Corona-statistieken gemeente

Informatie woonplaats Voorhout:

Informatie woonplaats Voorhout:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Voorhout in de gemeente Teylingen! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Voorhout in de gemeente Teylingen!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (10% groei)


Heel even geduld alsjeblieft...

de inwoners gegevens worden geladen!Aantal inwoners Voorhout, jaren 2013 tot en met 2020.

Het aantal inwoners in woonplaats Voorhout is tussen 2013 en 2020 met 1.658 personen toegenomen (afgerond is dat 10%): van 15.192 in 2013 tot 16.850 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de woonplaats Voorhout
Kaart van de woonplaats voorhout. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Voorhout binnen de gemeente Teylingen.

Over woonplaats Voorhout

Woonplaats Voorhout heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.262 hectare, waarvan 1.224 land en 38 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Voorhout telt 7.540 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 694 adressen per km2. Er wonen 6.620 huishoudens en er zijn in totaal 6.423 woningen. De woonplaats telt 7.800 auto's en 1.319 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Voorhout ligt in de gemeente Teylingen.

De brondata voor woonplaats Voorhout is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Voorhout zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Voorhout valt samen met deze 4 wijken: wijk Voorhout Oude Dorp, wijk Voorhout Oosthout, wijk Voorhout Hooghkamer, wijk Voorhout Buiten. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Voorhout zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Teylingen. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Kenmerken van de 6.423 woningen in de woonplaats Voorhout
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.


Definities woningkenmerken woonplaats Voorhout:

6.423 woningen & 7.529 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar ()


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Adressen: 7.529 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Woonplaats Voorhout telt in totaal 7.529 adressen, met 7.506 verblijfsobjecten, 3 standplaatsen en 20 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar op basis van de BAG.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor Woonplaats Voorhout.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

6.423 woningen & 7.529 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Woningvoorraad afgeleid uit de Basisregistrate Adressen en Gebouwen . Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - woonplaats Voorhout


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Teylingen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - woonplaats Voorhout


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2020 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2019 in de woonplaats Voorhout.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Voorhout. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021: Stembureau Cluster Hoogh Teylingen


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Stembureau Cluster Hoogh Teylingen bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 partijen met het hoogste aantal stemmen.


De grafiek toont het aantal stemmen dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Stembureau Cluster Hoogh Teylingen is uitgebracht. Er liggen 8 stembureau's binnen de woonplaats Voorhout. Stembureau Cluster Hoogh Teylingen is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van woonplaats Voorhout ligt. De gemeente Teylingen telde bij deze verkiezingen in totaal 16 stembureau's. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureau's op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Teylingen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Teylingen.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.218)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2018 in de woonplaats Voorhout.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Voorhout was in 2018 €30.218.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.
Bedrijven (1.319 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in woonplaats Voorhout.

Woonplaats Voorhout telt in totaal 1.319 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitie pagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Voorhout, 2012 tot en met 2020.

In de woonplaats Voorhout zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 4.210 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 35 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 4.210 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 4.152 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de woonplaats Voorhout 544 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, woonplaats Voorhout.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Voorhout voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.319Aantal2019
A Landbouw, bosbouw en visserij90Aantal2019
B-F Nijverheid en energie185Aantal2019
G+I Handel en horeca205Aantal2019
H+J Vervoer, informatie en communicatie95Aantal2019
K-L Financiële diensten, onroerend goed150Aantal2019
M-N Zakelijke dienstverlening430Aantal2019
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten170Aantal2019
BevolkingWaardeEenheidJaar
Aantal inwoners16.850Aantal2020
Mannen8.450Aantal2020
Vrouwen8.395Aantal2020
0 tot 15 jaar2.900Aantal2020
15 tot 25 jaar2.290Aantal2020
25 tot 45 jaar3.860Aantal2020
45 tot 65 jaar5.210Aantal2020
65 jaar of ouder2.555Aantal2020
Ongehuwd7.830Aantal2020
Gehuwd7.325Aantal2020
Gescheiden1.050Aantal2020
Verweduwd655Aantal2020
Westers totaal1.615Aantal2020
Geboorte totaal145Aantal2019
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2019
Sterfte totaal105Aantal2019
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2019
Bevolkingsdichtheid1.378Aantal per km²2020
Opleidingsniveau laag2.780Aantal2019
Opleidingsniveau middelbaar5.528Aantal2019
Opleidingsniveau hoog4.429Aantal2019
Jongeren met jeugdzorg in natura552Aantal2019
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2019
Wmo-cliënten630Aantal2019
Wmo-cliënten relatief38%Percentage2019
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.072Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.914Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.027Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.320Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.744Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.473Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.359Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.346Gemiddeld in kWh2019
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.169Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik appartement765Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.043Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.276Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.541Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.088Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning985Gemiddeld per m³2019
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.229Gemiddeld per m³2019
Percentage woningen met stadsverwarminggeen dataPercentagegeen data
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.620Aantal2020
Eenpersoonshuishoudens1.665Aantal2020
Huishoudens zonder kinderen2.015Aantal2020
Huishoudens met kinderen2.960Aantal2020
Gemiddelde huishoudensgrootte2,49Gemiddeld aantal2020
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie78%Percentage2019
Percentage werknemers86%Percentage2019
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2019
Aantal inkomensontvangers  12.697Aantal2018
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.191Gemiddeld in Euro2018
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.218Gemiddeld in Euro2018
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2018
20% personen met hoogste inkomen28%Percentage2018
Actieven 15-75 jaar66,48 %Percentage2017
40% huishoudens met laagste inkomen21,43 %Percentage2018
20% huishoudens met hoogste inkomen35,85 %Percentage2018
Huishoudens met een laag inkomen3,05 %Percentage2018
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,84 %Percentage2018
Huishoudens tot 110% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Huishoudens tot 120% van sociaal minimumgeen dataPercentagegeen data
Mediaan vermogen van particuliere huishoudensgeen datax 1.000 Euro geen data
Personen per soort uitkering; Bijstand90Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO440Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW150Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW2.350Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon14.140Aantal2020
Niet-westers totaal1.095Aantal2020
Marokko140Aantal2020
Nederlandse Antillen en Aruba90Aantal2020
Suriname125Aantal2020
Turkije65Aantal2020
Overig niet-westers690Aantal2020
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Afstand tot huisartsenpraktijk0,62Gemiddeld afstand in km2019
Afstand tot grote supermarkt1,00Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot kinderdagverblijf0,75Gemiddeld afstand in km2020
Afstand tot school0,66Gemiddeld afstand in km2019
Scholen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijk afstand0,62Gemiddeld afstand in km2019
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2019
Huisartsenpost afstand1,66Gemiddeld afstand in km2019
Apotheek afstand0,79Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuis met poli afstand3,74Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuis afstand7,15Gemiddeld afstand in km2019
Ziekenhuizen binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2019
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2019
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddeld afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddeld afstand in km2020
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2020
Grote supermarkten binnen 5 km11Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,88Gemiddeld afstand in km2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km17Gemiddeld aantal2020
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km45Gemiddeld aantal2020
Warenhuis afstand1,00Gemiddeld afstand in km2019
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 10 km12Gemiddeld aantal2019
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2019
Café afstand0,83Gemiddeld afstand in km2019
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2019
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2019
Cafetaria afstand0,95Gemiddeld afstand in km2020
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 3 km11Gemiddeld aantal2020
Cafetaria binnen 5 km29Gemiddeld aantal2020
Restaurant afstand0,65Gemiddeld afstand in km2019
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 3 km10Gemiddeld aantal2019
Restaurants binnen 5 km33Gemiddeld aantal2019
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 5 km5,29Gemiddeld afstand in km2019
Hotels binnen 10 km58Gemiddeld aantal2019
Hotels binnen 20 km78Gemiddeld aantal2019
Kinderdagverblijf afstand0,75Gemiddeld afstand in km2020
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2020
Kinderdagverblijven binnen 5 km30Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddeld afstand in km2020
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2020
Buitenschoolseopvang binnen 5 km23Gemiddeld aantal2020
Basisonderwijs afstand0,66Gemiddeld afstand in km2019
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2019
Basisonderwijs binnen 5 km17Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,78Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km24Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,78Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,34Gemiddeld afstand in km2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2019
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2019
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddeld afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddeld afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,99Gemiddeld afstand in km2015
Bos afstand1,43Gemiddeld afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,89Gemiddeld afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand6,12Gemiddeld afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,89Gemiddeld afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,71Gemiddeld afstand in km2015
Sportterrein afstand0,97Gemiddeld afstand in km2015
Volkstuin afstand1,01Gemiddeld afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,50Gemiddeld afstand in km2015
Begraafplaats afstand0,92Gemiddeld afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,27Gemiddeld afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,82Gemiddeld afstand in km2020
Treinstation afstand1,02Gemiddeld afstand in km2019
Belangrijk overstapstation afstand8,22Gemiddeld afstand in km2019
Bibliotheek afstand1,43Gemiddeld afstand in km2020
Zwembad afstand3,48Gemiddeld afstand in km2019
Kunstijsbaan afstand9,12Gemiddeld afstand in km2020
Museum afstand5,87Gemiddeld afstand in km2019
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 10 km16Gemiddeld aantal2019
Musea binnen 20 km24Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten afstand6,13Gemiddeld afstand in km2019
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2019
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2019
Poppodium afstand8Gemiddeld aantal2019
Bioscoop afstand7,05Gemiddeld afstand in km2020
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2020
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2019
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2019
Attractie afstand4,34Gemiddeld afstand in km2019
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2019
Attracties binnen 50 km57Gemiddeld aantal2019
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2019
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2004CodeWP2004
RegionaamVoorhoutNaam2020
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal1.262Aantal hectaren2020
Oppervlakte land1.224Aantal hectaren2020
Oppervlakte water38Aantal hectaren2020
Dekkingspercentage2%Percentage2019
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52020
Omgevingsadressendichtheid694Gemiddeld aantal per km²2020
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal7.800Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine6.775Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof1.020Aantal2020
Personenauto's per huishouden1Aantal2020
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen600Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.423Aantal2019
Gemiddelde woningwaarde€317.352Gemiddeld in Euro2019
Percentage eengezinswoning83%Percentage2019
Percentage meergezinswoning17%Percentage2019
Percentage bewoond98%Percentage2019
Percentage onbewoond2%Percentage2019
Koopwoningen73%Percentage2019
Huurwoningen totaal26%Percentage2019
In bezit woningcorporatie16%Percentage2019
In bezit overige verhuurders10%Percentage2019
Eigendom onbekend1%Percentage2019
Bouwjaar voor 200075%Percentage2019
Bouwjaar vanaf 200025%Percentage2019

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Download alle informatie over gemeente Teylingen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, wijken en buurten in Teylingen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in 1 Excel document met alle gegevens voor de gemeente op aparte tabbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Teylingen. Zeer uitgebreid! Klaar voor gebruik of verdere analyse. Van diverse officiële dataleveranciers. Met een apart Excel document met alle woonplaatsgegevens!

Download!
Gebruikte open data bronnen

Veel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!