Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Venray:

Informatie woonplaats Venray:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Venray in de gemeente Venray! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Venray in de gemeente Venray!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (kleine stijging van 1,04% naar 28.640 inwoners in 2020)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Venray. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.

Inwoners in de woonplaats Venray, 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in de woonplaats Venray is met 293 personen gestegen van 28.347 in 2013 tot 28.640 in 2020 (dat is 1,04%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Venray
Kaart van de woonplaats venray. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Venray binnen de gemeente Venray.

De naam Venray wordt 2 keer gebruikt: voor deze woonplaats en voor de gemeente Venray. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Over woonplaats Venray

Woonplaats Venray heeft een totale oppervlakte van 1.590 hectare land (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Venray telt 14.974 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.088 adressen per km2. Er wonen 13.025 huishoudens en er zijn in totaal 13.041 woningen. De woonplaats telt 14.615 auto's en 2.005 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Venray ligt in de gemeente Venray.

De brondata voor woonplaats Venray is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Venray zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Venray valt samen met deze 10 wijken: wijk Centrum, wijk Oost, wijk West, wijk Vlakwater, wijk Veltum, wijk Brukske, wijk Landweert, wijk Smakterheide, wijk Brabander, wijk Sint Antoniusveld. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Venray zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Venray. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Venray:

13.041 woningen & adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (kleine groei van 1,01% naar €208.844 in 2019)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Venray. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Venray, 2013 tot en met 2019.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Venray is met €2.087 toegenomen van €206.757 in 2013 tot €208.844 in 2019 (dat is 1,01%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Venray


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Venray bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Venray


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Venray. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2020.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Venray, 2013 tot en met 2020. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de woonplaats Venray is met 685 personen afgenomen van 21.840 in 2013 tot 21.155 in 2020 (dat is 3,14%).

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in woonplaats Venray: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Venray.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Venray. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau St. Anna


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau St. Anna bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau St. Anna is uitgebracht. Er liggen 10 stembureau's binnen de woonplaats Venray. Stembureau St. Anna is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Venray ligt. De gemeente Venray telde bij deze verkiezingen in totaal 24 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Venray. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Venray.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€23.314)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2019 in de woonplaats Venray.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Venray was in 2019 €23.314.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (2.005 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Venray.

Woonplaats Venray telt in totaal 2.005 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Venray, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Venray zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 13.965 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 13.965 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 13.670 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Venray 1.205 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Venray.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Venray voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.005Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2020
B-F Nijverheid en energie300Aantal2020
G+I Handel en horeca500Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie160Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed220Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening495Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten290Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners28.640Aantal2020
Mannen14.295Aantal2020
Vrouwen14.330Aantal2020
0 tot 15 jaar4.140Aantal2020
15 tot 25 jaar3.310Aantal2020
25 tot 45 jaar6.525Aantal2020
45 tot 65 jaar8.370Aantal2020
65 jaar of ouder6.265Aantal2020
Ongehuwd13.000Aantal2020
Gehuwd11.510Aantal2020
Gescheiden2.545Aantal2020
Verweduwd1.610Aantal2020
Westers totaal3.740Aantal2020
Geboorte totaal245Aantal2019
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal250Aantal2019
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid1.803Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag7.350Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar8.990Aantal2019
Opleidingsniveau hoog5.440Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura740Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2019
Wmo-cliënten2.035Aantal2019
Wmo-cliënten relatief71%Percentage2019
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.883Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.844Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.811Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.965Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.289Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.148Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.235Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.337Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.264Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement794Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.209Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.399Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.508Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.115Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.032Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.449Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal13.025Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens4.730Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen4.080Aantal2020
Huishoudens met kinderen4.265Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,15Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2019
Percentage werknemers89%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 11%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  23.400Aantal2019
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€27.956Gemiddeld in Euro2019
Gemiddeld inkomen per inwoner€23.314Gemiddeld in Euro2019
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2019
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2019
Actieven 15-75 jaar29,40%Percentage2019
40% huishoudens met laagste inkomen39,74%Percentage2019
20% huishoudens met hoogste inkomen16,81%Percentage2019
Huishoudens met een laag inkomen7,48%Percentage2019
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,37%Percentage2019
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2019
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2019
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€64x 1.000 Euro 2019
Personen per soort uitkering; Bijstand760Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO1.530Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW570Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW5.820Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon21.155Aantal2020
Niet-westers totaal3.745Aantal2020
Marokko680Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba170Aantal2020
Suriname295Aantal2020
Turkije1.080Aantal2020
Overig niet-westers1.595Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,02Gemiddelde afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand2,02Gemiddelde afstand in km2019
Apotheek afstand1,06Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand2,19Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand2,19Gemiddelde afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,69Gemiddelde afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,61Gemiddelde afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km28Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km33Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,42Gemiddelde afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,88Gemiddelde afstand in km2019
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km15Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km18Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,69Gemiddelde afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km8Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km29Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km33Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km19Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km20Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km4,99Gemiddelde afstand in km2019
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km28Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,78Gemiddelde afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km13Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km17Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand0,86Gemiddelde afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km20Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,82Gemiddelde afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,63Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,63Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,63Gemiddelde afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,52Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,94Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,59Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,94Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,98Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand1,99Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,71Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,82Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,85Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,85Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,84Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,71Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand5,31Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,55Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand3,03Gemiddelde afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand24,97Gemiddelde afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,61Gemiddelde afstand in km2020
Zwembad afstand1,74Gemiddelde afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand38,99Gemiddelde afstand in km2020
Museum afstand1,57Gemiddelde afstand in km2019
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand1,42Gemiddelde afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand26Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand1,43Gemiddelde afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand20Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand2,69Gemiddelde afstand in km2019
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km24Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2335Code2021
RegionaamVenrayNaam2021
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal1.590Aantal hectaren2020
Oppervlakte land1.590Aantal hectaren2020
Oppervlakte water0Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage1%Percentage2016
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid1.088Gemiddeld aantal per km²2020
Adressen met postcode14.520Aantal2021
Adressen totaal14.974Aantal2021
Panden11.094Aantal2021
Percelen8.905Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal14.615Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine11.685Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof2.930Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1.000Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad13.041Aantal2020
Gemiddelde woningwaarde€208.844Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning75%Percentage2020
Percentage meergezinswoning25%Percentage2020
Percentage bewoond98%Percentage2020
Percentage onbewoond2%Percentage2020
Koopwoningen57%Percentage2020
Huurwoningen totaal43%Percentage2020
In bezit woningcorporatie34%Percentage2020
In bezit overige verhuurders8%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2020
Bouwjaar voor 200082%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2020

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Venray:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Venray. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Venray. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 juli 2021. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!