Statistieken buurt Abcoude-Zuidwest

Aantal inwoners per jaar
(grote groei van 28% naar 4.625 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de buurt Abcoude-Zuidwest. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de buurt Abcoude-Zuidwest is met 1.024 personen toegenomen van 3.601 in 2013 tot 4.625 in 2023 (dat is 28%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de buurt Abcoude-Zuidwest

Buurt Abcoude-Zuidwest heeft afgerond een totale oppervlakte van 94 hectare, waarvan 93 land en 1 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 928 adressen per km2. Er wonen 1.780 huishoudens in de buurt Abcoude-Zuidwest. Postcode 1391 is de meest voorkomende postcode in de buurt Abcoude-Zuidwest. De buurt Abcoude-Zuidwest ligt binnen Abcoude in de gemeente De Ronde Venen.

De gemeente De Ronde Venen (gemeentecode GM0736) is bij een gemeentelijke herindeling in 2011 groter geworden vanuit de gemeente Abcoude. Hierbij is de gemeente Abcoude volledig naar de nieuwe gemeente De Ronde Venen overgegaan. De gegevens van de buurt Abcoude-Zuidwest voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Abcoude-Zuidwest
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Abcoude met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Abcoude-Noordoost, 2: Abcoude Buitengebied, 3: Abcoude-Zuidwest.

Woningkenmerken
Er zijn 1.784 woningen in de buurt Abcoude-Zuidwest.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente De Ronde Venen in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 67% naar €633.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de buurt Abcoude-Zuidwest. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de buurt Abcoude-Zuidwest, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de buurt Abcoude-Zuidwest is met €254.637 toegenomen van €378.362 in 2013 tot €633.000 in 2022 (dat is 67%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Abcoude-Zuidwest is €633.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 17% en er zijn 1.784 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente De Ronde Venen (geel), 8 woonplaatsen (groen), 8 wijken (oranje) en 24 buurten (blauw). De buurt Abcoude-Zuidwest wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Abcoude-Zuidwest: er zijn 549 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Abcoude-Zuidwest.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 1.974 totaal in de buurt Abcoude-Zuidwest

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De buurt Abcoude-Zuidwest telt in totaal 1.974 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in buurt Abcoude-Zuidwest liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen De Ronde Venen
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Abcoude-Zuidwest. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Abcoude-Zuidwest. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de buurt Abcoude-Zuidwest

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Abcoude-Zuidwest. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Abcoude-Zuidwest


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente De Ronde Venen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Abcoude-Zuidwest


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Abcoude-Zuidwest. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Abcoude-Zuidwest, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de buurt Abcoude-Zuidwest is met 617 personen toegenomen van 2.953 in 2013 tot 3.570 in 2022 (dat is 21%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in De Ronde Venen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Abcoude-Zuidwest
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Abcoude-Zuidwest in 2022 zijn Westers (595 inwoners) en Overig (255 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Abcoude-Zuidwest: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de buurt Abcoude-Zuidwest.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Abcoude-Zuidwest. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente De Ronde Venen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente De Ronde Venen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Abcoude-Zuidwest zijn A (342 adressen) en C (332 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Abcoude-Zuidwest. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Abcoude-Zuidwest: 342 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente De Ronde Venen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de buurt Abcoude-Zuidwest
Er waren 3 verkeersongevallen totaal in 2021 in de buurt Abcoude-Zuidwest.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Abcoude-Zuidwest. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Abcoude-Zuidwest vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Abcoude-Zuidwest.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Abcoude-Zuidwest voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Abcoude-Zuidwest ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau CNS Abcoude

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in CNS Abcoude is uitgebracht. CNS Abcoude was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Abcoude-Zuidwest. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente De Ronde Venen als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau CNS Abcoude bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 8 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de buurt Abcoude-Zuidwest stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente De Ronde Venen telde bij deze verkiezingen in totaal 22 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente De Ronde Venen. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente De Ronde Venen.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€47.800)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Abcoude-Zuidwest.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in De Ronde Venen: Abcoude-Zuidwest is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Abcoude-Zuidwest is €47.800. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €64.500. Buurt Abcoude-Zuidwest telt 3.400 inkomensontvangers op 4.625 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
2,30% procent van de huishoudens in buurt Abcoude-Zuidwest heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in De Ronde Venen: Abcoude-Zuidwest is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (665 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Abcoude-Zuidwest (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Abcoude-Zuidwest zijn in totaal 665 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 665 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 655 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Abcoude-Zuidwest. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 oktober 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Abcoude-Zuidwest
Er zijn 98 elektrische auto’s in oktober 2023 in de buurt Abcoude-Zuidwest.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Abcoude-Zuidwest op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 98 elektrische auto’s in de buurt Abcoude-Zuidwest. Dit is het totaal aantal in oktober 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Abcoude-Zuidwest die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 1.933 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Abcoude-Zuidwest in oktober 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in oktober 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Abcoude-Zuidwest geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.750 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Abcoude-Zuidwest (in oktober 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 1.978 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Abcoude-Zuidwest in oktober 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in oktober 2023 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Abcoude-Zuidwest geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Abcoude-Zuidwest. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 oktober 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 83 misdrijven in de buurt Abcoude-Zuidwest geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Abcoude-Zuidwest, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of april 2022 tot en met september 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Abcoude-Zuidwest zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.131 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de buurt Abcoude-Zuidwest 83 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Abcoude-Zuidwest in 2022 zijn Horizontale fraude (21 delicten) en Ongevallen (weg) (12 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, buurt Abcoude-Zuidwest.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In september 2023 zijn er 11 misdrijven in de buurt Abcoude-Zuidwest geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Abcoude-Zuidwest met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Abcoude-Zuidwest over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente De Ronde Venen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,92 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de buurt Abcoude-Zuidwest.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de buurt Abcoude-Zuidwest.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Abcoude-Zuidwest. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Abcoude-Zuidwest.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Abcoude-Zuidwest.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Abcoude-Zuidwest genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 4 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Abcoude-Zuidwest.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Abcoude-Zuidwest.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Abcoude-Zuidwest. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Abcoude-Zuidwest geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Abcoude-Zuidwest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Abcoude-Zuidwest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
58% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Abcoude-Zuidwest heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Abcoude-Zuidwest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Abcoude-Zuidwest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
66% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Abcoude-Zuidwest sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Abcoude-Zuidwest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Abcoude-Zuidwest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
89% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Abcoude-Zuidwest heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Abcoude-Zuidwest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Abcoude-Zuidwest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
19% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Abcoude-Zuidwest heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Abcoude-Zuidwest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Abcoude-Zuidwest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
37% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Abcoude-Zuidwest heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Abcoude-Zuidwest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Abcoude-Zuidwest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
47% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Abcoude-Zuidwest voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Abcoude-Zuidwest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Abcoude-Zuidwest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
95% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Abcoude-Zuidwest heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Abcoude-Zuidwest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Abcoude-Zuidwest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
29% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Abcoude-Zuidwest doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Abcoude-Zuidwest. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Abcoude-Zuidwest is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Abcoude-Zuidwest voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal665Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie45Aantal2022
G+I Handel en horeca50Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie45Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed95Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening230Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg130Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten60Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners4.625Aantal2023
Mannen2.270Aantal2023
Vrouwen2.350Aantal2023
0 tot 15 jaar1.040Aantal2023
15 tot 25 jaar520Aantal2023
25 tot 45 jaar915Aantal2023
45 tot 65 jaar1.365Aantal2023
65 jaar of ouder780Aantal2023
Ongehuwd2.325Aantal2023
Gehuwd1.855Aantal2023
Gescheiden260Aantal2023
Verweduwd175Aantal2023
Geboorte totaal40Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal20Aantal2022
Sterfte relatief4Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.964Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag460Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar980Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.730Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura95Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg6,4%Percentage2021
WMO cliënten115Aantal2021
WMO cliënten relatief25Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.780Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.050Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.360Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.530Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.130Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.370Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.640Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning4.070Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.850Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement810Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.520Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.780Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.130Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.720Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.180Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.000Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.017Aantal2023
Energielabels Voorlopig769Aantal2023
Energielabels Onbepaald36Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++4Aantal2023
Energielabels A++2Aantal2023
Energielabels A+12Aantal2023
Energielabels A342Aantal2023
Energielabels B286Aantal2023
Energielabels C332Aantal2023
Energielabels D332Aantal2023
Energielabels E152Aantal2023
Energielabels F245Aantal2023
Energielabels G79Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn37%percentage2020
Drinker86%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht57%percentage2020
Overgewicht42%percentage2020
Ernstig overgewicht10%percentage2020
Roker12%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters61%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk36%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam40%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam23%percentage2020
Sociaal eenzaam24%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk27%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid86%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid24%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt22%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen9%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie35%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal1.780Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens445Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen470Aantal2023
Huishoudens met kinderen875Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2021
Percentage werknemers75%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 25%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers3.400Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€64.500Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€47.800Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen30%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen41%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar48%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen19%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen49%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen2,60%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,30%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,10%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum3,80%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€444x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand20Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO100Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW50Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW710Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland3.500Aantal2023
Herkomst Europa435Aantal2023
Herkomst buiten Europa690Aantal2023
Geboren in Nederland3.500Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa230Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa385Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa205Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa305Aantal2023
Autochtoon3.570Aantal2022
Westers totaal595Aantal2022
Niet-westers totaal420Aantal2022
Marokko35Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba35Aantal2022
Suriname80Aantal2022
Turkije20Aantal2022
Overig niet-westers255Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal32Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting24Aantal2022
Verkeersovertredingen14Aantal2022
Vernieling10Aantal2022
Overige misdrijven1Aantal2022
Totaal misdrijven83Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,00Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km34Gemiddeld aantal2022
Café afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km6,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km30Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km474Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand12,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand7,10Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km57Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand6,00Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km58Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand6,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km62Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07360702Code2023
RegionaamAbcoude-ZuidwestNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07360702Code2023
Oppervlakte totaal94Aantal hectaren2023
Oppervlakte land93Aantal hectaren2023
Oppervlakte water1Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcode1391.0Naam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid928Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.974Aantal2023
Adressen met postcode1.822Aantal2023
Adressen met woonfunctie1.796Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom1.974Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.796Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2023
Panden1.865Aantal2023
Percelen1.603Aantal2023
Panden voor 17002Aantal2023
Panden 1700 tot 190014Aantal2023
Panden 1900 tot 192559Aantal2023
Panden 1925 tot 195033Aantal2023
Panden 1950 tot 1970819Aantal2023
Panden 1970 tot 1980271Aantal2023
Panden 1980 tot 199082Aantal2023
Panden 1990 tot 2000290Aantal2023
Panden 2000 tot 201048Aantal2023
Panden 2010 tot 2020176Aantal2023
Panden 2020 en later25Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade2Aantal2021
Verkeersongevallen totaal3Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.155Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine1.745Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof410Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte2.317Aantal2022
Motorfietsen180Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad1.784Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€633.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning93%Percentage2022
Percentage meergezinswoning7%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen80%Percentage2022
Huurwoningen totaal20%Percentage2022
In bezit woningcorporatie16%Percentage2022
In bezit overige verhuurders4%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200087%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2022
Appartement131Aantal2023
Tussen of geschakelde woning549Aantal2023
Hoekwoning391Aantal2023
Tweeonder1kap456Aantal2023
Vrijstaande woning269Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend7Aantal2023
Woningtype n.v.t.178Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente De Ronde Venen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Abcoude-Zuidwest: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Abcoude-Zuidwest
Tabel met 1.974 adressen in de buurt Abcoude-Zuidwest.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Abcoude-Zuidwest. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente De Ronde Venen.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Aasdomstraat1 t/m 321391CR t/m 1391CSAbcoude25
Angsteloord1 t/m 741391EB t/m 1391EGAbcoude90
Baambrugse Pad--Abcoude0
Baarslagstraat2 t/m 201391VLAbcoude10
Benedenkamp--Abcoude0
Bergvliet1 t/m 151391RNAbcoude12
Beukenhof2 t/m 151391DMAbcoude9
Blomswaard1 t/m 371391VB t/m 1391VCAbcoude33
Brandweerplein1 t/m 81391CPAbcoude9
Burgemeester Bentinckstraat1 t/m 101391GEAbcoude8
Burgemeester Dedelstraat22 t/m 481391GDAbcoude14
Burgemeester Quarles van Uffordstraat1 t/m 111391GGAbcoude6
Burgemeester de Beaufortlaan1 t/m 161391CKAbcoude16
Burgemeester des Tombeweg2 t/m 61391CLAbcoude3
De Cleijen1 t/m 81391RLAbcoude8
De Cleijne Cleij1 t/m 341391DRAbcoude31
De Hilt1 t/m 141391DTAbcoude14
Delphine1 t/m 91391RCAbcoude9
Dokter Koomansstraat1 t/m 471391VZ t/m 1391XBAbcoude60
Dominee Bleekerhof1 t/m 551391BH t/m 1391BKAbcoude38
Dorreweerde1 t/m 21391RHAbcoude2
Doude van Troostwijkstraat1 t/m 731391EP t/m 1391ETAbcoude60
Dr. Sloetlaan1 t/m 591391CM t/m 1391CNAbcoude31
Elzenbosch1 t/m 61391RSAbcoude5
Folkert Postlaan1 t/m 191391AVAbcoude13
Garsten1 t/m 121391RPAbcoude12
Groene Wetering1 t/m 271391DPAbcoude29
Groothoeve1 t/m 31391DEAbcoude3
Heinkuitenhof1 t/m 151391TSAbcoude17
Heinkuitenstraat2 t/m 341391VN t/m 1391VPAbcoude18
Henk Oostveenstraat1 t/m 121391EXAbcoude12
Holendrecht1 t/m 571391VTAbcoude44
Hoog en Groenland1 t/m 31391RAAbcoude3
Hooispoor--Abcoude0
Jan Trouwstraat1 t/m 101391TTAbcoude17
Janshof9 t/m 571391XJ t/m 1391XKAbcoude25
Johan van Gorkumstraat1 t/m 61391GBAbcoude6
Jonkersgang1 t/m 241391DSAbcoude21
Kievitsheuvel1 t/m 391391APAbcoude20
Koppeldijk1 t/m 391391CW t/m 1391CZAbcoude42
Koppelkade1 t/m 61391CTAbcoude6
Koppelland1 t/m 151391EVAbcoude15
Koppelrust1 t/m 131391GCAbcoude13
Korenerf1 t/m 51391DHAbcoude4
Kortenhorststraat1 t/m 51391VGAbcoude3
Kuyerpad1 t/m 211391RTAbcoude21
Lakenveld2 t/m 161391DVAbcoude8
Landzicht1 t/m 261391XEAbcoude24
Leeuwenburgh1 t/m 491391RE t/m 1391RWAbcoude47
Leo Dongelmansstraat1 t/m 131391EWAbcoude13
Lindewetering1 t/m 301391DAAbcoude22
Meerlandenweg--Abcoude0
Meerweg1 t/m 231391HG t/m 1391HHAbcoude37
Meerzicht1 t/m 391391AR t/m 1391ASAbcoude41
Moinatstraat1 t/m 161391TVAbcoude12
Molenwetering1 t/m 111391RRAbcoude11
Molenzicht1 t/m 311391DJAbcoude21
Morgenerf1 t/m 51391DGAbcoude6
Nellestein1 t/m 221391VEAbcoude24
Oldenhoff1 t/m 391391VR t/m 1391VSAbcoude47
Omloop1 t/m 101391DNAbcoude8
Paddenburg1 t/m 191391RKAbcoude19
Papehof1 t/m 591391BD t/m 1391BGAbcoude49
Pauw in ’t Groen--Abcoude0
Peppinghof1 t/m 611391BA t/m 1391BCAbcoude48
Pienemanstraat1 t/m 641391XDAbcoude50
Piet van Wijngaerdtlaan2 t/m 741391AW t/m 1391VDAbcoude36
Poelestein1 t/m 261391RGAbcoude23
Proostdijstraat1 t/m 431391TZ t/m 1391VAAbcoude38
Raadhuislaan1 t/m 121391CJAbcoude12
Raadhuisplein1 t/m 71391CVAbcoude9
Reigersbos2 t/m 201391XGAbcoude10
Reijer Spreijstraat1 t/m 121391GAAbcoude10
Roomolen1 t/m 121391RDAbcoude12
Roos Vlasmanstraat1 t/m 81391EHAbcoude8
Sandbergstraat1 t/m 331391EJ t/m 1391ELAbcoude29
Schapenweitje--Abcoude0
Schuttenburg1 t/m 151391XHAbcoude10
Slagenland--Abcoude0
Slotplaats1 t/m 41391DBAbcoude4
Slotspolder1 t/m 61391RBAbcoude6
Sluijterstraat1 t/m 151391XCAbcoude13
Starnheim1 t/m 321391RVAbcoude32
Stigterhof1 t/m 291391JCAbcoude30
Theo Snoekstraat1 t/m 101391EZAbcoude11
Torenlaan1 t/m 621391AM t/m 1391VMAbcoude68
Van Voorthuijsenhof1 t/m 501391JR t/m 1391JXAbcoude50
Vennicxstraat1 t/m 521391VJ t/m 1391VKAbcoude38
Vlaserf1 t/m 81391DWAbcoude7
Voordijk1 t/m 561391VV t/m 1391VXAbcoude42
Waardassackerstraat1 t/m 471391TW t/m 1391TXAbcoude47
Zorgvrij1 t/m 181391RMAbcoude15
Zuster Claassenhof1 t/m 531391BL t/m 1391BNAbcoude36
de Tourton Bruijnsstraat1 t/m 121391EMAbcoude9
de Weert1 t/m 121391JKAbcoude12
van Gortellaan2 t/m 61391ATAbcoude3
van Oosterhoutstraat1 t/m 121391VHAbcoude11
van Tuijll van Serooskerkenstraat1 t/m 161391ENAbcoude19

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 98 openbare ruimtes en 1.974 adressen in de buurt Abcoude-Zuidwest. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en BRT data van het Kadaster van 2023.

Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Adressen Toelichting
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Abcoude-Zuidwest. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Abcoude-Zuidwest ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek13911822
WoonkernAbcoude1974
WoonplaatsAbcoude1981
WijkAbcoude1981
GemeenteDe Ronde Venen1981
ProvincieUtrecht1981
WaterschapWaterschap Amstel, Gooi en Vecht1974
LandNederland1981

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Abcoude-Zuidwest ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Abcoude-Zuidwest dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Abcoude-Zuidwest ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Abcoude-Zuidwest en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2023 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven