2020
Opleidingsniveau hoog1.290Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg5,50%Percentage2020
WMO cliënten50Aantal2020
WMO cliënten relatief25Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal1.870Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.870Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.750Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.230Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaalgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik appartementgeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Percentage woningen met stadsverwarming74%Percentage2020
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn35%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht60%percentage2020
Overgewicht38%percentage2020
Ernstig overgewicht10%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters67%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk51%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam50%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel Eenzaam35%percentage2020
Sociaal Eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Vrijwilligerswerk19%percentage2020
Mantelzorger8%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid86%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen23%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid19%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid2%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt17%percentage2020
Gehoorbeperking2%percentage2020
Gezichtsbeperking2%percentage2020
Mobiliteitsbeperking3%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen6%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken24%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.250Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens595Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen515Aantal2021
Huishoudens met kinderen135Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte1,60Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie81%Percentage2020
Percentage werknemers90%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 10%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers1.700Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€44.500Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€42.100Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen15,40%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen42,60%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar35,20%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen23,40%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen21,10%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen1,10%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum0,90%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum1,10%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum1,50%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€20x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand0Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO40Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW120Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.185Aantal2021
Niet-westers totaal555Aantal2021
Marokko85Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2021
Suriname70Aantal2021
Turkije40Aantal2021
Overig niet-westers330Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km22Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km32Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km101Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand3,80Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km12Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km25Gemiddeld aantal2018
Café afstand2,60Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km20Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km12Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km86Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand1,50Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km14Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km99Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km4,50Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km29Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km58Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km26Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km81Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km20Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km69Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km37Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km25Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Park of plantsoen afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Dagrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Bos afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open natuurlijk terrein totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open droog natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Open nat natuurlijk terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Semi-openbaar groen totaal afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Sportterrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Volkstuin afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Verblijfsrecreatief terrein afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Begraafplaats afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Recreatief binnenwater afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand4,90Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand2,10Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand3,80Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand6,70Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand5,20Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km13Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km25Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand2,80Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km9Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km16Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand2,00Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km53Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU03440931Code2021
RegionaamLeidsche Rijn-CentrumNaam2021
Soort regioBuurtCategorisch type2021
Sorteercode03440931Code2021
Diefstal per 1000 inwoners30Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners80Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners120Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal52Aantal hectaren2021
Oppervlakte land51Aantal hectaren2021
Oppervlakte water0Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcode3541.0Naam2021
Dekkingspercentage4%Percentage2021
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid2.114Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode3.257Aantal2021
Adressen totaal3.360Aantal2021
Panden43Aantal2021
Percelen87Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.360Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine990Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.370Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,90Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte4.627Aantal2020
Motorfietsen40Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.217Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€295.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning0%Percentage2020
Percentage meergezinswoning100%Percentage2020
Percentage bewoond89%Percentage2020
Percentage onbewoond11%Percentage2020
Koopwoningen25%Percentage2020
Huurwoningen totaal75%Percentage2020
In bezit woningcorporatie0%Percentage2020
In bezit overige verhuurders75%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 20000%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 2000100%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Utrecht. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Leidsche Rijn-Centrum. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Adressen in de buurt Leidsche Rijn-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Leidsche Rijn-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Utrecht.

Straat Huisnummer(s) Postcode(s) Woonplaats
Athenestraat2 - 223541ERUtrecht
Berlijnplein2 - 5303541CM - 3541CNUtrecht
Boekareststraat13541EGUtrecht
Brusselplein1 - 10003541CD - 3541CJUtrecht
Centrumboulevard3 - 4593541DKUtrecht

Toon alle 37 rijen met adressen...