Corona-statistieken gemeente Venlo

Informatie woonplaats Venlo:

Informatie woonplaats Venlo:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Venlo in de gemeente Venlo! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Venlo in de gemeente Venlo!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (2% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Venlo, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Venlo is tussen 2013 en 2020 met 1.385 personen toegenomen (afgerond is dat 2%): van 66.894 in 2013 tot 68.279 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Inwoners naar leeftijd in woonplaats Venlo


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De naam Venlo wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Venlo. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Venlo

Woonplaats Venlo heeft afgerond een totale oppervlakte van 6.201 hectare, waarvan 6.081 land en 117 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Venlo telt 39.320 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 698 adressen per km2. Er wonen 32.807 huishoudens en er zijn in totaal 32.161 woningen. De woonplaats telt 32.032 auto's en 5.565 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Venlo ligt in de gemeente Venlo.

De brondata voor woonplaats Venlo is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Venlo zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Venlo valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 79 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Venlo zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Venlo zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Venlo. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 32.161 woningen in de woonplaats Venlo
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Venlo:

32.161 woningen & 36.947 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) in de woonplaats Venlo (€189.968 in 2019).


Heel even geduld alsjeblieft...

de WOZ gegevens worden geladen!Gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Venlo voor de jaren 2013 tot en met 2019.


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 36.947 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Venlo telt in totaal 36.947 adressen, met 36.895 verblijfsobjecten en 52 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Venlo.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

32.161 woningen & 36.947 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€20.193)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Venlo.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Venlo was in 2018 €20.193.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (5.565 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de bedrijfsdata wordt geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Venlo.

Woonplaats Venlo telt in totaal 5.565 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Venlo voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.565Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij75Aantal2019
B-F Nijverheid en energie705Aantal2019
G+I Handel en horeca1.600Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie475Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed520Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening1.160Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten755Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners68.279Aantal2020
Mannen33.892Aantal2020
Vrouwen34.227Aantal2020
0 tot 15 jaar9.741Aantal2020
15 tot 25 jaar7.860Aantal2020
25 tot 45 jaar16.871Aantal2020
45 tot 65 jaar19.201Aantal2020
65 jaar of ouder14.371Aantal2020
Ongehuwd31.922Aantal2020
Gehuwd26.197Aantal2020
Gescheiden6.425Aantal2020
Verweduwd3.830Aantal2020
Westers totaal12.175Aantal2020
Geboorte totaal500Aantal2019
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal545Aantal2019
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid1.374Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag18.441Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar21.351Aantal2019
Opleidingsniveau hoog12.501Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura1.555Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2019
Wmo-cliënten5.955Aantal2019
Wmo-cliënten relatief90%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners5Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners7Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners7Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.777Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.951Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.973Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.120Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.408Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.352Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.242Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.198Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.284Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement893Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.312Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.497Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.681Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.382Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.108Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.427Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming100%Percentage2019
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal32.807Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens13.620Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen9.516Aantal2020
Huishoudens met kinderen9.991Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,06Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2019
Percentage werknemers88%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 12%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  54.703Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger €27.099Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner €20.193Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar57,47 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen46,89 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen13,43 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen10,42 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,57 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand2.290Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO3.260Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW1.520Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW13.151Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon46.483Aantal2020
Niet-westers totaal9.620Aantal2020
Marokko1.990Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba335Aantal2020
Suriname475Aantal2020
Turkije3.530Aantal2020
Overig niet-westers3.710Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,89Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt0,94Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,82Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,55Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,89Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand2,84Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand1,01Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand3,09Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand3,09Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,94Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km23Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,81Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km43Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km79Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,50Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,62Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km7Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km44Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km68Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,74Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km49Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km89Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,76Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km9Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km58Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km87Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km11,48Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km18Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km33Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,82Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km13Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km26Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,92Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km18Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,55Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,26Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,26Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,31Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,38Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,42Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,10Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,29Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand2,90Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,88Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,07Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand1,15Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,92Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,90Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand2,30Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand5,08Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,55Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand1,67Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand2,10Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,94Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand2,37Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand52,62Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand2,07Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand2,04Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand2,62Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand3,37Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km16Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1473CodeWP1473
RegionaamVenloNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal6.201Aantal hectaren2020
Oppervlakte land6.081Aantal hectaren2020
Oppervlakte water117Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2020
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid698Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal32.032Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine27.626Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof4.410Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1.835Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad32.161Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€189.968Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning64%Percentage2019
Percentage meergezinswoning36%Percentage2019
Percentage bewoond96%Percentage2019
Percentage onbewoond4%Percentage2019
Koopwoningen55%Percentage2019
Huurwoningen totaal45%Percentage2019
In bezit woningcorporatie30%Percentage2019
In bezit overige verhuurders14%Percentage2019
Eigendom onbekend0%Percentage2019
Bouwjaar voor 200088%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Download alle informatie over gemeente Venlo:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Venlo. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Venlo. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!