Informatie woonplaats Venlo:

Informatie woonplaats Venlo:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Venlo in de gemeente Venlo! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Venlo in de gemeente Venlo!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine stijging van 2,34% naar 68.459 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Venlo. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Inwoners in de woonplaats Venlo, 2013 tot en met 2021.

Het aantal inwoners in de woonplaats Venlo is met 1.565 personen toegenomen van 66.894 in 2013 tot 68.459 in 2021 (dat is 2,34%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Venlo
Kaart van de woonplaats venlo. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Venlo binnen de gemeente Venlo.

De naam Venlo wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Venlo. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Venlo

Woonplaats Venlo heeft afgerond een totale oppervlakte van 6.201 hectare, waarvan 6.080 land en 117 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Venlo telt 39.538 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 706 adressen per km2. Er wonen 33.137 huishoudens en er zijn in totaal 32.340 woningen. De woonplaats telt 32.032 auto's en 5.725 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Venlo ligt in de gemeente Venlo.

De brondata voor woonplaats Venlo is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Venlo zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Venlo valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 79 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Venlo zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Venlo zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Venlo. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 32.340 woningen in de woonplaats Venlo
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Venlo in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

32.340 woningen & 39.538 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (groei van 19% naar €209.596 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Venlo. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Venlo, 2013 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Venlo is met €34.072 toegenomen van €175.524 in 2013 tot €209.596 in 2020 (dat is 19%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 39.538 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De woonplaats Venlo telt in totaal 39.538 adressen, met 39.486 verblijfsobjecten en 52 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Venlo. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Venlo. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

32.340 woningen & 39.538 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Venlo


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Venlo bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Venlo


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Venlo. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Venlo, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Venlo is met 1.887 personen gedaald van 48.015 in 2013 tot 46.128 in 2021 (dat is 3,93%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Venlo: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de woonplaats Venlo.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Venlo. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau de Vijfsprong


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau de Vijfsprong bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau de Vijfsprong is uitgebracht. Er liggen 33 stembureau's binnen de woonplaats Venlo. Stembureau de Vijfsprong is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Venlo ligt. De gemeente Venlo telde bij deze verkiezingen in totaal 50 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Venlo. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Venlo.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€21.453)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats Venlo.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Venlo was in 2020 €21.453.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (5.725 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Venlo.

Woonplaats Venlo telt in totaal 5.725 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Venlo, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Venlo zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 49.588 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 49.588 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 48.580 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Venlo 4.779 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Venlo.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Venlo voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.725Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij75Aantal2020
B-F Nijverheid en energie740Aantal2020
G+I Handel en horeca1.640Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie480Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed520Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening1.210Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten780Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners68.459Aantal2021
Mannen34.007Aantal2021
Vrouwen34.327Aantal2021
0 tot 15 jaar9.656Aantal2021
15 tot 25 jaar7.840Aantal2021
25 tot 45 jaar17.036Aantal2021
45 tot 65 jaar19.106Aantal2021
65 jaar of ouder14.581Aantal2021
Ongehuwd32.337Aantal2021
Gehuwd26.012Aantal2021
Gescheiden6.500Aantal2021
Verweduwd3.750Aantal2021
Westers totaal12.530Aantal2021
Geboorte totaal525Aantal2020
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal595Aantal2020
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid1.359Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag17.911Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar21.581Aantal2020
Opleidingsniveau hoog12.911Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura1.440Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,14%Percentage2020
WMO cliënten5.925Aantal2020
WMO cliënten relatief89Aantal per 1000 inwoners2020
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.774Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.973Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.972Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.089Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.465Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.315Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.253Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.206Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.205Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement860Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.239Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.417Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.584Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.203Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.057Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.327Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming100%Percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal33.137Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens13.920Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen9.551Aantal2021
Huishoudens met kinderen10.011Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,04Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2020
Percentage werknemers88%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers55.203Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€28.599Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€21.453Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen44,12%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen13,57%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar28,45%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen47,44%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen13,26%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen8,91%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,17%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum13,43%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum16,84%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€65x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand2.290Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO3.260Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW1.520Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW13.151Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon46.128Aantal2021
Niet-westers totaal9.800Aantal2021
Marokko2.015Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba350Aantal2021
Suriname470Aantal2021
Turkije3.545Aantal2021
Overig niet-westers3.870Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,91Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km10Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand2,92Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,03Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand3,25Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand3,25Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,59Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km13Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km24Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,52Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km9Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km50Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km82Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand1,50Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2018
Café afstand0,64Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km7Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km42Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km67Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,47Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km10Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km59Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km93Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,76Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km54Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km84Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km10,38Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km17Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km32Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,54Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km27Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,65Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,55Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km22Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,24Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,24Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,31Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,38Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,42Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,29Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,88Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,07Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,15Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,92Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand5,08Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand1,72Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand2,15Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand1,53Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand2,38Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand52,76Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand2,21Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand2,11Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand2,16Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand3,42Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km14Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1473Code2022
RegionaamVenloNaam2022
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners7Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners7Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal6.201Aantal hectaren2021
Oppervlakte land6.080Aantal hectaren2021
Oppervlakte water117Aantal hectaren2021
Dekkingspercentage1%Percentage2021
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid706Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode37.158Aantal2022
Adressen totaal39.538Aantal2022
Panden25.954Aantal2022
Percelen21.163Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal32.032Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine27.626Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof4.410Aantal2020
Personenauto's per huishouden0,94Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1.835Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad32.340Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€209.596Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning63%Percentage2020
Percentage meergezinswoning37%Percentage2020
Percentage bewoond96%Percentage2020
Percentage onbewoond4%Percentage2020
Koopwoningen55%Percentage2020
Huurwoningen totaal45%Percentage2020
In bezit woningcorporatie30%Percentage2020
In bezit overige verhuurders15%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200088%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Venlo:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Venlo. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Venlo. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!