Statistieken woonplaats Venlo

Aantal inwoners per jaar
(kleine stijging van 3,85% naar 69.469 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Venlo. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Venlo is met 2.575 personen toegenomen van 66.894 in 2013 tot 69.469 in 2023 (dat is 3,85%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Venlo

Woonplaats Venlo heeft afgerond een totale oppervlakte van 6.201 hectare, waarvan 6.074 land en 122 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Venlo telt 40.304 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 723 adressen per km2. Er wonen 33.837 huishoudens en er zijn in totaal 32.886 woningen. De woonplaats telt 32.527 auto's en 7.676 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Venlo ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Venlo is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Venlo zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Venlo valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 79 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Venlo zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Venlo zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Venlo
Kaart van de woonplaats Venlo. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Venlo binnen de gemeente Venlo.

Woningkenmerken
Er zijn 32.886 woningen in de woonplaats Venlo.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Venlo in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 35% naar €237.799 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Venlo. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Venlo, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Venlo is met €62.275 toegenomen van €175.524 in 2013 tot €237.799 in 2022 (dat is 35%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Venlo.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Venlo is €237.800, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 32.886 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), gemeente Venlo (geel), 6 woonplaatsen (groen) en 21 wijken (oranje). De woonplaats Venlo wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Venlo: er zijn 12.666 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Venlo.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 40.304 totaal in de woonplaats Venlo

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Venlo telt in totaal 40.304 adressen, met 40.252 verblijfsobjecten en 52 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 97% van de adressen in woonplaats Venlo ligt binnen de bebouwde kom en 3% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Venlo
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Venlo. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Venlo. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Venlo

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Venlo. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Venlo


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Venlo bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Venlo


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Venlo. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Venlo, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Venlo is met 1.892 personen afgenomen van 48.015 in 2013 tot 46.123 in 2022 (dat is 3,94%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Venlo naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Venlo
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Venlo in 2022 zijn Westers (12.775 inwoners) en Overig (3.840 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Venlo: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Venlo.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Venlo. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Venlo:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Venlo. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Venlo zijn C (9.506 adressen) en A (6.593 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Venlo. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Venlo: 9.506 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Venlo bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Venlo
Er waren 796 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Venlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Venlo. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Venlo vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Venlo

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 33 stembureaus in de woonplaats Venlo. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 33 stembureaus in de woonplaats Venlo. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Venlo.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 33 stembureaus in de woonplaats Venlo.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 102 stembureaus in de gemeente Venlo en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Venlo. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Venlo.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€22.510)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Venlo.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Venlo was in 2021 €22.510.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (7.676 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Venlo (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Venlo zijn in totaal 7.676 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 7.676 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 7.526 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Venlo. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Venlo
Er zijn 651 elektrische auto’s in november 2023 in de woonplaats Venlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Venlo op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 651 elektrische auto’s in de woonplaats Venlo. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Venlo die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 35.445 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Venlo in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Venlo geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 45.790 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Venlo (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 34.098 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Venlo in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Venlo geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Venlo. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 4.804 misdrijven in de woonplaats Venlo geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Venlo, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Venlo zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 58.849 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Venlo 4.804 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Venlo in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (583 delicten) en Overige vermogensdelicten (525 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Venlo.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 443 misdrijven in de woonplaats Venlo geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Venlo met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Venlo over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Venlo.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 32,40 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Venlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Venlo.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Venlo. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Venlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Venlo.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Venlo genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Venlo.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Venlo.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Venlo voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal7.676Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij85Aantal2022
B-F Nijverheid en energie895Aantal2022
G+I Handel en horeca1.915Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie520Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed635Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening1.365Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.240Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten870Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners69.469Aantal2023
Mannen34.587Aantal2023
Vrouwen34.827Aantal2023
0 tot 15 jaar9.586Aantal2023
15 tot 25 jaar8.185Aantal2023
25 tot 45 jaar17.651Aantal2023
45 tot 65 jaar19.011Aantal2023
65 jaar of ouder15.026Aantal2023
Ongehuwd33.467Aantal2023
Gehuwd25.782Aantal2023
Gescheiden6.500Aantal2023
Verweduwd3.705Aantal2023
Geboorte totaal585Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal665Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.377Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag17.191Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar21.801Aantal2021
Opleidingsniveau hoog13.481Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura1.405Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg9,4%Percentage2021
WMO cliënten5.785Aantal2021
WMO cliënten relatief86Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.806Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.028Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.958Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.075Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.506Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.420Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.220Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.241Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.358Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement974Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.398Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.611Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.784Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.525Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.134Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.523Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming94%Percentage2021
Energielabels Definitief21.618Aantal2023
Energielabels Voorlopig12.772Aantal2023
Energielabels Onbepaald3.483Aantal2023
Energielabels A+++++10Aantal2023
Energielabels A++++22Aantal2023
Energielabels A+++116Aantal2023
Energielabels A++107Aantal2023
Energielabels A+272Aantal2023
Energielabels A6.593Aantal2023
Energielabels B6.082Aantal2023
Energielabels C9.506Aantal2023
Energielabels D3.405Aantal2023
Energielabels E3.327Aantal2023
Energielabels F2.616Aantal2023
Energielabels G2.332Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal33.837Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens14.205Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen9.790Aantal2023
Huishoudens met kinderen9.901Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,03Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2021
Percentage werknemers88%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers55.603Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.099Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€22.510Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen48%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen13%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen9%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,8%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum16%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€6.750x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand2.110Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO3.240Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW800Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW13.561Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland45.383Aantal2023
Herkomst Europa11.905Aantal2023
Herkomst buiten Europa12.150Aantal2023
Geboren in Nederland45.388Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa4.415Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5.525Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa7.495Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa6.605Aantal2023
Autochtoon46.123Aantal2022
Westers totaal12.775Aantal2022
Niet-westers totaal9.780Aantal2022
Marokko1.900Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba255Aantal2022
Suriname370Aantal2022
Turkije3.425Aantal2022
Overig niet-westers3.840Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2.251Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven461Aantal2022
Milieu overtredingen5Aantal2022
Oplichting467Aantal2022
Verkeersovertredingen820Aantal2022
Vernieling473Aantal2022
Overige misdrijven209Aantal2022
Totaal misdrijven4.804Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,96Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,87Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,08Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,03Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,35Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,61Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,58Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km49Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km81Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,57Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,67Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km40Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km63Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,51Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km59Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km96Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,76Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km60Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km92Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,76Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,56Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,56Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,27Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,27Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,32Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,37Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,42Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,15Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,25Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,35Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,95Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,03Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,04Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,54Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,85Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,02Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,54Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,89Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,21Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,62Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,45Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand52,94Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,06Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,04Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,19Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand10Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,49Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km20Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1473CodeWP1473
RegionaamVenloNaamVenlo
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal6.201Aantal hectaren2023
Oppervlakte land6.074Aantal hectaren2023
Oppervlakte water122Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid723Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal40.304Aantal2023
Adressen met postcode37.873Aantal2023
Adressen met woonfunctie33.776Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom39.084Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom1.220Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom33.257Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom519Aantal2023
Percelen21.229Aantal2023
Panden26.209Aantal2023
Adressen met panden38.525Aantal2023
Panden voor 170042Aantal2023
Panden 1700 tot 1900442Aantal2023
Panden 1900 tot 19252.202Aantal2023
Panden 1925 tot 19503.678Aantal2023
Panden 1950 tot 197010.288Aantal2023
Panden 1970 tot 19805.619Aantal2023
Panden 1980 tot 19905.886Aantal2023
Panden 1990 tot 20003.793Aantal2023
Panden 2000 tot 20103.063Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.527Aantal2023
Panden 2020 en later1.256Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk3Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade25Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade768Aantal2021
Verkeersongevallen totaal796Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal32.527Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine27.867Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof4.660Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,95Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1.815Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad32.886Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€237.799Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning63%Percentage2022
Percentage meergezinswoning37%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen55%Percentage2022
Huurwoningen totaal45%Percentage2022
In bezit woningcorporatie30%Percentage2022
In bezit overige verhuurders15%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200086%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2022
Appartement12.666Aantal2023
Tussen of geschakelde woning11.651Aantal2023
Hoekwoning4.967Aantal2023
Tweeonder1kap1.787Aantal2023
Vrijstaande woning2.705Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats52Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend172Aantal2023
Woningtype n.v.t.6.476Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!